Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 29 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Thaùnh Cha seõ tieáp kieán chuû tòch Yasser Arafat

Ñöùc Thaùnh Cha seõ tieáp kieán chuû tòch Yasser Arafat.

Roma [Apic 29/05/98] - Chuû tòch cuûa chính quyeàn töï trò Palestine, oâng Yasser Arafat seõ ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II tieáp kieán vaøo ngaøy 12 thaùng 6 tôùi ñaây. Ñaây laø laàn thöù naêm, chuû tòch Yasser Arafat ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán. OÂng Afit Safieth, giaùm ñoác Vaên Phoøng Ñaïi Dieän cuûa Toå Chöùc Giaûi Phoùng Palestine beân caïnh Toøa Thaùnh cho bieát: tieán trình hoøa bình taïi Trung Ñoâng, Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 taïi Bethlehem vaø tình traïng ñaùng lo ngaïi taïi Gierusalem seõ laø ñeà taøi cuûa cuoäc noùi chuyeän giöõa Ñöùc Thaùnh Cha vaø chuû tòch Arafat.

Hoâm 28/05/98 vöøa qua, khi tieáp kieán ñaïi söù Jordanie beân caïnh Toøa Thaùnh, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ nhaéc laïi laäp tröôøng chính thöùc cuûa Toøa Thaùnh vaø baøy toû hy voïng raèng vôùi thieân nieân kyû thöù ba gaàn keà beân, tính caùch thaùnh thieâng vaø ñoäc nhöùt voâ nhò cuûa Thaønh Thaùnh Gieârusalem seõ choùng ñöôïc chính thöùc nhìn nhaän keøm theo nhöõng baûo ñaûm treân bình dieän quoác teá.


Caùc nhaø nghieân cöùu leân tieáng caûnh caùo veà ñieàu ñöôïc goïi laø "hoäi chöùng naêm 2000"

Caùc nhaø nghieân cöùu leân tieáng caûnh caùo veà ñieàu ñöôïc goïi laø "hoäi chöùng naêm 2000".

Gierusalem [Apic 29/05/98] - Caùc nhaø nghieân cöùu Myõ leân tieáng caûnh caùo veà nguy cô cuûa ñieàu ñöôïc goïi laø "hoäi chöùng naêm 2000".

Raát coù theå caùc khaùch haønh höông vôùi moät taâm lyù khoâng ñöôïc laønh maïnh seõ maéc phaûi ñieàu maø caùc nhaø nghieân cöùu goïi laø ñieân loaïn thaàn bí, khi hoï vieáng thaêm Thaùnh Ñòa vaøo dòp möøng naêm thaùnh 2000.

Hoäi chöùng naêm 2000 coù theå bieåu hieän duôùi hình thöùc nhöõng thò kieán vaø ñuû loaïi "noùi tieân tri".

Nhaø taâm lyù trò lieäu Israel, oâng Jair Barel, ñaõ laøm nhieàu cuoäc nghieân cöùu veà ñieàu oâng goïi laø "hoäi chöùng Gieârusalem". OÂng ghi nhaän raèng Gierusalem seõ "thoâi mieân" nhöõng nguôøi yeáu taâm lyù vaø taïo ra nhöõng phaûn öùng taâm lyù ñaëc bieät.

Vôùi löôïng khaùch haønh höông ñoå xoâ veà Gierusalem, caùc nhaø khoa hoïc Myõ khuyeân caùc chuyeân gia taâm lyù Do Thaùi haõy chuaån bò ñeå ñoái phoù vôùi vaán ñeà naøy. Theo moät cuoäc nghieân cöùu do boä Du Lòch Israel thöïc hieän, naêm 2000, seõ coù khoaûng 4 trieäu du khaùch vaø khaùch haønh höông ñeán thaùnh ñòa.


Leã tuyeân theä cuûa caùc taân Veä Binh Thuïy Só

Leã tuyeân theä cuûa caùc taân Veä Binh Thuïy Só.

Roma [Apic 29/05/98] - Ngaøy Chuùa nhöït 28/06/98 tôùi ñaây, 40 taân veä binh Thuïy Só seõ laøm leã tuyeân theä.

Nghi leã, theo döï truø, raát ñôn giaûn ,seõ dieãn ra trong saân tröôùc ñoàn veä binh chöù khoâng taïi Saân Thaùnh Damaso nhö thöôøng leä töø tröôùc ñeán nay. Nghi leã tuyeân theä naày leõ ra ñaõ dieãn ra hoâm 6 thaùng 5/1998 vöøa qua, nhöng ñaõ bò huûy boû sau khi veä binh Cedric Tornay duøng suùng haï saùt vieân chæ huy laø oâng Alois Estermann vaø vôï oâng, roài quay ra töï saùt vaøo toái hoâm 4/05/98 vöøa qua.

