Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp 125 Nghò Só vaø Daân Bieåu Quoác Hoäi Brazil

ÑTC tieáp 125 Nghò Só vaø Daân Bieåu Quoác Hoäi Brazil.

Vatican - 16.05.98 - Ñöùng tröôùc nhöõng taán coáng lieân tieáp cuûa Thuyeát Duy Vaät choáng Kitoâ giaùo, hieän ñang lan traøn vaøo caùc laõnh vöïc xaõ hoäi, caùc tín höõu coâng giaùo caàn daán thaân moãi ngaøy moãi nhieàu hôn trong vieäc laõnh ñaïo ñôøi soáng coâng coäng". Ñoù laø nhöõng lôøi ÑTC noùi leân trong buoåi tieáp kieán saùng thöù Baåy 16/05/98, daønh cho 125 Nghò Só vaø Daân Bieåu quoác hoäi Brazil, do Phoù Toång Thoáng, oâng Marco Maciel, höôùng daãn.

ÑTC noùi: "Laø nhöõng nhaø chính trò cuûa moät quoác gia theo truyeàn thoáng coâng giaùo, vaø nhö laø nhöõng coâng daân töï do vaø coù traùch nhieäm, quyù vò coù boån phaän quan troïng phaûi daán thaân aùp duïng moät caùch ñöùng ñaén caùc nguyeân taéc luaân lyù, döïa treân luaät töï nhieân, ñöôïc Maïc khaûi xaùc nhaän. Coâng ích thöïc cuûa xaõ hoäi ñöôïc xaây döïng treân caùc nguyeân taéc naøy. Giaùo hoäi khoâng ngöøng höôùng daãn löông taâm con ngöôøi theo ñöôøng loái naøy, nhöng khoâng bao giôø xen laán vaøo nhöõng cheá ñoä chính trò cuï theå, ñöôïc töï do chaáp nhaän, bôûi vì ñoù khoâng phaûi laø söù vuï cuûa Giaùo Hoäi".

Nhaéc laïi söï caàn thieát phaûi phuïc vuï ngöôøi daân, ÑTC nhaán maïnh ñeán göông cuûa Chuùa Kitoâ "Ñaáng ñaõ ñeán khoâng phaûi ñeå ñöôïc phuïc vuï, nhöng ñeå phuïc vuï vaø hy sinh söï soáng ñeå cöùu chuoäc nhieàu ngöôøi". Vieäc phuïc vuï cuûa nhöõng ngöôøi coâng giaùo laøm chính trò, laø nhaèm ñeán vieäc coå voõ toân troïng caùc quyeàn cuûa moãi moät con ngöôøi, nhöng caùch rieâng cuûa caùc ngöôøi ngheøo vaø caùc ngöôøi caàn ñöôïc giuùp ñôõ". Noùi ñeán ñaây, ÑTC nhaán maïnh ñeán "vieäc thöïc haønh moät caùch nghieâm chænh caùc nhaân ñöùc luaân lyù, nhaát laø coâng bình vaø lieâm khieát, raát caàn cho caùc nhaø chính trò coâng giaùo, bôûi vì rao giaûng chaân lyù khoâng ñuû, nhöng caàn thöïc haønh chaân lyù moät caùch trong saùng, trong vieäc cai trò xaõ hoäi, vaø caàn thöïc haønh tính caùch khoâng thieân vò trong phuïc vuï vaø caàn thöïc haønh vieäc toân troïng caùc quyeàn cuûa nhöõng ngöôøi ñoái laäp chính trò".

