Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính quyeàn Palestine cam keát baûo ñaûm quyeàn cuûa caùc tín höõu kitoâ

Chính quyeàn Palestine cam keát baûo ñaûm quyeàn cuûa caùc tín höõu kitoâ.

Bethlehem [Apic 12/5/98] - Moät thoûa öôùc ñöôïc döï truø kyù keát giöõa chính quyeàn Palestine vaø Toøa Thaùnh trong voøng 6 thaùng tôùi, seõ baûo ñaûm qui cheá Phaùp Lyù cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo trong nhöõng vuøng ñaát Palestine.

Thò tröôûng Bethlehem laø oâng Hanna Nasser ñaõ cho bieát nhö treân trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho haõng thoâng taán coâng giaùo Apic cuûa Thuïy Só. Nhöng oâng noùi raèng hieän vaãn chöa ñuû ñieàu kieän ñeå Ñöùc Thaùnh Cha coù theå thöïc hieän chuyeán vieáng thaêm taïi Thaùnh Ñòa. Laø moät tín höõu coâng giaùo, oâng Nasser baûo ñaûm raèng chính quyeàn Palestine vaãn luoân coù nhöõng quan heä toát vôùi coäng ñoäng kitoâ giaùo taïi Thaùnh ñòa.

Cuõng trong cuoäc phoûng vaán, oâng thò tröôûng Bethlehem baùc boû nhöõng lôøi caùo buoäc cuûa caùc nhoùm tin laønh cöïc ñoan taïi Myõ ñöôïc caùc phöông tieän truyeàn thoâng khai thaùc. Theo caùc nhoùm tin laønh naøy, chính quyeàn Palestine coù thaùi ñoä choáng kitoâ giaùo, nhöùt laø ñoái vôùi nhöõng nguôøi hoài giaùo trôû laïi vôùi kitoâ giaùo. Thaät ra, theo oâng thò tröôûng Bethlehem, vaán ñeà khoâng ñeán töø chính quyeàn Palestine, maø töø phía xaõ hoäi hoài giaùo, voán khoâng chaáp nhaän cho nguôøi hoài giaùo rôøi boû toân giaùo cuûa mình.


Ñöùc hoàng y Ratzinger ñöôïc chính phuû Phaùp trao taëng Baéc Ñaåu Boäi Tinh

Ñöùc hoàng y Ratzinger ñöôïc chính phuû Phaùp trao taëng Baéc Ñaåu Boäi Tinh.

Roma [Apic 12/05/98] - Ñöùc hoàng y Jozef Ratzinger, toång tröôûng boä giaùo lyù ñöùc tin, ñaõ ñöôïc chính phuû Phaùp trao taëng Baéc Ñaäu Boäi Tinh. Hoâm 11/05/98 vöøa qua, nhaân danh toång thoång coäng hoøa Phaùp, oâng Jean Louis Lucet, ñaïi söù Phaùp beân caïnh Toøa Thaùnh, ñaõ trao cho ñöùc hoàng y Ratzinger huy chöông cao quí nhöùt cuûa nöôùc Phaùp. Nghi leã ñaõ dieãn ra taïi Toøa ñaïi söù Phaùp tröôùc söï hieän dieän cuûa moät soá nhaân vaät caáp cao cuûa Vatican nhö caùc Ñöùc Hoàng Y Etchegaray, Gantin, Poupard vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, ngoïai tröôûng cuûa Toøa Thaùnh. Trong baøi dieãn vaên ñaùp töø, Ñöùc Hoàng Y toång tröôûng boä giaùo lyù ñöùc tin cho bieát ngay töø thieáu thôøi, ngaøi ñaõ coù moät loøng moä meán ñaëc bieät ñoái vôùi Nöôùc Phaùp. Thi só Paul Claudel laø moät trong nhöõng thi só Phaùp ñaõ coù moät aûnh höôûng lôùn treân cuoäc ñôøi cuûa vò hoàng y Ratzinger. Veà maët thaàn hoïc, ngaøi noùi raèng Ñöùc Hoàng Y Henri de Lubac laø moät trong nhöõng quaø taëng lôùn nhöùt trong cuoäc ñôøi cuûa ngaøi. Ngaøi noùi veà vò hoàng y nguôøi Phaùp naøy nhö sau: "Nguôøi tín höõu kitoâ vó ñaïi naøy ñoái vôùi toâi laø hieän thaân cuûa chuû nghóa nhaân baûn kitoâ giaùo ñích thöïc coù khaû naêng xaây döïng moät AÂu Chaâu trong söï thoâng hieäp huynh ñeä vôùi taát caû moïi luïc ñòa".


