Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 01 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thô Muïc Vuï cuûa Caùc Giaùm Muïc Cuba gôûi toaøn theå caùc tín höõu

Thô Muïc Vuï cuûa Caùc Giaùm Muïc Cuba gôûi toaøn theå caùc tín höõu.

Tin Cuba (RG 1/06/98 vaø CWN 1/06/98): Tröôùc khi leân ñöôøng ñi Roma ñeå gaëp ÑTC Gioan Phaoloâ II, caùc Giaùm Muïc coâng giaùo Cuba, ñaõ coâng boá hoâm Chuùa Nhaät Leã Hieän Xuoáng vöøa qua (31/05/98), moät böùc thô muïc vuï gôûi toaøn theå caùc tín höõu trong nöôùc, ñeå trình baøy veà chöông trình muïc vuï nhaèm phuïc vuï toát hôn cho ñaát nöôùc.

Theo nhaän xeùt cuûa caùc Giaùm Muïc, ñaát nöôùc CUBA ngaøy nay ñang caàn coù moät baàu khí toát ñeïp hôn veà söï chung soáng, bao dung vaø ñoái thoaïi, sao cho moïi ngöôøi daân ñeàu caûm thaáy mình coù traùch nhieäm trong vieäc xaây ñöïng moät xaõ hoäi coâng baèng hôn vaø töï do. Veà phaàn mình, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo saün saøng cuûng coá cho maïnh meõ hôn nhöõng giaù trò Kitoâ, nhöõng giaù trò ñaõ trôû thaønh nhö laø phaàn gia taøi quyù giaù cuûa ñaát nöôùc Cuba. Vieäc Cuba côûi môû ra vôùi theá giôùi beân ngoaøi, nhö ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ mong öôùc nhö vaäy khi ngaøi vieáng thaêm Cuba hoài thaùng Gieâng 1998 vöøa qua, (vieäc côûi môû ra vôùi theá giôùi beân ngoaøi ñoù) ñoøi hoûi caàn phaûi coù tröôùc moät söï côûi môû thaät söï beân trong ñaát nöôùc, trong xaõ hoäi Cuba hieän nay.

Caùc giaùm muïc Cuba nhaán maïnh raèng: Giaùo Hoäi khoâng ñi tìm baát cöù hình thöùc quyeàn bính naøo, nhöng chæ muoán gia taêng khaû naêng phuïc vuï cuûa mình ñoái vôùi moïi thaønh phaàn daân chuùng Cuba. Trong naêm 1998 naày, naêm kyû nieäm 50 naêm coâng boá Tuyeân Ngoân cuûa Lieân Hieäp Quoác veà Nhaân Quyeàn, caùc giaùm muïc mong öôùc sao cho nhöõng quyeàn lôïi caên baûn cuûa ngöôøi daân ñöôïc nhìn nhaän vaø toân troïng. Cuoái cuøng, caùc giaùm muïc Cuba ñeà nghò thöïc thi Giaùo Huaán Xaõ Hoäi cuûa Giaùo Hoäi, nhö laø moät con ñöôøng môùi vöôït qua ñöôïc söï ñoái nghòch hieän nay giöõa tö baûn chuû nghóa vaø xaõ hoäi coäng saûn chuû nghóa. Ñoái laïi vôùi yù thöùc heä uûng hoä söï thoáng trò cuûa vaøi ngöôøi treân taát caû, caùc giaùm muïc Cuba ñeà nghò moät heä thoáng xaõ hoäi vaø kinh teá ñöôïc xaây treân tình lieân ñôùi.


Khuûng hoaûng ôn goïi linh muïc taïi Argentina

Khuûng hoaûng ôn goïi linh muïc taïi Argentina.

Buenos Aires - Argentina [Apic 1/06/98] - Soá linh muïc taïi Argenina ngaøy caøng giaûm suùt, nhöng buø laïi soá phoù teá vónh vieãn ngaøy caøng gia taêng.

Theo nhöõng soá lieäu cuûa UÛy Ban Giaùm Muïc veà caùc thöøa taùc vuï, trong naêm naêm ñaàu cuûa thaäp nieân 90, soá taân linh muïc giaûm suùt 22 phaàn traêm. Buø laïi soá phoù teá taêng 59 phaàn traêm. Hôn nöõa, con soá caùc giaùo xöù do caùc phoù teá ñieàu khieån cuõng taêng 26 phaàn traêm.

