Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Hoàng Y Roger Mahony seõ ñöôïc giaûi phaãu tuyeán tieàn lieät

Ñöùc Hoàng Y Roger Mahony seõ ñöôïc giaûi phaãu tuyeán tieàn lieät.

(CWN 30/05/98) - Hoa Kyø (Los Angeles) - Ñöùc Hoàng Y Roger Mahony, Toång Giaùm Muïc Los Angeles, loan baùo hoâm thöù Naêm vöøa qua (28/05/98) raèng ngaøi ñang bò beänh ung thö tuyeán tieàn lieät vaø seõ ñöôïc giaûi phaãu vaøo ngaøy 15/06/98 tôùi ñaây.

Beänh ung thö cuûa Ñöùc Hoàng Y Mahony ñaõ ñöôïc caùc baùc só khaùm phaù ra caùch ñaây moät naêm vaø ñang ôû trong giai ñoaïn ñaàu. Tuy nhieân ngaøi ñaõ hoaõn laïi cuoäc giaûi phaãu vì lòch trình baän roän cuûa muøa Chay vöøa qua. Ñöùc Hoàng Y Mahony baøy toû loøng caûm taï leân Thieân Chuùa vì ñaõ ñeå cho caên beänh hieåm ngheøo cuûa ngaøi ñöôïc phaùt hieän sôùm. Caùc baùc só cuûa Ñöùc Hoàng Y cho bieát ngaøi coù nhieàu cô may hoài phuïc hoaøn toaøn sau cuoäc giaûi phaãu.

Los Angeles laø Toång Giaùo Phaän lôùn nhaát taïi Hoa Kyø vaø Ñöùc Hoàng Y Mahony ñaõ leân keá nhieäm Ñöùc Hoàng Y Timothy Manning cai quaûn Toång Giaùo Phaän naøy töø thaùng 9 naêm 1985.


ÑTC boå nhieäm Taân Boä Tröôûng Boä Phong Thaùnh

ÑTC boå nhieäm Taân Boä Tröôûng Boä Phong Thaùnh.

Vatican - 30.05.98 - ÑTC vöøa boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Joseù Saraiva Martins, ngöôøi Boà Ñaøo Nha, hieän ñang laø Toång Thö Kyù Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo, leân laøm Boä Tröôûng Boä Phong Thaùnh, thay theá Ñöùc Hoàng Y Alberto Bovone, qua ñôøi thöù Baåy 18.04.98, tröôùc ngaøy khai maïc Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà AÙ Chaâu.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Saraiva Martins, tröôùc khi ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Thö Kyù Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo, ñaõ giöõ chöùc Vieän Tröôûng Ñaïi Hoïc Urbaniana trong nhieàu naêm.

Cuõng thöù Baåy 30/05/98, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Francesco Monterisi, Toång Thö Kyù Boä Giaùm Muïc, laøm Coá Vaán Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin vaø laøm thaønh vieân cuûa UÛy Ban Giaùo Hoaøng veà Chaâu Myõ Latinh.

Taïi Philippines, ÑTC chaáp nhaän ñôn xin töø chöùc cuûa Ñöùc Cha Philip Smith OMI, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cotabato; ñoàng thôøi ngaøi boå nhieäm Ñöùc Cha Orlando Quevedo, OMI, hieän ñang laø Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Nueva Segovia, laøm Toång Giaùm Muïc Cotabato, thay theá Ñöùc Toång Giaùm Muïc Smith.


Ngöôøi Do Thaùi cuõng nhö Coâng Giaùo taïi Ba Lan ñeàu laø naïn nhaân cuûa Ñöùc Quoác Xaõ

Ngöôøi Do Thaùi cuõng nhö Coâng Giaùo taïi Ba Lan ñeàu laø naïn nhaân cuûa Ñöùc Quoác Xaõ.

(CWN 30/05/98) - Argentina (Buenos Aires) -Taïi Ba Lan, ngöôøi Coâng Giaùo cuõng nhö Do Thaùi ñeàu laø naïn nhaân cuûa söï thuø gheùt vaø baùch haïi töø Ñöùc Quoác Xaõ.

Treân ñaây laø caûm nghó cuûa oâng Jack Fuchs, moät laõnh tuï ngöôøi Argentina goác Do Thaùi vaø cuõng laø tuø nhaân soáng soùt cuûa traïi taäp trung Auschwitz beân Ba Lan. OÂng Fuchs ñaõ ñöôïc môøi thuyeát trình trong moät nghi leã ñaïi keát taïi nhaø thôø chính toøa cuûa coâng giaùo ôû thuû ñoâ Buenos Aires. Nghi leã naøy do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jorge Mario Bergoglio chuû söï vôùi söï tham döï cuûa Rabbi Joseph Ehrenkranz, ñeán töø Hoa Kyø.

Trong baøi thuyeát trình cuûa mình, oâng John Fuchs ñaõ noùi nhö sau: "Coù ít nhaát 25% ngöôøi Coâng Giaùo Ba Lan ñaõ bò Ñöùc Quoác Xaõ tra taán hoaëc saùt haïi trong thôøi gian Ñöùc chieám ñoùng Ba Lan. Ñöùc Quoác Xaõ khoâng chæ nhaém vaøo ngöôøi Do Thaùi, nhöng luoân caû nhöõng ngöôøi Nga vaø dó nhieân caû ngöôøi Coâng Giaùo". AÙm chæ tôùi ñaøi töôûng nieäm vöøa ñöôïc xaây caát taïi thuû ñoâ Buenos Aires ñeå töôûng nhôù nhöõng ngöôøi Do Thaùi bò saùt haïi trong cuoäc dieät chuûng, oâng John Fuchs cho raèng ngöôøi coâng giaùo cuõng ñaùng ñöôïc töôûng nhôù tôùi baèng moät ñaøi töôûng nieäm töông töï.".


Back to Radio Veritas Asia Home Page