Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Lieân hieäp kitoâ giaùo taïi Nigeria keâu goïi taåy chay nhöõng buoåi caàu nguyeän do chính phuû toå chöùc

Lieân hieäp kitoâ giaùo taïi Nigeria keâu goïi taåy chay nhöõng buoåi caàu nguyeän do chính phuû toå chöùc.

Dakar - Nigeria [Apic 20/05/98] - Lieân hieäp kitoâ giaùo taïi Nigeria ñaõ keâu goïi caùc tín ñoà treân toaøn quoác taåy chay caùc buoåi caàu nguyeän do chính phuû toå chöùc töø ngaøy thöù Tö 13/05/98 ñeán Chuùa Nhöït vöøa qua,17/05/98.

Chieám 36 phaàn traêm daân soá, caùc Giaùo hoäi kitoâ taïi Nigeria cho raèng 5 ngaøy caàu nguyeän seõ khoâng giaûi quyeát ñöôïc caùc vaán ñeà maø ñaát nöôùc ñang phaûi ñöông ñaàu. Cuoái tuaàn qua, caùc ñöùc giaùm muïc coâng giaùo cuõng ñaõ coâng boá moät taøi lieäu trong ñoù caùc ngaøi pheâ bình cheá ñoä quaân phieät cuûa töôùng Abacha, nguôøi ñaõ cai trò ñaát nöôùc vôùi baøn tay saét töø naêm 1983 ñeán nay.

Toång giaùm muïc Anh giaùo Peter Akinola cuõng ñaõ leân tieáng chæ trích chöông trình chuyeån giao quyeàn haønh ñöôïc döï truø dieãn ra vaøo thaùng 10/1998 tôùi ñaây. Leân tieáng trong coâng nghò giaùo phaän hoài cuoái tuaàn qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Peter Akinola cho raèng chöông trình naøy khoâng ñaùp traû laïi nhöõng quan taâm vaø nguyeän voïng cuûa daân chuùng. Ngaøi goïi ñaây laø moät troø heà maø muïc ñích duy nhöùt laø nhaèm duy trì xöù sôû trong tình traïng noâ leä trieàn mieân. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Anh Giaùo cuõng ñaû kích 5 chính ñaûng ñöôïc phe quaân phieät chính thöùc coâng nhaän vaø xöû duïng nhö coâng cuï.


Doøng Bieån Ñöùc ñöôïc taùi laäp taïi Lituani

Doøng Bieån Ñöùc ñöôïc taùi laäp taïi Lituani.

Vilnius - Lituani [Apic 20/05/98] - Laàn ñaàu tieân keå töø theá kyû thöù 19, moät tu vieän Bieån Ñöùc seõ ñöôïc môû cöûa trôû laïi taïi Lituani.

Boán tu só Lituani , gia nhaäp vaøo tu vieän Solesmes taïi Phaùp sau khi cheá ñoä coäng saûn caùo chung taïi Lituani, seõ leân ñöôøng hoài höông cuøng vôùi 8 tu só nguôøi Phaùp. Hoï seõ thaønh laäp moät tu vieän taïi Palendriai, trong giaùo phaän Siaulai.

Cuoäc soáng tu vieän ñaõ bieán maát taïi Lituani töø ñaàu theá kyû thöù 19, khi Nga Hoaøng tung ra nhöõng cuoäc baùch haïi ñoái vôùi Giaùo hoäi coâng giaùo. Naêm 1918, khi Lituani ñöôïc ñoäc laäp, chæ coù nhöõng hoäi doøng hoaït ñoäng môùi ñöôïc môû cöûa trôû laïi.


Caùc ñaøi phaùt thanh giaùo phaän taïi Phaùp toû tình lieân ñôùi vôùi caùc kitoâ höõu taïi Algeri

Caùc ñaøi phaùt thanh giaùo phaän taïi Phaùp toû tình lieân ñôùi vôùi caùc kitoâ höõu taïi Algeri.

Lyon - Phaùp [Apic 20/05/98] - Heä thoáng lieân giaùo phaän cuûa caùc ñaøi phaùt thanh coâng giaùo taïi Phaùp toû tình lieân ñôùi vôùi caùc tín höõu kitoâ taïi Algeri.

Ñeå ñaùnh daáu hai naêm ngaøy 7 tu só nguôøi Phaùp bò saùt haïi taïi Tibhirine, caùc ñaøi phaùt thanh coâng giaùo cuûa caùc giaùo phaän taïi Phaùp seõ baøy toû tình lieân ñôùi vôùi caùc tín höõu taïi Algeri baèng moät loaït chöông trình ñaëc bieät döï truø seõ ñöôïc truyeàn ñi töø ngaøy 1 ñeán 7 thaùng 6/1998 tôùi ñaây.