Theo truyeàn thoáng, ngaøy 6/05/98 haèng naêm laø ngaøy tuyeân theä cuûa caùc taân veä binh. Sôû dó ngaøy 6/05/98 haèng naêm ñöôïc choïn laøm ngaøy tuyeân theä cuûa caùc veä binh Thuïy Só laø bôûi vì ngaøy 6/05 naêm 1527, 147 Veä Binh Thuïy Só ñaõ hy sinh maïng soáng mình ñeå baûo veä laõnh thoå cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng.

Veä Binh Thuïy Só ñöôïc Ñöùc Giaùo Hoaøng Jules II thaønh laäp naêm 1506. Ñaây laø moät ñoäi nguõ goàm khoaûng 100 thieän nguyeän vieân coâng giaùo ñöôïc tuyeån choïn töø taát caû moïi huyeän beân Thuïy Só vaø ñöôïc toå chöùc theo hình thöùc quaân ñoäi vôùi nhieäm vuï baûo veä Ñöùc Giaùo Hoaøng vaø nôi ngaøi cö nguï. Moät ñôn vò ñöôïc caét cöû ñeå thaùp tuøng Ñöùc Thaùnh Cha trong nhöõng chuyeán coâng du ngoaïi quoác cuûa ngaøi.

Hieän nay Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só goàm coù 5 só quan, 25 haï só quan vaø 70 binh só. Thôøi haïn phuïc vuï laø hai naêm, nhöng coù theå ñöôïc gia haïn.


Gia ñình laø phöông caùch höõu hieäu nhaát ñeå baûo veä treû em

Gia ñình laø phöông caùch höõu hieäu nhaát ñeå baûo veä treû em.

(CWN 29/05/98) - Chile (Santiago de Chile) - Baûo veä vaø hoã trôï cho caùc gia ñình laø phöông theá höõu hieäu nhaát ñeå baûo veà treû em ñang caàn ñöôïc giuùp ñôõ.

Treân ñaây laø quan ñieåm cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Francisco Errazuriz, taân Toång Giaùm Muïc Santiago, ñöa vaøo hoâm thöù Tö (27/05/98) giöõa luùc quoác hoäi Chile thaûo luaän veà nhöõng thay ñoåi trong "Ñaïo Luaät laøm Phuï Huynh" (Law of Parenthood). Luaät naøy cuûa Chileâ cho tôùi nay thöøa nhaän quyeàn cuûa caùc treû em ñöôïc sinh ra trong gia ñình ñöôïc cöôùi hoûi hôïp leä nhieàu hôn so vôùi caùc treû em sinh ra bôûi caùc cha meï ngoaïi hoân. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Errazuriz baùc boû nhöõng lôøi chæ trích cuûa baùo chí ñòa phöông laø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Chile choáng laïi vieäc caûi toå ñaïo luaät naøy. Ngaøi khaúng ñònh nhö sau: "Caùc Giaùm Muïc Chileâ hoaøn toaøn uûng hoä nhöõng saùng kieán môùi lieân quan tôùi ñaïo luaät naøy, tuy nhieân Giaùo Hoäi muoán nhaán maïnh raèng phöông caùch höõu hieäu nhaát ñeå ngaên ngöøa nhöõng ñieàu xaáu (evils) laø cuûng coá cô caáu gia ñình. Luaät môùi seõ coù ích lôïi gì cho caùc treû em ngoaïi hoân, neáu ngay töø ñaàu caùc em ñaõ bò töôùc boû quyeàn ñöôïc coù moät maùi gia ñình vöõng chaéc, vaø ñöôïc hoã trôï ñaày ñuû veà maët tinh thaàn? Ñöùc Toång Giaùm Muïc Errazuriz cuõng noùi theâm raèng treû em sinh ra töø nhöõng vuï ngoaïi hoân ñaùng ñöôïc höôûng moät neàn giaùo duïc vaø y teá toát, cuõng gioáng nhö taát caû caùc treû em khaùc vaäy, tuy nhieân taát caû nhöõng quyeàn lôïi naøy seõ giuùp ích nhieàu hôn neáu ñôøi soáng cuûa caùc em ñöôïc baûo veä bôûi moät maùi aám gia ñình vöõng chaéc hôn laø bôûi caùc luaät leä cuûa chính phuû.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Errazuriz ñaõ chính thöùc nhaäm chöùc cai quaûn Toång Giaùm Muïc Santiago de Chile ngaøy 17/05/98 vöøa qua, thay theá Ñöùc Hoàng Y Carlos Oviedo. Coâng taùc ñaàu tieân cuûa ngaøi laø tieán haønh vieäc thieát laäp moät Vaên Phoøng Muïc Vuï Gia Ñình ñaõ ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Oviedo khôûi xöôùng töø naêm 1997. Vaên phoøng naøy ñaõ ñöôïc khaùnh thaønh vaøo hoâm thöù Hai (25/05/98).


