Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 15 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính thoáng Giaùo Nga coøn do döï veà vaán ñeà an taùng haøi coát cuûa gia ñình Nga hoaøng

Chính thoáng Giaùo Nga coøn do döï veà vaán ñeà an taùng haøi coát cuûa gia ñình Nga hoaøng.

(Reuters 15/05/98) - Nga (Mascôva) - Giaùo hoäi Chính Thoáng Nga coøn ñang quyeát ñònh seõ göûi ñaïi dieän cuûa giaùo hoäi ôû caáp ñoä naøo ñeán tham döï leã an taùng caùc haøi coát cuûa gia ñình Nga Hoaøng Nicolas II. Maëc duø vaãn coøn hoaøi nghi, khoâng chaéc caùc boä haøi coát ñoù thöïc hay laø giaû, nhöng chaéc chaén giaùo hoäi chính thoáng seõ göûi ñaïi dieän tôùi döï leã an taùng vaøo ngaøy 17/07/98 tôùi ñaây.

OÂng Viktor Aksyuchits, ngöôøi caàm ñaàu UÛy Ban chính phuû Nga ñaëc traùch veà vaán ñeà haøi coát cuûa gia ñình Nga hoaøng ñaõ cho bieát nhö treân vaøo hoâm thöù saùu (15/05/98). OÂng Aksyuchits noùi nhö sau: "Hoâm nay chuùng ta coù theå noùi caùch chaéc chaén raèng giaùo hoäi chính thoáng seõ tham gia vaøo leã an taùng caùc boä haøi coát, tuy nhieân vieäc göûi ñaïi dieän ôû caáp ñoä naøo vaãn coøn ñang ñöôïc caùc nhaø laõnh ñaïo chính thoáng giaùo Nga thaûo luaän". Cuõng theo oâng Aksyuchits, vieäc toång thoáng Boris Yeltsin cuõng nhö ñaïi dieän caùc hoaøng toäc ôû AÂu Chaâu coù tham döï leã an taùng naøy hay khoâng tuøy thuoäc nôi Ñöùc thöôïng phuï Alexis II, giaùo chuû Chính Thoáng Nga, coù quyeát ñònh tham döï hay laø khoâng.

Vaøo ngaøy 19/5 tôùi ñaây, chính phuû Nga seõ hoaøn taát caùc chi tieát lieân quan tôùi leã an taùng caùc boä haøi coát, döï truø seõ dieãn ra vaøo ngaøy 17/07/98 tôùi ñaây, töùc laø ñuùng 80 naêm sau ngaøy Nga hoaøng Nicolas II vaø gia ñình bò quaân caùch maïng Bolshevik haønh quyeát. Trong khi ñoù, giaùo hoäi chính thoáng Nga seõ trieäu taäp moät khoùa hoïp ñaëc bieät trong hai ngaøy 8-9/06/98 ñeå quyeát ñònh veà laäp tröôøng cuûa mình lieân quan tôùi leã an taùng naøy.


ÑTC tieáp kieán Vua vaø Hoaøng Haäu Nöôùc Bæ

ÑTC tieáp kieán Vua vaø Hoaøng Haäu Nöôùc Bæ.

Vatican - 15.05.98 - Saùng thöù Saùu 15.05.98, ÑTC tieáp kieán rieâng Vua Alberto ñeä nhò vaø Hoaøng Haäu Paola nöôùc Bæ. Ñaây laø buoåi vieáng thaêm rieâng tö, neân khoâng coù dieãn vaên chính thöùc naøo veà phía ÑTC cuõng nhö veà phía Vua Bæ. Sau cuoäc gaëp gôõ, chæ coù baûn thoâng caùo cuûa Phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, Tieán Só Navarro Valls, nhö sau:

"Saùng thöù Saùu 15/05/98, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ tieáp kieán rieâng Vua Alberto ñeä nhò vaø Hoaøng haäu Paola cuûa Nöôùc Bæ. Buoåi gaëp gôõ ñaõ dieãn ra trong baàu khí raát thaân maät. Vua vaø Hoaøng Haâu ñaõ chuùc möøng ÑTC nhaân dòp thöôïng thoï (78 tuoåi) vaøo ngaøy 18/05/98 saép ñeán vaø cuõng nhaéc ñeán kyû nieäm naêm thöù 20 cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ngaøi, ñöôïc möøng vaøo ngaøy 16.10.98 laø ngaøy Ñöùc Karol Wojtyla ñöôïc choïn laøm Giaùo Hoaøng, caùch ñaây 20 naêm".

