Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 04 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toøa thaùnh leân tieáng veà vieäc thuï thai vôùi söï trôï giuùp

Toøa thaùnh leân tieáng veà vieäc thuï thai vôùi söï trôï giuùp.

Roma [Apic 4/06/98] - Toøa Thaùnh ñaõ baøy toû laäp tröôøng veà vieäc thuï thai vôùi söï trôï giuùp.

Vôùi ngoøi buùt cuûa oâng Mario Agnes, chuû nhieäm cuûa baùo nguôøi quan saùt Roma, cô quan ngoân luaän baùn chính thöùc cuûa Toøa Thaùnh vaø qua tieáng noùi cuûa Ñöùc Cha Elio Sgreccia, giaùm ñoác vieän ñaïo ñöùc sinh hoïc cuûa Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Roma, Toøa Thaùnh ñaõ maïnh meõ leân aùn vieäc thuï thai vôùi söï trôï giuùp. Hoâm 2 thaùng 6/1998 vöøa qua, vôùi 19 phieáu thuaän vaø 13 phieáu choáng, uûy ban hieán vuï cuûa quoác hoäi YÙ ñaõ thoâng qua döï luaät cho pheùp thuï thai vôùi söï trôï giuùp.

Theo Ñöùc Cha Sgreccia, trong döï luaät coù nhieàu ñieåm maâu thuaãn vôùi hieán phaùp hieän haønh cuûa YÙ. Tröôùc heát, trong vieäc thuï thai vôùi söï trôï giuùp, nguôøi cha theo huyeát nhuïc cuûa ñöùa con khaùc vôùi nguôøi cha theo phaùp lyù. Ñieàu naøy seõ taïo ra xaùo troän cho gia ñình voán ñöôïc xem nhö moät xaõ hoäi töï nhieân xaây döïng treân hoân phoái. Ngoaøi ra, neáu taát caû moïi caëp vôï choàng ñeàu coù theå tieán haønh moät vieäc thuï thai nhö theá, ñieàu naøy coù nghóa laø luaät phaùp nhìn nhaän moät söï keát hôïp ngöôïc laïi vôùi gia ñình ñöôïc xaây döïng treân hoân phoái. Hôn nöõa, theo Ñöùc Cha Sgreccia, döï luaät cuõng khoâng baûo veä moät caùch roõ raøng vaø ñaày ñuû söï soáng ñaõ ñöôïc thuï thai. Caùc phoâi thai khoâng nhöõng coù theå bò ñoâng laïnh maø coøn coù theå bò phaù huûy.


Ñöùc Thaùnh Cha chöa theå vieáng thaêm Ukraine trong moät töông lai gaàn

Ñöùc Thaùnh Cha chöa theå vieáng thaêm Ukraine trong moät töông lai gaàn.

Kiev - Ukraine [Apic 4/06/98] - Nguôøi phaùt ngoân cuûa toång thoáng Ukraine cho bieát moät chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha taïi Ukraine chöa theå thöïc hieän ñöôïc trong moät töông lai gaàn.

Leân tieáng taïi Kiev hoâm thöù Naêm 4/06/98 vöøa qua, oâng Alexander Maidannick noùi raèng moät chuyeán vieáng thaêm nhö theá ñoøi hoûi phaûi coù moät thôøi gian laâu daøi ñeå chuaån bò. Sôû dæ nguôøi phaùt ngoân cuûa toång thoáng Ukraine phaûi leân tieáng nhö theá laø vì tieáp theo chuyeán vieáng thaêm vöøa qua cuûa Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, quoác vuï khanh Toøa Thaùnh, ñaõ coù nhieàu tin ñoàn veà vieäc Ñöùc Thaùnh Cha seõ vieáng thaêm Ukraine.

Trong cuoäc gaëp gôõ vôùi toång thoáng Leonid Koutchma hoâm 3/06/98 vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh ñaõ doïn ñöôøng cho moät chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha taïi Ukraine. Tuy nhieân taïi Vatican, moät nguoàn tin coù thaåm quyeàn cho bieát raèng coøn quaù sôùm ñeå ñöa ra moät lôøi tuyeân boá veà chuyeán vieáng thaêm naøy.

