Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 22 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tín höõu coâng giaùo Nepal baùc boû lôøi caùo buoäc cuûa AÁn Giaùo

Tín höõu coâng giaùo Nepal baùc boû lôøi caùo buoäc cuûa AÁn Giaùo.

(UCAN NP0015.0976 22/05/98) - Nepal (Kathmanda) - Caùc tín höõu Coâng Giaùo Nepal ñaõ laøm ngô tröôùc nhöõng lôøi pheâ bình môùi ñaây cuûa chuû tòch haï vieän nöôùc naøy veà nhöõng hoaït ñoäng cuûa Kitoâ giaùo trong nöôùc hoài gaàn ñaây.

Leân tieáng taïi moät khoùa hoäi thaûo veà chuû ñeà söï hieäp nhaát trong nguyeân taéc linh ñaïo cuûa AÁn Giaùo vaø Phaät Giaùo ôû Nepal, oâng Ram Chandra Poudel, moät tín höõu AÁn Giaùo ngoû yù laø oâng choáng laïi baát cöù moät hình thöùc chieâu duï tín ñoà naøo, nhaát laø khi vieäc chieâu moä tín ñoà naøy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch cheâ baøi ñöùc tin cuûa toân giaùo khaùc. Lôøi pheâ bình naøy cuûa oâng, thöïc ra muoán nhaém vaøo Kitoâ giaùo. Veà phaàn mình, oâng Asho Singhal, chuû tòch Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi, truï sôû taïi AÁn Ñoä, thì cho raèng, daân soá Kitoâ Giaùo vaø Hoài Giaùo ñang gia taêng theo chieàu höôùng maø caû hai ñeàu coù theå bao truøm vaø laán aùt laãn nhau, ñi ngöôïc laïi vôùi tinh thaàn hoøa hôïp giöõa AÁn Giaùo vaø Phaät Giaùo ôû Taây Taïng.

Trong khi ñoù, Linh Muïc Casper Miller, doøng Teân, vaø laø beà treân coäng ñoaøn thaùnh Xavieâ cuûa doøng Teân ôû Nepal, ñaõ ñöa ra nhaän ñònh nhö sau: "Coù moät ñieàu maø coäng ñoàng Coâng Giaùo ôû Nepal khoâng theå bò caùo buoäc ñöôïc, ñoù laø chieâu moä tín ñoà". Nhöng ngöôïc laïi, giaùo hoäi coâng giaùo ñòa phöông caàn luoân giöõ thaùi ñoä côûi môû, hôn caû nhö baây giôø neáu coù theå, qua ñoù giaùo hoäi truùt boû ñöôïc hình aûnh laø moät giaùo hoäi cuûa Taây Phöông ñeå hoaït ñoäng theo phong tuïc taäp quaùn, vaên hoùa vaø ngoân ngöõ cuûa Nepal. Ñaây laø moät caùch theá höõu hieäu ñeå giuùp ngöôøi daân ñôn sô cuûa Nepal tìm ra ñöôïc chaân lyù cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ".


Toøa thaùnh taùi khaúng ñònh laäp tröôøng cuûa mình veà vieäc thöû nghieäm haït nhaân

Toøa thaùnh taùi khaúng ñònh laäp tröôøng cuûa mình veà vieäc thöû nghieäm haït nhaân.

Roma [Apic 22/5/98] - Toøa Thaùnh toû roõ laäp tröôøng theo ñoù vieäc thöû nghieäm vaø hoaøn bò vuõ khí haït nhaân, vieäc giaûi tröø vaø khoâng phoå bieán caùc vuõ khí aáy phaûi ñöôïc thöïc hieän duôùi söï giaùm saùt quoác teá.

Laäp tröôøng treân ñaây ñaõ ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II xaùc ñònh trong baøi dieãn vaên ñoïc tröôùc ngoaïi giao ñoaøn beân caïnh Toøa Thaùnh ngaøy 13/01/1996 vaø ñöôïc nguôøi phaùt ngoân cuûa Toøa Thaùnh laø oâng Navarro Valls taùi khaúng ñònh trong moät cuoäc hoïp baùo lieân quan ñeán caùc vuï thöû nghieäm haït nhaân cuûa AÁn Ñoä hoâm thöù Saùu 2/05/98 vöøa qua.

Trong baøi dieãn vaên ñoïc tröôùc ngoaïi giao ñoaøn, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ keâu goïi giaûi tröø vuõ khí toaøn boä.