Thoâng caùo vieát tieáp nhö sau: "ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ nhaéc laïi vôùi Vua vaø Hoaøng haäu loøng yeâu meán cuûa ngaøi ñoái vôùi daân toäc Bæ, baèng vieäc gôïi laïi nhöõng kyû nieäm rieâng, lieân keát ngaøi vôùi Nöôùc Bæ ngay töø luùc ngaøi môùi laøm Linh Muïc, tröôùc heát nhö sinh vieân cuûa Giaùo Hoaøng Hoïc vieän Bæ ôû Roma, töø thaùng 12 naêm 1946 vaø sau ñoù, trong nhieàu chuyeán vieáng thaêm taïi Bæ. Vì theá, ÑTC baøy toû söï ñaùnh giaù cao cuûa ngaøi ñoái vôùi nhöõng goùp coâng cuûa Nöôùc Bæ cho vieäc hoøa hôïp vaø coäng taùc trong moâi tröôøng coäng ñoàng quoác teá".

Thoâng caùo vieát theâm: "Vua Alberto ñeä nhò ñaõ gôïi laïi nhöõng vaán ñeà hoøa bình taïi nhieàu mieàn theá giôùi. Trong buoåi noùi chuyeän, vieäc chuaån bò Naêm Toaøn Xaù 2000 cuõng ñöôïc nhaéc ñeán: vôùi vieäc chuaån bò naøy Giaùo hoäi ñaùnh ñaáu vieäc chuyeån sang Ngaøn Naêm thöù ba".

Phaùt ngoân vieân cho bieát: "sau buoåi tieáp kieán, Vua vaø Hoaøng haäu nöôùc Bæ ñeán thaêm xaõ giao Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh, Angelo Sodano.

Vua Alberto ñeä nhò nöôùc Bæ leân ngoâi thaùng 8 naêm 1993, theá Vò Vua Baudoin, ngöôøi anh, qua ñôøi.


ÑTC tieáp Beà Treân Toång Quyeàn môùi Hoäi Doøng Thaùnh Phaoloà Thieän Baûn vaø caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi

ÑTC tieáp Beà Treân Toång Quyeàn môùi Hoäi Doøng Thaùnh Phaoloà Thieän Baûn vaø caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi.

Vatican - 15.05.98 - "Vieäc laáy laïi loøng soát saéng cuûa ñôøi tu vaø söï trung thaønh quaûng ñaïi vôùi ñaëc suûng nguyeân thuûy cuûa Vò Saùng laäp, Don Giacomo Alberione, trong söï phuø hôïp hoaøn toaøn vôùi Quyeàn Giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi, ñeå tieán ñeán vieäc rao giaûng Tin Möøng trong nhöõng moâi tröôøng môùi baèng caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi": ñaây laø nhöõng phöông döôïc ñaõ ñöôïc ÑTC chæ veõ cho Tu hoäi Thaùnh Phaoloâ thieän baûn, ñeå giuùp coäng ñoàng vöôït qua nhöõng khoù khaên. Chính vì nhöõng khoù khaên naøy, maø thaùng 2/1998 vöøa qua, ÑTC ñaõ boå nhieäm Ñöùc Cha Antonio Buoncristiani laøm "ñaëc uûy" cuûa ngaøi trong caùc laõnh vöïc toâng ñoà taïi YÙ vaø ñoàng thôøi ñeå chuaån bò Toång Coâng Hoäi, ñöôïc keát thuùc trong nhöõng ngaøy naøy, baèng vieäc baàu Vò Beà Treân Toång Quyeàn vaø caùc vò coá vaán môùi cuûa Doøng.

Sau khi chaøo thaêm vaø chuùc möøng Vò Beà Treân môùi, Don Pietro Campus, vaø caùc vò coäng taùc, ÑTC nhaéc laïi "nhöõng nhìn xa thaáy roäng" cuûa Don Alberione, Vò Saùng Laäp Doøng. Tröôùc nhöõng daáu hieäu gaây nhieàu lo laéng cuûa vieäc tuïc hoùa daàn daàn trong theá kyû 20 naøy, Cha Alberione ñaõ caûm thaáy mình döôïc goïi rao giaûng Tin Möøng vaø phuïc vuï Giaùo hoäi nhö ngöôøi "tieân phong ngoaøi tieàn tuyeán", nôi ñaây coù nhöõng thaùch ñoá nguy hieåm cho vieäc rao giaûng Tin Möøng". Nhöõng thaùch ñoá naøy, trong laõnh vöïc truyeàn thoâng, ñoøi buoäc phaûi" chuaån bò nhöõng nhaø chuyeân nghieäp, nhöõng duïng cuï xöùng hôïp vaø nhaát laø nhaân söï tu doøng ôû möùc ñoä cao veà tu ñöùc vaø thieâng lieâng.