Sau khi nhaán maïnh raèng quyeàn chính trò khoâng theå ñoäc laäp khoûi vieäc toân troïng luaät töï nhieân vaø caùc giaù trò luaân lyù neàn taûng, ÑTC nhaéc laïi lôøi xaùc nhaän cuûa Thoâng ñieäp Naêm thöù moät traêm" raèng: Moät neàn daân chuû khoâng coù nhöõng giaù trò caùo quí, thì thöôøng deã trôû thaønh cheá ñoä ñoäc taøi coâng khai hoaëc traù hình". Sau cuøng ÑTC caên daën caùc nhaø chính trò Brazil haõy haønh ñoäng ñeå Tin Möøng thaám nhaäp vaøo taát caû caùc neûo ñöôøng cuûa ñôøi soáng, caùch rieâng vaøo trong caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi, trong noã löïc lieân læ beânh vöïc caùc giaù trò Phuùc AÂm nhö: quyeàn soáng, phaåm giaù gia ñình, giaùo huaán toân giaùo trong caùc tröôøng hoïc, toân troïng ngöôøi phuï nöõ vaø treû em, beânh vöïc quyeàn coù vieäc laøm vaø ñöôïc ñoàng löông xöùng ñaùng, vaøï löu yù beânh vöïc caùc ngöôøi di daân vaø caùc daân toäc baûn xöù.


ÑTC tieáp Caâu Laïc Boä Xe hôi Nöôùc YÙ (Automobile Club d'Italia)

ÑTC tieáp Caâu Laïc Boä Xe hôi Nöôùc YÙ (Automobile Club d'Italia).

Vatican - 16.05.98 - Saùng thöù Baåy, 16/05/98, ÑTC ñaõ tieáp caùc vò laõnh ñaïo "Caâu Laïc Boä xe hôi nöôùc YÙ" (Automobile Cluba d'Italia). Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc hoäi vieân, vôùi nhöõng lôøi leõ ñaày lo laéng veà con soá moãi ngaøy moãi gia taêng cuûa tai naïn xe hôi, ÑTC môøi goïi haõy "giaùo duïc giôùi treû veà vieäc laùi xe moät caùch nghieâm chænh vaø coù traùch nhieäm, trong söï toân troïng nghieâm nhaët caùc luaät leä cuûa an ninh ñöôøng xaù, ñeå xe hôi ñöøng trôû neân duïng cuï gaây neân cheát choùc nöõa".

Trong caùc muïc tieâu cuûa Caâu Laïc Boä Xe Hôi nöôùc YÙ, ÑTC nhaéc laïi tröôùc heát "vieäc baûo veä giaù trò söï soáng". Ngaøi noùi: "Ñaây laø moät boån phaän quan troïng. Vôùi caùc saùng kieán töông xöùng, anh chò em haõy bieát gaàn guûi höôùng daãn caùc thanh nieân, bôûi vì, moät khi ñöôïc höôùng daãn trong vieäc laùi xe vaø ñöôïc chuaån bò moät caùch nghieâm nhaët veà söï toân troïng caùc luaät leä veà an ninh ñöôøng xaù, hoï seõ xöû duïng xe hôi moät caùch ñöùng ñaén vaø traùch nhieäm, nhö vaäy hoï seõ khoâng trôû neân duïng cuï gaây neân cheát choùc. Tieác thay, con soá naïn nhaân veà tai naïn xe hôi moãi ngaøy moãi gia taêng".

ÑTC khuyeân caùc ngöôøi laùi xe haõy coù thaùi ñoä cuûa ngöôøi Samaritano nhaân haäu ñoái vôùi nhöõng ai, treân ñöôøng, bò tai naïn hoaëc xe bò hö. "Ñaây laø moät caùch thöïc hieän tình lieân ñôùi vaø söï giuùp ñôõ huynh ñeä ñoái vôùi nhöõng ai gaëp khoù khaên treân ñöôøng."

Sau cuøng ÑTC caûm ôn saùng kieán cuûa Hoäi Xe Hôi nöôùc YÙ trong vieäc coäng taùc vôùi Hoäi xe hôi theá giôùi, thöïc hieän chöông trình ñaëc bieät, nhaém giuùp ñôõ nhöõng khaùch haønh höông ñeán Roma baèng xe hôi, ñeå tham döï caùc leã Nghi cuûa Naêm Toaøn Xaù 2000.


ÑTC göûi söù ñieäp cho caùc vò laõnh ñaïo Trung Taâm Vaên Hoùa Hoa Kyø haønh höông Roma

ÑTC göûi söù ñieäp cho caùc vò laõnh ñaïo Trung Taâm Vaên Hoùa Hoa Kyø haønh höông Roma.