Toøa thaùnh nhaéc laïi nhöõng tieâu chuaån ñaïo ñöùc cho toå chöùc thöông maïi quoác teá

Toøa thaùnh nhaéc laïi nhöõng tieâu chuaån ñaïo ñöùc cho toå chöùc thöông maïi quoác teá.

Roma [Apic 22/05/98] - Toøa Thaùnh keâu goïi toå chöùc Thöôïng maïi quoác teá haõy quan taâm ñeán nhöõng tieâu chuaån ñaïo ñöùc trong vieäc thöïc thi töï do maäu dòch.

Phaùt bieåu trong phieân hoïp thöù hai cuûa toå chöùc Thöông Maïi quoác teá vaø nhaân dòp kyû nieäm 50 naêm thaønh laäp heä thoáng Gatt, töùc thoûa öôùc veà thöông maïi vaø thueá khoùa, Ñöùc OÂng Celestino Migliore, thöù tröôûng ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh ñaõ khaúng ñònh raèng ñoái vôùi Toøa Thaùnh, töï do maäu dòch caàn phaûi quan taâm ñeán yeáu toá con ngöôøi, nghóa laø vieäc phaùt trieån xaõ hoäi cuûa moïi ngöôøi coâng daân.

Vò thöù tröôûng ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh noùi raèng vieäc phaùt trieån xaõ hoäi goàm coù: thöùc aên, söùc khoûe, giaùo duïc, vieäc laøm, moâi sinh, oån ñònh chính trò, toân troïng nhöõng quyeàn töï do cô baûn cuûa con nguôøi cuõng nhö caùc quyeàn vaên hoùa vaø quyeàn cuûa nguôøi lao ñoäng.


Thoûa öôùc lieân toân vôùi Hoài Giaùo

Thoûa öôùc lieân toân vôùi Hoài Giaùo.

Roma [Apic 22/05/98] - Hoâm 21/05/98 vöøa qua, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà ñoái thoaïi lieân toân ñaõ loan baùo seõ kyù moät thoûa öôùc lieân toân vôùi UÛy Ban Al-Azhar al Sharif Cairo veà vieäc ñoái thoaïi giöõa caùc toân giaùo ñoäc thaàn.

Thoâng caùo cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà ñoái thoaïi lieân toân cho bieát raèng thoûa öôùc döï truø thieát laäp moät uûy ban song phöông veà ñoái thoaïi vaø coäng taùc giöõa hai toân giaùo. UÛy Ban Al-Azhar al-Sharif Cairo laø moät thaåm quyeàn toân giaùo trong heä phaùi Sunnit qui tuï 41 trieäu tín ñoà hoài giaùo, trong ñoù 90 phaàn traêm laø nguôøi Ai Caäp.


Chuû tòch Fidel Castro vaø nhaø thaàn hoïc giaûi phoùng Betto bình luaän veà nhöõng keát quaû cuûa chuyeán vieáng thaêm Cuba cuûa Ñöùc Thaùnh Cha

Chuû tòch Fidel Castro vaø nhaø thaàn hoïc giaûi phoùng Betto bình luaän veà nhöõng keát quaû cuûa chuyeán vieáng thaêm Cuba cuûa Ñöùc Thaùnh Cha.

Geneve [Apic 22/05/98] - Chuû tòch Fidel Castro vaø nhaø thaàn hoïc giaûi phoùng Frei Betto leân tieáng bình luaän veà nhöõng keát quaû cuûa chuyeán vieáng thaêm Cuba cuûa Ñöùc Thaùnh Cha.

Nhaân dòp tham döï phieân hoïp cuûa toå chöùc Thöông maïi quoác teá taïi Geneve, chuû tòch Fidel Castro noùi raèng chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha coù moät taàm quan troïng ñaëc bieät ñoái vôùi Cuba. Nhöng oâng laïi khaúng ñònh raèng nhöõng ai töôûng chuyeán vieáng thaêm laø moät ñaïi hoïa cho cuoäc caùch maïng , laø nhöõng nguôøi mô moäng vieãn vong.

Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho nhöït baùo coâng giaùo YÙ "Töông lai", Frei Betto, moät nhaø thaàn hoïc giaûi phoùng noåi tieáng cuûa Chaâu Myõ Latinh vaø ñoàng thôøi laø baïn thaân cuûa chuû tòch Fidel Castro, cuõng ñoàng quan ñieåm nhö treân. Nhaø thaàn hoïc naøy ñaùnh giaù tích cöïc veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. OÂng noùi nhö sau: "Ngaøi ñaõ ñaùnh thöùc taâm tình toân giaùo cuûa nhaân daân Cuba, ngaøi ñaõ keát aùn cuoäc caám vaän vaø ngaøi cuõng ñaõ coù nhöõng lôøi raát gay gaét ñoái vôùi chuû nghóa tö baûn töï do".


Vai troø cuûa caùc nhaân vieân xaõ hoäi ñoái vôùi thaønh phaàn bò gaït ra beân leà

Vai troø cuûa caùc nhaân vieân xaõ hoäi ñoái vôùi thaønh phaàn bò gaït ra beân leà.

(UCAN IJ.0976 22/05/98) - Indonesia (Bandung) - Neáu muoán ñaït tôùi muïc tieâu thaêng tieán xaõ hoäi, tröôùc heát caùc toå chöùc an sinh xaõ hoäi taïi Indonesia caàn phaûi ñeán vôùi caøng nhieàu nhöõng ngöôøi ngheøo vaø thaønh phaàn bò gaït ra beân leà xaõ hoäi coù theå, ñaây laø moät caùch taïo theâm khaû naêng (empowerment) cho nhöõng ngöôøi voán ñaõ bò boû rôi vaø mang nhieàu maëc caûm.

Treân ñaây laø quan ñieåm cuûa Linh Muïc Julianus Sunarka, giaùm ñoác Hoïc Vieän Nghieân Cöùu vaø Phaùt Trieån Xaõ Hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia. Taïi khoùa hoäi thaûo dieãn ra daïo trung tuaàn thaùng Tö 1998 vöøa quavôùi söï tham döï cuûa caùc caùn söï xaõ hoäi töø caùc giaùo phaän thuoäc ñaûo Java vaø Bali, cha Sunarka khuyeán khích caùc anh chò em laøm vieäc trong ngaønh xaõ hoäi neân coù oùc saùng taïo trong caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi cuûa hoï. Laøm taêng phaåm giaù cuûa ngöôøi ngheøo coù nghóa laø phaûi daïy cho hoï bieát töï löïc, vaø khi hoï bieát töï löïc roài thì caùc nhaân vieân xaõ hoäi phaûi ñoái höôùng hoaït ñoäng nhaém tôùi moät muïc tieâu khaùc.

Veà phaàn mình, linh muïc Hilarion Datus Lega, toång thö kyù UÛy Ban Phaùt Trieån Kinh Teá Xaõ Hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia, thì cho raèng, thöïc chaát cuûa söù maïng taïo theâm khaû naêng cho ngöôøi ngheøo laø ôû vieäc thaêng tieán phaåm giaù cuûa söï soáng con ngöôøi. Ñaây khoâng chæ laø moät boån phaän nhöng coøn laø moät hoàng aân trong ôn goïi cuûa nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng trong ngaønh xaõ hoäi. Duø muïc tieâu ñöôïc nhaém tôùi laø gì ñi nöõa, caùc nhaân vieân xaõ hoäi neân kieåm ñieåm laïi caùc hoaït ñoäng cuûa hoï ñeå tìm hieåu xem hoï coù bò thaát baïi trong vieäc thaêng tieán nhaân phaåm con ngöôøi hay khoâng.


Hoäi Nghò Toaøn Quoác caùc Giaùo Lyù Vieân Malaysia

Hoäi Nghò Toaøn Quoác caùc Giaùo Lyù Vieân Malaysia.

