Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 02 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toång Thoáng Congo Brazzaville leân tieáng caûnh caùo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo

Toång Thoáng Congo Brazzaville leân tieáng caûnh caùo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo.

Congo - Brazzaville [Apic 2/06/98] - Toång Thoáng Coïng Hoøa Congo, oâng Denis Sassou Nguesso, ñaõ leân tieáng caûnh caùo taát caû nhöõng ai ñöa ra nhöõng lôøi tuyeân boá maø oâng cho laøtheâm daàu vaøo löûa.

Lôøi caûnh caùo treân ñaây nhaém ñeán Giaùo Hoäi Coâng Giaùo moät caùch ñaëc bieät. Trong moät tuyeân ngoân ñöa ra hoài trung tuaàn thaùng 5/1998 vöøa qua, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ cöïc löïc leân aùn chính quyeàn, giôùi quaân söï vì naïn tham nhuõng traøn lan trong nöôùc. Trong söù ñieäp, caùc ñöùc giaùm muïc Coâng Giaùo ñaõ keâu goïi quaân ñoäi haõy "giaûi thoaùt xaõ hoäi khoûi caùc nhoùm voõ trang vaø caùc ñaûng phaùi ñöôïc trang bò khí giôùi". Caùc ngaøi noùi raèng caàn phaûi töôùc quyeàn coâng daân vaø truïc xuaát ra khoûi sinh hoaït chính trò taát caû nhöõng keû coù chuû tröông baïo ñoäng. Caùc ngaøi cuõng toá caùo caùc laõnh tuï ñaûng phaùi hieän coøn ñang duy trì caùc nhoùm coù voõ trang.

Toång thoáng Sassou Nguesso hieåu raèng tuyeân ngoân cuûa caùc ñöùc giaùm muïc nhaém thaúng vaøo oâng, bôûi vì oâng hieän coù trong tay moät ñaïo quaân ñöôïc meänh danh laø "raén hoå" goàm khoaûng 3,000 nguôøi. Chính ñaïo quaân raén hoå naøy ñaõ giuùp oâng loaïi tröø caùc nhoùm voõ trang khaùc vaø leân naém chính quyeàn. Nhöng sau cuoäc noäi chieán, ñoäi quaân naøy vaãn tieáp tuïc khuûng boá daân chuùng baèng ñuû moïi hình thöùc baïo ñoäng.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi AÁn Ñoä phaûn ñoái döï aùn xaây caát moät ñeàn thôø Hoài Giaùo taïi nhöõng nôi ñaõ coù caùc cuoäc thöû nghieäm vuõ khí haït nhaân

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi AÁn Ñoä phaûn ñoái döï aùn xaây caát moät ñeàn thôø Hoài Giaùo taïi nhöõng nôi ñaõ coù caùc cuoäc thöû nghieäm vuõ khí haït nhaân.

New Delhi [Apic 2/06/98] - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi AÁn Ñoä leân tieáng phaûn ñoái döï aùn xaây caát moät ñeàn thôø Hoài Giaùo taïi nôi ñaõ dieãn ra nhöõng cuoäc thöû nghieäm haït nhaân ngaøy 11/05/98 vöøa qua.

Linh muïc Suresh, thö kyù cuûa UÛy Ban Ñaïi Keát vaø Ñoái Thoaïi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä, goïi döï aùn do moät nhoùm AÁn Giaùo quaù khích ñeà ra naøy, laø moät haønh ñoäng laïm duïng toân giaùo. Ngaøi noùi raèng "aên möøng" nhöõng cuoäc thöû nghieäm haït nhaân nhö theá laø moät ñieàu loá bòch. Moät thaùi ñoä nhö theá ñi ngöôïc laïi vôùi tinh thaàn khoan nhöôïng veà maët toân giaùo vaø daân söï taïi AÁn Ñoä.

Tieáp theo nhöõng cuoäc thöû nghieäm taïi bang Rajasthan hoài trung tuaàn thaùng 5/1998 vöøa qua, nhoùm nguôøi ñöa ra saùng kieán treân ñaây cho bieát ñeàn thôø töông lai seõ coù teân laø "Truï Sôû cuûa Söùc Maïnh" , aùm chæ ñeán söùc maïnh quaân söï cuûa quoác gia. Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo taïi AÁn Ñoä ñaõ yeâu caàu AÁn Ñoä vaø Pakistan haõy chaám döùt caùc cuoäc thöû nghieäm haït nhaân, ñeå traùnh bieán vuøng Ñoâng Nam AÙ Chaâu thaønh moät loø teá saùt nguyeân töû.