Caùc Giaùm Muïc Guatemala yeâu caàu ñoái thoaïi tröïc tieáp vôùi chính phuû

Caùc Giaùm Muïc Guatemala yeâu caàu ñoái thoaïi tröïc tieáp vôùi chính phuû.

(CWN 12/05/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Sau khi töø choái lôøi môøi tham döï vaøo uûy ban ñieàu tra vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi Conedera, thöù Hai vöøa qua (11/05/98), Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Guatemala ñaõ yeâu caàu chính phuû thieát laäp moät ñöôøng giaây ñoái thoaïi tröïc tieáp giöõa chính phuû vaø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Guatemala.

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Guatemala vöøa keát thuùc khoùa hoïp khoaùng ñaïi thöôøng nieân. Moät phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc giaûi thích raèng vieäc caùc Giaùm Muïc töø choái tham gia vaøo uûy ban ñieàu tra khoâng coù nghóa laø giaùo hoäi khoâng quan taâm tôùi vuï aùn, nhöng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc khuyeán khích chính phuû tieán haønh cuoäc ñieàu tra vaø tìm ra nhöõng thuû phaïm gaây neân toäi aùc ñaùng gheâ tôûm naøy.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá, caùc Giaùm Muïc Guatemala nghó raèng vieäc tham gia vaøo uûy ban ñieàu tra khoâng phaûi laø söù maïng cuûa giaùo hoäi. Giaùo hoäi khoâng muoán trôû thaønh moät thaåm phaùn hay laø ngöôøi xeùt xöû cung caùch hoaït ñoäng cuûa moät cô cheá daân söï. Traùi laïi, caùc Giaùm Muïc tin raèng UÛy Ban ñieàu tra caàn hoaït ñoäng ñoäc laäp vaø kieán hieäu bôûi vì ñaây laø daáu hieäu cuûa söï thaêng tieán trong neàn daân chuû.

Sau cuøng baûn thoâng caùo ghi nhaän, moái quan heä beàn vöõng maø caùc Giaùm Muïc mong ñôïi ñöôïc xaây döïng vôùi chính phuû laø caùch thöùc toát ñeïp nhöùt ñeå trao ñoåi moái quan taâm chung vaø mong ñôïi cuûa caû hai phía lieân quan tôùi vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi cuõng nhö caùc vaán ñeà khaùc nöõa trong töông lai.


Leã nhaäm chöùc cuûa taân giaùo chuû chính thoáng Hy Laïp

Leã nhaäm chöùc cuûa taân giaùo chuû chính thoáng Hy Laïp.

(CWN 12/05/98) - Hy Laïp (Athens) - Taân giaùo chuû chính thoáng Hy Laïp, ñöùc thöôïng phuï Chritodoulos ñaõ chính thöùc nhaän toøa trong moät nghi leã dieãn ra vaøo hoâm thöù Baûy (9/05/98).

Ñöùc thöôïng phuï Chritodoulos, 59 tuoåi, leân thay theá Ñöùc thöôïng phuï Seraphim, ngöôøi ñaõ giöõ quyeàn laõnh ñaïo giaùo hoäi chính thoáng Hy Laïp trong 24 naêm. Trong baøi dieãn vaên taïi leã nhaäm chöùc, vò taân giaùo chuû chính thoáng Hy Laïp cho bieát ngaøi muoán ñeán vôùi giôùi treû, laø thaønh phaàn ñang chòu nhieàu thöû thaùch trong moät thôøi ñaïi thieáu yù thöùc veà luaân lyù vaø giaù trò. Qua theá ñöùng vöõng maïnh cuûa mình trong moät xaõ hoäi coù 98% daân soá theo chính thoáng giaùo, giaùo hoäi chính thoáng Hy Laïp caàn phaûi ñoái phoù vôùi caùc vaán naïn nhö beänh lieät khaùng, xöû duïng ma tuùy vaø kyø thò. Ñöùc thöôïng phuï Christodoulos noùi nhö sau: "Nhöõng nhu caàu caûi toå trong giaùo hoäi ñoøi hoûi chuùng ta phaûi tieáp caän vôùi nhöõng tieán boä trong thôøi ñaïi kyõ thuaät hieän nay, ñoàng thôøi chuùng ta neân caûnh giaùc ñöøng kheùp kín chính mình vôùi xaõ hoäi beân ngoaøi.