ÑTC boå nhieäm Toång Giaùm Muïc môùi cuûa Giaùo Phaän Seoul (Haùn Thaønh)

ÑTC boå nhieäm Toång Giaùm Muïc môùi cuûa Giaùo Phaän Seoul (Haùn Thaønh).

Vatican - 29.05.98 - Taïi Nam Haøn, ÑTC vöøa boå nhieäm Ñöùc Cha Nicholas Cheoung Jin-Suk, 67 tuoåi, hieän laø Giaùm Muïc Giaùo Phaän Cheong Ju, laøm Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Seoul (Haùn Thaønh), thuû ñoâ Coäng Hoøa Nam Haøn, thay theá Ñöùc Hoàng Y Stephen Kim Sou-Hwan, xin töø chöùc vì haïn tuoåi. Ñöùc Hoàng Y Kim Sou-Hwan sinh ngaøy moàng 8 thaùng 5 naêm 1922 (76 tuoåi), thuï phong linh muïc 15.09.195; taán phong Giaùm Muïc giaùo phaän Masan naêm 1966; ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Giaùm Muïc Seoul 9.04.1968; ñöôïc toân phong laøm Hoàng Y tieân khôûi cuûa Nam Haøn 28.04.1969, do Ñöùc Phaoloâ VI. Naêm 1975, Toøa Thaùnh ñaët laøm Giaùm Quaûn Toâng Toøa Giaùo phaän Pyeong Yang (Bình Nhöôõng, thuû ñoâ Baéc Haøn), nhöng thöïc söï cho tôùi luùc naøy, ngaøi chöa ñöôïc Nhaø Nöôùc Coäng Saûn caáp giaáy pheùp ñeå vieáng thaêm giaùo phaän naøy.

Môùi ñaây, trong Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà AÙ Chaâu, ÑTC ñaõ boå nhieäm Ñöùc Hoàng Y Kim laøm moät trong ba vò Chuû Tòch ñaëc uûy cuûa ngaøi. Ñöùc Hoàng Y Kim ñaõ ñoùn tieáp ÑTC hai laàn taïi Seoul: Laàn I vaøo Thaùng 5 naêm 1984, trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï kyû nieäm 200 naêm Tin Möøng ñöôïc rao giaûng (do nguôøi giaùo daân) taïi Ñaïi Haøn. Trong dòp naøy ÑTC toân phong leân Baäc Hieån Thaùnh 103 Chaân Phöôùc Töû Ñaïo Ñaïi Haøn;Laàn thöù hai vaøo thaùng 10 naêm 1989, nhaân dòp Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá ñöôïc toå chöùc taïi Seoul vaø ñöôïc beá maïc baèng Thaùnh Leã troïng theå do ÑTC chuû söï vôùi söï tham döï cuûa hai trieäu giaùo daân.


ÑTC gaëp caùc Giaùm Muïc Cuba

ÑTC gaëp caùc Giaùm Muïc Cuba.

Vatican - 29.05.98. Saùng thöù Saùu 30/05/98, Phaùt Ngoân Vieân Toøa Thaùnh, Tieán Só Navarro Walls, loan tin cho giôùi baùo chí bieát: töø moàng 8 ñeán 13 thaùng 6/1998 naøy, ÑTC seõ gaëp caùc Giaùm Muïc Cuba, taát caû laø 13 vò taïi Vatican. Ngoaøi ra, caùc Giaùm Muïc Cuba cuõng seõ gaëp caùc Vò ñöùng ñaàu caùc Cô Quan Trung Öông cuûa Giaùo Trieàu Roma. Phaùt ngoân vieân giaûi thích: Muïc ñích cuûa cuoäc gaëp gôõ naøy laø ñaùnh giaù veà chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC ñaõ thöïc hieän taïi Cuba vaøo cuoái thaùng Gieâng 1998 vöøa qua vaø nghieân cöùu veà caùc vieãn töôïng maø chuyeán vieáng thaêm naøy ñaõ môû ra cho Giaùo Hoäi vaø cho daân toäc Cuba.


Baùch haïi toân giaùo taïi Bangladesh ñang gia taêng

Baùch haïi toân giaùo taïi Bangladesh ñang gia taêng.

