Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 19 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc Peru baùc boû ñeà nghò dôøi caùc ngaøy leã toân giaùo vaøo ngaøy thöù Hai

Caùc Giaùm Muïc Peru baùc boû ñeà nghò dôøi caùc ngaøy leã toân giaùo vaøo ngaøy thöù Hai.

(CWN 19/05/98) - Peru (Lima) - Thöù Saùu 15/05/98, caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo Peru ñaõ baùc boû moät döï luaät ñeà nghò dôøi taát caû caùc ngaøy leã toân giaùo sang vaøo ngaøy thöù Hai trong tuaàn keá tieáp. Caùc Giaùm Muïc ñaõ moâ taû ñeà nghò naøy laø moät cuoäc töï saùt toân giaùo vaø vaên hoùa.

Hieän nay, ngoaøi leã Giaùng Sinh vaø Tuaàn Thaùnh, lòch cuûa Peru coâng nhaän boán ngaøy leã toân giaùo chính, Leã Thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ vaøo ngaøy 29/06, Leã Thaùnh Rose de Lima vaøo ngaøy 30/08, Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ 1/11 vaø Leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi, 8/12. Theo döï luaät môùi naøy, taát caû boán ngaøy leã toân giaùo vöøa noùi seõ ñöôïc dôøi vaøo ngaøy thöù Hai tieáp theo ngaøy möøng leã chính thöùc. Döï luaät naøy ñaõ ñöôïc UÛy Ban Lao Ñoäng taïi quoác hoäi Peru ñoàng yù vaø seõ ñöôïc mang ra ñieàu traàn trong phieân hoïp cuûa quoác hoäi. Theo daân bieåu Ricardo Marcenaro, hai muïc tieâu ñöôïc nhaém tôùi laø ñeå gia taêng möùc saûn xuaát traùnh vieäc nghæ leã trong tuaàn laøm vieäc, keá ñeán ngaøy nghæ cuoái tuaàn trong dòp coù leã seõ daøi hôn vaø ñieàu naøy seõ giuùp ích cho ngaønh du lòch.

Ñöùc Hoàng Y Augusto Vargas Alzamora, Toång Giaùm Muïc Lima vaø laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Peru ñaõ pheâ bình veà döï luaät naøy nhö sau: "Döï luaät laø moät aûo töôûng vaø coù tính caùch nguïy bieän, neáu noù ñöôïc pheâ chuaån thì ñieàu ñoù quaû laø moät söï töï saùt veà maët toân giaùo vaø vaên hoùa." Ñöùc Hoàng Y Alzamora cuõng nhaéc laïi kinh nghieäm cuûa naêm 1991 khi maø chính phuû Peru ban haønh moät ñaïo luaät töông töï vaø ñaïo luaät naøy ñaõ khoâng mang laïi moät aûnh höôûng tích cöïc naøo cho möùc saûn xuaát cuõng nhö cho ngaønh du lòch trong nöôùc". Toång thoáng Alberto Fujimori ñaõ baõi boû ñaïo luaät naøy vaøo naêm 1993 vaø ñöa caùc ngaøy leã toân giaùo trôû laïi lòch trình nguyeân thuûy.


Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Indonesia keâu goïi toång thoáng Suharto vaõn hoài traät töï

Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Indonesia keâu goïi toång thoáng Suharto vaõn hoài traät töï.

(UCAN IJ.0976 19/05/98) - Indonesia (Jakarta) - Caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa saùu toân giaùo Indonesia, trong soá naøy coù hai vò Giaùm Muïc coâng giaùo, ñaõ coâng boá moät tuyeân ngoân chung keâu goïi toång thoáng Suharto haõy coù nhöõng bieän phaùp ñeå cöùu vaõn ñaát nöôùc ra khoûi tình traïng voâ traät töï, voâ luaät leä vaø chia reõ hieän nay.