Theo oâng Maidannick, toång thoáng Ukraine ñaõ tuyeân boá raát haøi loøng veà caùc quan heä song phöông. OÂng cho bieát seõ tieán haønh vieäc boå nhieäm moät ñaïi söù Ukraine beân caïnh Toøa Thaùnh. Trong cuoäc gaëp gôõ vôùi Ñöùc Hoàng Y Sodano, toång thoáng Ukraine cuõng ñaõ thaûo luaän veà nhöõng caêng thaúng giöõa Giaùo Hoäi Chính Thoáng vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo veà vaán ñeà traû laïi taøi saûn cuûa Giaùo Hoäi ñaõ bò cheá ñoä coïng saûn tòch thu.


Nghi vaán veà thuû phaïm bò caùo buoäc saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi

Nghi vaán veà thuû phaïm bò caùo buoäc saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi.

(Reuters 4/06/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Thöù Naêm 4/06/98, caùc laõnh tuï tranh ñaáu cho nhaân quyeàn Guatemala ñaõ ñaët nghi vaán veà vieäc chính phuû nöôùc naøy caùo buoäc anh Carlos Enrique Vielman laø thuû phaïm saùt haïi Ñöùc Cha Juan Jose Gerardi, Giaùm Muïc phoù Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ. Anh Carlos Vielman bò baét giöõ ngaøy 30/04/98 vöøa qua, 4 ngaøy sau khi vuï aùn xaûy ra. Anh bò caùo buoäc laø ngöôøi ñaõ gieát Ñöùc Cha Gerardi. Tuy nhieân caùc toå chöùc nhaân quyeàn taïi Guatelama khoâng tin ñieàu naøy coù thaät.

OÂng Edgar Gutierrez, ngöôøi ñaõ coäng taùc chaët cheõ vôùi Ñöùc Cha Gerardi thu thaäp caùc döï kieän lieân quan tôùi tình traïng vi phaïm nhaân quyeàn taïi Guatemala trong thôøi noäi chieán, ñaõ cho bieát caûm nghó cuûa oâng nhö sau: "Anh Vielman ñuùng ra phaûi ñöôïc traû töï do, bôûi vì giôùi höõu traùch khoâng coù baèng chöùng trong tay ñeå buoäc toäi anh". OÂng Gutierrez cuõng nhö caùc nhaø quan saùt khaùc ñöa ra giaû thuyeát raèng Ñöùc Cha Gerardi ñaõ bò caùc phaàn töû trong ñoäi quaân töû thaàn taïi Guatemala saùt haïi. Ñaây laø löïc löôïng muoán duy trì baàu khí khuûng boá taïi Guatemala. Veà phaàn mình, oâng Marta Altolaguirre, chuû tòch UÛy Ban Nhaân Quyeàn cuûa phuû toång thoáng Guatemala vaø laø thaønh vieân trong ban ñieàu tra vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi ñaõ noùi vôùi caùc kyù giaû nhö sau: "Caùc baèng chöùng thu thaäp ñöôïc taïi hieän tröôøng cho thaáy coù ít nhaát hai hay ba ngöôøi nhuùng tay vaøo vuï möu saùt naøy. Treân thöïc teá, cuoäc ñieàu tra cho tôùi ngaøy hoâm nay caøng cho thaáy nhöõng daáu hieäu raèng anh Vielman khoâng phaûi laø ngöôøi maø caùc nhaân chöùng thaáy rôøi khoûi khuoân vieân giaùo xöù nôi Ñöùc Cha Gerardi bò saùt haïi". Tuy anh Vielman laø moät ngöôøi nghieän röôïu vaø ñaõ töøng coù tieàn aùn veà toäi haõm hieáp vaø say röôïu, nhöng caùc nhaân chöùng ñaõ xaùc nhaän anh khoâng phaûi laø ngöôøi maø hoï nhìn thaáy ñaøo taåu khoûi nôi xaûy ra vuï aùn maïng.