(UCAN ML0120.0976 22/05/98) - Malaysia (Plentong) - Ñeå giuùp giaùo hoäi coâng giaùo ñaùp öùng ñöùng tröôùc caùc chieàu höôùng môùi nhö kinh teá hoaøn caàu hoùa, coâng taùc daïy giaùo lyù caàn phaûi coù nhöõng phöông thöùc, caùc trình baøy vaø söï nhieät tình môùi meû.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Anthony Soter Fernandez, Toång Giaùm Muïc Kuala Lumpur trong Hoäi Nghò Toaøn Quoác cuûa Caùc Giaùo Lyù Vieân taïi Plentong beân Malaysia töø ngaøy 9-1 thaùng 5/1998 vöøa qua. Tham döï Hoäi Nghò naøy coù khoaûng 600 giaùo lyù vieân. Trong baøi noùi chuyeän, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Fernandez keâu goïi neân coù nhöõng ñoäng löïc môùi trong vieäc huaán luyeän giaùo lyù vieân, ñeå giuùp cho coâng taùc daïy giaùo lyù cuûa hoï ñaït ñöôïc nhieàu hoa quaû. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Fernandez cuõng laø chuû tòch UÛy Ban ñaëc traùch vieäc daïy giaùo lyù cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Malaysia vaø ngaøi ghi nhaän raèng, nhöõng thay ñoåi ñang dieãn ra trong giaùo hoäi ñoøi hoûi caùc giaùo lyù vieân phaûi ñöôïc huaán luyeän theá naøo ñeå hoï coù ñuû khaû naêng bieán ñoåi nhöõng söï yeáu ñuoái thaønh söùc maïnh vaø nhöõng trôû ngaïi thaønh baøn ñaïp ñeå böôùc tôùi.

Moät thuyeát trình vieân khaùc taïi Hoäi Nghò, baø Henelida Onal, thì cho raèng caùc nhaø giaùo duïc ñöùc tin phaûi trôû thaønh caùc nhaân toá cuûa thay ñoåi, bieát hoïc hoûi ñeå theo kòp ñaø phaùt trieån cuûa nhöõng kyõ thuaät thoâng tin. Ñaây laø nhöõng ñieàu kieän thieát yeáu ñeå hoï coù theå ñeán vôùi caùc theá heä treû hôn. Trong coâng taùc truyeàn ñaït ñöùc tin cho ngöôøi khaùc, caùc giaùo lyù vieân khoâng chæ neân yù thöùc veà nhöõng gì ñang xaûy ra taïi ñòa phöông cuûa mình maø thoâi, nhöng caû treân bình dieän quoác gia vaø quoác teá, cuõng nhö caùc haäu quaû cuûa hoaøn caàu hoùa. Ñieàu naøy seõ ñaït ñöôïc qua giaùo duïc vaø thoâng tin, nhöng treân heát caùc giaùo lyù vieân phaûi bieát nuoâi döôõng moät ñôøi soáng thaùnh thieän nhaém tôùi vieäc hoaøn thieän Kitoâ giaùo.


ÑTC tieáp phaùi ñoaøn Coäng Hoøa Macedonia ñeán Roma möøng leã hai Thaùnh Cirillo vaø Methodio

ÑTC tieáp phaùi ñoaøn Coäng Hoøa Macedonia ñeán Roma möøng leã hai Thaùnh Cirillo vaø Methodio.

Vatican - 22.05.98 - Saùng thöù Saùu 22/05/98, ÑTC ñaõ tieáp phaùi ñoaøn chính thöùc Coäng Hoøa Macedonia ñeán Roma ñeå möøøng leã hai Thaùnh Cirillo vaø Methodio, Toâng ñoà cuûa caùc daân toäc Slavoâ vaø Quan Thaøy cuûa Chaâu Aâu. Theo lòch Chính Thoáng, Leã hai Thaùnh Toâng ñoà daân toäc Slavoâ ñöôïc cöû haønh ngaøy Chuùa Nhaät 24.05. Traùi laïi, Giaùo hoäi Latinh möøng vaøo ngaøy 14.02.

Haøi coát hai Thaùnh Cirillo vaø Methodio ñöôïc toân kính taïi Roma trong Ñeàn Thôø kính Thaùnh Clementeâ Giaùo Hoaøng Töû Ñaïo, treân con ñöôøng Labicana, keá Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan in Laterano.

Trong dieãn vaên ñoïc tröôùc phaùi ñoaøn, ÑTC nhaéc laïi raèng: Hai Thaùnh Cirillo vaø Methodio, ñoái vôùi Chaâu Aâu ngaøy nay, caùch rieâng ñoái vôùi caùc daân toäc mieàn Balcan, vaãn coøn laø moät chöùng taù huøng maïnh keâu goïi caàn phaûi ñi ñeán hoøa giaûi , chung soáng hoøa bình, phaùt trieån con ngöôøi vaø toân troïng phaåm giaù cuûa moãi moät quoác gia.