Tuyeân ngoân chung naøy ñöôïc ñöa ra sau boán ngaøy noåi loaïn cuûa daân chuùng khieán cho hôn 500 ngöôøi bò thieät maïng vaø nhieàu cô sôû thöông maïi, xe coä vaø nhaø cöûa bò ñoát chaùy. Ñaïi dieän caùc toân giaùo kyù teân trong tuyeân ngoân thuoäc Hoài Giaùo, Coâng Giaùo, Tin Laønh, Phaät Giaùo, AÁn Giaùo vaø Khoång Giaùo. Hai vò Giaùm Muïc coâng giaùo cuøng kyù teân laø Ñöùc Cha Yohanes Hadiwikarta, Giaùm Muïc Surabaya vaø cuõng laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia, Ñöùc Cha Laexander Djajasiswaya, Giaùm Muïc Bandung. Baûn tuyeân ngoân keâu goïi neân traùnh moïi haønh ñoäng gaây phöông haïi cho nhaân maïng cuõng nhö taøi saûn, nhöng neân nghó tôùi khía caïnh luaân lyù ñeå mang laïi hoøa bình cho Indonesia.


Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán thuû töôùng Canada

Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán thuû töôùng Canada.

Roma [Apic 19/5/98] Hoâm thöù Ba 19/05/98, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ tieáp kieán oâng Jean Chreùtien, thuû töôùng Canada.

Nguôøi phaùt ngoân cuûa Toøa Thaùnh cho bieát hai vò ñaõ thaûo luaän vôùi nhau veà nhieàu vaán ñeà quoác teá, ñaëc bieät veà chaâu myõ Latinh sau chuyeán vieáng thaêm Cuba cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vaø cuûa thuû töôùng Canada.

Thuû töôùng Jean Chreùtien ñaõ vieáng thaêm Cuba hoài ñaàu thaùng naêm vöøa qua. Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho nhöït baùo YÙ "nguôøi ñöa tin chieàu" , thuû töôùng Canada noùi raèng cuoäc caám vaän cuûa Hoa kyø ñaõ khoâng mang laïi keát quaû naøo. Bao laâu chuû tòch Fidel Castro vaãn coøn naém quyeàn thì laäp tröôøng cuûa hai beân ñeàu cöùng nhaéc vaø chæ coù nguôøi daân ngheøo bò thieät thoøi.

Trong chuyeán vieáng thaêm Cuba, thuû töôùng Jean Chreùtien ñaõ baøy toû vôùi chuû tòch Fidel Castro moái quan ngaïi cuûa oâng veà vaán ñeà nhaân quyeàn vaø yeâu caàu nhaõ laõnh ñaïo Cuba haõy traû töï do cho moät soá tuø nhaân chính trò.


Phoù thuû töôùng Irak vieáng thaêm Vatican

Phoù thuû töôùng Irak vieáng thaêm Vatican.

Roma [Apic 19/05/98] Trong buoåi tieáp kieán daønh cho oâng Tarek Aziz, phoù thuû töôùng Irak, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ baøy toû moái quan ngaïi cuûa Toøa Thaùnh veà tình hình taïi Trung Ñoâng , nhöùt laø taïi Irak, voán ngaøy caøng bò thöû thaùch vì cuoäc caám vaän quoác teá do Hoa kyø aùp ñaët.

Phoù thuû töôùng Tarek Aziz laø moät tín höõu kitoâ. OÂng hieän ñang thöïc hieän moät chuyeán vieáng thaêm aâu chaâu. Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho haûng thoâng taán YÙ Ansa, tröôùc khi ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán, phoù thuû töôùng Irak cho bieát oâng coù yù ñònh xin Toøa Thaùnh daán thaân hôn nöõa ñeå vaän ñoäng chaám döùt cuoäc caám vaän kinh teá ñoái vôùi ñaát nöôùc oâng.

Trong Thöôïng hoäi ñoàng giaùm muïc aù chaâu vöøa qua, Ñöùc Cha Raphael Bidawid, thöôïng phuï coâng giaùo Caldeâ, cuõng ñaõ xin caùc ñöùc giaùm muïc aù chaâu quan taâm hôn nöõa ñeå keâu goïi chaám döùt cuoäc caám vaän ñoái vôùi Irak.