Theo Ñöùc Cha Mario Rios Montt, ngöôøi leân thay theá Ñöùc Cha Gerardi trong chöùc vuï chuû tòch UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Toång Giaùo Phaän Guatemala, cuoäc ñieàu tra veà vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Gerardi caàn phaûi ñöôïc tieán haønh moät caùch thaän troïng ñeå traùnh vieäc xeùt xöû laàm ngöôøi.


Nghi leã caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân tai naïn xe löûa beân Ñöùc

Nghi leã caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân tai naïn xe löûa beân Ñöùc.

(Reuters 4/06/98) - Ñöùc (Eschede) - Haøng traêm daân cö taïi thò traán Eschede, nôi xaûy ra vuï tai naïn xe löûa teä haïi nhaát ôû Lieân Bang Ñöùc hoâm thöù Tö vöøa qua (3/06/98), ñaõ tham döï moät nghi leã caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân bò töû thöông trong tai naïn naøy. Chuû söï nghi leã vaøo hoâm thöù Naêm 4/06/98 laø Ñöùc Cha Horst Hirschler, Giaùm Muïc Tin Laønh Luther.

Coù ít nhaát laø 100 ngöôøi cheát vaø haøng traêm ngöôøi khaùc, ña soá laø phuï nöõ vaø treû em, bò thöông. Ñöùc Cha Hirschler ñaõ baøy toû noãi ñau buoàn tröôùc bieán coá buoàn thöông naøy vaø ngaøi daâng lôøi caàu nguyeän nhö sau: "Laïy Chuùa, taïi sao tai naïn naøy xaûy ra? Chuùng con khoâng theå thoát leân lôøi nhöng chuùng con phaûi noùi. Ñaây laø moät tai naïn khuûng khieáp, nhöng Ngaøi laø Thieân Chuùa cuûa söï soáng, xin ban cho chuùng con nieàm xaùc tín naøy".

Caùc giaùo daân tham döï nghi leã caàu nguyeän, nhieàu ngöôøi ñaõ khoùc vaø hoï naém tay nhau nhö theå ñeå chia seû nieàm ñau buoàn tröôùc söï ra ñi cuûa thaân nhaân mình. Tai naïn xe löûa vöøa qua ñaõ gôïi laïi trong kyù öùc ngöôøi ngöôøi daân ñòa phöông moät bieán coá ñau buoàn khaùc cuûa thò traán Eschede, ñoù laø vuï chaùy röøng daïo naêm 1975 ñaõ thieâu huûy moät phaàn lôùn ñaát ñai cuûa thò traán naøy. Moät ngöôøi daân ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Thò traán naøy ñaõ mang nhieàu thöông tích, vaø ñaây laø veát thöông thöù hai naëng neà nhaát cho chuùng toâi."


Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác keâu goïi traû töï do cho caùc tuø nhaân Ñoâng Timor

Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác keâu goïi traû töï do cho caùc tuø nhaân Ñoâng Timor.

(Reuters 4/06/98) - Lieân Hieäp Quoác (New York) - Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác, oâng Kofi Annan vöøa keâu goïi toång thoáng Jusuf Habibie cuûa Indonesia traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò ngöôøi Ñoâng Timor, khoâng naèm trong danh saùch caùc tuø nhaân chính trò vöøa ñöôïc chính quyeàn Indonesia khoan hoàng.

