Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Taùi khaùm phaù nhöõng ñieàu vôõ loøng cuûa ñöùc tin

Taùi khaùm phaù nhöõng ñieàu vôõ loøng cuûa ñöùc tin.

Roma [Apic 14/05/98] - Ñöùc toång giaùm muïc Tarcisio Bertone, thö kyù cuûa Boä Giaùo lyù ñöùc tin, khaúng ñònh raèng caàn phaûi taùi khaùm phaù nhöõng ñieàu vôõ loøng cuûa ñöùc tin, ñöùng tröôùc tình traïng maø ngaøi goïi laø söï "baát oån saâu xa veà ñöùc tin vaø giaùo lyù cuûa Giaùo hoäi".

Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho nguyeät san "nghieân cöùu" cuûa lieân hieäp caùc ñaïi hoïc coâng giaùo YÙ, Ñöùc Cha Bertone noùi raèng ngoân ngöõ neàn taûng cuûa caùc tín höõu coâng giaùo ñaõ bò ñaùnh maát hoaëc noù laãn loän vôùi ngoân ngöõ neàn taûng cuûa caùc kitoâ höõu ngoaøi coâng giaùo. Ngaøi noùi nhö sau: "Khoâng nhöõng caùc kitoâ höõu ly khai khoù hieåu nhau, maø ngay caû beân trong Giaùo hoäi, vieäc hieåu nhau cuõng trôû neân khoù khaên".


Hoäi ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo hoäi kitoâ leân aùn nhöõng cuoäc thöû nghieäm voõ khí haït nhaân cuûa AÁn Ñoä

Hoäi ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo hoäi kitoâ leân aùn nhöõng cuoäc thöû nghieäm voõ khí haït nhaân cuûa AÁn Ñoä.

La Haye - Hoøa lan [Apic 14/5/98] - Hoäi ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo hoäi Kitoâ ñaõ leân aùn nhöõng cuoäc thöû nghieäm voõ khí haït nhaân cuûa AÁn Ñoä.

Trong laù thö gôûi thuû töôùng AÁn, oâng Atal Bihari Vajpayee, muïc sö Konrad Raiser, toång thö kyù cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ, vieát raèng nhöõng cuoäc thöû nghieäm voõ khí haït nhaân maø AÁn Ñoä vöøa thöïc hieän laø nhöõng haønh ñoäng "thieáu suy nghó vaø khoâng theå bieän minh ñöôïc", coù nguy haïi cho söï oån ñònh voán moûng manh trong vuøng.

Muïc sö Raiser khaúng ñònh raèng laäp tröôøng cuûa hoäi ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo hoäi Kitoâ trong 50 naêm qua thöôøng ñöôïc xaây döïng treân laäp luaän cuûa chính caùc nhaø chuyeân moân cuûa AÁn Ñoä.

Laù thö ñöôïc keát thuùc vôùi lôøi keâu goïi nhö sau: "Chöa quaù treå ñeå AÁn Ñoä chöùng minh cho theá giôùi thaáy raèng hoï ñaõ khoâng queân hay choái boû gia saûn ñích thöïc cuûa daân toäc. Con ñöôøng cuûa lyù trí vaø baát baïo ñoäng tích cöïc laø con ñöôøng coù theå laøm cho aán ñoä tìm laïi ñöôïc vò trí ñaùng troïng neå treân chính tröôøng quoác teá, voán ñaõ maát ñi vì nhöõng cuoäc thöû nghieäm "thieáu suy nghó vaø khoâng theå bieän minh naøy".


Caùc giaùo hoäi Kitoâ AÁn Ñoä leân aùn AÁn Ñoä thöû nghieäm bom haït nhaân

Caùc giaùo hoäi Kitoâ AÁn Ñoä leân aùn AÁn Ñoä thöû nghieäm bom haït nhaân.

(CWN 14/05/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Thöù Ba vöøa qua (12/05/98), caùc giaùo hoäi Kitoâ AÁn Ñoä ñaõ leân aùn chính phuû nöôùc naøy veà vuï thöû nghieäm haït nhaân vaøo hoâm thöù hai 11/05/98.

Trong moät tuyeân ngoân ñaïi keát ñöôïc coâng boá, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo AÁn Ñoä cuõng nhö caùc giaùo hoäi Kitoâ khaùc ñaõ laëp laïi laäp tröôøng chung cuûa Kitoâ giaùo raèng caùc chöông trình nghieân cöùu vaø kyõ thuaät nguyeân töû phaûi nhaém tôùi muïc tieâu duy nhaát laø choáng beänh taät vaø thaêng tieán phaåm chaát ñôøi soáng. Söï ngheøo ñoùi vaø keùm phaùt trieån taïi AÁn Ñoä ñoøi hoûi caùc taøi nguyeân vaø naêng löôïng khoa hoïc phaûi chuù troïng tôùi vieäc giaûi quyeát tình traïng ngheøo khoå cuûa daân chuùng. Baûn tuyeân ngoân coù ñoaïn ghi nhö sau: "Giaùo hoäi taïi AÁn Ñoä taùi cam keát daân thaân cho hoøa bình vaø keâu goïi taát caû caùc chính phuû haõy cuûng coá baàu khí baát baïo ñoäng vaø an ninh ñeå qua ñoù daân chuùng coù ñieàu kieän ñaït tôùi ñöôïc hoøa bình vónh vieãn, maø khoâng caûm thaáy bò ñe doïa bôûi boùng ma cuûa voõ khí nguyeân töû."

