Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùo hoäi leân aùn caùc cuoäc thöû nghieäm haït nhaân cuûa AÁn Ñoä

Caùc Giaùo hoäi leân aùn caùc cuoäc thöû nghieäm haït nhaân cuûa AÁn Ñoä.

Geneøve [Apic 18/05/98] - Caùc Giaùo hoäi treân khaép theá giôùi vaø caùc toå chöùc lieân heä vôùi caùc Giaùo hoäi ñaõ maïnh meõ leân aùn caùc cuoäc thöû nghieäm haït nhaân do chính phuû AÁn Ñoä thöïc hieän trong tuaàn leã vöøa qua. Nhieàu Giaùo hoäi cuõng ñaõ caûnh caùo caùc quoác gia hieän ñang coù voõ khí haït nhaân.

Phaûn öùng cuûa caùc Giaùo hoäi ñaõ ñöôïc baøy toû haøng loaït vaø nhanh choùng. Vaøo giöõa luùc coù nhöõng suy luaän cho raèng Pakistan cuõng seõ tieán haønh vieäc thöû nghieäm haït nhaân, nhieàu Giaùo hoäi ñaõ leân tieáng caûnh caùo veà veà nguy cô leo thang voõ trang trong vuøng. Taïi New Dheli, theo haûng tin CWN, caùc ñöùc giaùm muïc AÁn Ñoä ñaõ keát aùn caùc cuoäc thöû nghieäm maø caùc ngaøi cho laø khoâng theå bieän minh ñöôïc taïi moät quoác gia ngheøo ñoùi nhö AÁn Ñoä. Caùc ngaøi yeâu caàu doàn moïi cuoäc nghieân cöùu vaø kyû thuaät haït nhaân vaøo "cuoäc chieán choáng laïi beänh taät vaø caûi thieän phaåm chaát cuûa ñôøi soáng".

Taïi Geneve, hoäi ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo hoäi kitoâ cuõng ñaõ cöïc löïc leân aùn caùc cuoäc thöû nghieäm.

Ngaøy 13/05/98 vöøa qua, muïc sö Ishmael Noko, toång thö kyù lieân hieäp tin laønh Luther theá giôùi, cuõng ñaõ vieát thö cho toång thoáng cuûa hai nöôùc AÁn Ñoä vaø Pakistan ñeå than phieàn veà haønh ñoäng naøy. Theo muïc sö toång thö kyù lieân hieäp Tin laønh Luther theá giôùi, caùc cuoäc thöû nghieäm ñaõ khoâng heà caûi thieän an ninh trong vuøng, traùi laïi coå voõ cho moät cuoäc chaïy ñua voõ trang nguy haïi khoâng nhöõng cho vuøng maø coøn cho caû theá giôùi.


Haõng thoâng taán Fides baùc boû nhöõng lôøi caùo buoäc cuûa toå chöùc "Quyeàn Phi Chaâu"

Haõng thoâng taán Fides baùc boû nhöõng lôøi caùo buoäc cuûa toå chöùc "Quyeàn Phi Chaâu".

Roma/London [Apic 18/05/98] - Haõng thoâng taán Fides cuûa boä Truyeàn Giaùo ñaõ leân tieáng baùc boû nhöõng lôøi caùo buoäc cuûa toå chöùc coù teân laø "Quyeàn Phi Chaâu" lieân quan ñeán cuoäc dieät chuûng taïi Rwanda.

Linh muïc Bernado Cervellera, giaùm ñoác cuûa haõng thoâng taán Fides baùc boû nhöõng lôøi caùo buoäc cho raèng ñaïi dieän cuûa Giaùo Hoäi ñaõ tham gia tröïc tieáp vaøo cuoäc dieät chuûng. Linh muïc Cervellera noùi raèng theo caùc nguoàn tin nhaän ñöôïc, khoâng coù baát cöù linh muïc naøo ñaõ tham gia vaøo caùc cuoäc saùt haïi.

"Quyeàn Phi Chaâu", moät toå chöùc baûo veä quyeàn con nguôøi coù truï sôû taïi London, ñaõ yeâu caàu Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II duyeät xeùt laïi vai troø cuûa Giaùo hoäi vaø cuûa caùc ñaïi dieän Giaùo Hoäi trong cuoäc dieät chuûng taïi Rwanda hoài naêm 1994.