Töø truï sôû taïi New York beân Hoa Kyø, oâng Fred Eckard, phaùt ngoân vieân cuûa Lieân Hieäp Quoác cho bieát hoâm thöù Naêm 4/06/98 raèng toång thö kyù Kofi Annan ñaõ vieát cho toång thoáng Jusuf Habibie moät laù thö trong ñoù ñaûm baûo laø Lieân Hieäp Quoác seõ tieáp tuïc caùc noã löïc hôïp taùc vôùi chính phuû Indonesia vaø Boà Ñaøo Nha trong vaán ñeà qui cheá cuûa vuøng laõnh thoå Ñoâng Timor. Muïc tieâu laø ñeå tìm ra moät giaûi phaùp, coâng baèng, toaøn dieän vaø ñöôïc coäng ñoàng quoác teá thöøa nhaän, caøng sôùm caøng toát cho vuøng laõnh thoå ñaõ bò Indonesia saùt nhaäp vaøo laõnh thoå quoác gia keå töø naêm 1976. OÂng Kofi Annan cuõng keâu goïi traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò ngöôøi Ñoâng Timor. Môùi ñaây chính phuû Indonesia ñaõ coâng boá leänh khoan hoàng cho caû ngaøn tuø nhaân, trong soá naøy coù caû caùc tuø nhaân chính trò. Tuy nhieân caùc tuø nhaân ngöôøi Ñoâng Timor, noåi tieáng nhaát laø laõnh tuï khaùng chieán, Xanana Gusmao, khoâng coù teân trong danh saùch nhöõng ngöôøi ñöôïc khoan hoàng.


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà tai naïn xe löûa beân Ñöùc quoác

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà tai naïn xe löûa beân Ñöùc quoác.

Vatican - 04.06.98 - Saùng thöù Naêm 4/06/98, nhaân danh ÑTC, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, göûi tôùi Ñöùc Cha Josef Homeyer, giaùm muïc giaùo phaän Hildesheim, beân Ñöùc Quoác, moät böùc ñieän vaên chia buoàn veà tai naïn xe löûa xaåy ra thöù Tö vöøa qua (3/06/98) taïi Eschede. Ñöùc Hoàng Y vieát: Vôùi söï thoâng phaàn saâu xa ÑTC nhaän ñöôïc tin ñau buoàn veà tai naïn bi thaûm xe löûa taïi Eschede. Ngaøi caàu nguyeän cho nhieàu ngöôøi bò thöông vaø xin ôn nghæ yeân ñôøi ñôøi cho nhieàu naïn nhaân khaùc ñaõ qua ñôøi". Ñieän vaên vieát tieáp: "Trong giôø ñau ñôùn saâu xa naøy, ÑTC baøy toû vôùi Ñöùc Cha, vôùi gia ñình vaø caùc baïn höõu cuûa caùc naïn nhaân söï hieäp nhaát thieâng lieâng cuûa Ngaøi. Trong luùc göûi söù ñieäp an uûi cuûa ngaøi tôùi moïi ngöôøi ñang trong côn thöû thaùch lôùn lao naøy, ÑTC ban pheùp laønh Toøa Thaùnh nhö baûo ñaûm cuûa söùc maïnh vaø daáu hieäu cuûa hy voïng trong Chuùa Kitoâ phuïc sinh".

Tai naïn xe löûa taïi Eschede laø tai naïn khuûng khieáp nhaát taïi Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc töø sau ñeä nhò theá chieán.


Ñaïi dieän cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu Latinh seõ gaëp nhau taïi Cuba vaøo thaùng 2/1999

Ñaïi dieän cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu Latinh seõ gaëp nhau taïi Cuba vaøo thaùng 2/1999.

Roma [Apic 4/06/98] - Khoaûng 20 vò giaùm muïc ñaïi dieän cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu seõ gaëp nhau taïi La Havana, Cuba vaøo thaùng 2 naêm 1999.

Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho nhöït baùo coâng giaùo YÙ "Töông Lai" hoâm thöù Tö 3/06/98 vöøa qua, Ñöùc cha Oscar Rodriguez Maradiaga, toång giaùm muïc Tegucigalpa, Honduras vaø laø chuû tòch cuûa lieân hoäi ñoàng giaùm muïc Myõ Chaâu la tinh, noùi raèng yù töôûng cuûa moät cuoäc gaëp gôõ lieân Myõ Chaâu nhö theá ñaõ phaùt xuaát töø hoäi nghò hoàng y ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha trieäu taäp hoài thaùng 2/1998 vöøa qua. Ñöùc Cha Maradiaga cho bieát ñaây laø moät caùch ñeå ñaùnh daáu ñuùng moät naêm chuyeán vieáng thaêm Cuba cuûa Ñöùc Thaùnh Cha hoài thaùng Gieâng vöøa qua.

Vò chuû tòch cuûa lieân hoäi ñoàng giaùm muïc Chaâu Myõ Latinh coøn tieát loä raèng nhaân dòp naøy Ñöùc Thaùnh Cha seõ vieáng thaêm Ñeàn thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe taïi Mehicoâ. Theo döï truø, Ñöùc Thaùnh Cha seõ coâng boá toâng huaán haäu thöôïng hoäi ñoàng giaùm muïc veà Giaùo Hoäi taïi Myõ Chaâu.

Trong caùc vò tham döï Hoäi Nghò Lieân Myõ Chaâu, cuõng seõ coù maët ñaïi dieän cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, Canada. Theo Ñöùc Cha Maradiaga, ñaây laø moät caùch ñaùp laïi lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Thaùnh Cha: Cuba môû ra cho theá giôùi vaø theá giôùi cuõng môû ra cho Cuba.


Giaùo hoäi Phaùp vaø "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet) nhaân dòp Giaûi Tuùc Caàu theá giôùi

Giaùo hoäi Phaùp vaø "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet) nhaân dòp Giaûi Tuùc Caàu theá giôùi.

Paris [Apic 4/06/98] - Nhaân dòp Giaûi Boùng Ñaù theá giôùi seõ khai maïc vaøo ngaøy 10/06/98 tôùi ñaây, Giaùo Hoäi Phaùp ñoùn tieáp 32 ñoäi boùng ñaù vaø caùc coå ñoäng vieân qua "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet).

Treân "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet), caàu thuû vaø caùc coå ñoäng vieân ñeán töø caùc nöôùc seõ coù dòp khaùm phaù caùc thaønh phoá nôi dieãn ra caùc traän ñaáu cuõng nhö nguoàn thoâng tin veà Giaùo Hoäi Coâng Giaùo.

Taïi 10 thaønh phoá nôi dieãn ra caùc traän ñaáu, nguôøi ta seõ tìm thaáy ñòa chæ cuûa caùc toøa giaùm muïc, teân vò giaùm muïc, caùc giôø leã vaø phuïng vuï, caùc sinh hoaït vaø gaëp gôõ do caùc kitoâ höõu toå chöùc trong nhöõng ngaøy coù caùc traän ñaáu, caùc nôi haønh höông trong vuøng v. v...

Treân "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet), nguôøi ta cuõng coù theå laøm quen vôùi caùc baøi suy nieäm veà theå thao cuõng nhö caùc thoâng tin veà Giaùo Hoäi phoå quaùt. Nguôøi ta cuõng coù theå ñoïc ñöôïc moät ñoaïn trong baøi giaûng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha trong thaùnh leã cho caùc vaän ñoäng vieân hoài naêm 1984. Ñöùc Thaùnh Cha baøy toû xaùc tín nhö sau: "Theå thao coù theå mang laïi moät ñoùng goùp ñaùng keå vaø phong phuù cho söï chung soáng hoøa bình giöõa moïi daân toäc. Caùc baïn haõy bieán caùc cuoäc gaëp gôõ thaønh moät daáu chæ töôïng tröng cho moïi xaõ hoäi vaø laø moät giaùo ñaàu cho moät kyû nguyeân môùi trong ñoù caùc daân toäc seõ khoâng coøn tuoát göôm ñeå choáng laïi nhau nöõa".


Caùc toân giaùo Bangladesh xaây döïng hoøa bình

Caùc toân giaùo Bangladesh xaây döïng hoøa bình.

