Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 13 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phong traøo Hoøa bình cuûa Chuùa Kitoâ toå chöùc tuaàn leã du lòch vì hoøa bình taïi Ailen vaø Baéc Ailen

Phong traøo Hoøa bình cuûa Chuùa Kitoâ toå chöùc tuaàn leã du lòch vì hoøa bình taïi Ailen vaø Baéc Ailen.

Bruxelles [Apic 13/5/98] - Phong Traøo "Hoøa bình cuûa Chuùa Kitoâ" seõ toå chöùc moät tuaàn leã du lòch taïi Ailen vaø Baéc Ailen töø ngaøy 1 ñeán 9 thaùng 8 tôùi ñaây vôùi chuû ñeà "ñoùn nhaän quaù khöù, taùi taïo töông lai".

Nhöõng nguôøi tham döï vaøo tuaàn leã du lòch naøy seõ coù cô hoäi ñeå ñaøo saâu suy tö cuûa hoï veà nhöõng vaán ñeà Hoøa bình trong moät nhoùm quoác teá. Trong suoát tuaàn leã naøy, hoï seõ ñi ñeán nhöõng vuøng khaùc nhau, gaëp gôõ vôùi daân chuùng ñòa phöông ñeå thaáy ñöôïc vai troø cuûa lòch söû giöõa loøng hieän taïi vaø söï ñoùng goùp cuûa lòch söû cho moät caùi nhìn veà töông lai.


Ñöùc Thaùnh Cha baøy toû mong öôùc ñöôïc ñoái thoaïi tröïc tieáp vôùi Baéc Kinh

Ñöùc Thaùnh Cha baøy toû mong öôùc ñöôïc ñoái thoaïi tröïc tieáp vôùi Baéc Kinh.

Roma [Apic 13/5/98] - Ñöùc Thaùnh Cha baøy toû mong öôùc ñöôïc ñoái thoaïi tröïc tieáp vôi Trung Quoác ñeå laøm saùng toû choã ñöùng cuûa Giaùo Hoäi trong ñôøi soáng coâng coäng cuûa quoác gia naøy vaø keá ñoù tieán tôùi vieäc thieát laäp caùc quan heä ngoaïi giao.

Ñöùc toång giaùm muïc Jean Louis Tauran, ngoaïi tröôûng cuûa Toøa Thaùnh, ñaõ cho bieát nhö treân trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho nhöït baùo YÙ "Coäng hoøa" hoâm thöù Tö 13/05/98.

Ñöùc toång giaùm muïc Tauran khaúng ñònh raèng Toøa Thaùnh khoâng hieåu ñöôïc lyù do do chính quyeàn Trung Quoác ñöa ra ñeå khoâng caáp chieáu khaùn xuaát caûnh cho hai vò giaùm muïc Trung Quoác ñaõ ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha môøi tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu. Thaät theá , Trung Quoác noùi raèng vì giöõa Trung Quoác vaø Vatican chöa coù quan heä ngoaïi giao cho neân hoï khoâng theå cho pheùp hai vò giaùm muïc noùi treân ñi tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu.

Theo vò ngoaïi tröôûng cuûa toøa thaùnh, lyù do treân ñaây khoâng coù neàn taûng, bôûi vì nhieàu nöôùc chöa coù quan heä ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh vaãn ñeå cho caùc vò giaùm muïc ñöôïc ra ñi töï do. Theo Ñöùc toång giaùm muïc Tauran, maáu choát cuûa vaán ñeà chính laø töï do toân giaùo.

Ñöôïc hoûi veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha taïi Cuba, Ñöùc Cha Tauran noùi raèng caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa ñaûo quoác naøy yù thöùc raèng hoï khoâng theå quay ngöôïc ra sau ñöôïc nöõa. Ngaøi noùi nhö sau: "Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ môû ra nhöõng caùnh cöûa. Ngaøi ñaõ giuùp cho caùc nhaø laõnh ñaïo Cuba baét ñaàu moät chöông môùi trong lòch söû cuûa ñaûo quoác".

Cuõng trong cuoäc phoûng vaán, Ñöùc toång giaùm muïc Tauran cho bieát Toøa Thaùnh ñang lo ngaïi tröôùc söï beá taét cuûa tieán trình hoøa bình taïi Trung ñoâng. Ngaøi noùi: "Neáu tieán trình hoøa bình thaát baïi, thì trong nhieàu naêm trôøi, khoù coù theå ñoäng vieân coâng luaän cuûa caùc nöôùc aù raäp vaø caùc nhaø laõnh ñaïo aù raäp ñoùn nhaän baát cöù saùng kieán hoøa bình naøo".

Trong moät tình traïng nhö theá, vò ngoaïi tröôûng cuûa Toøa Thaùnh cho raèng Ñöùc Thaùnh Cha khoâng theå thöïc hieän moät chuyeán vieáng thaêm taïi Thaùnh Ñòa. Vôùi tö caùch laø moät nguôøi löõ haønh, ñöùc thaùnh cha chæ coù theå vieáng thaêm Thaùnh ñòa trong baàu khí hoøa bình vaø gaëp gôõ giöõa caùc daân toäc vaø nhöõng nguôøi coù nieàm tin toân giaùo maø thoâi.


Quaân ñoäi Colombia haïch saùch hai nöõ tu coâng giaùo

Quaân ñoäi Colombia haïch saùch hai nöõ tu coâng giaùo.

(Reuters 13/05/98) - Colombia (Bogota) - Hoâm thöù Tö 13/05/98, quaân ñoäi Colombia ñang saên baét thuû phaïm saùt haïi vò cöïu boä tröôûng quoác phoøng cuûa nöôùc naøy, ñaõ xaâm nhaäp vaøo moät vaên phoøng nhaân quyeàn vaø haïch saùch hai nöõ tu coâng giaùo. Phoøng tình baùo cuûa quaân ñoäi Colombia cho raèng vaên phoøng naøy ñang che chôû cho caùc phieán quaân caùnh taû. Cöïu boä tröôûng quoác phoøng Colombia, töôùng Fernando Landazabal, 75 tuoåi, ñaõ bò baén cheát beân ngoaøi tö gia cuûa oâng vaøo hoâm thöù ba 12/05/98.

Vaên phoøng nhaân quyeàn naøy mang teân laø "UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình Lieân Doøng" do caùc nöõ tu coâng giaùo ñieàu khieån. Caùc nhaân chöùng coù maët noùi raèng binh só Colombia ñaõ baét hai nöõ tu quì xuoáng döôùi hoïng suùng trong khi traû lôøi nhöõng caâu hoûi do hoï ñöa ra. Chò Silvia Vallejo, moät trong soá caùc nöõ tu cuõng coù maët taïi vaên phoøng noùi vôùi caùc kyù giaû raèng: "Moïi ngöôøi trong vaên phoøng ñeàu hoaûng sôï, caùc binh só chóa suùng vaø baét moïi ngöôøi phaûi leân tieáng. Hoï thu hình taát caû nhöõng ngöôøi coù maët vaø chuùng toâi lo sôï, khoâng bieát hoï seõ laøm gì vôùi cuoán phim naøy". Boä tö phaùp Colombia ñaõ laäp töùc cho môû cuoäc ñieàu tra veà vuï saùch nhieãu naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page