Ñöùc thöôïng phuï Christodoulos cuõng beânh vöïc vò theá cuûa giaùo hoäi trong tö caùch laø toân giaùo chính cuûa Hy Laïp. Hy Laïp laø quoác gia duy nhöùt trong coäng ñoàng AÂu Chaâu coù toân giaùo chính laø Chính Thoáng Giaùo. Ngaøi cuõng caûnh giaùc tröôùc nhöõng toan tính muoán taùch rôøi chính thoáng giaùo ra khoûi neàn vaên hoùa cuûa Hy Laïp (Hellenism). Môùi ñaây khoaûng 50 daân bieåu quoác hoäi ñaõ ñeà nghò chính phuû ghi theâm vaøo trong hieán phaùp quoác gia ñieàu khoaûn taùch rôøi chính phuû vôùi giaùo hoäi chính thoáng (separation of church and state), ñoàng thôøi nghieâm caám caùc chính trò gia tuyeân theä trung thaønh vôùi giaùo hoäi.


Ñaïi Taù Roland Buchs, Vò chæ huy môùi cuûa Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só taïi Vatican

Ñaïi Taù Roland Buchs, Vò chæ huy môùi cuûa Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só taïi Vatican.

Vatican - 12.05.98 - Ñaïi Taù Roland Buchs, ñöôïc goïi trôû laïi Vatican ñeå chæ huy Ñoaøn Veäï Binh Thuïy Só, thay theá Ñaïi Taù Estermann, ngöôøi keá vò OÂng, ñaõ bò saùt haïi cuøng vôùi baø vôï, chieàu toái moàng 4.05.98 trong Noäi Thaønh Vatican, tröôùc ngaøy Leã cuûa Ñoaøn Veä Binh (6.05.98), vaø cuõng laø ngaøy leã töïu chöùc cuûa Ñaïi Taù Estermann vaø leã tuyeân theä cuûa caùc taân binh.

Ñaïi Taù Roland Buchs cho phoå bieán moäât thoâng caùo veà bieán coá theâ thaûm xaåy ra ngaøy 4.05.98 vöøa qua, khi ñöôïc taùi boå nhieäm giöõ chöùc vuï chæ huy. Thoâng caùo ñöôïc kyù ngaøy moàng 6.05.98 vöøa qua, ngaøy leã cuûa Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só vaø cuõng laø ngaøy tuyeân theä cuûa caùc taân binh, nhöng thoâng caùo chæ ñöôïc phoå bieán vaøo thöù Ba 12.05.98.

Thoâng caùo vieát: "Cuoäc thaûm saùt treân ñaõ gaây neân ñau ñôùn voâ cuøng lôùn lao vaø seõ khoâng ai hieåu ñöôïc; chæ coù Thieân Chuùa bieát traû lôøi cho caùc vaán naïn cuûa chuùng ta maø thoâi".

Ñaïi taù Roland Buchs tröôùc ñaây ñaõ chæ huy Ñoaøn Veä binh Thuïy Só trong 15 naêm. Naêm ngoaùi 1997, oâng xin töø chöùc, ñeå trôû veà Thuïy Só nhaän moät chöùc vuï môùi do Chính Phuû Lieân Bang Thuïy Só trao phoù cho. Nhöng sau vuï saùt haïi Ñaïi Taù Estermnann, Ñaïi Taù Roland Buchs ñaõ saün saøng trôû laïi chöùc vuï chæ huy Ñoaøn Veä Binh nhoû beù nhaát treân theá giôùi (goàm khoaûng 100 ngöôøi).