(UCAN BA0198.0978 4/06/98) - Bangladesh (Dhaka) - Thöù Baûy ngaøy 30/05/98 vöøa qua, khoaûng 10 ngaøn tín höõu Phaät Giaùo, Coâng Giaùo, Tin Laønh, AÁn Giaùo vaø Hoài Giaùo Bangladesh, trong soá naøy coù caû caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo vaø chính trò, ñaõ tham döï moät buoåi caàu nguyeän cho hoøa bình theo sau nhöõng vuï taán coâng hoài gaàn ñaây vaøo caùc nhaø thôø vaø tröôøng hoïc Kitoâ giaùo. Buoåi caàu nguyeän do Hoäi Ñoàng Hoøa Bình Kitoâ Bangladesh ñöùng ra toå chöùc. Ñöùc Cha Michael Rozario, Toång Giaùm Muïc Dhaka cuõng coù maët trong buoåi caàu nguyeän.

Boä tröôûng ñaëc traùch veà haøng haûi cuûa Bangladesh, oâng Abdur Rob ñaõ leân tieáng xin tha thöù cho nhöõng ngöôøi ñaõ taán coâng vaøo tröôøng thaùnh Phanxicoâ Xavieâ cuûa Coâng Giaùo gaây thieät haïi leân tôùi hôn 200 ngaøn Myõ Kim vaø hai nhaø thôø khaùc cuûa Tin Laønh taïi thuû ñoâ Dhaka. Vuï taán coâng xaûy ra ngaøy 28/04/98. Vò boä tröôûng cuûa Bangladesh tha thieát keâu goïi nhö sau: "Chuùng ta ñeàu laø con ngöôøi, vaø toân giaùo phuïc vuï con ngöôøi laø toân giaùo toát laønh nhaát treân theá giôùi. Trong khi ñoù moät vò chaùnh aùn ñaõ keâu goïi moïi ngöôøi haõy töø boû taâm thöùc cöïc ñoan, bôûi vì chæ caàu nguyeän thoâi thì chöa ñuû ñeå mang laïi hoøa bình. Moät dieãn vieân maøn aûnh cuûa Bangladesh thì cho raèng taát caû caùc ñaûng phaùi chính trò taïi Bangladesh ñeàu ñaùng bò phieàn traùch veà nhöõng vuï baïo ñoäng trong caùc coäng ñoaøn toân giaùo. Chuû tòch Hoäi Ñoàng Kitoâ Bangladesh, oâng Shushanto Adhikari, keâu goïi chính phuû haønh ñoäng ñeå giaûi quyeát nhöõng tranh chaáp giöõa caùc coäng ñoaøn.

Ñoaøn ngöôøi tham döï buoåi caàu nguyeän cuõng ñeà caäp tôùi nhöõng vuï thöû nghieäm nguyeân töû môùi ñaây cuûa AÁn Ñoä vaø Pakistan. Söï nghòch lyù giöõa vieäc thöû nghieäm nguyeân töû vaø tình traïng ngheøo ñoùi, doát naùt treân theá giôùi. Chính phuû Bangladesh ñöôïc keâu goïi neân coâng khai uûng hoä vieäc huûy dieät caùc loaïi voõ khí nguyeân töû.


Caùc tín höõu Coâng Giaùo Hoàng Koâng möøng Naêm Chuùa Thaùnh Thaàn

Caùc tín höõu Coâng Giaùo Hoàng Koâng möøng Naêm Chuùa Thaùnh Thaàn.

(UCAN HK0218.0978 4/06/98) - Hoàng Koâng - Khoaûng 2000 tín höõu Coâng Giaùo Hoàng Koâng ñaõ tham döï moät buoåi leã möøng naêm Chuùa Thaùnh Thaàn. Buoåi leã dieãn ra taïi Saân Vaän Ñoäng Nöõ Hoaøng Elizabeth vaøo ngaøy thöù Baûy 30/05/98, ngaøy aùp Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng. Ñaây laø moät trong caùc bieán coá ñaùnh daáu naêm Chuùa Thaùnh Thaàn 1998.