ÑTC noùi: "Tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm thöù ba, caû anh em nöõa, theo göông Din Alberione, anh em ñöôïc goïi hieän dieän trong theá gian moät caùch quyeát lieät vaø hôïp thôøi, taïi caùc bieân giôùi cuûa ngaønh truyeàn thoâng xaõ hoäi, ñeå ñem ñeán "moät ñoùng goùp thieâng lieâng" cho caùc chöông trình vaø caùc hy voïng cuûa ngöôøi thôøi ñaïi chuùng ta. Coâng vieäc naøy bao goàm vieäc laõnh nhaän nhöõng hình thöùc taân tieán cuûa kinh doanh vaø nhöõng theå thöùc môùi cuûa quaûn lyù. Nhöng, ñeå hoaït ñoäng naøy coù theå baûo toàn ñöôïc chieàu kích toâng ñoà ñích thöïc cuûa noù, thì vieäc caàn thieát laø phaûi ñöôïc naâng ñôõ vaø linh hoaït bôûi söï trung thaønh quaûng ñaïi vôùi ñaëc suûng nguyeân thuûy cuûa Hoäi Doøng".

ÑTC giaûi thích theâm raèng: ñieàu naøy coù nghóa laø, ñoái vôùi moãi moät tu só, bieát "tìm ra trong cuoäc gaëp gôõ saâu xa vaø laâu giôø vôùi Chuùa trong Thaùnh Theå (nhö Cha Alberione) vaø trong vieäc khaùm phaù lieân læ nguoàn goác cuûa ôn goïi, caùc lyù leõ cuûa vieäc phuïc vuï Giaùo Hoäi vaø truyeàn giaùo cuûa mình. Hôn nöõa, con ngöôøi thôøi nay, moät con ngöôøi ñang ñi treân con ñöôøng khoâng coù gì chaéc chaén vaø thöôøng khoâng chaáp nhaän chaân lyù vaø vieäc thöïc hieän ñaày ñuû baûn thaân, (con ngöôøi thôøi nay naày) caàn ñöôïc gaëp thaáy nhöõng vò rao giaûng Tin Möøng coù khaû naêng höôùng daãn nhöõng thaêng traàm cuûa cuoäc ñôøi hoï vôùi söï chuù yù vaø thieän caûm, nhöng cuõng saün saøng ñem ñeán nhöõng lôøi giaûi daùp thöïc söï hôïp tinh thaàn Phuùc AÂm, ñöôïc baûo ñaûm bôûi söï hieäp thoâng hoaøn toaøn vôùi Giaùo Hoäi vaø vôùi caùc vò chuû chaên cuûa Giaùo Hoäi.

Do ñoù, ÑTC môøi goïi caùc tu só Doøng Thaùnh Phaoloâ Thieän Baûn haõy vöôït qua caùc khoù khaên ñaõ gaây neân. Ngaøi noùi: "Giôø ñaây ñaõ ñeán luùc ñoái phoù vaø giaûi quyeát caùc khoù khaên trong tinh thaàn ñöùc tin, vôùi söï söï saün saøng hoaøn toaøn theo nhöõng ñoøi hoûi cuûa Nöôùc Trôøi vaø trong vieäc tham khaûo lieân læ Quyeàn Giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi. Vieäc gaén boù moät caùch thaønh tín vôùi öu tieân cuûa ñôøi taän hieán treân moïi ñoøi hoûi khaùc, (vieäc gaén boù naày) seõ giuùp giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaåy ñeán trong nhöõng naêm qua vaø giuùp vaøo vieäc tìm ra nhöõng luaät leä caàn thieát veà kieåm soaùt, veà nhöõng theå thöùc, veà phaåm chaát chuyeân nghieäp, maø nhöõng ñieäu kieän vaø hoaøn caûnh môùi, ñoøi hoûi".

Sau cuøng, ÑTC öôùc mong raèng caùc Tu só Doøng Thaùnh Phaoloâ Thieän Baûn, trong ñoái thoaïi vaø trong hieäp nhaát, bieát côûi môû ñoùn nhaän nhöõng chaân trôøi môùi veà tình huynh ñeä, veà hieäp thoâng vaø veà vieäc toâng ñoà phong phuù.


Ngöôøi Kitoâ Pakistan bieåu tình ñoøi baõi boû luaät phaïm thöôïng

Ngöôøi Kitoâ Pakistan bieåu tình ñoøi baõi boû luaät phaïm thöôïng.