(CWN 29/05/98) - Phaùp (Paris) - Toå Chöùc Nhaân Quyeàn Khoâng Bieân Giôùi (Human Rights Without Frontiers), truï sôû taïi Paris, leân tieáng caûnh caùo hoâm thöù Naêm vöøa qua (28/05/98), raèng cuoäc baùch haïi Kitoâ giaùo ñang gia taêng taïi Bangladesh theo sau nhöõng vuï taán coâng cuûa nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo cöïc ñoan vaøo caùc nhaø thôø vaø tröôøng hoïc cuûa ngöôøi Kitoâ.

Theo tin ñöôïc ghi nhaän, ngaøy 28/04/98, moät nhoùm ngöôøi Hoài Giaùo taïi moät quaän ôû Dhaka, thuû ñoâ Bangladesh, ñaõ ñeán ñaäp phaù moät tröôøng nöõ vaø nhaø thôø, cuõng nhö moät nhaø thôø tin laønh Baptist. Hoï ñaõ ñe doïa taùnh maïng cuûa caùc linh muïc, nöõ tu vaø caùc nhaân vieân laøm vieäc taïi nhöõng nôi naøy. Nguyeân nhaân cuûa vuï ñaäp phaù naøy laø do phía ngöôøi Hoài Giaùo nghe tin thaát thieät qua loa phoùng thanh taïi moät ñeàn thôø Hoài Giaùo ôû gaàn ñoù raèng nhöõng ngöôøi Kitoâ ñang möu tính ñeán thaùo dôõ ñeàn thôø cuûa hoï.

Bangladesh laø quoác gia coù maät ñoä daân soá cao nhaát theá giôùi vôùi toång soá daân laø 135 trieäu. 85 % theo Hoài Giaùo, 12 % theo AÁn Giaùo, 3 % coøn laïi theo caùc ñaïo, thôø vaät linh, Kitoâ giaùo vaø Phaät Giaùo. Ngöôøi kitoâ ôû Bangladesh chieám khoaûng nöûa trieäu chia ñeàu giöõa Tin Laønh vaø Coâng Giaùo.


Caùc Giaùm Muïc Congo keâu goïi giaûi tröø caùc ñoäi quaân tö nhaân

Caùc Giaùm Muïc Congo keâu goïi giaûi tröø caùc ñoäi quaân tö nhaân.

(CWN 29/05/98) - Congo (Brazaville) -Trong cuoäc hoïp taïi Brazaville vaøo thöù Naêm vöøa qua (28/05/98), caùc Giaùm Muïc Congo ñaõ keâu goïi chính trò gia taïi caùc nöôùc Chaâu Phi giaûi tröø caùc ñoäi quaân voõ trang tö nhaân, ñoàng thôøi keâu goïi chính phuû nghieâm caám caù nhaân thaønh laäp ñoäi quaân rieâng ñeå baûo veä cho quyeàn lôïi cuûa hoï.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá, caùc Giaùm Muïc Congo noùi nhö sau: "Chuùng ta phaûi giaûi thoaùt xaõ hoäi khoûi nhöõng ñoäi quaân voõ trang tö nhaân. Baát cöù hình thöùc vi phaïm naøo cuõng seõ phaûi bò tröøng phaït baèng vieäc caám caùc caù nhaân phaïm loãi tham gia chính trò vaø truùt boû quyeàn daân söï. Caùn caân chính trò taïi Congo ñaõ nghieâng veà phía laõnh tuï quaân ñoäi Denis Sassou Nguesso daïo thaùng 10 naêm ngoaùi (1997), sau khi quaân ñoäi döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa oâng Nguesso ñaùnh baïi caùc löïc löôïng uûng hoä toång thoáng Pascal Lissouba vaø thuû töôùng Bernard Kolelas.

Caùc cuoäc giao chieán giöõahai phe quaân ñoäi keùo daøi töø thaùng 6 cho ñeán thaùng 10 naêm ngoaùi (1997), ñaõ khieán cho töø 10 ñeán 15 ngaøn ngöôøi bò thieät maïng vaø phaù huûy haàu nhö hoaøn toaøn thuû ñoâ Brazaville cuûa Congo.


Giaùo hoäi coâng giaùo Nam Phi môû chieán dòch baûo veä söï soáng

Giaùo hoäi coâng giaùo Nam Phi môû chieán dòch baûo veä söï soáng.

