Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 10 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thuû töôùng Pakistan hoái tieác veà haønh ñoäng töï keát lieãu maïng soáng cuûa Ñöùc Cha Joseph

Thuû töôùng Pakistan hoái tieác veà haønh ñoäng töï keát lieãu maïng soáng cuûa Ñöùc Cha Joseph.

(Reuters 10/05/98) - Pakistan (Faisalabad) - Thöù Baûy 9/05/98, thuû töôùng Nawaz Sharif cuûa Pakistan ñaõ baøy toû hy voïng raèng caùi cheát cuûa Ñöùc Cha John Joseph ñeå phaûn ñoái luaät phaïm thöôïng seõ khoâng gaây phöông haïi cho quan heä giöõa ngöôøi Kitoâ giaùo vaø Hoài Giaùo taïi Pakistan.

Trong moät söù ñieäp göûi cho gia ñình cuûa Ñöùc Cha Joseph vaø coäng ñoàng Kitoâ Giaùo Pakistan, oâng Sharif noùi laø oâng heát söùc hoái tieác veà haønh ñoäng töï keát lieãu maïng soáng cuûa Ñöùc Cha Joseph ñoàng thôøi oâng cam keát raèng quyeàn cuûa ngöôøi thieåu soá taïi Pakistan ñöôïc hieán phaùp baûo ñaûm. Söù ñieäp coù ñoaïn ghi nhö sau: "Trong tröôøng hôïp naøy, thaät laø ñieàu hoái tieác khi vò Giaùm Muïc quaù coá, thay vì theo ñöôøng höôùng cuûa phaùp luaät, ñaõ quyeát ñònh haønh ñoäng ngöôïc laïi. Chuùng toâi hy voïng laø söï kieän naøy seõ khoâng laøm phöông haïi tôùi quan heä thaân höõu giöõa ngöôøi Kitoâ vaø Hoài Giaùo. Ñieàu caàn thieát trong luùc naøy laø moïi ngöôøi phaûi kieân nhaãn vaø soáng tinh thaàn khoan nhöôïng ñoái vôùi tín ngöôõng vaø toân giaùo cuûa nhau."

Haøng ngaøn ngöôøi ñang teà töïu veà nhaø thôø chaùnh toøa ôû thaønh phoá Faisalabad ñeå chuaån bò cho leã choân caát Ñöùc Cha Joseph vaøo Chuùa Nhaät 10/05/98. Khu vöïc xung quanh nhaø thôø chaùnh toøa ñaõ ñöôïc caûnh saùt phong toûa vaø chæ coù ngöôøi Kitoâ giaùo môùi ñöôïc pheùp vaøo trong ñeå vieáng xaùc cuûa ÑC Joseph. Nhieàu ngöôøi mang nhöõng taám bieåu ngöõ ñoøi baõi boû luaät phaïm thöôïng trong khi caùc coâng nhaân ngöôøi Kitoâ giaùo taïi Faisalabad ñaõ nghæ vieäc ñeå ñeán vieáng linh cuûa cuûa vò Giaùm Muïc quaù coá. Theo mong ñôïi, coù nhieàu nhaø laõnh ñaïo Kitoâ giaùo treân toaøn quoác veà döï leã choân caát Ñöùc Cha Joseph. Theo caùc thoáng keâ, ngöôøi Kitoâ giaùo chæ chieám khoaûng 2% trong toång soá 120 daân Pakistan.


Back to Radio Veritas Asia Home Page