Sau ñoù ÑTC noùi veà hai Thaùnh Anh Em ruoät thaønh Salonique (Hy Laïp) maø chính ngaøi tuyeân phong naêm 1980 laøm "Ñoàng Quan Thaày Chaâu Aâu" vôùi Thaùnh Benedicto, nhö laø nhöõng vò Thaùnh baéc caàu noái giöõa Ñoâng vaø Taây, trôû neân giaây lieân keát giöõa caùc neàn vaên hoùa vaø truyeàn thoáng , laøm thaønh moät gia taøi phong phuù möu ích cho taát caû gia ñình nhaân loaïi. ÑTC coøn theâm raèng: "Caùc giaù trò maø hai Thaùnh Cirillo vaø Methodio ñaïi dieän cho, vaãn coøn quan troïng hôn bao giôø heát, luùc chuùng ta böôùc baøo Ngaøn Naêm thöù ba cuûa Kyû nguyeân Kitoâ. Chöùng taù ñôøi soáng cuûa caùc ngaøi maïc khaûi cho chuùng ta caùch roõ raøng chaân lyù naøy laø chæ trong ñöùc aùi vaø trong coâng bình , thì hoøa bình môùi coù theå trôû thaønh moät thöïc taïi lieân keát moïi taâm hoàn con ngöôøi, vaø vöôït qua ñöôïc moïi thuø gheùt, thaéng söï döõ baèng söï laønh".


ÑTC tieáp hôn 8 ngaøn thaønh vieân cuûa Phong Traøo Baûo Veä Söï Soáng

ÑTC tieáp hôn 8 ngaøn thaønh vieân cuûa Phong Traøo Baûo Veä Söï Soáng.

Vatican - 22.05.98 - Saùng thöù Saùu, 22/05/98, beân trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC ñaõ tieáp hôn 8 ngaøn thaønh vieân cuûa Phong traøo baûo veä söï soáng taïi YÙ.

Trong dieãn vaên ñoïc trong dòp naøy, tröôùc heát ÑTC baøy toû "söï ñau ñôùn saâu xa cuûa ngaøi tröôùc 3 trieäu röôõi thai nhi taïi YÙ bò saùt haïi vì luaät phaù thai ñaõ ñöôïc chaáp nhaän caùch ñaây ñuùng 20 naêm, khoâng keå nhöõng vuï phaù thai leùn luùt. Nhöng ÑTC cuõng hy voïng raèng söï thaät seõ thaéng nhöõng bieän minh sai laïc cuûa vieäc phaù thai. ÑTC noùi: "Ngaøy nay coù nhöõng lyù do an uûi, vì coù nhieàu ngöôøi thaáy roõ raøng raèng: treân bình dieän chính trò, luaät phaù thai laø moät thaát baïi, vì luaät naøy khoâng nhöõng khoâng huûy boû ñöôïc nhöõng vuï phaù thai leùn luùt, maø traùi laïi, ñaõ goùp phaàn vaøo vieäc giaûm bôùt sinh saûn vaø vaøo vieäc laøm sa ñoïa luaân lyù coâng coäng nöõa".

Nhieàu ngöôøi thaáy raèng luaät phaù thai khoâng nhöõng laø moät thaát baïi maø coøn laø moät vieäc xæ nhuïc ñoái vôùi ngöôøi phuï nöõ vaø phaåm giaù cuûa hoï. Moät lyù do an uûi khaùc nöõa laø vieäc daán thaân roäng raõi cuûa Phong traøo baûo veä söï soáng: vôùi caùc Trung Taâm ñoùn tieáp vaø giuùp ñôõ, Phong Traøo ñaõ cöùu soáng hôn 40 ngaøn treû em vaø trôï caáp cuõng baèng con soá nhö vaäy cho caùc phuï nöõ trong tình traïng khoù khaên, khoâng ñi ñeán phaù thai. Ngoaøi ra, Phong traøo roäng lôùùn cuûa nhöõng ngöôøi töï nguyeän naày, ñaõ gaây neân söï löu yù cuûa caùc cô quan Nhaø Nöôùc vaø caùc taàng lôùp xaõ hoäi vaø coù theå ñem laïi nhieàu thaønh quaû toát ñeïp hôn, neáu hoï ñöôïc hoaït doäng trong caùc toå chöùc Y Teá cuûa Nhaø Nöôùc.