Vôùi gioïng cöông quyeát vaø nghieâm khaéc, Ñaïi Taù Roland Buchs vieát: "Trong giôø phuùt gioâng toá, Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng yù thöùc roõ raøng veà nhieäm vuï cuûa mình vaø nhôù laïi lôøi tuyeân theä döôùi laù côø soáng loøng trung thaønh. Moãi ngöôøi trong chuùng ta, trong söï hoaøn toaøn töï do vaø trong caân nhaéc caån thaän, vôùi tinh thaàn ñöùc tin vaø phuïc vuï, ñaõ daønh thì giôø vaø maïng soáng ñeå phuïc vuï ÑTC trong vieäc baûo veä Ngaøi. Chuùng ta ñaõ tuyeân theä nhö vaäy". Ñaïi taù vieát tieáp: "Vì lyù do naøy chuùng ta ôû ñaây, luoân luoân vaø caû hoâm nay, luùc naøy ñaây. Tin töôûng vaøo söï giuùp ñôõ cuûa Thieân Chuùa, Ñoaøn Veä Binh xieát chaët chung quanh ÑTC vôùi yeâu meán, can ñaûm vaø trung thaønh. Trong söï hieán thaân hoaøn toaøn, chuùng ta phuïc vuï ñeå baûo ñaûm söï an ninh cuûa ÑTC, cuûa caùc vò coäng taùc cuûa Ngaøi vaø cuûa nôi ôû cuûa Ngaøi. Vôùi söï phuïc tuøng vaø trung tín moãi nguôøi trong chuùng ta vaâng phuïc beà treân cuûa mình vaø meänh leänh laõnh nhaän".

Vaø ñeå kính nhôù caùch toát hôn caû vò chæ huy cuûa mình ñaõ qua ñi, ñoái vôùi caùc thaønh vieân cuûa Ñoaøn Veä Binh, Ñaïi Taù Buchs vieát: "Qua vieäc chu toaøn ñaày ñuû vaø göông maãu boån phaän, caùch höõu hình vaø voâ hình, ngaøy ñeâm, trong caû naêm, trong giôø caêng thaúng nhieàu vaø trong nhöõng giôø phuùt bình thaûn, vôùi haõnh dieän vaø can ñaûm vaø trong tín nhieäm tuyeät ñoái, moãi moät thaønh vieân cuûa Ñoaøn veä Binh Thuïy Só cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng, töôûng nhôù Vò Chæ Huy cheát ñi trong phuïc vuï".

Vaø sau ñaây laø lôøi tuyeân boá cuûa Ñaïi Taù Roland Buchs treân ñaøi Phaùt thanh Vatican ngaøy 12.05.98:

"Ñoaøn Veä binh Thuïy Só seõ tieáp tuïc coâng vieäc rieâng cuûa mình. ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ xaùc nhaän, qua Vò Quoác Vuï Khanh cuûa Ngaøi, laø Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, (xaùc nhaän) söï tín nhieäm hoaøn toaøn cuûa Ngaøi vaø Ngaøi caûm ôn Ñoaøn veä binh veà vieäc phuïc vuï trung thaønh vaø taän tuïy. Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só seõ tieáp tuïc nhieäm vuï cuûa mình nhö ñaõ laøm luoân maõi tröôùc chuùng toâi, bôûi töøng traêm, töøng ngaøn thanh nieân ñaõ phuïc vuï trong Ñoaøn, ñeå baûo veä an ninh ÑTC vaø Giaùo Hoäi. Dó nhieân nhieäm vuï cuûa chuùng toâi seõ tieáp tuïc".


Toøa thöôïng thaåm Pakistan ñình chæ aùn töû hình anh Ayub Masih

Toøa thöôïng thaåm Pakistan ñình chæ aùn töû hình anh Ayub Masih.

(AFP, Reuters 12/05/98) - Pakistan (Multan) - Thöù Ba 12/05/98, toøa thöôïng thaåm taïi Multan beân Pakistan ñaõ ra leänh ñình chæ aùn töû hình anh Ayub Masih, moät tín höõu coâng giaùo bò keát aùn töû hình veà toäi xuùc phaïm tôùi tieân tri Mohammed cuûa Hoài Giaùo. Hai vò thaåm phaùn ra leänh ñình chæ aùn töû hình theo lôøi yeâu caàu cuûa vò luaät sö ñaïi dieän cho anh Masih, cho ñeán khi naøo phaùn quyeát veà ñôn khaùng aùn cuûa anh Masih ñöôïc coâng boá. Caùc nguoàn tin töø toøa thöôïng thaåm cho bieát ñôn khaùng aùn cuûa anh Masih seõ ñöôïc cöùu xeùt vaøo thaùng tôùi.