Caùc phoù teá vónh vieãn coù theå cöû haønh caùc nghi thöùc toân giaùo nhö röûa toäi, hoân phoái, giaûng Phuùc AÂm vaø trao Mình Chuùa.

Theo UÛy Ban Giaùm Muïc veà caùc thöøa taùc vuï, ñeå duy trì con soá linh muïc hieän nay, Giaùo Hoäi phaûi phong chöùc theâm moãi naêm 180 linh muïc. Hieän nay moãi naêm chæ co theâm 80 taân linh muïc. Theo linh muïc Carlos Francini, thö kyù cuûa uûy ban, ñoäc thaân khoâng phaûi laø lyù do chính cuûa côn khuûng hoaûng ôn goïi, bôûi vì ngay caû trong caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh, maëc duø caùc muïc sö ñöôïc pheùp laäp gia ñình, con soá muïc sö vaãn ngaøy caøng giaûm suùt.


Caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä keâu goïi ngöng caùc cuoäc thöû nghieäm nguyeân töû

Caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä keâu goïi ngöng caùc cuoäc thöû nghieäm nguyeân töû.

(UCAN IA0186.0978 1/06/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi AÁn Ñoä vöøa leân tieáng keâu goïi AÁn Ñoä vaø Pakistan neân ngöng caùc vuï thöû nghieäm nguyeân töû ñeå traùnh daãn tôùi thaûm hoïa chieán tranh nguyeân töû trong vuøng Nam AÙ.

Linh Muïc George Pereira, phoù toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä cho bieát trong khoùa hoïp cuûa UÛy Ban Thöôøng Tröïc töø ngaøy 10-11/06/98 tôùi ñaây, caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä seõ baøn tôùi moái ñe doïa taïi vuøng Nam AÙ phaùt sinh bôûi cuoäc chaïy ñua voõ trang nguyeân töû. Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN hoâm thöù Saùu (29/05/98) vöøa qua, cha Pereira noùi nhö sau: "Chuùng toâi lo ngaïi bôûi vì caùc quoác gia khaùc trong vuøng ñang coù nguy cô bò aûnh höôûng laây bôûi cuoäc chaïy ñua voõ trang nguyeân töû naøy. Giaùo Hoäi AÁn Ñoä keâu goïi caû chính phuû AÁn Ñoä laãn Pakistan haõy töï cheá vaø noã löïc tìm ra nhöõng giaûi phaùp khaån caáp haàu mang laïi hoøa bình cho ngöôøi daân trong vuøng Nam AÙ. Giaùo Hoäi khoâng theå thinh laëng khi maø vieãn töôïng cuûa moät cuoäc chieán tranh baèng voõ khí nguyeân töû ñang toû hieän tröôùc maét." Vò phoù toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä cuõng tieát loä laø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc seõ cho coâng boá moät tuyeân ngoân chính thöùc sau khoùa hoïp cuûa uûy ban thöôøng tröïc keâu goïi AÁn Ñoä vaø Pakistan ngöng caùc chöông trình cheá taïo voõ khí nguyeân töû.

Veà phaàn mình, Ñöùc Cha Vincent Concessao, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän New Delhi ñaõ noùi vôùi phaùi vieân cuûa haõng thoâng taán UCAN cuõng vaøo hoâm thöù Saùu 29/05/98 vöøa qua raèng, ñaõ tôùi luùc ñeå caû hai quoác gia baét ñaàu moät con ñöôøng ñoái thoaïi vaø toân troïng laãn nhau tröôùc khi voõ khí nguyeân töû huûy dieät toaøn vuøng Nam AÙ. Ñieàu ñaùng buoàn laø caùc chöông trình phaùt trieån kinh teá vaø xaõ hoäi nay ñang bò xeáp laïi ñaøng sau ñeå ñöôïc thay theá baèng moät chöông trình cheá taïo voõ khí nguyeân töû." Ñöùc Cha Concessao xaùc ñònh raèng giaùo hoäi AÁn Ñoä uûng hoä baát cöû moät cuoäc ñoái thoaïi hoøa bình song phöông giöõa hai chính phuû ñeå giaûi quyeát cuoäc ñoái ñaàu nguy hieåm hieän nay.