Moät linh muïc Nam Haøn choïn coâng taùc muïc vuï cho ngöôøi taøn taät

Moät linh muïc Nam Haøn choïn coâng taùc muïc vuï cho ngöôøi taøn taät.

(UCAN KO9997.0978 2/06/98) - Nam Haøn (Wonju) - Bò baùn thaân baát toaïi sau moät vuï tai naïn xe hôi, moät linh muïc ngöôøi Nam Haøn ñaõ quyeát taâm daønh söùc löïc vaø cuoäc ñôøi coøn laïi ñeå laøm coâng taùc muïc vuï cho nhöõng ngöôøi taät nguyeàn.

Trong moät cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN daïo ñaàu thaùng 5/1998 vöøa qua, 14 thaùng sau ngaøy bò lieät caû hai chaân do moät vuï tai naïn xe hôi, cha Peter Paik Hak-Hyon, 28 tuoåi, cho bieát, sau kinh nghieäm ñau buoàn naøy cha ñaõ nhaän ra ñöôïc hoàng aân ñaëc bieät Thieân Chuùa daønh cho mình vaø quyeát ñònh seõ soáng vaø saên soùc muïc vuï cho nhöõng ngöôøi bò taät nguyeàn. Vuï tai naïn xaûy ra ngaøy 20/02/97, chæ 10 ngaøy sau khi cha chòu chöùc Linh Muïc vaø ñang chuaån bò veà laøm vieäc taïi giaùo phaän Wonju, naèm caùch thuû ñoâ Seoul khoaûng 90 kiloâmeùt veà höôùng Taây Nam. Meät moûi sau khi ñaõ vieáng thaêm nhieàu giaùo xöù trong ngaøy hoâm ñoù, treân ñöôøng trôû veà nhaø cha meï mình, cha Hak-Hyon ñaõ nguû guïc treân tay laùi vaø xe cuûa cha ñaõ rôi xuoáng moät ñöôøng ñeâ. Tænh giaác trong nhaø thöông, cha khaùm phaù ra mình ñaõ bò baùn thaân baát toaïi. Cha ñaõ gaëp khoù khaên khoâng ít ñeå chaáp nhaän hoaøn caûnh taät nguyeàn cuûa mình. Trong thôøi gian phuïc hoài, cha cho bieát laø ñaõ caûm thaáy tuyeät voïng vaø xuoáng tinh thaàn moãi khi nghó tôùi mình khoâng theå xöû duïng ñoâi chaân ñöôïc nöõa. Nhieàu laàn sau khi ñöôïc cha meï, thaân nhaân vaø caùc giaùo daân vieáng thaêm, coøn laïi moät mình, cha ñaõ baät khoùc vì tuûi thaân. Tuy nhieân moãi ngaøy cha vaãn caàu nguyeän cuøng Thieân Chuùa, xin ôn trôï giuùp tinh thaàn vaø loøng can ñaûm ñeå tìm ra yù nghóa cuûa bieán coá ñau buoàn naøy trong cuoäc ñôøi cuûa cha.

Hieän giôø cha vaãn coøn ñang ñöôïc ñieàu trò taïi moät trung taâm phuïc hoài cuûa giaùo phaän Wonju coù teân "Nhaø cuûa Caùc Thieân Thaàn". Trung taâm cuõng laø nôi chöõa trò cho nhöõng ngöôøi bò caùc chöùng beänh taâm thaàn. Taïi ñaây cha Hak-Hyon daønh nhieàu thì giôø cuûa mình cho caùc em beänh nhaân.


Thöøa taùc vuï cho caùc baäc phuï huynh taïi Philippines

Thöøa taùc vuï cho caùc baäc phuï huynh taïi Philippines.

(UCAN PR0172.0978 2/06/98) - Philippines (Manila) - Ñöùng tröôùc tình traïng suy moøn caùc giaù trò gia ñình truyeàn thoáng, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines neân ñeà ra caùc chöông trình thöøa taùc vuï cho phuï huynh.