Trong caùc chöông trình naøy, moät soá nhöõng baøi thô cuûa tu só Christophe, moät trong nhöõng 7 tu só bò saùt haïi, seõ ñöôïc moät nguôøi baïn thaân laø tu só Didier ñoïc. Ngoaøi ra, trong muïc "ngheä thuaät vaø ñöùc tin", caùc ñaøi phaùt thanh giaùo phaän cuõng seõ giôùi thieäu tu vieän Conques. Ñaây laø moät trong nhöõng traïm döøng chaân baét buoäc cuûa khaùch haønh höông treân ñöôøng ñeán Saint Jacques de Compostelle, beân Taây Ban Nha.


60% daân chuùng Baéc Ai Len uûng hoä thoûa öôùc hoøa bình

60% daân chuùng Baéc Ai Len uûng hoä thoûa öôùc hoøa bình.

(AFP, Reuters 20/05/98) - Baéc Ai Len (Dublin) - 60% daân chuùng Baéc Ai Len uûng hoä thoûa öôùc hoøa bình, ñöôïc mang ra tröng caàu daân yù vaøo thöù Saùu 22/05/98.

Treân ñaây laø keát quaû moät cuoäc thaêm doø dö luaän ñöôïc coâng boá vaøo hoâm thöù Naêm. Con soá treân ñaây cho thaáy tæ leä ngöôøi uûng hoä thoûa öôùc hoøa bình taêng 4% so vôùi keát quaûcuoäc thaêm doø ñöôïc thöïc hieän hoài tuaàn tröôùc. Cuoäc tröng caàu daân yù naøy ñöôïc thöïc hieän cuøng moät ngaøy taïi Baéc Ai Len vôùi 1,2 trieäu cöû tri vaø taïi Coäng Hoøa Ai Len vôùi 2,7 trieäu cöû tri. Ñaây laø thoûa öôùc hoøa bình maø ngöôøi ta hy voïng laø seõ keát thuùc cuoäc tranh chaáp ñaãm maùu keùo daøi töø gaàn ba thaäp nieân qua giöõa ngöôøi Coâng Giaùo vaø Tin Laønh taïi mieàn Baéc Ai Len. Thuû töôùng Anh Quoác cuõng nhö caùc laõnh tuï Tin Laønh vaø Coâng Giaùo hy voïng seõ vaän ñoäng ñöôïc ít nhaát laø 70% toång soá cöû tri boû phieáu uûng hoä thoûa hieäp naøy.


Toång thoáng Clinton keâu goïi Cuba traû töï do cho taát caû tuø nhaân chính trò

Toång thoáng Clinton keâu goïi Cuba traû töï do cho taát caû tuø nhaân chính trò.

(AFP 20/05/98) - Hoa Kyø (Washington) - Thöù Tö 20/05/98, toång thoáng Bill Clinton cuûa Hoa Kyø ñaõ keâu goïi Cuba traû töï do cho taát caû caùc tuø nhaân chính trò ñoàng thôøi cho bieát laø Hoa Kyø nhaát quyeát möu tìm moät cuoäc chuyeån tieáp sang cheá ñoä daân chuû taïi quoác gia coäng saûn naøy.

Trong moät söù ñieäp ñoïc treân ñaøi phaùt thanh Marti (Radio Marti) nhaân ngaøy ñoäc laäp cuûa Cuba, oâng Clinton baøy toû caûm nghó nhö sau: "Hoa Kyø tieáp tuïc quan taâm veà nhöõng ngöôøi ñang gaùnh chòu caûnh tuø ñaøy ôû Cuba. Chuùng toâi keâu goïi chính phuû Cuba traû töï do cho taát caû caùc tuø nhaân chính trò. Cuba seõ khoâng bao giôø ñöôïc töï do cho ñeán khi ngöôøi daân trong nöôùc ñöôïc töï do phaùt bieåu tö töôûng vaø tranh ñaáu cho nhöõng caûi toå cô baûn." OÂng Clinton cuõng ghi nhaän theâm raèng Hoa Kyø ñaõ nôùi loûng leänh caám vaän kinh teá ñoái vôùi Cuba nhö laø moät ñaùp öùng cuûa Hoa Kyø sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, nhaém gia taêng vieän trôï nhaân ñaïo cho ngöôøi daân Cuba, uûng hoä vai troø cuûa giaùo hoäi coâng giaùo Cuba vaø caùc toå chöùc khaùc trong xaõ hoäi daân söï. OÂng khaúng ñònh raèng Hoa Kyø quyeát taâm giuùp Cuba ñaït tôùi moät cuoäc chuyeån tieáp oân hoøa töø chuû nghóa coäng saûn sang cheá ñoä daân chuû.