Taïi buoåi leã, caùc tham döï vieän ñöôïc keâu goïi neân caäy döïa vaøo Chuùa Thaùnh Thaàn ñeå xin ñöôïc söùc maïnh soáng cuoäc ñôøi laø chöùng nhaân Kitoâ. Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu vöøa keát thuùc ñaõ nhaán maïnh tôùi vaán ñeà truyeàn giaùo, do ñoù Ñöùc Cha Giuse Traàn Chí Minh, Giaùm Muïc phoù Hoàng Koâng ñaõ khuyeán khích moïi ngöôøi neân côûi môû taâm hoàn mình ñoùn nhaän Chuùa Thaùnh Thaàn vaø trôû neân chöùng nhaân cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ. Moät vaøi tín höõu coâng giaùo ñaõ coâng khai chia seû kinh nghieäm soáng chöùng taù Tin Möøng cuûa Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Töïu chung hoï ñeàu khaúng ñònh raèng, tuy vieäc coâng khai tuyeân xöng ñöùc tin coù theå khoâng phuø hôïp xeùt vì hoaøn caûnh taïi moät soá nôi treân theá giôùi, nhöng moïi ngöôøi luoân luoân coù theå trôû thaønh chöùng nhaân cuûa Tin Möøng. Qua Chuùa Thaùnh Thaàn moïi ngöôøi seõ ñöôïc ôn ban ñeå caûm nghieäm maàu nhieäm phuïc sinh cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø yù thöùc ñöôïc raèng cuoäc soáng seõ trôû neân coù yù nghóa hôn vôùi söï hieän dieän cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.

Naêm Chuùa Thaønh Thaàn seõ ñaït cao ñieåm vaøo ngaøy Chuùa Nhaät 18/10/98 tôùi ñaây, ñöôïc giaùo hoäi tuyeân boá laø ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo.


Ñöùc Cha Giaùm Quaûn Toâng Toøa Ñoâng Timor keâu goïi tha thöù, tröng caàu daân yù

Ñöùc Cha Giaùm Quaûn Toâng Toøa Ñoâng Timor keâu goïi tha thöù, tröng caàu daân yù.

(CWN 4/06/98) - Indonesia (Jakarta) - Thöù Ba vöøa qua (2/06/98), Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, giaùm quaûn toâng toøa Ñoâng Timor ñaõ baøy toû söï cuøng moät laäp tröôøng vôùi moät soá nhaø ñoái laäp cuûa Indonesia, keâu goïi coâng chuùng neân ngöøng leân aùn cöïu toång thoáng Suharto. Ñöùc Cha Belo baøy toû caûm nghó raèng tieáp tuïc leân aùn moät vò cöïu nguyeân thuû quoác gia, laø traùi vôùi luaân thöôøng ñaïo lyù.

Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, caùc laõnh tuï Hoài Giaùo vaø cuûa ñaûng Daân Chuû Indonesia ñaõ xin ngöôøi daân haõy toû loøng thoâng caûm vaø ngöng ñöa ra nhöõng lôøi leân aùn vò toång thoáng ñaõ phaûi töø chöùc vì söï baát maõn cuûa coâng chuùng ñoái vôùi oâng ñaõ leân tôùi cöïc ñoä. Keå töø sau khi oâng Suharto töø chöùc, ñaõ coù nhieàu lôøi pheâ bình tieâu cöïc ñöôïc ñöa ra nhaém vaøo oâng Suharto vaø gia ñình cuûa oâng, ñaëc bieät veà nhöõng khoaûn taøi chaùnh, cuûa caûi vaø taøi saûn keách xuø maø con caùi cuûa oâng cuõng nhö nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình ñaõ taïo ñöôïc trong hôn 3 thaäp nieân oâng naém quyeàn taïi Indonesia.