Treân ñaây laø quan ñieåm cuûa nöõ tu Pilar Versoza, doøng Chuùa Chieân Laønh vaø laø ñieàu hôïp vieân cuûa caùc phong traøo baûo veä söï soáng taïi Philippines. Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN hoâm Chuùa Nhaät, 18/05/98 vöøa qua, chò Versoza ghi nhaän raèng Philippines ñaõ coù raát nhieàu tröôøng Coâng Giaùo vaø taïi ñaây caùc em hoïc sinh coù theå haáp thuï neàn giaùo duïc cuûa giaùo hoäi, trong khi giaùo hoäi laïi thieáu caùc chöông trình nhaém giuùp cho caùc baäc phuï huynh hoaøn thaønh coâng taùc laøm cha meï coù hieäu quaû hôn. Ñöùng tröôùc tình traïng suy ñoài luaân lyù hieän nay, caùc thaønh vieân cuûa giaùo hoäi caàn phaûi khaùm phaù ra ñaâu laø nhöõng nguyeân nhaän coäi reã cuûa söï thieáu nhaïy caûm trong gia ñình vaø baêng hoaïi luaân lyù. Töø ñoù, giaùo hoäi neân ñeà ra nhöõng chieán löôïc ñeå ñeán vôùi caùc cha meï vaø con caùi cuûa hoï. Veà phaàn mình, cha meï cuõng phaûi bieát tìm caùch naêng cao trình ñoä khaû naêng ñeå coù theå chu toaøn coâng taùc nuoâi daïy con caùi."

Coâ Nanette Dungo, moät chuyeân gia xaõ hoäi taïi tröôøng ñaïi hoïc quoác gia ñöa ra nhaän ñònh nhö sau: "Theo truyeàn thoáng, Philippines laø moät quoác gia trong ñoù caùc gia ñình duy trì moái giaây quan heä chaët cheõ giöõa caùc thaønh vieân trong chi toäc, tuy nhieân tính caùch chaët cheõ naøy haàu nhö chæ theå hieän ôû beân ngoaøi, hôn laø veà maët tinh thaàn. Hay noùi moät caùch noâm na, laø tuy gaàn nhöng laïi raát xa caùch". Coâ Dungo cho raèng, neàn giaùo duïc vaø caùc phöông tieän truyeàn thoâng taïi Philippines taïo neân moät khuynh höôùng tö töôûng töï do vaø daïy cho caùc treû bieát bieát baøy toû caûm nghó cuûa caùc em vôùi cha meï, tuy nhieân ñoù cuõng laø nguyeân nhaân gaây neân nhöõng va chaïm trong gia ñình. Cô caáu chuyeân cheá trong gia ñình, trong ñoù lôøi cuûa cha meï ñöôïc coi nhö laø luaät leä buoäc con caùi phaûi nghe theo cuõng khieán cho nhieàu em bò maát ñi söï töï tin nôi chính caùc em vaø noù aûnh höôûng cho tôùi tuoåi tröôûng thaønh."

Ñöùng tröôùc nhöõng thaùch ñoá treân ñaây, UÛy Ban ñaëc traùch veà Gia Ñình vaø Söï Soáng cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines toå chöùc moät naêm hai laàn caùc khoùa hoïc hoûi veà caùch laøm cha meï cho caùc baäc phu huynh bieát aùp duïng caùc nguyeân taéc giaùo duïc cho con caùi trong thôøi ñaïi ngaøy nay.


ÑTC boå nhieäm Taân Chæ Huy Ñoaøn Veäï Binh Thuïy Só

ÑTC boå nhieäm Taân Chæ Huy Ñoaøn Veäï Binh Thuïy Só.

