Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 24 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc coäng ñoàng kitoâ giaùo taïi Colombia daønh ngaøy 19 haèng thaùng ñeå caàu nguyeän cho Hoøa Bình

Caùc coäng ñoàng kitoâ giaùo taïi Colombia daønh ngaøy 19 haèng thaùng ñeå caàu nguyeän cho Hoøa Bình.

Bogota - Colombia [Apic 24/05/98] - Vaøo giöõa luùc saép dieãn ra cuoäc toång tuyeån cöû, caùc coäng ñoàng kitoâ giaùo taïi Colombia ñaõ ñeà ra saùng kieán caàu nguyeän cho hoøa bình: ñuùng 12 giôø 30 tröa ngaøy 19 moãi thaùng, caùc kitoâ höõu thuoäc nhieàu Giaùo Hoäi khaùc nhau seõ taäp trung taïi quaûng tröôøng Simon Bolivar ôû Bogota ñeå tham döï vaøo buoåi caàu nguyeän cho hoøa bình.

Vôùi nhieàu sinh hoaït khaùc nhau nhö caàu nguyeän, ca haùt, dieãn kòch vaø nhieàu cuoäc trình dieãn khaùc vôùi chuû ñeà hy voïng, daán thaân vaø söï soáng, caùc kitoâ höõu Colombia hy voïng seõ gaây yù thöùc nôi daân chuùng veà vaán ñeà baát coâng vaø baïo ñoäng.

Caùc buoåi canh thöùc caàu nguyeän naøy coøn coù muïc ñích töôûng nieäm ba nguôøi tranh ñaáu cho nhaân quyeàn laø Elsa, Carlos Alvarado vaø Mario Calderon, ñaõ bò moät ñoäi töû thaàn baùn quaân söï saùt haïi ngaøy 19/05/98 naêm ngoaùi.

Colombia laø quoác gia coù tyû leä cao nhöùt theá giôùi veà nhöõng vuï gieát nguôøi. Theo thoáng keâ cuûa caùc toå chöùc baûo veä nhaân quyeàn, moãi ngaøy coù khoaûng 100 nguôøi bò saùt haïi vì nhöõng cuoäc ñuïng ñoä giöõa quaân ñoäi, caùc ñoäi töû thaàn vaø voâ soá caùc nhoùm du kích. Chæ noäi trong naêm 1995, nguôøi ta ñaõ ghi nhaän coù ñeán treân 33 ngaøn vuï gieát nguôøi. Hôn caû trieäu nguôøi Colombia, ñeå traùnh baïo ñoäng, ñaõ buoäc phaûi rôøi boû queâ höông vaø trôû thaønh nguôøi tî naïn ngay treân ñaát nöôùc cuûa mình.


Caùc giaùm muïc Venezuela tuyeân boá trieäu taäp coâng ñoàng toaøn quoác

Caùc giaùm muïc Venezuela tuyeân boá trieäu taäp coâng ñoàng toaøn quoác.

Caracas - Venezuela [Apic 24/05/98] - Trong moät laù thö muïc vuï gôûi cho caùc tín höõu treân toaøn quoác, Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Venezuela tuyeân boá trieäu taäp coâng ñoàng quoác gia.

Caùc vò chuû chaên Venezuela keâu goïi moïi nguôøi haõy tham gia vaøo coâng ñoàng naøy, bôûi vì ñaây laø dòp öu bieät ñeå caùc ñöùc giaùm muïc "thi haønh traùch nhieäm giaùm muïc trong moät khuoân khoå roäng lôùn cuûa hieäp thoâng vaø tham döï".

Muïc tieâu cuûa coâng ñoàng laø coâng cuoäc rao giaûng tin möøng môùi taïi Venezuela. Ngoaøi caùc linh muïc, phoù teá, tu só, giôùi treû, caùc gia ñình, caùc thaønh vieân cuûa caùc phong traøo, caùc ñöùc giaùm muïc Venezuela coøn môøi caû nhöõng ai khoâng chia seû cuøng moät ñöùc tin.