Caùc vaán ñeà öu tieân cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nhaät trong theá kyû 21

Caùc vaán ñeà öu tieân cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nhaät trong theá kyû 21.

(UCAN JA0180.0978 1/06/98) - Nhaät Baûn (Tokyo) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nhaät Baûn neân chuù troïng vaøo caùc coâng taùc saên soùc muïc vuï cho caùc thaønh phaàn di daân lao ñoäng, ñoái thoaïi lieân toân vaø baûo veä moâi sinh trong theá kyû 21 saép ñeán.

Treân ñaây laø ñeà nghò cuûa caùc Giaùm Muïc vaø beà treân caùc doøng tu taïi Nhaät trong khoùa hoïp dieãn ra töø ngaøy 26-29 thaùng 5/98 vöøa qua taïi Funabashi, vuøng ngoaïi oâ thuû ñoâ. Trong khoùa hoïp naøy, chuû yeáu caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nhaät baøn veà höôùng ñi töông lai cuûa giaùo hoäi ñòa phöông. Ba laõnh vöïc noùi treân ñeàu naèm trong söù maïng rao giaûng Tin Möøng cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø qua ñoù noùi leân hình aûnh cuûa ngaøi nhö laø moät Ñaáng Cöùu Ñoä cuûa yeâu thöông vaø caûm thoâng, luoân ñeán vôùi nhöõng ngöôøi ñang laâm vaøo caûnh hoaïn naïn. Caùc laõnh vöïc naøy cuõng raát phuø hôïp vôùi vai troø cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nhaät trong nhöõng thaäp nieân tôùi.

Caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nhaät ghi nhaän, söï hieän dieän taïi Nhaät cuûa caùc thaønh phaàn di daân lao ñoäng ñeán töø caùc nöôùc trong vuøng Ñoâng Nam AÙ vaø Nam Myõ ñoøi hoûi moät söï chuù taâm ñaëc bieät cuûa Giaùo Hoäi. Söï pha laãn cuûa caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau taïi Nhaät laø cô hoäi ñeå Giaùo Hoäi bieåu loä söï tröôûng thaønh cuûa mình qua nhöõng daán thaân saên soùc muïc vuï cho nhöõng ngöôøi di daân lao ñoäng, vì hoaøn caûnh phaûi soáng xa queâ cha ñaát meï. Caùc tín höõu Coâng Giaùo Nhaät cuõng coù dòp ñeå tieáp ñoùn caùc anh chò em ñoàng loaïi vaø soáng nhö nhöõng chöùng nhaân cuûa ñöùc tin Kitoâ giaùo.

Baøy toû söï kinh hoaøng veà tin AÁn Ñoä vaø Pakistan thöïc hieän caùc vuï thöû nghieäm nguyeân töû, caùc Giaùm Muïc vaø beà treân caùc doøng tu Nhaät cuõng nhaán maïnh ñeán taàm quan troïng cuûa coâng taùc ñoái thoaïi lieân toân nhaém duy trì neàn hoøa bình. Qua vieäc chia seû kinh nghieäm vaø ñeán vôùi caùc anh chò em Phaät Giaùo vaø ñaïo Thaàn ôû Nhaät, caùc tín höõu Kitoâ seõ yù thöùc ñöôïc raèng chæ coù toân giaùo môùi coù theå ngaên ngöøa ñöôïc moái nguy hieåm cuûa thöù voõ khí gieát ngöôøi haøng loaït ñang ñe doïa söï an nguy cuûa AÙ Chaâu. Lieân quan tôùi laõnh vöïc moâi sinh, caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nhaät neâu baät tính caùch noåi baät cuûa neàn thaàn hoïc veà söï saùng taïo vaø moâi sinh, ñaëc bieät trong giai ñoaïn hieän töôïng quaû ñòa caàu ngaøy moät noùng daàn seõ laøm cho nhieàu quaàn ñaûo ôû AÙ Chaâu chìm ngaäp trong vuøng Thaùi Bình Döông. Giaùo Hoäi ñòa phöông phaûi ñoùng moät vai troø tích cöïc trong coâng taùc giaûm tröø tieán trình huûy haïi moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi bôûi caùc kyõ thuaät coâng ngheä taân tieán.


Back to Radio Veritas Asia Home Page