Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc Nigeria caûnh caùo veà tình traïng nguy kòch cuûa quoác gia

Caùc Giaùm Muïc Nigeria caûnh caùo veà tình traïng nguy kòch cuûa quoác gia.

(Reuters 17/05/98) - Nigeria (Lagos) - Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá vaøo Chuùa Nhaät 17/05/98, caùc Giaùm Muïc coâng giaùo Nigeria ñaõ baøy toû moái quan ngaïi saâu xa veà tình hình cuûa ñaát nöôùc, vaø cho raèng coù nhieàu nguy hieåm tröôùc maét trong giai ñoaïn chuyeån tieáp töø chính quyeàn quaân ñoäi sang chính quyeàn daân söï töø baây giôø cho ñeán thaùng 10/1998 naøy.

Baàu khí chính trò caêng thaúng ñang soâi ñoäng taïi Nigeria trong nhöõng ngaøy naøy, sau khi 5 ñaûng phaùi chính trò coâng boá vieäc choïn töôùng Sani Abacha laø öùng cöû vieân toång thoáng duy nhaát trong cuoäc baàu cöû toång thoáng vaøo thaùng 8 tôùi ñaây. Töôùng Abacha ñang naém quyeàn ñieàu khieån chính phuû quaân nhaân Nigeria. OÂng chöa chính thöùc xaùc nhaän seõ ra tranh cöû chöùc toång thoáng daân söï nhöng oâng cuõng khoâng ngaên caûn nhöõng ngöôøi uûng hoä vaø caùc cô quan truyeàn thoâng nhaø nöôùc vaän ñoäng cho oâng. Phe ñoái laäp vaø caùc nhoùm ñoøi daân chuû ñaõ baùc boû keá hoaïch chuyeån Nigeria thaønh moät quoác gia ñöôïc cai trò theo ñöôøng loái daân chuû cuûa töôùng Abacha, vì hoï cho ñaây laø moät haønh ñoäng giaû doái nhaém che maét ngöôøi daân Nigeria vaø caùc chính phuû Taây Phöông. Hoï ñang chuaån bò caùc cuoäc xuoáng ñöôøng ñeå loät maët nhöõng toan tính cuûa töôùng Abacha. Tuy nhieân coù nhieàu daáu hieäu laø quaân ñoäi Nigeria qua leänh cuûa töôùng Abacha saün saøng duøng voõ löïc ñeå ñoái phoù vôùi phe ñoái laäp. Trong moät cuoäc bieåu tình môùi ñaây taïi thaønh phoá Ibadan, Taây Nam Nigeria, caùc löïc löôïng an ninh ñaõ baén cheát 7 ngöôøi trong ñaùm bieåu tình. Haøng chuïc ngöôøi khaùc ñaõ bò baét giöõ. Caûnh saùt taïi Lagos vöøa ra leänh caám phe ñoái laäp toå chöùc caùc cuoäc bieåu tình, döï truø baét ñaàu töø ngaøy 4/06/1998 tôùi ñaây.

Thoâng caùo cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nigeria ghi nhaän tình hình taïi Nigeria nhö sau: "Nhöõng bieán coá môùi ñaây trong giai ñoaïn chuyeån tieáp laâu daøi vaø teû nhaït taïi Nigeria, ñang ñöa chuùng ta vaøo moät höôùng ñi coù nhieàu lyù do ñeå quan taâm. Nhöõng gì maø chuùng ta lo sôï nhaát ñang töø töø xaûy ra tröôùc maét. Vì theá chuùng toâi keâu goïi taát caû ngöôøi daân Nigeria: "Haõy caûnh giaùc, nguy hieåm ñang ôû tröôùc maët". Gôïi laïi nhöõng lôøi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II keâu goïi hoøa giaûi thöïc söï ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà chính trò cuûa Nigeria, caùc Giaùm Muïc tha thieát keâu goïi moïi ngöôøi, nhöõng ngöôøi ñang naém quyeàn haønh, cuõng nhö nhöõng ngöôøi ñang bò cai trò, haõy theo ñuoåi con ñöôøng hoøa giaûi thöïc söï, ñoàng thôøi khaúng ñònh raèng, tieán trình hoøa giaûi phaûi khôûi söï ngay töø baây giôø tröôùc khi tình theá vöôït quaù taàm kieåm soaùt.