Ngoaøi moät ñaøi truyeàn hình, ñaøi phaùt thanh Marti laø moät trong caùc cô quan truyeàn thoâng cuûa ngöôøi Cuba löu vong vôùi caùc chöông trình phaùt veà Cuba. Truï sôû caùc trung taâm truyeàn thoâng naøy ñöôïc ñaët taïi thaønh phoá Miami, thuoäc bang Florida cuûa Hoa Kyø.


Daân chuùng Colombia daønh phuùt maëc nieäm cho hoøa giaûi daân toäc

Daân chuùng Colombia daønh phuùt maëc nieäm cho hoøa giaûi daân toäc.

(CWN 20/05/98) - Colombia (Bogota) - Thöù Ba 19/05/98, giaùo hoäi coâng giaùo Colombia vaø caùc toå chöùc phi chính phuû ñaõ toå chöùc moät chöông trình coå ñoäng cho hoøa bình vaø hoøa giaûi taïi nöôùc naøy , baèng caùch keâu goïi ngöôøi daân Colombia ngöng taát caû moät sinh hoaït vaøo buoåi tröa ñeå coâng khai baøy toû söï phaûn ñoái cuûa hoï ñöùng tröôùc tình traïng baïo ñoäng trong nöôùc hieän nay.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Pedro Rubiano Saenz ñaõ ñöa ra lôøi keâu goïi nhö sau: "Chuùng ta haõy göûi ñi moät söù ñieäp maïnh vaø caûm ñoäng cho hoøa bình, vôùi hy voïng laø söù ñieäp naøy seõ laøm rung ñoäng taâm hoàn nhöõng ngöôøi ñang choïn con ñöôøng baïo ñoäng vaø huûy hoaïi". Ña soá caùc tröôøng coâng giaùo treân khaép Colombia ñaõ höôûng öùng chieán dòch hoøa bình naøy qua caùc cuoäc dieãn haønh oân hoøa treân ñöôøng phoá. Vaøo giöõa tröa ngaøy thöù ba, chuoâng nhaø thôø vaø nhaø nguyeän ñaõ ñoå leân, ñaùnh daáu thôøi ñieåm moïi ngöôøi yeân laëng ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình.

Chieán dòch coå voõ cho hoøa bình naøy ñöôïc phaùt ñoäng theo sau vuï moät xöôùng ngoân vieân ñaøi phaùt thanh, oâng Bernabe Cortez, bò caùc keû laï maët haï saùt.


Ñöùc Hoàng Y cuûa Nicaragua keâu goïi caùc nhaân vieân y teá ngöng ñình coâng

Ñöùc Hoàng Y cuûa Nicaragua keâu goïi caùc nhaân vieân y teá ngöng ñình coâng.

(CWN 20/05/98) - Nicaragua (Managua) - Thöù Hai 18/05/98, Ñöùc Hoàng Y Miguel Obando y Bravo, Toång Giaùm Muïc Managua, keâu goïi chính quyeàn Nicaragua vaø caùc nhaân vieân y teá haõy ñoái thoaïi tìm giaûi phaùp ñeå chaám döùt cuoäc ñình coâng cuûa caùc nhaân vieân y teá. Ñaây laø cuoäc ñình coâng laâu daøi nhaát cuûa caùc nhaân vieân y teá taïi Nicaragua.

Cuoäc ñình coâng baét ñaàu caùch ñaây ba thaùng vôùi phía caùc nhaân vieân y teá ñoøi ñöôïc taêng löông 500%. Cuoái tuaàn qua, cuoäc thöông löôïng giöõa ñaïi dieän chính phuû vaø phe ñình coâng ñaõ thaát baïi. Cuõng töø tuaàn qua, cuoäc ñình coâng ñaõ böôùc vaøo giai ñoaïn baïo ñoäng, vôùi söï uûng hoä cuûa maët traän Sandino, thuoäc caùnh taû. Chính phuû Nicaragua ñaõ baét giam baùc só Jose Gutierrez, moät trong caùc laõnh tuï cuûa phe ñình coâng, veà toäi phaù hoaïi. Caû hai phía ñeàu môøi Ñöùc Hoàng Y Obando Bravo ñöùng ra laøm trung gian hoøa giaûi.