Moät toøa aùn ñòa phöông ôû thò traán Sawahil ñaõ phaït töû hình anh Masih ngaøy 27/04/98 vöøa qua vaø thöù Tö tuaàn tröôùc, muøng 6/05/98, Ñöùc Cha John Joseph, Giaùm Muïc Faisalabad, ñaõ töï keát lieãu maïng soáng ngay taïi saân toøa aùn ôû Sawahil ñeå phaûn ñoái aùn phaït cuõng nhö luaät phaïm thöôïng ôû Pakistan. Ñöùc Cha Joseph laø nhaân vaät ñaõ tranh ñaáu quyeát lieät ñoøi baõi boû ñaïo luaät naøy. Caùi cheát cuûa ngaøi ñöôïc coi laø moät göông hy sinh cho chính nghóa baûo veä quyeàn lôïi cuûa ngöôøi Kitoâ giaùo thieåu soá taïi Pakistan.

Trong khi ñoù, caûnh saùt Pakistan cho bieát laø hoï ñaõ baét giöõ 26 ngöôøi Kitoâ giaùo ôû thaønh phoá Multan, naèm trong ñoaøn ngöôøi bieåu tình ñoøi baõi boû luaät phaïm thöôïng.


Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin caûnh giaùc daân chuùng veà nguy cô gian laän trong giai ñoaïn ñeám phieáu

Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin caûnh giaùc daân chuùng veà nguy cô gian laän trong giai ñoaïn ñeám phieáu.

(AFP 12/05/98) - Philippines (Manila) - Thöù Ba 12/05/98, Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, Toång Giaùm Muïc Manila, moät laàn nöõa ñaõ leân tieáng caûnh giaùc daân chuùng veà nguy cô gian laän trong giai ñoaïn ñeám phieáu. Hoâm thöù Hai 11/05/98, daân chuùng Philippines ñaõ ñi boû phieáu choïn moät vò toång thoáng môùi. Trong luùc naøy, cuoäc ñeám phieáu ñang dieãn ra vaø keát quaû sô khôûi cho thaáy öùng cöû vieân cuûa phe ñoái laäp laø oâng Joseph Estrada ñang daãn ñaàu raát xa so vôùi öùng cöû vieân do toång thoáng Fidel Ramos choïn. Theo döï truø phaûi maát töø hai tôùi boán tuaàn môùi coù theå bieát roõ ai laø ngöôøi thaéng cuoäc vaø giai ñoaïn ñeám phieáu laø luùc caùc vuï gian laän thöôøng hay xaûy ra.

Trong moät thoâng caùo ñöa ra vaøo thöù Ba 12/05/98, Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin cho raèng nguy cô gian laän vaãn coøn coù theå xaûy ra, duø raèng cuoäc baàu cöû ñaõ keát thuùc. Ngaøi keâu goïi chính phuû cuõng nhö daân chuùng haõy ñaûm baûo traät töï vaø oân hoøa ñeå cuoäc ñeám phieáu ñöôïc thöïc hieän caùch coâng minh. Caùc cuoäc thaêm doø dö luaän sau cuoäc baàu cöû cho thaáy oâng Joseph Estrada daãn raát xa öûng cöû vieân cuûa ñaûng ñöông caàm quyeàn laø oâng Jose de Venecia, cöïu chuû tòch quoác hoäi Philippines. OÂng De Venecia ñaõ leân aùn vieäc thöïc hieän caùc cuoäc thaêm doø dö luaän sau baàu cöû, khi maø noù cho thaáy chieàu höôùng laø oâng seõ bò thaát cöû. Theo oâng ñaây laø moät caùch maø phe ñoái laäp ñang lôïi duïng ñeå gieo vaøo taâm trí cuûa ngöôøi daân raèng oâng Joseph Estrada seõ laø vò toång thoáng keá tieáp cuûa Philippines. Veà ñieåm naøy, Ñöùc Hoàng Y Sin ghi nhaän nhö sau: "Chuùng ta phaûi luoân luoân baûo veä quyeàn ñöôïc thoâng tin cuûa daân chuùng, tuy nhieân chuùng ta cuõng phaûi caûnh giaùc hoï veà nhöõng thoâng tin sai laïc, bôûi vì lòch söû ñaõ chöùng minh raèng ñaây laø caùch thöùc maø caùc theá löïc xaáu duøng ñeå phaù hoaïi yù muoán cuûa ngöôøi daân. Taát caû moïi ngöôøi caàn phaûi tænh thöùc vaø kieân nhaãn".