Linh muïc Cervellera nhìn nhaän raèng coù theå coù moät vaøi giaùo só, vôùi tö caùch caù nhaân, ñaõ ñöùng veà phía moät boä toäc. Cuõng coù nhöõng nguoàn tin cho raèng moät soá linh muïc vì bò söùc eùp vaø ñe doïa, ñaõ khai tung tích cuûa nhöõng nguôøi ñang truù aån trong nhaø.

Theo linh muïc giaùm ñoác haõng thoâng taán Fides, coù moät soá daáu hieäu cho thaáy chính phuû Rwanda muoán laøm aùp löïc treân Giaùo Hoäi baèng caùch gaùn gheùp haønh ñoäng dieät chuûng cho moät soá linh muïc. Toøa aùn Kibuye ñaõ keát aùn hai linh muïc coù dính líu vaøo cuoäc dieät chuûng, nhöng baèng chöùng laïi khoâng roõ reät. Nhöõng lôøi caùo buoäc khoâng coù neàn taûng vaø caùc ñieàu kieän trong ñoù dieãn ra phieân toøa laïi khoâng cho pheùp caùc bò caùo ñöôïc töï veä.


Caùc Giaùm Muïc mieàn Trung Taây Hoa Kyø hoäi kieán ÑTC vaøo tuaàn tôùi

Caùc Giaùm Muïc mieàn Trung Taây Hoa Kyø hoäi kieán ÑTC vaøo tuaàn tôùi.

(AFP 18/05/98) - Hoa Kyø (Chicago) - 3 Giaùm Muïc mieàn Trung Taây Hoa Kyø seõ leân ñöôøng ñi Roma vaøo Chuùa Nhaät tôùi ñaây. Taïi Roma caùc ngaøi seõ hoäi kieán vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeå töôøng trình leân ÑTC tình hình giaùo hoäi ñòa phöông cuõng nhö caùc moái quan taâm cuûa giaùo hoäi coâng giaùo Hoa Kyø.

Ba Giaùm Muïc ñeán töø caùc bang Illinois, Wisconsin vaø Indiana, ñöùng ñaàu laø Ñöùc Hoàng Y Francis George, Toång Giaùm Muïc Chicago vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Rembert Weakland, Toång Giaùm Muïc Milwaukee. Khi hoäi kieán rieâng vôùi ÑTC, caùc ngaøi seõ ñeà caäp tôùi tình traïng thieáu linh muïc, vai troø cuûa giaùo daân trong giaùo hoäi, vaø laøm theá naøo ñeå gia taêng ôn goïi trong giôùi treû. OÂng Jerry Topczewski, phaùt ngoân vieân cuûa Toång Giaùo Phaän Milwaukee cho bieát, moät trong nhöõng moái quan taâm lôùn nhaát cuûa caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø laø caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi coâng giaùo neân ñoùng moät vai troø naøo trong vieäc linh höôùng (spiritual guidance) cho caùc tín höõu ñang möu tìm ñieàu naøy trong caùc giaùo hoäi khoâng mang tính caùch giaùo phaùi (non-denominational churches).

Ngöôøi phaùt ngoân cuûa Toång Giaùm Muïc Milwaukee cuõng cho bieát theâm, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Rembert Weakland, 71 tuoåi, seõ ñöôïc löu yù ñeán nhieàu trong chuyeán ñi Roma laàn naøy. Vò Toång Giaùm Muïc Milwaukee laø moät nhaân vaät coù khuynh höôùng töï do vaø thaúng thaén trong vieäc trình baøy nhöõng quan ñieåm cuûa ngaøi. Ngaøi ñöôïc ÑTC Phaoloâ VI boå nhieäm laøm Toång Giaùm Muïc Milwaukee vaøo naêm 1977. Trong moät cuoäc phoûng vaán môùi ñaây, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Weakland ñaõ baøy toû caûm nghó cuûa ngaøi nhö sau: "Nhieàu tín höõu coâng giaùo khoâng haún coù laäp tröôøng choáng giaùo só, nhöng hoï muoán coù moät giaùo hoäi bieát laéng nghe nhieàu hôn vaø ñoái xöû vôùi hoï nhö nhöõng ngöôøi tröôûng thaønh". Ñöùc Toång Giaùm Muïc Weakland cuõng ngoû yù raèng coù theå ñaây laø laàn cuoái cuøng ngaøi hoäi kieán rieâng vôùi ÑTC.


Cuoäc thöû nghieäm haït nhaân cuûa AÁn Ñoä ñaõ phaù huûy di saûn cuûa Mahatma Gandhi

Cuoäc thöû nghieäm haït nhaân cuûa AÁn Ñoä ñaõ phaù huûy di saûn cuûa Mahatma Gandhi.