Vatican - 16.05.98 - Thöù Saùu 15.05.98, trong söù ñieäp trao cho caùc vò laõnh ñaïo trung taâm vaên hoùa Hoa Kyø, ñang haønh höông ôû Roma, do Ñöùc Hoàng Y Adam Maida, Toång giaùm muïc Detroit (Hoa Kyø) höôùng daãn, ÑTC vieát: "Vieäc rao giaûng Tin Möøng maø Giaùo hoäi ñöôïc môøi goïi thöïc hieän tröôùc theàm cuûa Ngaøn naêm thöù ba , ñoøi moät ñoái thoaïi thaønh thöïc vôùi caùc neàn vaên hoùa, haèng ngaøy gaây aûnh höôûng treân caùc thaùi ñoä, treân ñôøi soáng cuûa con ngöôøi, höôùng veà maàu nhieäm cuûa soá phaän chuùng ta vaø cuûa moái quan heä cuûa chuùng ta vôùi Thieân Chuùa". Nhaân ñoù, ÑTC nhaéc laïi raèng "khaû naêng cuûa Phuùc AÂm ñeå soi saùng cho caùc vaán ñeà neàn taûng naøy, coù theå ñöôïc duøng nhö moät söùc maïnh lôùn cho vieäc phaùt trieån, thanh luyeän vaø phong phuù hoùa moïi neàn vaên hoùa". Ñoàng thôøi, "kieåu soáng vaø nhöõng lôïi ích phaùt xuaát töø neàn vaên hoùa cuûa moät daân toäc, laø nhö moät thuùc ñaåy cuûa Chuùa Quan Phoøng cho caùc tín höõu Kitoâ trong noã löïc ti tìm hieåu caùch hoaøn haûo hôn vaø rao giaûng caùch hieäu nghieäm hôn Tin Möøng cuûa Chuùa Giesu Kitoâ". Vì nhöõng lyù do naøy, ÑTC öôùc mong caøng ngaøy ngöôøi ta caøng hieåu bieát hôn veà söï phong phuù cuûa truyeàn thoáng vaên hoùa coâng giaùo vaø veà giaù trò cuûa noù ñoái vôùi caùc vaán ñeà nan giaûi maø xaõ hoäi Hoa kyø ngaøy nay gaëp phaûi.


Cuoäc haønh höông quoác teá vó ñaïi cuûa binh só taïi Loä Ñöùc

Cuoäc haønh höông quoác teá vó ñaïi cuûa binh só taïi Loä Ñöùc.

Loä ñöùc - 16.05.98 - Cuoäc haønh höông quoác teá vó ñaïi laàn thöù 40 cuûa caùc binh só taïi Ñeàn Thaùnh Loä Ñöùc, beân Phaùp, ñaõ ñöôïc khai maïc hoâm thöù Saùu 15.05.98. Tham döï cuoäc haønh höông quoác teá haèng naêm naáy, coù 15 ngaøn só quan vaø binh só hieän ñang hoaït ñoäng, caùc binh só hoài höu vaø gia ñình cuûa hoï. Trong ñoaøn haønh höông naøy coù ñaïi dieän binh só caùc nöôùc thuoäc mieàn Taây Chaâu AÂu, thuoäc Toå chöùc Nato, töùc toå chöùc phoøng thuû baéc ñaïi Taây döông, vaø phaùi ñoaøn cuûa caùc nöôùc Trung vaø Ñoâng AÂu. Ngoaøi ra coøn coù ñaïi dieän cuûa quaân ñoäi Australia vaø Argentina.

Cuoäc haønh höông quoác teá cuûa anh em binh só laàn thöù 40 naày suy tö veà ñeà taøi: "Chuùa Thaùnh Thaàn seõ daïy caùc con moïi söï" vaø do Ñöùc Giaùm Muïc Michel Dubost, Toång Tuyeân UÙy quaân ñoäi Phaùp, höôùng daãn. Ñöùc Cha Dubost cuõng laø vò ñöùng ñaàu UÛy Ban toå chöùc Ngaøy theá giôùi Thanh nieân, hoâm thaùng 8 1997 vöøa qua taïi Paris. Ñeà taøi suy tö treân ñaây ñöôïc ghi trong chöông trình chuaån bò Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000.


