Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 03 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Haõng haøng khoâng Do Thaùi trao giaûi thöôûng cho Ñöùc OÂng Liberio Andreatta, giaùm ñoác Vaên Phoøng Haønh Höông cuûa Giaùo Phaän Roma

Haõng haøng khoâng Do Thaùi trao giaûi thöôûng cho Ñöùc OÂng Liberio Andreatta, giaùm ñoác Vaên Phoøng Haønh Höông cuûa Giaùo Phaän Roma.

Tin Roma (CWN 3/06/98) Trong saùu naêm lieân tieáp, Haõng Haøng Khoâng Do Thaùi ñaõ trao giaûi thöôûng cho Ñöùc OÂng LIBERIO ANDREATTA, giaùm ñoác Vaên Phoøng Haønh Höông cuûa giaùo phaän Roma, vì ñaõ coù coù coâng toå chöùc nhieàu chuyeán haønh höông Thaùnh Ñòa. Theo con soá thoáng keâ, thì trong naêm 1997, Vaên Phoøng Haønh Höông cuûa Ñöùc OÂng ñaõ toå chöùc cho 20,000 (hai möôi ngaøn) tín höõu ñi haønh höông Thaùnh Ñòa, trong soá naày coù 14 ngaøn khaùch xöû duïng caùc chuyeán bay cuûa Haõng Haøng Khoâng Do Thaùi. Ñaëc bieät trong thôøi gian cöû haønh Naêm Thaùnh, Vaên Phoøng Haønh Höông cuûa giaùo phaän Roma ñaõ choïn haõng haøng khoâng Do Thaùi laøm "haõng bay chính thöùc" cho khaùch haønh höông Thaùnh Ñòa. Giaûi Thöôûng maø haõng Haøng Khoâng Do Thaùi trao taëng cho Ñöùc OÂng LIBERIO ANDREATTA laø moät "Toå Ong Maät Maï Vaøng", töôïng tröng cho vuøng ñaát ñaõ ñöôïc Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc goïi laø "nôi coù söûa vaø maät chaûy ra". Khi laõnh nhaän giaûi thöôûng, Ñöùc OÂng Liberio ANDREATTA ñaõ tuyeân boá nhö sau: "Nhöõng hieäp öôùc Hoøa Bình ñöôïc caùc nhaø chính trò kyù keát, nhöng chuùng ñöôïc thöïc hieän bôûi ñoâi chaân cuûa nhöõng ngöôøi haønh höông".


Xung ñoät giöõa caùc Giaùo Hoäi vaø chính phuû lieân bang Australia veà vaán ñeà xin loãi nhöõng nguôøi thoå daân

Xung ñoät giöõa caùc Giaùo Hoäi vaø chính phuû lieân bang Australia veà vaán ñeà xin loãi nhöõng nguôøi thoå daân.

Sydney - Australia [Apic 3/06/98] - Quan heä giöõa caùc Giaùo Hoäi vaø chính phuû lieân bang taïi Australia ñaõ trôû neân toài teä sau khi thuû töôùng John Howard ñaõ khöôùc töø tham döï vaøo Ngaøy Xaù Toäi ñöôïc toå chöùc hoâm 26/05/98 vöøa qua. Muïc ñích cuûa ngaøy xaù toäi naøy laø ñeå xin loãi nhöõng nguôøi thoå daân ñaõ bò cöôõng baùch lìa boû gia ñình cuûa hoï khi coøn nhoû.

Moät soá nhaân vaät caáp cao trong caùc Giaùo Hoäi laø thaønh vieân cuûa ban toå chöùc ngaøy xaù toäi. Ngaøy xaù toäi naøy ñöôïc cöû haønh moät naêm sau khi UÛy Ban Beânh Vöïc Nhaân Quyeàn vaø Söï Bình Ñaúng cuûa moïi nguôøi cho coâng boá moät baûn phuùc trình leân aùn chính saùch ñaõ ñöôïc chính phuû vaø nhieàu toå chöùc Giaùo Hoäi ñeo ñuoåi cho ñeán thaäp nieân 60. Theo baûn phuùc trình, taùch bieät treû thoå daân khoûi gia ñình chuùng laø moät toan tính dieät chuûng.

Lieân minh baûo thuû ñang caàm quyeàn cuõng nhö caùc ñaûng quoác gia vaø töï do ñaõ phaûn öùng laïi baûn phuùc trình baèng caùch ñeà nghò nhöõng chöông trình veà söùc khoûe, nhaø ôû vaø ñoaøn tuï gia ñình, nhöng laïi töø choái khoâng chòu ñöa ra lôøi xin loãi. Thuû töôùng Howard ñaõ ñích thaân xin loãi, nhöng khoâng chòu nhaân danh chính phuû ñeå xin loãi.

Taát caû caùc Giaùo Hoääi ñaõ coäng taùc vaøo chính saùch taùch bieät caùc treû em thoå daân ra khoûi gia ñình chuùng, ñeàu ñaõ coâng khai ñöùng ra xin loãi. Giaùo chuû giaùo hoäi Anh Giaùo Australia laø ñöùc toång giaùm muïc Keith Rayner vaø caùc giaùm muïc Anh Giaùo khaùc ñaõ noùi leân nhöõng lôøi xin loãi trong moät nghi thöùc ñaïi keát toå chöùc taïi Melbourne. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Australia cuõng ñaõ ñöa ra moät tuyeân ngoân trong ñoù caùc ñöùc giaùm muïc nhìn nhaän raèng moät soá toå chöùc cuûa Giaùo Hoäi ñaõ coäng taùc vaøo chính saùch noùi treân vaø xin tha thöù.


Khaên Lieäm Thaùnh seõ coøn ñöôïc tröng baøy cho coâng chuùng kính vieáng trong Naêm Thaùnh 2000

Khaên Lieäm Thaùnh seõ coøn ñöôïc tröng baøy cho coâng chuùng kính vieáng trong Naêm Thaùnh 2000.

Tin Roma (VIS 3/06/98): Theo moät thoâng baùo cuûa phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, thì Khaên Lieäm Thaùnh, hieän ñang ñöôïc tröng baøy taïi Nhaø Thôø Chính Toøa Torino, cho ñeán ngaøy 14 thaùng 6/1998, seõ coøn ñöôïc ñöa ra tröng baøy cho coâng chuùng kính vieáng töø ngaøy thöù Baûy 26 thaùng 8/1998 cho ñeán ngaøy 22 thaùng 10, naêm 2000. Thoâng caùo cuûa Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh nhaán maïnh theâm raèng chöông trình tröng baøy Khaên Lieäm Thaùnh vaøo naêm 2000 laø moät sinh hoaït coù tính caùch toân giaùo, ñeå cöû haønh Naêm Thaùnh 2000, theo nhöõng ñònh höôùng ñaõ ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II nhaéc ñeán nhieàu laàn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page