Toång thoáng Rumani keâu goïi chính thoáng vaø coâng giaùo trong nöôùc xaây döïng hoøa bình

Toång thoáng Rumani keâu goïi chính thoáng vaø coâng giaùo trong nöôùc xaây döïng hoøa bình.

(Reuters 17/05/98) - Rumani (Blaj) - Chuùa Nhaät 17/05/98, oâng Emil Constantinescu, toång thoáng Rumani, ñaõ keâu goïi caùc tín höõu chính thoáng Rumani vaø Coâng Giaùo Hy Laïp, haõy töø boû thaùi ñoä thuø ñòch töø bao theá kyû qua ñeå giuùp oâng xaây döïng ñaát nöôùc trong giai ñoaïn haäu coäng saûn.

Trong moät cöû chæ nhaém thoa dòu khoaûng 300 ngaøn tín höõu coâng giaùo Hy Laïp, chieám thieåu soá taïi Rumani, oâng Constantinescu ñeán vieáng thaêm moät trong soá caùc nhaø thôø ñöôïc trao traû laïi cho phía coâng giaùo. Ñaây laø moät ít taøi saûn ñaõ taùi thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa giaùo hoäi coâng giaùo khi leänh caám giaùo hoäi coâng giaùo hoaït ñoäng do chính quyeàn coäng saûn tröôùc ñaây ban haønh, ñöôïc baõi boû daïo naêm 1990. Tuy nhieân, oâng Constantinescu ñaõ traùnh khoâng coâng khai tuyeân boá uûng hoä vieäc trao traû laïi taát caû nhöõng taøi saûn cuûa giaùo hoäi coâng giaùo hieän ñang naèm trong tay cuûa chính thoáng giaùo keå töø daïo thaäp nieân 1940. Leân tieáng tröôùc khoaûng 5000 ngöôøi hieän dieän trong moät buoåi leã taïi thaønh phoá Blaj, mieàn trung Transylvania, nhaân kyû nieäm 150 naêm cuoäc caùch maïng ôû AÂu Chaâu, oâng Constantinescu baøy toû caûm nghó nhö sau: "Toâi ngoû loøng ngöôõng moä caùc vò tu só cuûa chính choáng giaùo cuõng nhö coâng giaùo, nhöõng ngöôøi hieåu roõ taàm quan troïng cuûa söï ñoaøn keát giöõa ngöôøi daân trong nöôùc. Böôùc vaøo giai ñoaïn cuoái cuûa theá kyû naøy, chuùng ta ñang chöùng kieán caûnh hoøa bình giöõa Rumani vôùi caùc nöôùc laùng gieàng, cuõng nhö söï caûm thoâng vôùi caùc tín höõu thuoäc thaønh phaàn thieåu soá trong nöôùc. Rumani coù theå trôû thaønh maãu göông cuûa söï oån ñònh trong moät vuøng coù nhieàu cuoäc tranh chaáp."

Hieän dieän taïi buoåi leã noùi treân coøn coù nhieàu nhaø laõnh ñaïo cuûa chính thoáng giaùo cuõng nhö coâng giaùo Hy Laïp. Giaùo Hoäi coâng giaùo Hy Laïp taïi Rumani ñöôïc thaønh laäp vaøo theá kyû thöù 17. Tuy duy trì caùc nghi leã chính thoáng, nhöng giaùo hoäi naøy vaãn coi ÑTC laø nhaø laõnh ñaïo tinh thaàn. Caêng thaúng giöõa chính thoáng vaø coâng giaùo taïi Rumani phaùt sinh töø sau khi giaùo hoäi chính thoáng töø choái trao traû laïi caùc taøi saûn cuûa coâng giaùo ñöôïc chính quyeàn coäng saûn Rumani giao cho chính thoáng giaùo xöû duïng.


Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi ngöôøi daân Indonesia ñoái thoaïi vaø toân troïng laãn nhau

Ñöùc Thaùnh cha keâu goïi ngöôøi daân Indonesia ñoái thoaïi vaø toân troïng laãn nhau.

Roma [Apic 17/05/98] - Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi nguôøi daân Indonesia haõy ñoái thoaïi vaø toân troïng laãn nhau.

Trong buoåi ñoïc kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng tröa Chuùa Nhaät 17/05/98, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ toû ra voâ cuøng quan ngaïi tröôùc tình hình taïi Indonesia. Cuoäc noãi loaïn do cuoäc khuûng hoaûng kinh teá, naïn laïm phaùt vaø giaù sinh hoaït gia taêng ñeán 70 phaàn traêm ñaõ khieán cho treân 500 nguôøi thieät maïng vaø voâ soá nhöõng thieät haïi vaät chaát.

Ñöùc Thaùnh Cha baøy toû tình lieân ñôùi cuûa ngaøi vaø hy voïng raèng tinh thaàn ñoái thoaïi vaø thuôïng toân ñoái vôùi luaät phaùp seõ giuùp baûo ñaûm ñöôïc ích chung cuûa quoác gia.

Truôùc tình hình ngaøy caøng nguy ngaäp, quaân ñoäi ñaõ can thieäp ñeå baûo veä dinh cuûa toáng thoáng Suharto maø quyeàn haønh hieän ñang bò lung lay sau hôn 32 naêm cai trò ñoäc taøi vaø tham nhuõng.

Vôùi khoaûng 200 trieäu daân, Indonesia laø nöôùc coù ñoâng daân soá theo Hoài giaùo nhöùt treân theá giôùi. Tyû leä coâng giaùo khoaûng 3 phaàn traêm.


Leã an taùng vieân chæ huy ñoäi veä binh Thuïy Só

Leã an taùng vieân chæ huy ñoäi veä binh Thuïy Só.

Beromunster - Thuïy Só [ Apic 17/5/98] - Moät ñaùm ñoâng treân moät ngaøn nguôøi trong ñoù coù khoaûng 400 cöïu veä binh Thuïy Só, ñaõ tham döï thanh leã an taùng cuûa oâng Alois Estermann, vieân chæ huy cuûa veä binh Thuïy Só ñaõ bò saùt haïi hoâm 4 thaùng 5/1998 vöøa qua.

Tang leã ñaõ ñöôïc cöû haønh taïi Beromunter, thuoäc huyeän Lucerne, Thuïy Só hoâm thöù Baûy 16/05/98 vöøa qua, duôùi söï chuû toïa cuûa Ñöùc Cha Kurt Koch, giaùm muïc Baâle vaø tröôùc söï hieän dieän cuûa moät soá ñaïi dieän Giaùo Hoäi cuõng nhö phaùi ñoaøn chính phuû lieân bang vaø huyeän Lucerne.

Trong baøi giaûng thaùnh leã, Ñöùc Cha Koch maïnh meõ leân aùn baùo chí vì nhöõng suy luaän giöït gaân xung quanh caùi cheát cuûa oâng Estermann. Ngaøi keâu goïi daân chuùng ñöøng ñeå bò ñaùnh löøa bôûi loái ñöa tin thaát thieät cuûa baùo chí.

Trong phaàn lôøi nguyeän giaùo daân, ñöùc cha Koch cuõng khoâng queân Ceùdric Tornay, ngöôøi veä binh ñaõ töï töû sau khi duøng suùng saùt haïi oâng Estermann vaø vôï oâng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page