Vieät Nam phaûn ñoái döï luaät choáng baùch haïi toân giaùo cuûa haï vieän Hoa Kyø

Vieät Nam phaûn ñoái döï luaät choáng baùch haïi toân giaùo cuûa haï vieän Hoa Kyø.

(AFP 16/05/98) - Vieät Nam (Haø Noäi) - Tôø Nhaân Daân, cô quan ngoân luaän chính thöùc cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam, soá ra thöù Baûy 16/05/98, ñaõ phaûn ñoái moät döï luaät choáng baùch haïi toân giaùo vöøa ñöôïc haï vieän Hoa Kyø thoâng qua vaøo hoâm thöù naêm (14/05/98). Döï luaät naøy lieät keâ Vieät Nam vaøo trong danh saùch caùc quoác gia coù theå bò tröøng vì thaønh tích vi phaïm quyeàn töï do toân giaùo.

Haõng thoâng taán AFP, trong baûn tin göûi ñi töø Haø Noäi ghi nhaän, trong baøi bình luaän, tôø Nhaân Daân noùi raèng, lieät keâ Vieät Nam vaøo danh saùch noùi treân laø boùp meùo thöïc taïi veà töï do toân giaùo taïi quoác gia naøy. Ngoaøi ra ñoù laø moät haønh ñoäng can döï vaøo chuyeän noäi boä cuûa Vieät Nam vaø gaây phöông haïi cho quan heä giöõa Vieät Nam vôùi Hoa Kyø. Thöù Naêm vöøa qua (14/05/98), haï vieän Hoa Kyø ñaõ boû phieáu thoâng qua döï luaät choáng baùch haïi toân giaùo, döï luaät naøy neáu ñöôïc toång thoáng Bill Clinton pheâ chuaån, seõ daãn tôùi vieäc thieát laäp moät vaên phoøng taïi boä ngoaïi giao Hoa Kyø, ñaëc traùch vieäc theo doõi tình traïng baùch haïi toân giaùo taïi caùc nôi treân theá giôùi. Neáu söï ñaøn aùp toân giaùo ñöôïc chöùng thöïc, thì chính phuû Hoa Kyø bò buoäc ban haønh caùc bieän phaùp tröøng phaït leân quoác gia lieân heä. Ñöôïc bieát, toång thoáng Bill Clinton ñaõ ngoû yù laø oâng seõ phuû quyeát döï luaät naøy vì oâng cho raèng noù seõ aûnh höôûng tôùi chính saùch ñoái ngoaïi cuûa chính phuû Hoa Kyø. Taïi thöôïng vieän Hoa Kyø cuõng ñang coù moät döï luaät töông töï nhöng caùc thöôïng nghò só chöa bieåu quyeát veà döï luaät naøy.

Baûn tin noùi treân cuûa haõng thoâng taán AFP cuõng ghi nhaän theâm raèng nhieàu nhaø laõnh ñaïo Phaät giaùo cuõng nhö cuûa giaùo hoäi coâng giaùo Vieät Nam hieän coøn ñang bò giam trong tuø, moät soá khaùc thì ñöôïc töï do nhöng caùc hoaït ñoäng vaø sinh hoaït cuûa hoï vaãn thöôøng xuyeân bò theo doõi vaø kieåm soaùt. Ñaûng coäng saûn Vieät Nam cuõng theo doõi raát saùt taát caû caùc hoaït ñoäng toân giaùo. Baøi bình luaän cuûa tôø Nhaân Daân thì laïi noùi laø taïi Vieät Nam hoaøn toaøn khoâng coù tuø nhaân toân giaùo hay tuø nhaân vì chính kieán, nhöng chæ coù nhöõng ngöôøi bò giam giöõ vì vi phaïm phaùp luaät.