(CWN 29/05/98) - Nam Phi (Johannesburg) -Trong tuaàn naøy, Toång Giaùo Phaän Durban beân Nam Phi ñaõ môû chieán dòch baûo veä söï soáng mang teân laø "Quyeàn Ñöôïc Soáng". Chieán dòch naøy tröôùc heát seõ tìm caùch giuùp ñôõ vaät chaát vaø tinh thaàn cho caùc baø meï mang thai ñang coù yù ñònh gieát con mình.

Cuõng trong tuaàn naøy, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Phi ñaõ yeâu caàu toøa thöôïng thaåm ôû Pretoria tuyeân boá luaät cho pheùp phaù thai theo yeâu caàu, ñang ñöôïc chính phuû aùp duïng, laø vi hieán. Ñöùng tröôùc tình traïng phaù thai töï do ñang lan traøn taïi Nam Phi, cuøng vôùi 7 giaùo phaän keá caän, linh muïc Massimo Biancalani cuûa Toång Giaùo Phaän Durban ñaõ ñöùng ra ñieàu ñoäng chieán dòch baûo veä quyeàn ñöôïc soáng cuûa caùc thai nhi.

Coâng taùc ñaàu tieân cuûa chieán dòch naøy laø vieäc thieát laäp moät trung taâm coù teân laø Mater Vitae, nôi caùc phuï nöõ ñang mang thai coù theå ñeán taïm truù trong tröôøng hôïp hoï gaëp phaûi hoaøn caûnh khoù khaên, veà maët taøi chaùnh cuõng nhö tinh thaàn, trong luùc ñang mang thai. Trung taâm naøy ñöôïc coi laø trung taâm ñaàu tieân cho phuï nöõ mang thai, trong soá caùc trung taâm khaùc seõ ñöôïc thaønh laäp treân toaøn quoác. Döï aùn naøy ñang ñöôïc nhieàu toå chöùc coâng giaùo taïi Nam Phi, trôï giuùp vaø uûng hoä.


Caùc Giaùm Muïc Cuba seõ vieáng thaêm Toøa Thaùnh vaøo thaùng Saùu 1998

Caùc Giaùm Muïc Cuba seõ vieáng thaêm Toøa Thaùnh vaøo thaùng Saùu 1998.

(CWN 29/05/98, Reuters 29/05/98) - Roma - Caùc Giaùm Muïc Cuba seõ vieáng thaêm Toøa Thaùnh vaøo thaùng Saùu 1998 tôùi ñaây ñeå töôøng trình leân ÑTC Gioan Phaoloâ II veà nhöõng tieán boä trong quan heä giöõa giaùo hoäi coâng giaùo vaø nhaø nöôùc Cuba theo sau chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC taïi Cuba daïo cuoái thaùng Gieâng 1998 vöøa qua.

Daãn ñaàu phaùi ñoaøn caùc Giaùm Muïc Cuba laø Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, Toång Giaùm Muïc Havana. Tin töø Cuba noùi raèng Ñöùc Hoàng Y Ortega seõ phuùc trình leân ÑTC veà baàu khí môùi trong quan heä giöõa giaùo hoäi vaø nhaø nöôùc, tuy nhieân cuõng coù nhieàu söï thay ñoåi caàn thieát vaãn chöa thöïc hieän ñöôïc. Chính quyeàn coäng saûn Cuba vaãn chöa ñaùp öùng tröôùc nhöõng yeâu caàu ñeå cho giaùo hoäi coâng giaùo ñöôïc xöû duïng roäng raõi hôn caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi cuûa nhaø nöôùc, caûi tieán chöông trình giaùo duïc toân giaùo vaø cho pheùp xaây caát theâm nhaø thôø.

Trong khi ñoù, thöù Saùu 29/05/98, phoøng baùo chí Toøa Thaùnh loan baùo raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ hoäi kieán vôùi caùc Giaùm Muïc Cuba vaøo thaùng Saùu 1998 tôùi ñaây. Phaùi ñoaøn 13 vò Giaùm Muïc Cuba do Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega daãn ñaàu seõ vieáng thaêm Toøa Thaùnh töø ngaøy 8-13 thaùng Saùu 1998. Ngoaøi cuoäc hoäi kieán rieâng vôùi ÑTC, caùc vò Giaùm Muïc Cuba cuõng seõ gaëp gôõ caùc chöùc saéc taïi giaùo trieàu. Phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, tieán só Navarro Valls cho bieát lyù do cuûa nhöõng cuoäc hoäi kieán naøy laø ñeå thaåm ñònh veà aûnh höôûng chuyeán coâng du muïc vuï cuûa ÑTC taïi Cuba ñoàng thôøi nghieân cöùu nhöõng con ñöôøng maø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC ñaõ môû ra cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba.


Back to Radio Veritas Asia Home Page