Hoäi ñoàng giaùm muïc Phaùp kieän tuaàn baùo "Infos du monde"

Hoäi ñoàng giaùm muïc Phaùp kieän tuaàn baùo "Infos du monde".

Paris [Apic 19/05/98] Hieäp hoäi "Tín ngöôõng vaø töï do" do hoäi ñoàng giaùm muïc Phaùp thaønh laäp naêm 1996, môùi ñaây ñaõ laøm ñôn kieän tuaàn baùo "infos du monde" [thoâng tin theá giôùi] vì ñaõ cho tröng baøy taïi caùc quaøy baùo nhöõng taám bieån cheá dieãu Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II nhö moät nguôøi ñaøn oâng hai vôï.

Theo Nhöït baùo La Croix "ThaùnhGiaù", Ñöùc Cha Bernard Lagoutte , toång thö kyù Hoäi ñoàng giaùm muïc Phaùp xaùc ñònh raèng vaán ñeà khoâng phaûi laø noäi dung traøo phuùng cuûa tôø baùo, maø chính laø hình aûnh xuùc phaïm ñeán Ñöùc Thaùnh Cha ñöôïc tôø baùo cho hoïa leân treân bích chöông.

Hieäp Hoäi "Tín ngöôõng vaø töï do" ñaõ ñaâm ñôn kieän chuû nhieäm cuûa tôø baùo vaø ñoøi moät soá tieàn boài thöôøng khoaûng 2 trieäu ruôûi Quan Phaùp.


Ca ñoaøn cuûa Hoàng Quaân seõ haùt Kinh Laïy Cha töø quaûng tröôøng ñoû ôû Mascova ñeå vinh danh Ñöùc Thaùnh Cha

Ca ñoaøn cuûa Hoàng Quaân seõ haùt Kinh Laïy Cha töø quaûng tröôøng ñoû ôû Mascova ñeå vinh danh Ñöùc Thaùnh Cha.

Roma[Apic 19/5/98] Thöù Naêm 21/05/98, ñuùng ngay Leã Chuùa Gieâsu Thaêng Thieân, ca ñoaøn thuoäc Hoàng Quaân Nga goàm 120 ca vieân, haùt taëng Ñöùc Thaùnh Cha Kinh Laïy Cha. Töø Quaûng Tröôøng Ñoû ôû Mascova, baøi hôïp ca ñöôïc tröïc tieáp truyeàn thanh treân Ñaøi Truyeàn Hình Rai cuûa YÙ.

Buoåi tröïc tieáp truyeàn hình naèm trong khuoân khoå moät chöông trình veà Chuùa Thaùnh Thaàn coù chuû ñeà "Thaùnh Thaàn ban söï soáng" ñöôïc ñaøi Truyeàn hình Rai coäng taùc vôùi uûy ban chuaån bò ñaïi naêm Thaùnh 2000 cuûa Vatican thöïc hieän.

Chöông trình ñöôïc truyeàn ñi cuøng moät luùc ñeán caùc thaønh phoá gaén lieàn vôùi vieäc phaùt trieån kitoâ giaùo taïi aâu chaâu vaø vuøng Ñòa Trung Haûi vaø vôùi muïc ñích coå voõ cuoäc ñoái thoaïi ñaïi keát giöõa caùc Giaùo hoäi kitoâ.

Bieán coá dieãn ra vaøo giöõa luùc caùc moái quan heä giöõa Toøa Thaùnh vaø Thöôïng hoäi ñoàng chính thoáng giaùo cuõng nhö Ñöùc Thöôïng phuï Alexis II cuûa Mascova ñang bò ñình treä tieáp theo vieäc huûy boû cuoäc gaëp gôõ giöõa Ñöùc Thaùnh Cha vaø Ñöùc thöôïng phuï taïi Vienne naêm vöøa qua. Thöôïng hoäi ñoàng chính thoáng vaãn coøn caùo buoäc phía coâng giaùo chieâu moä tín höõu taïi nhöõng vuøng kyø cöïu cuûa chính thoáng giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page