Giaùo hoäi coâng giaùo Philippines chaáp nhaän keát quaû baàu cöû

Giaùo hoäi coâng giaùo Philippines chaáp nhaän keát quaû baàu cöû.

(UCAN 16/05/98) - Philippines (Manila) - Maëc duø chöa coù keát quaû chính thöùc cuoäc baàu cöû toång thoáng Philippines ngaøy 11/05/98 vöøa qua, vaø cuoäc ñeám phieáu vaãn coøn ñang tieáp dieãn, giaùo hoäi coâng giaùo Philippines ngoû yù seõ toân troïng chính theå döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa oâng Joseph Estrada, ngöôøi ñang daãn ñaàu raát xa caùc öùng cöû vieân toång thoáng khaùc.

Trong giai ñoaïn tranh cöû, caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi coâng giaùo Philippines, ñaëc bieät laø Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, Toång Giaùm Muïc Manila, vaø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, ñaõ coâng khai keâu goïi caùc tín höõu coâng giaùo ñöøng boû phieáu cho oâng Estrada, xeùt veà khaû naêng laõnh ñaïo cuûa oâng cuõng nhö nhöõng vuï tai tieáng veà luaân lyù trong ñôøi tö cuûa oâng. Tuy nhieân, caùc cuoäc thaêm doø dö luaän sau cuoäc baàu cöû cho thaáy, gaàn 40% trong soá 27 trieäu cöû tri ñi baàu ñaõ boû phieáu choïn oâng laøm toång thoáng keá nhieäm, vôùi tæ leä naøy vaø coù toång coäng 11 öùng cöû vieân toång thoáng, ngöôøi ta tin laø oâng Estrada seõ laø ngöôøi thaéng cuoäc. Keát quaû ñeám phieáu sô khôûi cuûa UÛy Ban baàu cöû cho thaáy ñeán ngaøy thöù Baûy 16/05/98, oâng Estrada daãn ñaàu caùc ñoái thuû cuûa oâng ñeán caû hai trieäu phieáu. Coù 4 öùng cöû vieân toång thoáng ñaõ tuyeân boá thua cuoäc.

Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin ñaõ tuyeân boá cuoäc baàu cöû vöøa qua laø trong saïch vaø coâng baèng. Ngaøi chaáp nhaän yù muoán cuûa caùc cöû tri vaø saün saøng laøm nhöõng gì coù theå ñeå chính phuû cuûa oâng Estrada ñöôïc thaønh coâng theo nhö mong ñôïi cuûa ngöôøi daân. Moät linh muïc cuûa giaùm tænh doøng Teân taïi Philippines, cha Romeo Intengan ñaõ noùi vôùi haõng thoâng taán UCAN nhö sau: "Coù theå chuùng toâi khoâng haøi loøng vôùi keát quaû cuoäc baàu cöû, nhöng chuùng toâi chaáp nhaän tieáng noùi cuûa ngöôøi daân. Cuoäc thaêm doø dö luaän sau cuoäc baàu cöû khoâng chính xaùc hoaøn toaøn, nhöng ít ra ngöôøi ta coù theå döï ñoaùn chieàu höôùng keát quaû cuoäc baàu cöû vöøa qua. Giaùo hoäi seõ coäng taùc, nhöng luoân luoân caûnh giaùc ñeå traùnh ñieàu maø nhieàu ngöôøi ñang lo sôï laø söï trôû laïi cuûa nhöõng tay chaân thaân tín vôùi nhaø ñoäc taøi Ferdinand Marcos.

Töôûng cuõng neân nhaéc laïi, oâng Joseph Estrada ñaõ töøng giöõ chöùc thò tröôûng moät thaønh phoá trong thuû ñoâ Manila. Vaø môùi ñaây, khi tuyeân boá ruùt lui khoûi cuoäc baàu cöû, baø Imelda Marcos, goùa phuï cuûa nhaø ñoäc taøi, ñaõ keâu goïi nhöõng ngöôøi uûng hoä baø haõy doàn phieáu cho oâng Joseph Estrada.


Back to Radio Veritas Asia Home Page