AÁn Ñoä ñang bò coäng ñoàng quoác teá leân aùn maïnh meõ vì caùc vuï thöû nghieäm bom haït nhaân vaøo hoâm thöù hai vaø hoâm thöù Tö vöøa qua (13/05/98). Hoa Kyø ñaõ ban haønh haøng loaït caùc bieän phaùp tröøng phaït kinh teá vaø caét ñöùt caùc khoaûn vieän trôï, trò giaù caùc hình thöùc tröøng phaït toång coäng leân tôùi khoaûng 20 tæ Myõ Kim. Coäng ñoàng quoác teá lo ngaïi raèng haønh ñoäng cuûa AÁn Ñoä seõ daãn tôùi moät cuoäc chaïy ñua voõ trang nguyeân töû trong vuøng Nam AÙ, ñaëc bieät laø töø phía Pakistan. Thöù Naêm 14/05/98, moät nguoàn tin cho bieát Pakistan ñang chuaån bò moät cuoäc thöû nghieäm bom haït nhaân, vaø coù theå cuoäc thöû nghieäm naøy seõ dieãn ra vaøo Chuùa Nhaät 17/05/98 hay noäi trong tuaàn tôùi.


Caùc nhoùm Kitoâ giaùo voõ trang taïi Pakistan ñöôïc thaønh laäp

Caùc nhoùm Kitoâ giaùo voõ trang taïi Pakistan ñöôïc thaønh laäp.

(CWN 14/05/98) - Pakistan (Lahore) - Caùc laõnh tuï Kitoâ giaùo taïi Pakistan leân tieáng caûnh caùo vaøo hoâm thöù Ba (12/05/98) raèng, moät nhoùm Kitoâ giaùo baét ñaàu voõ trang cho nhoùm cuûa hoï ñeå ñoái phoù caùc nhoùm Hoài Giaùo cöïc ñoan, thöôøng gaây ra nhöõng vuï baïo ñoäng nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ giaùo thieåu soá.

Nhoùm Kitoâ giaùo ñöôïc voõ trang naøy mang teân laø "Nhöõng ngöôøi baûo veä cuûa Ñaáng Cöùu Ñoä" (Guardians of the Messiah), ñöôïc thaønh laäp phaùt sinh töø noãi lo sôï vaø thaát voïng, theo sau vieäc moät toøa aùn phaït töû hình moät ngöôøi coâng giaùo veà toäi phaïm thöôïng, cuõng nhö caùc vuï baïo ñoäng nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ giaùo, ñang ñau buoàn vì caùi cheát cuûa Ñöùc Cha John Joseph, giaùm muïc giaùo phaän Faisalabad. Trong moät cuoäc hoïp baùo, Ñöùc Cha John Malik, Giaùm Muïc Anh Giaùo, ñaõ noùi nhö sau: "Ngöôøi Kitoâ treân theá giôùi seõ khoâng ngaàn ngaïi cung caáp voõ khí, ñaïn ñöôïc cho toå chöùc môùi ñöôïc thaønh laäp naøy, bôûi vì chuùng toâi laø nhöõng naïn nhaân taïi Pakistan.


Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Havana keâu goïi chính phuû caûi toå theâm nöõa

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Havana keâu goïi chính phuû caûi toå theâm nöõa.

(CWN 14/05/98) - Cuba (Havana) - Trong moät cuoäc phoûng vaán vöøa ñöôïc coâng boá vaøo hoâm thöù Tö (13/05/98), Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, Toång Giaùm Muïc Havana beân Cuba, ñaõ keâu goïi chính phuû nöôùc naøy tieáp tuïc daønh cho giaùo hoäi theâm töï do vaø toû thaùi ñoä nhaân nhöôïng trong vaán ñeà nhaân quyeàn.

Ñöùc Hoàng Y Ortega hoan ngheânh vieäc chính phuû Cuba traû töï do cho khoaûng 300 tuø nhaân chính trò vaø ñeå cho giaùo hoäi ñöôïc töï do hôn so vôùi tröôùc ñaây. Ngaøi cuõng ca ngôïi thaùi ñoä cuûa Hoa Kyø ñaõ giaûm bôùt moät soá bieän phaùp caám vaän kinh teá ñoái vôùi Cuba. Tuy nhieân vò Toång Giaùm Muïc Havana cho raèng ñoù chæ môùi laø nhöõng ñaùp öùng khôûi ñaàu tröôùc nhöõng lôøi keâu goïi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, ñöa ra trong chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi taïi Cuba daïo thaùng Gieâng 1998 vöøa qua. Trong caùc baøi dieãn vaên cuûa ngaøi taïi Cuba, ÑTC ñaõ chæ trích tình traïng thieáu töï do taïi Cuba vaø ngaøi leân aùn luoân caû leänh caám vaän kinh teá cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi Cuba keùo daøi trong 36 naêm qua.

Ñöùc Hoàng Y Ortega cuõng baøy toû cuõng baøy toû cuøng moät laäp tröôøng vôùi chuû tòch Fidel Castro khi oâng naøy baùc boû laäp tröôøng haøng hai cuûa Hoa Kyø baèng caùch cho pheùp caùc toå chöùc Hoa Kyø-Cuba göûi ñoà cöùu trôï cho Cuba nhöng moät maët thì vaãn tieáp tuïc duy trì leänh caám vaän. Lôøi pheâ bình cuûa Ñöùc Hoàng Y Ortega trong baøi phoûng vaán treân ñaây ñöôïc coi laø lôøi pheâ bình maïnh meõ nhaát töø moät nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi coâng giaùo keå töø sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.


Back to Radio Veritas Asia Home Page