Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 25 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñaïi hoäi caùc phong traøo Giaùo Hoäi taïi Roma

Ñaïi hoäi caùc phong traøo Giaùo Hoäi taïi Roma.

Roma [Apic 25/05/98] - Cuoäc gaëp gôõ giöõa Ñöùc Thaùnh Cha vaø caùc phong traøo Giaùo Hoäi seõ dieãn ra taïi Roma vaøo ngaøy thöù Baûy 30/05/98 tôùi ñaây, aùp leã Chuùa Thaùnh Thaàn hieän xuoáng.

Cuoäc gaëp gôõ do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gíao daân ñöùng ra toå chöùc. Theo hoäi ñoàng naøy, coù taát caû 56 phong traøo, trong ñoù coù 20 coäng ñoàng thuoäc Phong Traøo Canh Taân Thaùnh Linh, seõ coù maët taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaøo chieàu Thöù Baûy 30/05/98, tröôùc söï hieän dieän cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Cuoäc gaëp gôõ qui tuï khoaûng 150 ngaøn nguôøi.

Ñoâng ñaûo nhöùt seõ laø caùc thaønh vieân cuûa phong traøo Con ñöôøng Taân Döï Toøng vôùi khoaûng 47 ngaøn nguôøi. Keá ñoù laø phong traøo Hieäp Thoâng vaø Giaûi Phoùng vôùi khoaûng 28 ngaøn nguôøi ghi danh. Phong traøo Focolare "Toå AÁm" vôùi 25 ngöôøi tham döï. Ngoaøi ra cuõng seõ coù maët khoaûng 10 ngaøn thaønh vieân cuûa caùc phong traøo giaùo daân lieân keát vôùi Tu Hoäi Ñaïo Binh Chuùa Kitoâ vaø 5000 thaønh vieân cuûa coäng ñoaøn thaùnh Egidio.

Ñöôïc môøi phaùt bieåu trong cuoäc gaëp gôõ seõ coù nhöõng göông maët noåi tieáng nhö baø Chiara Lubich, nguôøi saùng laäp Phong Traøo Focolare; oâng Kiko Arguello, nguôøi saùng laäp phong traøo Con Ñöôøng Taân Döï Toøng; oâng Jean Vanier, nguôøi saùng laäp Toå Chöùc Con Taøu Noùe; vaø linh muïc Luigi Giussani, nguôøi saùng laäp phong traøo "Hieäp Thoâng vaø Giaûi Phoùng".

Ngoaøi ra, tröôùc cuoäc gaëp gôõ naøy, cuõng seõ coù moät hoäi nghò quoác teá caùc phong traøo Giaùo Hoäi dieãn ra taïi Roma töø ngaøy 27 ñeán 29/05/98 tôùi ñaây. qui tuï 350 ñaïi bieåu cuûa caùc phong traøo vaø nhieàu vò saùng laäp phong traøo hieän vaãn coøn soáng.

Trong baøi dieãn vaên khai maïc Ñaïi Hoäi, Ñöùc Hoàng Y Josef Ratzinger, toång tröôûng boä giaùo lyù ñöùc tin, seõ noùi veà ñeà taøi "caùc phong traøo Giaùo Hoäi, nieàm hy voïng cho Giaùo Hoäi vaø con nguôøi".


Ñaïi hoäi caùc baø meï coâng giaùo cuûa mieàn Trung Phi Chaâu

Ñaïi hoäi caùc baø meï coâng giaùo cuûa mieàn Trung Phi Chaâu.

Brazzaville - Congo [Apic 25/05/98] - Hoâm Chuùa Nhöït 17/05/98 vöøa qua, Khoaûng 400 baø meï coâng giaùo ñeán töø Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Cameroun vaø Beùnin, ñaõ khai maïc ñaïi hoäi taïi khu ñaát tröôùc Toøa Nhaø Quoác Hoäi ôû Brazzaville. Vôùi chuû ñeà "Thieân Chuùa, nguôøi phuï nöõ vaø hoøa bình taïi Phi Chaâu", ñaïi hoäi ñaõ keát thuùc hoâm 21/05/98 vöøa qua.

Phaùt bieåu trong thaùnh leã khai maïc, ñöùc cha Herveù Itoua, giaùm muïc Ouesso, Congo Kinshasa, ñaõ keâu goïi caùc ñaïi bieåu coù maët trong ñaïi hoäi haõy ñaûm nhaän traùch nhieäm laøm meï vaø nhaø giaùo duïc cuõng nhö hoaït ñoäng cho vieäc phaùt trieån toaøn dieän cuûa con nguôøi. Ngaøi neâu leân caâu hoûi: söï kieän giôùi treû gia nhaäp vaøo caùc nhoùm voõ trang vaø caùc baêng cöôùp coù toå chöùc maø chuùng ta ñaõ töøng chöùng kieán taïi Congo, phaûi chaêng khoâng laø haäu quaû cuûa söï ngheøo ñoùi hay laø keùm phaùt trieån cuûa caùc gia ñình vaø caùc quoác gia chuùng ta?.

Trong baøi dieãn vaên khai maïc ñaïi hoäi, baø Joseùphine Mampuomba - Songuemas, chuû tòch cuûa caùc hieäp hoäi phuï nöõ coâng giaùo Congo - Brazzaville, ñaõ trình baøy lyù do cuûa ñaïi hoäi nhö sau: "muïc ñích cuûa ñaïi hoäi laø suy tö veà nhöõng nguyeân nhaân saâu xa cuûa taát caû moïi cuoäc xung ñoät vaø vaán ñeà luaân lyù daãn ñeán chieán tranh vaø huûy hoaïi coù heä thoáng luïc ñòa phi chaâu noùi chung vaø trieät tieâu giôùi treû noùi rieâng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page