Vatican - 02.06.98 - Sau bieán coá bi thaûm xaåy ra ñaàu thaùng Naêm 1998 vöøa qua (bieán coá Ñaïi Taù Chæ Huy Estermann bò haï saùt), thì vaøo ngaøy thöù ba 02.06.98, ÑTC boå nhieäm Ñaïi Taù Pius Segmueller laøm Taân Chæ Huy cuûa Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só trong noäi Thaønh Vatican. Ñaïi Taù Pius Segmueller, hieän laø moät só quan cao caáp cuûa Boä Tham Möu quaân löïïc Thuïy Só, naêm nay 46 tuoåi vaø coù moät söï chuaån bò raát chu ñaùo veà quaân söï. Sau khi toát nghieäp veà Khoa Nhaân Baûn taïi Phaân Khoa Trieát Hoïc cuûa Ñaïi Hoïc Zurig, Ñaïi Taù Segmueller ñaõ theo hoïc taïi Haøn Laâm Vieän Quaân Söï cuûa Thaønh Phoá Berne vaø Tröôøng Cao Hoïc daønh cho caùc Só Quan cuûa Boä Tham Möu Quaân Löïc Thuïy Só cuõng taïi Berne; ngoaøi ra Ñaïi Taù coøn theo caùc lôùp chuyeân moân daønh cho caùc Vò Chæ Huy Löïc Löôïng Caûnh Saùt.

Nhö vaäy, sau gaàn moät thaùng, Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só , vôùi nhieäm vuï baûo veä an ninh cho ÑTC vaø caùc vò coäng taùc cuûa ngaøi trong vaø ngoaøi Vatican, nay ñaõ coù moät Vò Taân Chæ Huy toaøn quyeàn. Trong thôøi gian qua, trong khi chôø ñôïi vieäc boå nhieäm Vò Taân Chæ Huy, Ñaïi Taù Buchs, cöïu chæ huy hoài höu tröôùc Ñaïi Taù Estermann, ñaõ ñöôïc boå nhieäm laøm Vò Chæ Huy taïm thôøi. Nay thì Ñaïi Taù Buchs trôû veà laïi chöùc vuï cuõ cuûa OÂng trong Chính Phuû Lieân Bang Thuïy Só.

Cuõng thöù Ba 2/06/98, ÑTC boå nhieäm moät vò só quan khaùc cuûa Quaân Löïc Thuïy Só, Trung UÙy Theodor Maeder, laøm Phoù Chæ Huy Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só. Theodor Maeder, naêm nay 35 tuoåi, chuyeân veàâ Kinh Teá, Xaõ Hoäi Hoïc vaø Luaät Hoïc vaø ñaõ laøm vieäc trong cô quan Toøa AÙn vaø Taøi Chaùnh.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Nga seõ coù taát caû 4 vò giaùm muïc

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Nga seõ coù taát caû 4 vò giaùm muïc.

Novossibirsk [Apic 2/0698] - Ñöùc Cha Jerzy Mazur, goác Ba Lan, thuoäc doøng truyeàn giaùo Ngoâi Lôøi, ñaõ ñöôïc taán phong giaùm muïc taïi Novossibirsk hoâm Chuùa Nhöït 31/05/98 vöøa qua. Ngaøi seõ laøm giaùm muïc phuï taù cuûa Ñöùc Cha Joseph Werth, giaùm quaûn toâng toøa Siberi.

Ngoaøi ra Ñöùc Thaùnh Cha cuõng seõ boå nhieäm linh muïc Klemens Pickel laøm giaùm muïc phuï taù cho Ñöùc cha Tadeusz Kondrusiewicz, giaùm quaûn toâng toøa Mascova. Nhö vaäy con soá giaùm muïc cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Nga nay ñaõ ñöôïc 4 vò. Ñöùc Cha Klemens Pickel nguôøi goác giaùo phaän Dresden Meissen , Ñoâng Ñöùc. Ngaøi ñaõ laøm cha sôû taïi Tadjikistan vaø Nga töø naêm 1990.


AÙ Chaâu laø luïc ñòa coù con soá cao nhöùt theá giôùi veà caùc vuï xöû töû

AÙ Chaâu laø luïc ñòa coù con soá cao nhöùt theá giôùi veà caùc vuï xöû töû.

Roma [Apic 2/06/98] - AÙ Chaâu laø luïc ñòa ñöùng ñaàu veà caùc cuoäc xöû töû. Trong 10 naêm vöøa qua, 85 phaàn traêm caùc cuoäc töû hình ñeàu dieãn ra taïi AÙ Chaâu. Rieâng naêm 1996, tyû leä naøy leân ñeán 91 phaàn traêm.

Caùc döõ lieäu naøy ñaõ ñöôïc haõng tin Fides cuûa Boä Truyeàn Giaùo trích töø moät taùc phaåm vöøa ñöôïc xuaát baûn taïi YÙ vôùi töïa ñeà "Ñöøng gieát nguôøi. Taïi sao caàn phaûi huûy boû baûn aùn töû hình".