(Reuters 15/05/98) - Pakistan (Lahore) - Caùc tín höõu Kitoâ Pakistan taïi Lahore, thuû phuû bang Punjab, ñaõ bieåu tình vaøo ngaøy thöù Saùu 15/05/98, ñoøi baõi boû luaät phaïm thöôïng. Hoï ñaám ngöïc vaø hoâ to khaåu hieäu: "Ñöùc Cha, maùu cuûa ngaøi seõ mang laïi moät cuoäc caùch maïng".

Ñoaøn ngöôøi bieåu tình leân tôùi vaøi ngaøn vaø caûnh saùt ñaõ phaûi xöû duïng hôi cay vaø gaäy ñeå kieåm soaùt moät vaøi nhoùm trong ñoaøn ngöôøi bieåu tình, coù haønh ñoäng phaãn noä vaø ñuïng ñoä vôùi caûnh saùt. Coù 25 ngöôøi bò thöông vaø vaøi chuïc ngöôøi bò baét giöõ veà toäi gaây roái loaïn traät töï. Coäng ñoaøn Kitoâ giaùo taïi Pakistan keâu goïi daønh ngaøy thöù Saùu laø ngaøy an chay vaø ñeå tang Ñöùc Cha John Joseph, Giaùm Muïc Faisalabad, ngöôøi ñaõ töï keát lieãu maïng soáng ngaøy muøng 6/05/98 vöøa qua. Ñöùc Cha Joseph hy sinh maïng soáng cuûa ngaøi ñeå phaûn ñoái aùn töû hình moät tín höõu coâng giaùo veà toäi phaïm thöôïng ñeán tieân tri Mohammad cuûa Hoài Giaùo. Caùi cheát cuûa ngaøi ñaõ khieán cho ngöôøi Kitoâ Pakistan phaãn noä vaø hoï toå chöùc nhieàu cuoäc bieåu tình ñeå ñoøi chính phuû baõi boõ luaät phaïm thöôïng. Trong di chuùc ñeå laïi tröôùc khi cheát, Ñöùc Cha Joseph ngoû yù raèng ngaøi muoán caùi cheát cuûa ngaøi trôû thaønh göông hy sinh ñaàu tieân ñeå thuyeát phuïc chính phuû Pakistan thu hoài luaät phaïm thöôïng.

Taïi Islamabad, thuû ñoâ Pakistan, caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ giaùo döï tính göûi moät laù thö phaûn ñoái luaät phaïm thöôïng leân tôùi chính phuû Pakistan cuøng vôùi lôøi keâu goïi baõi boû ñaïo luaät baát coâng naøy.


Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Kitoâ Theá Giôùi phaûn ñoái chính phuû Indonesia

Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Kitoâ Theá Giôùi phaûn ñoái chính phuû Indonesia.

(AFP 15/05/98) - Thuïy Só (Geneve) - Thöù Saùu 15/05/98, Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Kitoâ Theá Giôùi (World Council of Churches), coù truï sôû taïi Geneve - Thuïy Só, ñaõ keâu goïi chính quyeàn Indonesia khoâng ñaøn aùp caùc cuoäc bieåu tình ñang dieãn ra taïi nöôùc naøy, nhöng thay vaøo ñoù phaûi ban haønh caùc bieän phaùp caûi toå chính trò ñeå chaám döùt naïn vi phaïm nhaân quyeàn.

Trong moät thoâng caùo coâng boá töø Thuïy Só, toå chöùc Kitoâ giaùo Theá Giôùi noùi treân caùo buoäc cheá ñoä cuûa toång thoáng Suharto laø ñang laøm taêng theâm tình traïng khuûng hoaûng trong nöôùc baèng caùch duøng voõ löïc ñeå ñaøn aùp nhöõng ngöôøi bieåu tình. Thoâng caùo coù ñoaïn ghi nhö sau: "Nguoàn goác cuoäc khuûng hoaûng kinh teá vaø chính trò taïi Indonesia hieän naøy laø do nhöõng naêm cai trò sai laàm, tham nhuõng, vi phaïm nhaân quyeàn. Chuùng laø bieåu tröng cuûa moät cheá ñoä ñöôïc cai trò bôûi quaân ñoäi vaø nhöõng thaønh phaàn quyeàn theá. Chính phuû Indonesia neân laäp töùc ban haønh caùc bieän phaùp caûi toå chính trò, chaám döùt caùc vuï baét bôù, vi phaïm nhaân quyeàn.

Tin töùc töø Indonesia ghi nhaän coù ít nhaát laø 260 ngöôøi ñaõ bò thieät maïng trong nhöõng vuï bieåu tình, ña soá bò cheát thieâu taïi nhöõng cöûa tieäm maø daân chuùng Indonesia noåi loaïn, xoâng vaøo "hoâi cuûa" vaø sau ñoù noåi löûa ñoát.


Back to Radio Veritas Asia Home Page