Vôùi haønh ñoäng cuï theå cuûa Coäng Ñoàng Giaùo Hoäi nhaèm giuùp caû thanh thieáu nieân, nguôøi giaø caû, ngöôøi coâ ñôn vaø bò boû rôi, ÑTC khuyeán khích caùc ngöôøi laøm chính trò, caùch rieâng caùc nhaø chính trò coâng giaùo, haõy daán thaân trong vieäc coâng nhaän hoaøn toaøn phaåm giaù vaø caùc quyeàn cuûa caùc treû em seõ sinh ra vaø trong vieäc duyeät laïi luaät phaù thai. Ngaøi noùi: "Thöïc söï luaät cho pheùp phaù thai, ngoaøi vieäc vi phaïm ñeán luaät töï nhieân ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa in saâu vaøo taâm hoàn moãi moät ngöôøi, coøn cho ta thaáy roõ moät hình thöùc sai laïc veà neàn daân chuû, ñöa ra moät quan nieäm thu heïp veà tính caùch xaõ hoäi, cho thaáy söï thieáu soùt daán thaân veà phía Nhaø Nöôùc ñoái vôùi vieäc thaêng tieán caùc giaù trò cao quyù".

Vì theá moät vieäc xaùc nhaän roõ raøng quyeàn soáng trong caùc Hieán Chöông quoác teá vaø trong caùc luaät leä quoác gia laø ñieàu raát caàn thieát. Caû vieäc phaùt trieån kinh teá vaø xaõ hoäi cuõng ñoøi nhö vaäy, bôûi vì moät xaõ hoäi khoâng coù khaû naêng ñaùnh giaù cao moät ngöôøi con vaø chöùc vuï laøm meï, thì xaõ hoäi ñoù khoâng coù töông lai. Hôn nöõa trong nhöõng xaõ hoäi taân tieán, vieäc khoâng toân troïng söï soáng töø luùc thuï thai trong loøng meï cho ñeán caùi cheát töï nhieân, ñaõ gaây haïi naëng neà cho caùc quoác gia treân ñöôøng phaùt trieån, vì chieán dòch choáng sinh saûn ñöôïc phaùt ñoäng taïi nhöõng quoác gia naày. Do ñoù ÑTC khuyeán khích "moïi noã löïc" ñeå quyeàn soáng thöïc söï ñöôïc coâng nhaän cho moïi ngöôøi vaø nhö vaäy ñeå xaây döïng moät neàn daân chuû ñích thöïc , ñöôïc höôùng daãn bôûi caùc giaù trò cuûa neàn vaên minh tình yeâu.

Töôûng cuõng neân nhaéc laïi ñaây raèng: Luaät cho pheùp phaù thai taïi Italia ñaõ ñöôïc hôïp thöùc hoùa taïi YÙ bôûi luaät 194, ñöôïc quoác hoäi chaáp thuaän caùch ñaây 20 naêm vaø ñöôïc xaùc nhaän vaøo naêm 1981 do cuoäc tröng caàu daân yù. Nhöng nay moïi ngöôøi ñeàu ñoàng yù laø baûn vaên cuûa ñaïo luaät naày caàn phaûi ñöôïc duyeät laïi. Phong traøo baûo veä söï soáng chuû tröông vaø coå voõ vieäc duyeät laïi naøy. Phong traøo cho raèng ñaây laø moät luaät ñöôïc laøm ra vôùi tính caùch taïm thôøi vaø noù trôû neân baát coâng vaø khoâng giöõ ñöôïc söï cam keát laø chæ cho pheùp phaù thai trong moät soá ñieàu kieän maø thoâi, ngoõ haàu baûo veä chöùc vuï laøm meï coù traùch nhieäm vaø laøm giaûm bôùt caùc vuï phaù thai leùn luùt.

Trong soá 3 trieäu röôõi treû em bò saùt haïi trong voøng 20 naêm qua, Phong traøo ñaõ cöùu soáng ñöôïc hôn 40 ngaøn treû em, nhôø vaøo 250 trung taâm giuùp ñôõ söï soáng. Phong traøo nhaán maïnh raèng: khoâng bao giôø moät ngöôøi con sinh ra choáng laïi ngöôøi meï cuûa mình vaø vì theá ngöôøi ta coù theå traùnh vieäc phaù thai baèng vieäc giuùp ñôõ höõu hieäu vaø thoâng tin ñuùng thaät.


Back to Radio Veritas Asia Home Page