Ñöùc Cha Zeng Jingmu ñang bò beänh naëng

Ñöùc Cha Zeng Jingmu ñang bò beänh naëng.

(AFP 12/05/98) - Trung Quoác (Baéc Kinh) - Ñöùc Cha Zeng Jingmu, Giaùm Muïc Du Giang thuoäc tænh Giang Taây, ñang bò beänh raát naëng sau hai naêm chòu aùn taïi moät traïi caûi taïo lao ñoäng. Tin töùc cho bieát nhaø caàm quyeàn Trung Quoác ñaõ traû töï do cho Ñöùc Cha vaøo hoâm thöù Baûy 9/05/98, nhöng treân thöïc teá ngaøi ñang bò quaûn thuùc taïi gia vaø nôi ngaøi ñang ôû hieän giôø luoân coù nhaân vieân an ninh tuùc tröïc.

Ñöùc Hoàng Y Cung Phaàn Mai, Giaùm Muïc Thöôïng Haûi, hieän ñang soáng löu vong beân Hoa Kyø, ñaõ cho haõng thoâng taán AFP bieát nhö treân qua moät cuoäc phoûng vaán baèng ñieän thoaïi. Ñöùc Hoàng Y Cung Phaàn Mai cho bieát theâm keå töø sau khi ngaøi bò baét laïi vaøo naêm 1995, Ñöùc Cha Zeng Jingmu ñaõ bò söng phoåi vaø beänh ñöôøng ruoät raát nghieâm troïng. Maëc duø khoâng bieát roõ thöïc hö beänh traïng cuûa Ñöùc Cha Zeng trong luùc naøy nhöng Ñöùc Hoàng Y Cung Phaàn Mai ñöôïc thoâng baùo laø söùc khoûe cuûa Ñöùc Cha Zeng ñang trong tình traïng nguy kòch.

Theo tin ghi nhaän Ñöùc Cha Zeng ñöôïc ra khoûi traïi caûi taïo sôùm hôn gaàn moät naêm veà ñieåm naøy, caùc giôùi chöùc taïi traïi caûi taïo noùi raèng Ñöùc Cha Zeng ñöôïc mieãn lao ñoäng vì tình traïng söùc khoûe cuûa ngaøi nhöng aùn tuø cuûa ngaøi chöa heát, vaø nhö theá ngaøi seõ tieáp tuïc bò giam taïi gia cho ñeán heát aùn tuø. AÙn tuø 3 naêm cuûa Ñöùc Cha seõ keát thuùc vaøo thaùng 3/1998 naêm tôùi.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc ngöôøi Meâhicoâ chæ trích söï hieän dieän cuûa ngöôøi ngoaïi quoác taïi bang Chiapas

Ñöùc Toång Giaùm Muïc ngöôøi Meâhicoâ chæ trích söï hieän dieän cuûa ngöôøi ngoaïi quoác taïi bang Chiapas.

(CWN 12/05/98) - Meâhicoâ (Mehico City) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Emilio Berlie Belaunzaran, Toång Giaùm Muïc Yucatan beân Mehicoâ vöøa leân tieáng chæ trích söï hieän dieän cuûa nhöõng ngöôøi maø ngaøi cho laø ñaõ "töï xöng mình laø caùc nhaø quan saùt ngoaïi quoác", taïi bang Chiapas.