Cuoäc ñình coâng cuûa caùc nhaân vieân y teá trong 3 thaùng vöøa qua ñang aûnh höôûng nghieâm troïng tôùi hoaït ñoäng trong ngaønh y teá cuûa chính phuû. Ñöùc Hoàng Y Obando ñöa ra lôøi keâu goïi nhö sau: "Ñieàu caàn nhaát laø vaán ñeà ñoøi taêng löông caàn phaûi ñöôïc giaûi quyeát noäi trong tuaàn naøy, bôûi vì ngöôøi daân ngheøo vaø caùc beänh nhaân khoâng theå chôø ñôïi theâm nöõa". Trong lôøi nhaén göûi tôùi nhöõng ngöôøi ñình coâng, vò Toång Giaùm Muïc Managua xin hoï haõy traùnh baïo ñoäng. Ngaøi noùi: "Neáu quí vò muoán baøy toû laäp tröôøng cuûa quí vò, thì haõy ñình coâng moät caùch oân hoøa. Quí vò khoâng caàn baïo ñoäng vaø taát caû moïi cuoäc ñình coâng cuõng ñeàu phaûi toân troïng quyeàn lôïi cuûa nhöõng ngöôøi khaùc. Lieân quan tôùi vaán ñeà moät laõnh tuï cuûa nhoùm ñình coâng bò baét giöõ, Ñöùc Hoàng Y Obando yeâu caàu chính phuû ñeå cho oâng naøy ñöôïc saên soùc vaø ñieàu trò töû teá vì coù tin noùi raèng baùc só Guetierrez mang beänh vaø oâng ñang bò ngöôïc ñaõi trong nhaø giam.


ÑTC coù theå vieáng thaêm Hoàng Koâng vaøo naêm 1999

ÑTC coù theå vieáng thaêm Hoàng Koâng vaøo naêm 1999.

(AFP 20/05/98) - Hoàng Koâng - Caùc chuyeân gia veà tình hình toân giaùo ôû Trung Quoác ñaõ hoan ngheânh tin noùi raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II coù theå seõ vieáng thaêm Hoàng Koâng vaøo naêm tôùi. Taïi ñaây, ÑTC seõ coâng boá keát quaû cuûa khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu vöøa keát thuùc taïi Roma ngaøy 14/05/98.

Nöõ tu Beatrice Löông Khieát Phaân, giaùo sö taïi tröôøng ñaïi hoïc Lingnan cuûa Hoàng Koâng ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Neáu Trung Quoác cho pheùp ÑTC ñeán Hoàng Koâng thì ñaây seõ laø moät böôùc nhaûy voït trong quan heä giöõa ToøaThaùnh vaø Trung Quoác. Sau möôøi naêm thöông löôïng, giôø ñaây ñang coù böôùc tieán môùi". Trung Quoác vaø Toøa Thaùnh khoâng coù quan heä ngoaïi giao töø 4 thaäp nieân qua, vaø neáu chuyeán vieáng thaêm thöïc söï xaûy ra thì ñaây quaû laø moät bieán coá vöôït böïc. OÂng Daniel Overmyer, phuï taù phaân khoa tröôûng veà toân giaùo taïi moät tröôøng ñaïi hoïc ôû Hoàng Koâng thì noùi nhö sau: "Toâi hy voïng laø ÑTC seõ ñeán Hoàng Koâng. Toâi nghó raèng nhöõng gì coù theå laøm ñöôïc ñeå giaûi quyeát tình traïng hieän nay giöõa Toøa Thaùnh vaø Trung Quoác, töø ñoù daãn tôùi vieäc Trung Quoác cho pheùp ngöôøi daân ñöôïc quyeàn töï do toân giaùo, ñeàu laø toát caû. OÂng Overmyer cuõng ghi nhaän laø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba cuõng nhö ôû Ba Lan ñeàu mang laïi nhöõng caûi tieán treân phöông dieän toân troïng nhaân quyeàn.

Trong khi ñoù baø Mary Yuen, thuoäc UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình ôû Hoàng Koâng, thì cho raèng, maëc duø Baéc Kinh môùi ñaây ñaõ traû töï do cho anh Wang Dan, moät sinh vieân baát ñoàng chính kieán noåi tieáng taïi Trung Quoác, nhöng noùi chung thì caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo vaãn coøn bò giam giöõ. Tuy nhieân, chuyeán coâng du cuûa ÑTC sang Hoàng Koâng seõ laø ñoäng löïc gia taêng tinh thaàn cho coäng ñoaøn coâng giaùo taïi Trung Quoác, cho duø chöa coù tieán boä cuï theå trong quan heä chính thöùc giöõa Baéc Kinh vaø Toøa Thaùnh. Baø Mary Yuen ghi nhaän theâm: "Giaùo hoäi coâng giaùo coù aûnh höôûng raát lôùn taïi AÂu Chaâu, trong khi Trung Quoác muoán caûi thieän quan heä vôùi caùc nöôùc AÂu Chaâu. Ñaây coù theå laø yeáu toá seõ ñöôïc cöùu xeùt tôùi.

Tin veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Hoàng Koâng chöa ñöôïc chính thöùc xaùc nhaän vì theá, haøng laõnh ñaïo giaùo hoäi coâng giaùo Hoàng Koâng cuõng nhö UÛy Ban ñaëc traùch veà ngoaïi vuï cuûa Trung Quoác taïi Hoàng Koâng, chöa ñöa ra lôøi pheâ bình naøo veà tin naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page