Giai ñoaïn chuaån bò seõ xaùc ñònh noäi dung vaø caùc khía caïnh lieân quan ñeán vieäc toå chöùc. Giai ñoaïn thöù hai keùo daøi töø naêm 1998 ñeán naêm 1999 vôùi muïc ñích gaây yù thöùc nôi dö laän quaàn chuùng veà bieán coá vaø xaùc ñònh nhöõng ñeà taøi seõ ñöôïc thaûo luaän. Giai ñoaïn thöù ba seõ taäp trung vaøo caùc khoùa hoïp theo döï truø seõ chaám döùt vaøo ñaàu naêm 2000.


Caùc chuû tieäm kim hoaøn taïi Anh tung ra moät loaïi thaùnh giaù "baùo ñoäng" daønh rieâng cho giaùo só

Caùc chuû tieäm kim hoaøn taïi Anh tung ra moät loaïi thaùnh giaù "baùo ñoäng" daønh rieâng cho giaùo só.

London [Apic 24/05/98] - Caùc chuû tieäm kim hoaøn chuyeân veà caùc saûn phaåm duøng trong nhaø thôø, môùi ñaây ñaõ tung ra thò tröôøng moät loaïi thaùnh giaù baèng baïc duøng ñeå baùo ñoäng daønh rieâng cho haøng giaùo só.

Theo caùc nhaø kim hoaøn naøy, chæ caàn keùo moät caùi, thaùnh giaù naøy seõ taïo ra moät tieáng baùo ñoäng coù theå ñöôïc nghe thaáy caùch ñoù 150 thöôùc. Vôùi chieàu daøi 8,9 cm vaø chieàu ngang 5,7 cm, thaùnh giaù naøy coù theå mang treân nguôøi, ñeå trong nhaø hay trong nhaø thôø.

Vaøo giöõa luùc taïi nhieàu nöôùc ñang xaûy ra nhieàu vuï baïo ñoäng nhaém vaøo vaùc giaùo só, thaùnh giaù naøy haún gaây nhieàu chuù yù taïi cuoäc trieån laõm veà caùc vaät thaùnh, khai maïc ngaøy 19 thaùng 5/1998 vöøa qua taïi Esher, gaàn London.

Giaù cuûa moãi caây thaùnh giaù naøy hieän nay laø 299 ñoâ la Myõ.


Giaùo hoäi thoáng nhöùt Canada leân tieáng toá caùo naïn baøi baïc do chính phuû chuû tröông

Giaùo hoäi thoáng nhöùt Canada leân tieáng toá caùo naïn baøi baïc do chính phuû chuû tröông.

Toronto [Apic 24/05/98] - Môùi ñaây, Giaùo Hoäi thoáng nhöùt taïi Canada, töùc Giaùo Hoäi Tin Laønh lôùn nhöùt taïi ñaây, ñaõ leân tieáng phaûn ñoái vieäc chính phuû cho pheùp môû caùc soøng baøi ñeå kieám thueá.

Tieáp theo thænh nguyeän töø caùc giaùo xöù vaø coâng nghò, uûy ban ñieàu haønh cuûa hoäi ñoàng giaùo hoäi thoáng nhöùt seõ yeâu caàu chính phuû lieân bang môû moät cuoäc ñieàu tra veà caùc haäu quaû veà maët xaõ hoäi, kinh teá vaø phaùp lyù cuûa caùc soøng baøi vaø nhöõng hình thöùc baøi baïc khaùc nhö xoå soá.

Giaùo Hoäi thoáng nhöùt Canada cuõng keâu goïi caùc Giaùo Hoäi vaø caùc nhoùm toân giaùo khaùc treân toaøn quoác haõy hoå trôï cho vieäc yeâu caàu chính phuû môû cuoäc ñieàu tra noùi treân.

Hieän nay taïi Canada coù taát caû 55 Casino moãi naêm mang laïi cho chính phuû gaàn hai tyû myõ kim.


Ngöôøi Kitoâ AÁn Ñoä phaûn ñoái luaät phaïm thöôïng cuûa Pakistan

Ngöôøi Kitoâ AÁn Ñoä phaûn ñoái luaät phaïm thöôïng cuûa Pakistan.

