Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 21 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Gian haøng cuûa Toøa Thaùnh taïi cuoäc trieån laõm quoác teá Lisboa, Boà Ñaøo Nha

Gian haøng cuûa Toøa Thaùnh taïi cuoäc trieån laõm quoác teá Lisboa, Boà Ñaøo Nha.

Roma [Apic 21/5/98] - Toøa Thaùnh ñoùng goùp vaøo cuoäc trieån laõm quoác teá taïi Lisboa, Boà Ñaøo Nha vôùi gian haøng coù chuû ñeà "Suoái Nguoàn Söï Soáng".

Cuoäc trieån laõm quoác teá Lisboa seõ khai maïc hoâm qua thöù Saùu 22/05/98 vôùi chuû ñeà: "Ñaïi Döông, gia saûn cuûa nhaân loaïi". Ñaây laø cuoäc trieån laõm quoác teá cuoái cuøng cuûa theá kyû 20. Moät soá quan saùt vieân döï ñoaùn seõ coù khoaûng 15 trieäu du khaùch ñeán thaêm cuoäc trieån laõm. Cuoäc trieån laõm ñöôïc toå chöùc vaøo ñuùng dòp Boà Ñaøo Nha kyû nieäm 500 naêm ngaøy oâng Vasco de Gama khaùm phaù AÁn Ñoä, môû ra con ñöôøng veà Ñoâng Phöông vaø khai maøo coâng cuoäc truyeàn giaùo.

Gian haøng cuûa Toøa Thaùnh taïi cuoäc trieån laõm Lisboa chieám moät khoaûng ñaát roäng treân 600 thöôùc vuoâng, chia thaønh hai khu: moät khu trieån laõm vaø moät khu daønh cho vieäc tónh taâm. Caû gian haøng ñöôïc thieát keá nhö moät chieác taøu ñua du khaùch ñeán moät Ñaïi Döông sieâu vieät.

Phaàn ñaàu cuûa chuû ñeà ñöôïc caûm höùng töø Cöïu Öôùc, töø coâng cuoäc saùng taïo qua Con Taøu Noe roài ñeán cuoäc vuôït qua Bieån Ñoû. Sang phaàn Taân Öôùc, Gian haøng cuûa Toøa Thaùnh neâu baät söï hieän dieän cuûa nöôùc trong suoát cuoäc ñôøi Chuùa Kitoâ, khoâng nhöõng luùc Ngaøi chòu Pheùp Röûa taïi soâng Giordan, maø coøn taïi tieäc cöôùi Cana, nôi Ngaøi hoùa nöôùc thaønh ruôïu. Nöôùc cuõng ñöôïc nhaéc ñeán qua hình aûnh Chuùa Gieâsu rao giaûng beân bôø Hoà Galileâ. Nöôùc coøn hieän dieän trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi, nhöùt laø trong caùc bí tích.

Chuû ñeà "Suoái Nguoàn Söï Soáng" ñöôïc minh hoïa baèng 150 taùc phaåm ngheä thuaät ñeán töø taát caû caùc giaùo phaän Boà Ñaøo Nha, caùc vieän baûo taøng cuûa Vatican vaø Israel, caùch rieâng Vöông cung thaùnh ñöôøng Moä Thaùnh.


Caùc Giaùm Muïc YÙ ñaõ tham döï buoåi canh thöùc caàu nguyeän "xin Chuùa Thaùnh Thaàn haõy luoân luoân hieän dieän trong ñôøi soáng cuûa con ngöôøi"

Caùc Giaùm Muïc YÙ ñaõ tham döï buoåi canh thöùc caàu nguyeän "xin Chuùa Thaùnh Thaàn haõy luoân luoân hieän dieän trong ñôøi soáng cuûa con ngöôøi".

Vatican - 21.05.98 - Chieàu thöù Naêm 21.05.98, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, trong ngaøy keát thuùc Khoùa Hoïp thöù 44 , caùc Giaùm Muïc YÙ ñaõ tham döï buoåi canh thöùc caàu nguyeän "xin Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng ban söï soáng, haõy luoân luoân hieän dieän trong ñôøi soáng cuûa con ngöôøi". Giaûng trong buoåi caàu nguyeän naày, Ñöùc Hoàng Y Bernardin Gantin, Toång Tröôûng Boä Giaùm Muïc, noùi: "Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng ñaõ ñöôïc Chuùa Kitoâ ban cho chuùng ta, laø daáu hieäu cuûa vieäc taùi sinh hoaøn toaøn vaø cuûa ñôøi soáng môùi. Chuùng ta coù bieát bao nhieâu lyù do ñeå caûm taï haønh ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong xaõ hoäi vaø trong neàn vaên hoùa cuûa YÙ. Trong xaõ hoäi YÙ, khoâng thieáu nhöõng baïo haønh, caûnh ngheøo khoå vaø nhaát laø thieáu caùc giaù trò huøng maïnh. Trong buoåi chieàu naøy, chuùng ta nghó ngay ñeán caùc ngöôøi ngheøo ñang gaëp cuoäc soáng khoù khaên, ñeán nhöõng ngöôøi, caùch rieâng caùc ngöôøi phuï nöõ, naïn nhaân cuûa kyø thò vaø cuûa baïo ñoäng, ñeán caùc ngöôøi giaø caû, caùc beänh nhaân, bò boû queân bôûi laõnh ñaïm vaø nhaát laø ñeán con soá khoâng theå ñeám ñöôïc veà caùc treû em khoâng ñöôïc quyeàn sinh ra".

Ñöùc Hoàng Y Toång Tröôûng keát thuùc: "Boån phaän chuùng taø laø rao giaûng Tin Möøng söï soáng, khoâng sôï thuø ñòch vaø tính caùch baát bình daân. Ñoái vôùi taâm traïng phaù thai caàn phaûi ñoái phoù baèng söùc maïnh cuûa söï soáng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page