Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 27 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toå chöùc "Trôï giuùp caùc Giaùo Hoäi ñau khoå" quyeân ñöôïc 68 trieäu 8 traêm ngaøn myõ kim trong naêm vöøa qua

Toå chöùc "Trôï giuùp caùc Giaùo Hoäi ñau khoå" quyeân ñöôïc 68 trieäu 8 traêm ngaøn myõ kim trong naêm vöøa qua.

Konigstein - Ñöùc [Apic 27/05/98] - Vôùi 68 trieäu 8 traêm ngaøn myõ kim quyeân ñöôïc trong naêm vöøa qua, Toå chöùc "Trôï giuùp caùc Giaùo hoäi ñau khoå" ñöôïc xem laø moät trong nhöõng toå chöùc baùc aùi quan troïng nhöùt treân theá giôùi.

Coù truï sôû ñaët taïi Konigtein, Ñöùc, toå chöùc naøy ñaõ möøng kyû nieäm 50 naêm thaønh laäp naêm vöøa qua. Hieän nay toå chöùc naøy coù taát caû 350 ngaøn aân nhaân taïi 17 nöôùc. Ñöùc laø quoác gia ñoùng goùp nhieàu nhöùt vôùi 32 trieäu myõ kim trong naêm vöøa qua.

Treân 9300 döï aùn, 7314 döï aùn ñaõ nhaän ñöôïc söï taøi trôï cuûa Toå chöùc. Caùc nöôùc Ñoâng vaø Trung AÂu nhaän ñöôïc nhieàu trôï caáp nhöùt vôùi khoaûng 10 trieäu myõ kim daønh cho caùc döï aùn xaây caát nhaø thôø, nhaø nguyeän, nhaø xöù hay caùc trung taâm coäng ñoàng vaø 4 trieäu 2 traêm ngaøn daønh cho vieäc huaán luyeän linh muïc, nöõ tu vaø giaùo daân. Haèng naêm Toå Chöùc" trôï giuùp caùc Giaùo Hoäi ñau khoå" cuõng taøi trôï cho Giaùo Hoäi chính thoáng Nga moät khoaûng tieàn leân ñeán 2 trieäu 4 traêm ngaøn myõ kim. Myõ Chaâu vaø Phi Chaâu haèng naêm cuõng nhaän ñöôïc 9 trieäu röôõi vaø AÙ Chaâu 8 trieäu 2. Toå chöùc "Trôï giuùp caùc Giaùo hoäi ñau khoå" ñaëc bieät quan taâm ñeán vieäc truyeàn thoâng. Ngaân saùch haèng naêm daønh cho vieäc rao giaûng Tin Möøng baèng caùc phöông tieän truyeàn thoâng leân ñeán 10 trieäu myõ kim.


Chính phuû Brasil saün saøng ñöa quaân ñoäi ñeán deïp cuoäc noåi loaïn cuûa phong traøo nhöõng nguôøi khoâng ruoäng ñaát

Chính phuû Brasil saün saøng ñöa quaân ñoäi ñeán deïp cuoäc noåi loaïn cuûa phong traøo nhöõng nguôøi khoâng ruoäng ñaát.

Rio de Janeiro - Brasil [Apic 27/05/98] - Chính phuû Brasil saün saøng ñöa quaân ñoäi ñeán deïp cuoäc noåi loaïn cuûa phong traøo nhöõng nguôøi khoâng ruoäng ñaát.

Hoâm thöù Tö 27/05/98, baùo chí trong nöôùc cho bieát quaân ñoäi ñaõ saün saøng ñeå öùng chieán tröôùc cuoäc noåi loaïn cuûa caùc noâng daân ôû phía Baéc hieän ñang phaûi gaùnh chòu nhöõng haäu quaû cuûa naïn haïn haùn vaø ñoùi keùm. Nhieàu nguôøi noâng daân ñaõ uøa vaøo cöôùp caùc sieâu thò, caùc nhaø kho cuûa chính phuû, caùc cantin trong caùc tröôøng hoïc hay caùc ñoaøn xe tieáp teá löông thöïc. Hieän nay coù ñeán 10 trieäu nguôøi ñang laâm caûnh ñoùi khoå, nhöng chæ coù moät soá nhoû nhaän ñöôïc löông thöïc tieáp teá. Quaân caûnh vaãn khoâng theå chaän ñöùng ñöôïc laøn soùng cöôùp boùc boät phaùt ñöôïc phong traøo nhöõng nguôøi khoâng ñaát ñai vaø nhieàu laõnh vöïc khaùc cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ít hay nhieàu tröïc tieáp uûng hoä.

Toång thoáng Henrique Cardoso ñaõ cöïc löïc leân aùn haønh ñoäng cuûa nhöõng nguôøi noâng daân khoâng ñaát ñai. Theo nhieàu nguoàn tin, nhieàu nguôøi tranh ñaáu trong phong traøo naøy ñaõ bò baét giöõ.