(UCAN JA0085.0976 18/05/98) - Nhaät Baûn (Tokyo) - Trong moät laù thö göûi cho ñaïi söù AÁn Ñoä taïi Nhaät ñeà ngaøy 12/05/98, UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhaät Baûn ñaõ baøy toû noãi ñau buoàn khoân taû veà caùc cuoäc thöû nghieäm haït nhaân cuûa AÁn Ñoä môùi ñaây.

Giaûi thích haønh ñoäng thöû nghieäm naøy nhö laø töông ñöông vôùi quyeát ñònh seõ xöû duïng loaïi voõ khí naøy khi caàn, UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhaät Baûn muoán nhaéc nhôû chính phuû AÁn Ñoä raèng hoï ñang phaù huûy di saûn hoøa bình cuûa ñaïi laõnh tuï Mahatma Gandhi, ngöôøi luoân tranh ñaáu cho tinh thaàn baát baïo ñoäng. Laù thö coù ñoaïn ghi nhö sau: "Thöû nghieäm haït nhaân laø böôùc cuoái cuøng daãn ñeán vieäc cheá taïo bom haït nhaân vaø xöû duïng chuùng. Vôùi moät quoác gia ñöôïc thöøa höôûng tinh thaàn baát baïo ñoäng do Mahatma Gandhi ñeå laïi, thaät laø ñieàu ñau buoàn khi chöùng kieán AÁn Ñoä phaù huûy caên cöôùc baát baïo ñoäng naøy.

Laù thö cuõng ghi nhaän theâm raèng, nhöõng voõ khí haït nhaân maø AÁn Ñoä trang bò cho mình seõ laáp ñaày theâm kho voõ khí haït nhaân cuûa caùc theá löïc nguyeân töû treân theá giôùi, töø bao laâu nay ñaõ vaø ñang tieáp tuïc ñe doïa neàn an ninh vaø phung phí caùc taøi nguyeân cuûa quaû ñòa caàu. Sau cuøng, UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhaät Baûn ñaët caâu hoûi nhö sau: "Chuùng toâi raát ngöôõng moä caùc toân giaùo vaø neàn vaên hoùa cuûa quoác gia AÁn Ñoä cuõng nhö truyeàn thoáng baát baïo ñoäng cuûa Mahatma Gandhi. Cuøng vôùi caùc quoác gia khaùc, chuùng toâi luoân hy voïng vaø troâng ñôïi nôi söï laõnh ñaïo cuûa AÁn Ñoä trong vieäc möu tìm moät thôøi ñaïi hoøa bình thöïc söï, giôø ñaây, theá giôùi seõ tìm ñaâu ñöôïc tieáng noùi cuûa hoøa bình thay maët cho ngöôøi daân vaø caùc quoác gia ñang bò ñe doïa bôûi theá löïc nguyeân töû cuûa AÁn Ñoä".


Kosovo coù theå trôû thaønh moät Bosnia thöù hai

Kosovo coù theå trôû thaønh moät Bosnia thöù hai.

(CWN 18/05/98) - Roma - Toå chöùc Pax Christi "Hoøa Bình Chuùa Kitoâ", truï sôû taïi Roma, vöøa leân tieáng keâu goïi coäng ñoàng quoác teá neân noã löïc haønh ñoäng ñeå giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng taïi tænh Kosovo cuûa Yugoslavia tröôùc khi Kosovo bieán thaønh moät Bosnia thöù hai.

Döïa treân tin töùc ghi nhaän ñöôïc, toå chöùc Pax Christi cho raèng, tình hình taïi Kosovo ñang ngaøy moät trôû neân nghieâm troïng hôn bôûi vì coäng ñoàng quoác teá phaûn öùng chaäm chaïp vaø coù nguy cô chieán cuoäc taïi ñaây seõ buøng noå nhö taïi Bosnia tröôùc ñaây. Pax Christi cuõng baøy toû quan ngaïi raèng chính phuû YÙ seõ khoâng coøn muoán uûng hoä cho moät giaûi phaùp coâng baèng lieân quan tôùi caùc cuoäc giao chieán giöõa ngöôøi goác Serbi vaø Albanie taïi Kosovo. Theo Pax Christi, chính phuû YÙ neân noùi roõ laäp tröôøng cuûa mình trong vaán ñeà baûo veä nhaân quyeàn, vaø laäp tröôøng naøy phaûi vöôït leân treân caùc quyeàn lôïi cuûa YÙ veà maët kinh teá.


Back to Radio Veritas Asia Home Page