Tuy keâu goïi coâng chuùng Indonesia neân tha thöù cho cöïu toång thoáng Suharto, nhöng Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo cuõng cho raèng caùc nhaân vaät coù lieân heä chaët cheõ vôùi cheá ñoä cuõ neân rôøi boû chöùc vuï. Lôøi cuûa Ñöùc Cha Belo coù yù aùm chæ tôùi ñöông kim toång thoáng Jusuf Habibie, ngöôøi maø trong nhöõng ngaøy vöøa qua, cuõng ñang bò giôùi trí thöùc vaø sinh vieân Indonesia keâu goïi neân töø nhieäm. Ñöùc Cha Belo cuõng laäp laïi quan ñieåm cuûa ngaøi raèng chính quyeàn Indonesia neân toå chöùc moät cuoäc tröng caàu daân yù veà qui cheá cuûa vuøng laõnh thoå Ñoâng Timor. UÛy Ban Nhaân Quyeàn cuûa Indonesia môùi ñaây ñaõ keâu goïi chính phuû neân ñeå cho ngöôøi daân Ñoâng Timor ñöôïc quyeàn töï hoï ñònh ñoaït qui cheá cho vuøng laõnh thoå naøy. Toång thoáng Habibie ñaõ baùc boû nhöõng lôøi keâu goïi toå chöùc tröng caàu daân yù veà vaán ñeà Ñoâng Timor. OÂng khaúng ñònh raèng ñieàu naøy khoâng caàn thieát bôûi vì Ñoâng Timor seõ luoân luoân laø phaàn laõnh thoå khoâng theå taùch rôøi ñöôïc khoûi Indonesia.


Haõng thoâng taán Fides môû dòch vuï thoâng tin baèng Hoa Ngöõ treân "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet)

Haõng thoâng taán Fides môû dòch vuï thoâng tin baèng Hoa Ngöõ treân "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet).

(Reuters 4/06/98) - Vatican - Nhaân ngaøy kyû nieäm vuï thaûm saùt taïi Quaûng Tröôøng Thieân An Moân vaøo ngaøy 4/06/98, haõng thoâng taán Fides cuûa Boä Truyeàn Giaùo ñaõ môû dòch vuï thoâng tin baèng Hoa Ngöõ treân "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet). Dòch vuï naøy seõ cho phoå bieán nhöõng tin töùc lieân quan tôùi Toøa Thaùnh vaø giaùo hoäi Coâng Giaùo Trung Quoác taïi chính nôi maø nhöõng tin töùc naøy bò caám loan truyeàn trong coâng chuùng.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá, haõng thoâng taán Fides noùi nhö sau: "Nhaân dòp kyû nieäm cuoäc thaûm saùt taïi Tuaûng Tröôøng Thieân An Moân daïo naêm 1989, Fides ñaõ baét ñaàu loan tin baèng Hoa Ngöõ treân "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet). Muïc tieâu laø ñeå cho ngöôøi daân Trung Quoác ñöôïc thoâng tin veà nhöõng sinh hoaït cuûa ÑTC vaø söù maïng truyeàn giaùo cuûa giaùo hoäi treân toaøn theá giôùi.

Fides cuõng cho bieát laø ñaõ baét ñaàu cho phaùt thöû caùc tin töùc baèng Hoa Ngöõ naøy treân "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet) sau khi chính quyeàn Trung Quoác töø choái caáp chieáu khaùn xuaát ngoaïi cho hai vò Giaùm Muïc Trung Quoác ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II môøi tham döï khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu. Caùc coäng ñoaøn ngöôøi Hoa taïi Hoa Kyø, Phaùp, vaø Hoàng Koâng ñaõ hoan ngheânh saùng kieán naøy. Tuy nhieân muïc tieâu ñöôïc nhaém tôùi laø coäng ñoàng taïi Trung Quoác vaø vì theá caùc baûn tin truyeàn ñi seõ ñöôïc vieát theo "baûn chöõ Haùn Ngöõ Giaûn Löôïc" ñang ñöôïc phoå bieán xöû duïng taïi Hoa Luïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page