Trong 10 naêm vöøa qua, taïi AÙ Chaâu ñaõ coù 15,003 vuï xöû töû, trong khi ñoù taïi caùc nöôùc khaùc treân theá giôùi ,keå caû Hoa Kyø, toång coäng chæ coù 2,241 vuï. Rieâng trong naêm 1996, coù 4,971 nguôøi bò xöû töû taïi AÙ Chaâu vaø 452 nguôøi taïi caùc luïc ñòa khaùc. Maëc duø AÙ Chaâu chieám ñeán 2 phaàn 3 daân soá theá giôùi, caùc tyû leä treân ñaây chöùng toû raèng taïi AÙ Chaâu, aùn töû hình vaãn coøn ñöôïc xöû duïng nhieàu hôn baát cöù luïc ñòa naøo. Trung Quoác daãn ñaàu theá giôùi, keá ñoù laø Malaysia, Singapore, Vieät Nam, AÁn Ñoä vaø Nhöït Baûn.

Taïi AÙ Chaâu, nöôùc duy nhöùt ñaõ huûy boû aùn töû hình laø Campuchia. Moät soá nöôùc vaãn duy trì baûn aùn, nhöng trong thöïc teá khoâng cho thi haønh.


Moâi tröôøng nuoâi döôõng ôn goïi

Moâi tröôøng nuoâi döôõng ôn goïi.

(UCAN AS.0978 1/06/98) - Ñaøi Loan (Ñaøi Baéc) - Gia ñình, coäng ñoaøn, soáng ñôøi caàu nguyeän vaø chieâm nieäm, ñoù laø nhöõng yeáu toá quan troïng nhaát nuoâi döôõng ôn goïi Linh Muïc vaø Tu Só.

Treân ñaây laø quan ñieåm chung cuûa khoaûng 80 tham döï vieân taïi Hoäi Nghò Quoác Teá veà Ôn Goïi ôû AÙ Chaâu dieãn ra taïi thuû ñoâ Ñaøi Baéc cuûa Ñaøi Loan töø ngaøy 22-25/05/98 vöøa qua. Hoäi Nghò coù chuû ñeà "Xin Chuùa Thaùnh Thaàn Gaây Caûm Höùng Ôn Goïi Doài Daøo Trong Theá Kyû 21". Tham döï vieân ñeán töø caùc nöôùc Australia, Macau, Philippines, Ñaøi Loan vaø Thaùi Lan. Trong soá caùc thuyeát trình vieân, ñaëc bieät coù Ñöùc Hoàng Y Dario Castrillon Hoyos, toång tröôûng Boä Giaùo Só. Qua ñeà taøi "Hy Voïng Cho AÙ Chaâu trong Thieân Nieân Kyû thöù Ba, Ñöùc Hoàng Y Hoyos baøy toû caûm nghó raèng nieàm hy voïng cuûa ngaøi cho AÙ Chaâu coù ñöôïc ôn goïi doài daøo ñöôïc xaây döïng treân caùc neàn taûng sau ñaây: kinh nghieäm 2000 naêm rao giaûng Tin Möøng cuûa Giaùo Hoäi, bieán coá Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû taïi Manila daïo naêm 1995, söï taêng tröôûng cuûa Giaùo HOÄi Coâng Giaùo Trung Quoác duø ñang bò baùch haïi vaø vieäc thöøa nhaän göông caùc thaùnh töû ñaïo cuûa Trung Quoác. Ngoaøi ra Ñöùc Hoàng Y Hoyos cuõng neâu baät göông phuïc vuï cho ngöôøi ngheøo cuûa Meï Teâreâxa thaønh Calcutta nhö laø chöùng taù trung thöïc cuûa söù maïng rao giaûng Lôøi Chuùa.

Veà phaàn mình caùc tham döï vieân keâu goïi thaêng tieán moät neàn vaên hoùa trong ñoù caùc linh muïc vaø tu só ñöôïc ñaùnh giaù theo vai troø cuûa hoï, ñeå qua ñoù ôn goïi ñöôïc nuoâi döôõng vaø moïi ngöôøi bieát côûi môû taâm hoàn cuûa mình vôùi ôn goïi cuûa Chuùa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page