Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi nghò caùc ñaïi dieän Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu

Hoäi nghò caùc ñaïi dieän Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu.

Bruxelles - Bæ [Apic 28/05/98] - Hoâm 28/05/98, ñaïi dieän cuûa 8 hoäi ñoàng giaùm muïc AÂ Chaâu vaø caùc toå chöùc coâng giaùo quoác teá ñaõ nhoùm taïi Bruxelles, Bæ, ñeå suy tö veà chính saùch tî naïn vaø di daân cuûa lieân heäp AÂu Chaâu.

Cuoäc gaëp gôõ ñaõ ñöôïc toå chöùc theo saùng kieán cuûa UÛy Ban caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, goàm caùc giaùm muïc ñaïi dieän cuûa caùc hoäi ñoàng giaùm muïc taïi 15 nöôùc thaønh vieân cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu. Muïc ñích cuoäc gaëp gôõ laø ñeå thaûo luaän veà hai ñeà nghò do UÛy Ban AÂu Chaâu ñeä trình leân Hoäi Ñoàng AÂu Chaâu. Ñeà nghò thöù nhöùt ñöôïc ñöa ra ngaøy 30/7 naêm vöøa qua (1997), nhaèm thieát laäp moät qui öôùc lieân quan ñeán nhöõng theå leä ñoùn nhaän nhöõng nguôøi töø caùc nöôùc ñeä tam muoán nhaäp cö vaøo caùc quoác gia thaønh vieân cuûa Lieân Hieäp. Ñeà nghò thöù hai ñöôïc ñöa ra ngaøy 5/03/ naêm 1998, yeâu caàu coù moät haønh ñoäng chung nhaèm taïm thôøi baûo veä nhöõng nguôøi di cö.

Cuoäc gaëp gôõ hoâm 28/05/98 cuûa ñaïi dieän caùc hoäi ñoàng giaùm muïc aâu chaâu chöa ñaït ñöôïc ñoàng thuaän. Caùc tham döï vieân ñaõ ñoàng yù tieáp tuïc trao ñoåi ñeå coù moät laäp tröôøng chung ñoái vôùi chính saùch tî naïn vaø di daân cuûa lieân hieäp aâu chaâu.


Taân toång giaùm muïc tin laønh Luther taïi Oslo

Taân toång giaùm muïc tin laønh Luther taïi Oslo.

Oslo - Nauy [Apic 28/05/98] - Hoâm Chuùa nhöït 24/5 vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tin Laønh Luther, Gunnar Staalsett, ñaõ laøm leã nhaäm chöùc toång giaùm muïc Oslo, Nauy. Vôùi chöùc vuï naøy, ngaøi cuõng trôû thaønh giaùo chuû cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh quoác giaùo Nauy.

Ñöùc toång giaùm muïc Gunnar Staalsett, naêm nay 63 tuoåi, ñaõ töøng ñöôïc bieát ñeán trong caùc noå löïc ñaïi keát. Ngaøi khoâng nhöõng ñaõ töøng giöõ nhöõng chöùc vuï quan troïng trong Giaùo hoäi tin laønh Luther, maø coøn laø thaønh vieân cuûa AÛy Ban Giaûi Nobel Hoøa bình . Töø naêm 1977 ñeán naêm 1979, ngaøi laø chuû tòch cuûa Ñaûng Trung Höõu taïi Nauy. Töø naêm 1985 ñeán naêm 1995, ñöùc toång giaùm muïc Gunnar Staalsett ñaõ ñöôïc baàu laøm toång thö kyù cuûa Lieân Hieäp Tin Laønh Luther theá giôùi.

Keå töø cuoäc caûi caùch tin laønh hoài naêm 1537, Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther ñöôïc xem laø quoác giaùo taïi Nauy. Caùc giaùm muïc vaø haït tröôûng ñöôïc vò nguyeân thuû quoác gia boå nhieäm theo söï giôùi thieäu cuûa Giaùo Hoäi leân hoäi ñoàng quoác gia.


Ñöùc Thaùnh Cha coå voõ vieäc taùi thieát neàn taûng luaân lyù taïi Lettoni

Ñöùc Thaùnh Cha coå voõ vieäc taùi thieát neàn taûng luaân lyù taïi Lettoni.

Roma [Apic 28/05/98] - Ñöùc Thaùnh Cha coå voõ vieäc taùi thieát luaân lyù taïi Lettoni. Trong buoåi tieáp kieán daønh cho oâng Atis Sjanits, taân ñaïi söù cuûa Lettoni beân caïnh Toøa Thaùnh, nhaân dòp oâng naøy ñeán trình uûy nhieäm thö, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ ghi nhaän raèng nhöõng bieán coá naêm 1991 quaû laø phi thöôøng, nhöng chuùng ñaõ khoâng laøm phaùt sinh töùc khaéc moät theá giôùi môùi. Ñoái vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II, giöõa nhöõng thaùch ñoá maø Lettoni ñang phaûi ñöông ñaàu trong giai ñoaïn chuyeån tieáp naøy, luaân lyù phaûi ñöôïc xem laø moät tieâu chuaån quan troïng. Ngaøi nhaán maïnh ñeán moái lieân laïc giöõa luaân lyù, töï do vaø chaân lyù. Ñöùc Thaùnh Cha noùi nhö sau: "Töï do chæ coù theå laø töï do khi noù höôùng ñeán chaân lyù vaø ñöôïc ñieàu khieån bôûi chaân lyù. Taùch lìa khoûi chaân lyù, töï do seõ khoâ caèn vaø coù theå daãn ñeán nhöõng hình thöùc noâ leä môùi. Veà yù nghóa ñích thöïc cuûa hai chöõ ñoäc laäp, Ñöùc Thaùnh Cha noùi nhö sau: "Caàn phaûi coù moät yù nieäm ñuùng ñaén veà ñoäc laäp. Ñoäc laäp khoâng chæ coù nghóa laø töø boû söï leä thuoäc huûy hoaïi cuûa quaù khöù, maø coøn phaûi chaáp nhaän söï leä thuoäc hoå töông coù tính xaây döïng, voán ngaøy caøng trôû thaønh moät thöïc teá trong ñôøi soáng quoác teá. Moät söï ñoäc laäp nhö theá ñoøi hoûi phaûi coù söï ñoái thoaïi vaø toân troïng laãn nhau giöõa caùc daân toäc".


Back to Radio Veritas Asia Home Page