(AFP 24/05/98) - AÁn Ñoä (Amritsar) - Chuùa Nhaät 24/05/98 caùc binh só AÁn Ñoä taïi vuøng giaùp giôùi vôùi tænh Punjab cuûa Pakistan ñaõ ngaên ngöøa khoâng cho nhöõng ngöôøi Kitoâ AÁn Ñoä vöôït ranh giôùi vaøo bieåu tình ôû Pakistan ñeå phaûn ñoái luaät phaïm thöôïng hoài giaùo, laø nguyeân nhaân daãn tôùi caùi cheát cuûa Ñöùc Cha John Joseph, Giaùm Muïc Faisalabad beân Pakistan.

Moät nhoùm ngöôøi Kitoâ AÁn Ñoä, goàm caû linh muïc, phuï nöõ vaø treû em coâng giaùo toan tính vöôït bieân giôùi nhöng ñaõ bò caùc binh só coù voõ trang chaän laïi. Ñoaøn ngöôøi bieåu tình hoâ to nhöõng khaåu hieäu choáng Pakistan vaø yeâu caàu chính phuû nöôùc naøy baõi boû luaät phaïm thöôïng. Môùi ñaây, luaät naøy ñaõ ñöôïc duøng ñeå phaït töû hình anh Masih, moät tín höõu coâng giaùo Pakistan vaø söï kieän naøy ñaõ daãn tôùi vieäc Ñöùc Cha John Joseph töï saùt nhö laø moät maãu göông hy sinh tranh ñaáu baõi boû luaät baát coâng naøy. Tuy toøa thöôïng thaåm ôû Pakistan ñaõ ñình chæ aùn töû hình trong khi cöùu xeùt ñôn khaùng aùn cuûa anh Masih, nhöng caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Joseph ñaõ trôû thaønh nguyeân nhaân laøm buøng noå haøng loaït nhöõng vuï bieåu tình vaø naùo loaïn trong caùc coäng ñoaøn Kitoâ ôû Pakistan. Nhieàu ngöôøi ñaõ bò thöông trong nhöõng vuï xoâ saùt vôùi caûnh saùt Pakistan vaø coù haøng traêm ngöôøi Kitoâ bò baét giöõ veà toäi gaây roái loaïn traät töï.

Cuõng trong cuoäc bieåu tình hoâm Chuùa Nhaät 24/05/98, caùc Kitoâ höõu AÁn Ñoä ñoøi buoäc UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác môû cuoäc ñieàu tra veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Joseph, vaø coäng ñoàng quoác teá neân taïo aùp löïc buoäc chính quyeàn Pakistan baõi boû luaät phaïm thöôïng. Hoï ñaõ ñoát hình noäm cuûa thuû töôùng Nawaz Sharif trong khi laõnh tuï cuûa ngöôøi Coâng Giaùo trong ñoaøn bieåu tình leân tieáng keâu goïi caùc coäng ñoàng Kitoâ ôû AÁn Ñoä vaø caùc nöôùc AÙ Chaâu khaùc ñoaøn keát ñeå choáng laïi luaät phaïm thöôïng.


Ñoâng Timor neân naèm trong chöông trình nghò söï cuûa taân chính phuû Indonesia

Ñoâng Timor neân naèm trong chöông trình nghò söï cuûa taân chính phuû Indonesia.