Qua trung gian cuûa maïng luôùi goàm 8000 giaùo xöù, Giaùo Hoäi coâng giaùo cuõng ñaõ trôï giuùp caùc naïn nhaân, nhöng ñoàng thôøi cuõng bieän minh cho haønh ñoäng xaâm nhaäp vaøo caùc sieâu thò cuûa nhöõng nguôøi ñoùi khoå. Ñöùc Cha Orlando Dotti, giaùm muïc Vicaria trong Bang Rio Grande do Sul, ñaõ tuyeân boá nhö sau : " Chính vì chính phuû chaäm treå cho neân môùi taïo ra nhöõng cuoäc chieám ñaát vaø xaâm nhaäp vaøo caùc sieâu thò. Thay vì gôûi quaân ñoäi ñeán ñeå ngaân caûn caùc gia ñình xaâm nhaäp vaøo caùc sieâu thò, chính phuû neân duøng quaân ñoäi ñeå phaân phaùt löông thöïc cho daân chuùng".


Moät soá tu só trappist muoán trôû laïi tu vieän Tibherine

Moät soá tu só trappist muoán trôû laïi tu vieän Tibherine.

Alger [Apic 27/05/98] - Hai naêm sau khi baûy tu só trappist bò saùt haïi taïi Tibheùrine, ñaõ coù boán tu só muoán trôû laïi tu vieän naèm caùch thuû ñoâ Alger cuûa Algeri khoaûng 100 caây soá.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alger cho bieát thôøi gian trôû laïi chöa ñöôïc xaùc ñònh. Vì lyù do an ninh, boä noäi vuï Algeri ñaõ caûnh caùo caùc tu só khoâng neân trôû veà tu vieän.

Boán tu só noùi treân goàm moät nguôøi Algeri, moät nguôøi Phaùp, moät nguôøi Taây Ban Nha vaø moät nguôøi Ba Lan. Hieän nay boán tu só naøy ñang hoïc tieáng Phaùp vaø tieáng AÛ Raäp ñeå chuaån bò cho nhieäm vuï môùi cuûa hoï.

Ngaøy 27 thaùng 3 naêm 1996, nhöõng nguôøi Hoài Giaùo cöïc ñoan ñaõ baét coùc 7 tu só nguôøi Phaùp vaø ñaõ haï saùt hoï vaøi tuaàn leã sau ñoù.


Ñöùc Thöôïng Phuï Ilia II cuûa coïng hoøa Georgia leân tieáng pheâ bình caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh

Ñöùc Thöôïng Phuï Ilia II cuûa coïng hoøa Georgia leân tieáng pheâ bình caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh.

Varsava - Balan [Apic 27/05/98] - Ñöùc Thöôïng Phuï Ilia II, giaùo chuû Giaùo Hoäi Chính Thoáng Georgia, ñaõ leân tieáng pheâ bình caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh vì quaù quan taâm ñeán nhöõng vaán ñeà vaät chaát.

Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho moät tôø baùo xuaát baûn taïi Balan, Ñöùc Thöôïng Phuï Ilia II cho bieát Giaùo Hoäi Chính Thoáng vaãn tieáp tuïc gaëp gôõ vôùi caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh, nhöng tieáp tuïc baûo veä ñöùc tin vaø truyeàn thoáng cuûa mình.

Vôùi 5 trieäu 4 traêm 40 ngaøn giaùo daân, 80 phaàn traêm daân soá Georgia theo chính thoáng. Hieán phaùp naêm 1995 nhìn nhaän chính thoáng nhö quoác giaùo. Tröôùc kia Giaùo hoäi chính thoáng Georgia laø thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ vaø lieân hieäp caùc Giaùo Hoäi AÂu Chaâu, nhöng keå töø thaùng 5 naêm vöøa qua (1997), ñaõ ruùt chaân ra khoûi caùc hoäi naøy.

Ñöùc Thöôïng Phuï Ilia II noùi raèng vaãn coù theå tieáp tuïc cuoäc ñoái thoaïi vôùi caùc Giaùo Hoäi khoâng phaûi laø thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ. Ñoù laø tröôøng hôïp cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, tuy khoâng phaûi laø thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ, vaãn quan taâm theo doõi phong traøo ñaïi keát vaø coäng taùc vôùi moïi toå chöùc ñaïi keát.

Veà vieäc phong chöùc linh muïc cho phuï nöõ, Ñöùc Phöôïng Phuï Ilia II nhaéc laïi raèng Giaùo Hoäi Chính Thoáng Georgia laø Giaùo Hoäi duy nhöùt ñöôïc thieát laäp nhôø moät nguôøi ñaøn baø laø thaùnh nöõ Nino Capadoce. Nhöng ngaøi noùi raèng thaät laø moät sai laàm traàm troïng khi phong chöùc linh muïc cho phuï nöõ. Ñaây coù theå laø ñieàu môùi meõ, nhöng khoâng caàn thieát. Caùc phuï nöõ vaãn luoân goùp phaàn tích cöïc trong caùc laõnh vöïc xaõ hoäi vaø giaùo duïc, nhöng khoâng theå naém giöõ vai troø cuûa haøng giaùo só.


Back to Radio Veritas Asia Home Page