Trong thôøi gian gaàn ñaây, chính phuû Meâhicoâ ñaõ truïc xuaát nhieàu ngöôøi ngoaïi quoác, ña soá töø Hoa Kyø vaø AÂu Chaâu, vì ñaõ vi phaïm leänh caám tôùi bang Chiapas. Hoï laø nhöõng nhaø quan saùt quoác teá ñeán ñeå theo doõi tình hình cuoäc tranh chaáp giöõa löïc löôïng Zapatista vaø chính phuû Meâhicoâ. Boä noäi vuï Meâhicoâ caùo buoäc raèng caùc nhaø quan saùt quoác teá naøy ñang can döï vaøo chuyeän noäi boä cuûa quoác gia. Chuùa Nhaät vöøa qua (10/05/98), moät nhoùm 70 ngöôøi YÙ ñaõ bò chính quyeàn Meâhicoâ truïc xuaát.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Emilio Belaunzaran leân tieáng beânh vöïc vieäc truïc xuaát naøy khi ngaøi noùi nhö sau: "Luaät di truù cuûa Meâhicoâ raát roõ raøng vaø luaät naøy phaûi ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi nhöõng du khaùch nöôùc ngoaøi ñeán Meâhicoâ vôùi nhöõng lyù do khaùc hôn laø nhöõng gì ñaõ ñöôïc ghi trong chieáu khaùn hay giaáy thoâng haønh cuûa hoï. Moät soá ngöôøi ñaõ töï xöng mình laø nhöõng nhaø quan saùt quoác teá. Hoï ñeán ñeå daïy chuùng toâi phaûi toå chöùc ñieàu haønh ñaát nöôùc nhö theá naøo, cho duø hoï khoâng coù chuùt hieåu bieát naøo veà vaán ñeà naøy. Ñuùng ra hoï phaûi ôû laïi queâ höông vaø giuùp giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà ngay taïi quoác gia cuûa hoï".

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Belaunzaran khaúng ñònh raèng ngaøi khoâng choáng ñoái nhöõng nhaø quan saùt quoác teá chính hieäu ñeán ñeå theo doõi tình hình taïi bang Chiapas, tuy nhieân hoï phaûi laø nhöõng ngöôøi coù thöïc chaát, thaåm quyeàn luaân lyù vaø ñöôïc neå troïng theo ñuùng vai troø cuûa hoï.


Toå chöùc An Sinh Xaõ Hoäi Ñaïi Keát ñöôïc thaønh laäp taïi Nhaät Baûn

Toå chöùc An Sinh Xaõ Hoäi Ñaïi Keát ñöôïc thaønh laäp taïi Nhaät Baûn.

(UCAN JA9872.0975 12/05/98) - Nhaät Baûn (Tokyo) - Moät toå Chöùc An Sinh Xaõ Hoäi Ñaïi Keát vöøa ñöôïc thaønh laäp taïi Nhaät Baûn. Soá thaønh vieân cuûa toå chöùc khoaûng hôn 100, thuoäc 11 giaùo hoäi Kitoâ taïi Nhaät, trong soá naøy coù caû ñaïi dieän trong UÛy Ban An Sinh Xaõ Hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhaät.

Toå chöùc noùi treân laáy teân laø "Hoäi Ñoàng Kitoâ Giaùo veà An Sinh Xaõ Hoäi trong theá kyû 21". Trong nghi leã toå chöùc laïi Tröôøng Ñaïi Hoïc Tin Laønh Luther ôû thuû ñoâ Tokyo ngaøy 14/03/98 vöøa qua, caùc tham döï vieân ñaõ laéng nghe baøi thuyeát trình cuûa Linh Muïc Koichi Kasuya, mang töïa ñeà "Duøng cho theá 21 nhöõng gì chuùng ta hoïc ñöôïc töø Meï Teâreâsa thaønh Calcutta". Theo Linh Muïc Kasuya, troïng taâm cuûa coâng taùc an sinh xaõ hoäi laø söï xaùc quyeát raèng chính chuùng ta cuõng laø nhöõng ngöôøi caàn ñöôïc chöõa laønh. Baát cöù moät hoaït ñoäng xaõ hoäi naøo baét ñaàu vôùi yù töôûng laø ñeå cöùu vôùt nhöõng ngöôøi ñaùng thöông, seõ bò thaát baïi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page