(Reuters 24/05/98) - Australia (Canberra) - Nay cöïu toång thoáng Suharto ñaõ töø nhieäm, taân chính phuû Indonesia döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa oâng Jusuf Habibie neân lôïi duïng cô hoäi naøy ñeå ñöa vaán ñeà Ñoâng Timor vaøo chöông trình nghò söï phaûi giaûi quyeát. Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa oâng Alexander Downer, ngoaïi tröôûng Australia cuõng nhö cuûa Jose Ramos Horta, laõnh tuï ngöôøi Ñoâng Timor ñang soáng löu vong vaø laø ngöôøi cuøng ñöôïc giaûi Nobel Hoøa Bình naêm 1996 vôùi ÑC Carlos Ximenes Belo. Leân tieáng trong cuoäc phoûng vaán vôùi moät maïng löôùi truyeàn thoâng ôû Australia, ngoaïi tröôûng Downer baøy toû caûm nghó nhö sau: "Söï thay ñoåi haøng laõnh ñaïo Indonesia vaø tieán trình caûi toå chính trò taïi Indonesia hieän nay laø moät cô hoäi tuyeät dieäu ñeå ñaït ñöôïc tieán boä trong vaán ñeà qui cheá cuûa Ñoâng Timor. Veà phaàn mình, oâng Jose Ramos Horta ghi nhaän raèng taân toång thoáng cuûa Indonesia hay baát cöù ai leân naém quyeàn thay theá oâng cuõng phaûi nghieâm chænh giaûi quyeát vaán ñeà cuûa Ñoâng Timor vaø quyeàn ñoäc laäp cuûa vuøng laõnh thoå naøy. Taân chính phuû Indonesia ñang caàn ñöôïc coäng ñoàng theá giôùi thöøa nhaän. OÂng Ramos-Horta noùi nhö sau: "Ñoâng Timor vaãn luoân luoân laø moät cuoäc phieâu löu trong chính saùch ngoaïi giao gaây nhieàu raéc roái nhaát cho Indonesia vaø noù seõ tieáp tuïc laø nhö theá neáu chính phuû nöôùc naøy khoâng giaûi quyeát vaán ñeà Ñoâng Timor trong voøng vaøi tuaàn tôùi ñaây."


Giaùo hoäi Colombia maïnh meõ leân aùn vieäc ñoät nhaäp cuûa quaân ñoäi vaøo truï sôû cuûa uûy ban coâng lyù vaø hoøa bình taïi Bogota

Giaùo hoäi Colombia maïnh meõ leân aùn vieäc ñoät nhaäp cuûa quaân ñoäi vaøo truï sôû cuûa uûy ban coâng lyù vaø hoøa bình taïi Bogota.

Bogota- Colombia [Apic 24/05/98] - Ñöùc Cha Alberto Girardo Jaramillo, chuû tòch hoäi ñoàng giaùm muïc Colombia, ñaõï maïnh meõ leân aùn cuoäc ñoät nhaäp cuûa quaân ñoäi vaøo truï sôû cuûa UÛy Ban Coâng Lyù vaø hoøa bình taïi Bogota.

Hoâm 13 thaùng 5/1998 vöøa qua, moät nhoùm khoaûng 15 quaân nhaân coù voõ trang ñaõ ñoät nhaäp truï sôû cuûa UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình vaø ñaõ tòch thu caùc vaên khoá cuõng nhö caùc döõ kieän trong caùc maùy ñieän toaùn. Nhoùm quaân nhaân naøy vieän lyù do raèng hoï ñang truy tìm taøi lieäu coù lieân quan ñeán nhoùm du kích ñöôïc meänh danh laø "quaân ñoäi giaûi phoùng quoác gia".

Nöõ tu Vallejo, chuû tòch cuûa lieân hieäp caùc tu só taïi Colombia, xaùc nhaän raèng caùc nhaân vieân laøm vieäc taïi truï sôû cuûa UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, ñaõ bò ñe doïa baèng khí giôùi.

Leân tieáng veà vuï ñoät nhaäp naøy, ñöùc cha Jaramillo noùi nhö sau: "Nhöõng söï kieän nhö theá cho thaáy raèng nguôøi ta nghi ngôø moät toå chöùc giaùo hoäi ñoàng loõa vôùi phe du kích. Nhöõng söï kieän aáy cuõng baùo hieäu nhöõng cuoäc haønh quyeát maø khoâng caàn xeùt xöû".

Cuoäc ñoät nhaäp treân ñaây ñaõ dieãn ra vaøi ngaøy sau khi 28 nguôøi ñaõ bò moät nhoùm baùn quaân söï saùt haïi taïi vuøng Puerto Alvira. Theo uûy ban thöôøng tröïc cuûa toå chöùc baûo veä nhaân quyeàn taïi Bogota, ñaây laø moät cuoäc taøn saùt coù tính toaùn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page