Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 09 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính phuû Pakistan môû cuoäc ñieàu tra veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha John Joseph

Chính phuû Pakistan môû cuoäc ñieàu tra veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha John Joseph.

(AFP 9/05/98) - Pakistan (Lahore) - Thöù Baûy 9/05/98, chính phuû Pakistan ñaõ ra leänh môû cuoäc ñieàu tra veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha John Joseph, Giaùm Muïc Faisalabad. Ñöùc Cha John Joseph ñaõ duøng suùng keát lieãu maïng soáng mình hoâm thöù Tö (6/05/98) ñeå phaûn ñoái vieäc toøa aùn taïi thò traán Sawihal thuoäc tænh Punjab phaït töû hình moät tín höõu coâng giaùo veà toäi phaïm thöôïng.

OÂng Raja Zafarul Haq, boä tröôûng ñaëc traùch veà toân giaùo vaø ngöôøi thieåu soá Pakistan ñaõ yeâu caàu chính quyeàn taïi Sawihal môû cuoäc ñieàu tra vaø mau choùng noäp baûn baùo caùo leân cho oâng. OÂng Raja cuõng baøy toû nieàm ñau buoàn veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Joseph vaø oâng cuõng khaúng ñònh raèng luaät phaïm thöôïng khoâng coù yù nhaém vaøo moät toân giaùo hay giaùo phaùi thieåu soá naøo. Theo sau caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Joseph, caùc toå chöùc Kitoâ giaùo taïi Pakistan theà quyeát seõ tieáp tuïc tranh ñaáu ñeå baõi boû ñaïo luaät maø hoï cho raèng ñöôïc duøng bôûi nhöõng thaønh phaàn Hoài Giaùo cöïc ñoan ñeå doïa naït vaø traû thuø nhöõng nhoùm toân giaùo thieåu soá khoâng phaûi laø Hoài Giaùo.

Trong baøi bình luaän cuûa soá ra ngaøy thöù Baûy 9/05/98, nhaät baùo "Quoác Gia" (The Nation) xuaát baûn taïi Lahore cho raèng caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Joseph chaéc chaén nhaén göûi moät tín hieäu tieâu cöïc tôùi coäng ñoàng Taây Phöông, töø laâu vaãn chæ trích heä thoáng tö phaùp cuûa quoác gia naøy, nhaát laø trong caùch ñoái xöû vôùi nhöõng ngöôøi thuoäc thaønh phaàn thieåu soá. Trong khi ñoù, taïi thaønh phoá Faisalabad thuoäc tænh Punjab, caùc tín höõu Kitoâ vaãn tieáp tuïc ñeán vieáng xaùc cuûa Ñöùc Cha Joseph, ñang ñöôïc quaøn taïi Toøa Giaùm Muïc. Xaùc cuûa ngaøi ñaõ ñöôïc di chuyeån töø laøng Khuspur veà Faisalabad vaøo hoâm thöù saùu. Theo döï truø nghi leã choân caát dieãn ra vaøo Chuùa Nhaät 10/05/98.


Caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh ñöôïc quyeàn daïy moân toân giaùo taïi tröôøng coâng nhö Coâng Giaùo

Caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh ñöôïc quyeàn daïy moân toân giaùo taïi tröôøng coâng nhö Coâng Giaùo.

(CWN 9/05/98) - Colombia (Bogota) - Thöù Tö vöøa qua (6/05/98) toång thoáng Ernesto Samper cuûa Colombia loan baùo chính phuû cuûa oâng ñaõ kyù moät thoûa thuaän vôùi 12 nhoùm giaùo hoäi Tin Laønh Colombia, cho pheùp caùc giaùo hoäi naøy quyeàn daïy moân toân giaùo taïi caùc tröôøng coâng. Quyeàn naøy cuõng gioáng nhö quyeàn ñaõ ñöôïc daønh cho giaùo hoäi coâng giaùo.

Ngöôøi Tin Laønh taïi Colombia chæ chieám khoaûng 7% toång soá daân vaø chieáu theo thoûa thuaän môùi naøy töø naøy hoïc sinh Tin Laønh taïi caùc tröôøng coâng seõ coù cô hoäi theo hoïc caùc moân toân giaùo cuûa rieâng mình. Treân thöïc teá thì taïi caùc tröôøng coâng, giaùo hoäi coâng giaùo nay phaûi soaïn ra moät chöông trình daïy moân toân giaùo "ñaïi keát". Ngoaøi ra ngöôøi Tin Laønh cuõng ñöôïc quyeàn coù muïc sö taïi caùc beänh vieän vaø trung taâm y teá cuûa chính phuû. Thoûa thuaän môùi naøy cuõng thöøa nhaän tính caùch phaùp lyù cuûa taát caû caùc hoân nhaân cöû haønh theo nghi thöùc Tin Laønh, gioáng nhö caùc cuoäc hoân nhaân ñöôïc cöû haønh trong caùc nhaø thôø coâng giaùo vaäy.

Caùc nhaø quan saùt taïi Colombia cho raèng, toång thoáng Samper ñaõ thöïc hieän lôøi höùa heïn cuûa oâng vôùi caùc nhoùm Tin Laønh, ñöôïc ñöa ra daïo oâng tranh cöû toång thoáng vaøo naêm 1994. Linh Muïc Carlos Mario Alzate, chuû tòch uûy ban ñaïi keát cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia khoâng hoaøn toaøn ñoàng yù vôùi toång thoáng Samper veà thoûa thuaän môùi naøy, bôûi vì theo ngaøi giaùo hoäi coâng giaùo Colombia khoâng ñoøi hoûi daønh cho mình nhöõng ñaëc quyeàn, tuy nhieân vieäc cho caùc nhoùm Tin Laønh cöïc ñoan caùc quyeàn lôïi veà maët tö phaùp gioáng nhö cuûa giaùo hoäi coâng giaùo thì chaúng khaùc naøo oâng Samper choái boû söï thaät laø ngöôøi coâng giaùo chieám ña soá trong toång soá daân cuûa Colombia.


Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø ñoaøn keát choáng töï töû vôùi trôï giuùp cuûa baùc só

Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø ñoaøn keát choáng töï töû vôùi trôï giuùp cuûa baùc só.

(CWN 9/05/98) - Hoa Kyø (Detroit) - Thöù Naêm vöøa qua (7/05/98), caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø, goàm Coâng Giaùo, Tin Laønh, Do Thaùi Giaùo vaø Hoài Giaùo, ñaõ coâng boá moät laù thö chung leân aùn vieäc töï töû vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só.

Cuøng kyù teân trong laù thö chung naøy, ngoaøi caùc laõnh tuï Tin Laønh Baptist coøn coù Ñöùc Hoàng Y Adam Maida, cuûa giaùo phaän Detroit, Rabbi Irwin Groner cuûa Do Thaùi Thaùi Giaùo, Ñöùc Cha Ibrahim Ibrahim thuoäc giaùo hoäi coâng giaùo theo nghi leã Chalñeâ. Laù thö thöøa nhaän aûnh höôûng cuûa baùc só Jack Kevorkian, ngöôøi coâng khai nhìn nhaän laø ñaõ giuùp cho khoaûng 100 beänh nhaân nan y töï töû taïi bang Detroit. Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø khaúng ñònh söï soáng laø moät hoàng aân ñeán töø Thieân Chuùa ñoàng thôøi caûnh caùo raèng xöû duïng "quyeàn ñöôïc cheát" laø moät ñieàu heát söùc nguy hieåm. Nhöõng ai quaûng caùo vieäc töï töï vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só, vieän leõ vaøo "quyeàn ñöôïc cheát", neân nhôù raèng quyeàn naøy coù theå trôû thaønh moät söï mong ñôïi töø caùc beänh nhaân nan y, vaø moät luùc naøo ñoù ngöôøi ta seõ coi "quyeàn ñöôïc cheát" naøy nhö moät boån phaän.

Laù thö keâu goïi moïi ngöôøi trong caùc coäng ñoaøn neân toû loøng thöông xoùt vaø quan taâm saên soùc cho nhöõng beänh nhaân nan y trong giai ñoaïn cuoái ñôøi. Söï saên soùc naøy khoâng chæ bao goàm vieäc giuùp cho hoï traùnh ñöôïc nhöõng côn ñau ñôùn baèng thuoác, nhöng luoân caû söï an uûi vaø coá vaán taâm lyù vaø hoã trôï tinh thaàn cho caùc beänh nhaân.


Döï luaät caám vaän caùc quoác gia baùch haïi toân giaùo saép ñöôïc haï vieän Hoa Kyø thoâng qua

Döï luaät caám vaän caùc quoác gia baùch haïi toân giaùo saép ñöôïc haï vieän Hoa Kyø thoâng qua.

(Reuters 9/5/98) - Hoa Kyø (Washington) - Thöù Baûy 9/05/98, moät daân bieåu thuoäc ñaûng Coäng Hoøa cho bieát haï vieän Hoa Kyø ñang chuaån bò ñieàu traàn veà döï luaät phaït caám vaän caùc quoác gia baùch haïi caùc toân giaùo thuoäc thaønh phaàn thieåu soá, cho duø döï luaät naøy ñang gaëp phaûi choáng ñoái töø phía toång thoáng Bill Clinton.

Daân bieåu Frank Wolf, ñaïi dieän bang Virginia vaø laø moät trong caùc taùc giaû cuûa döï luaät noùi treân cho caùc kyù giaû bieát oâng hy voïng laø haï vieän seõ boû phieáu pheâ chuaån döï luaät naøy vaøo thöù Naêm tuaàn tôùi (14/05/98). Ñöôïc coi nhö laø ñaùp öùng töø phía ñaûng coäng hoøa sau baøi phaùt bieåu treân ñaøi phaùt thanh haèng tuaàn cuûa toång thoáng Bill Clinton, daân bieåu Frank Wolf ñaõ noùi nhö sau: "Döï luaät naøy seõ thieát laäp moät heä thoáng theo doõi nhöõng vuï baùch haïi toân giaùo treân khaép theá giôùi. Khi caùc quoác gia coù nhöõng haønh ñoäng baùch haïi toân giaùo, thì seõ coù bieän phaùp caám vaän giôùi haïn."

Tuy döï luaät noùi treân khoâng nhaém vaøo moät quoác gia cuï theå naøo, nhöng daân bieåu Wolf vaø thöôïng nghò só Arlen Specter ñaõ neâu teân caùc quoác gia nhö Trung Quoác, Ai Caäp, AÛ Raäp Saudi, Taây Taïng vaø Sudan, laø trong soá nhöõng nöôùc coù tình traïng baùch haïi caùc toân giaùo thieåu soá. Veà phaàn mình, toång thoáng Clinton ñaõ choáng ñoái döï luaät naøy vì oâng cho raèng noù seõ aûnh höôûng tôùi chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Hoa Kyø, ñi ngöôïc laïi vôùi quyeàn lôïi veà an ninh quoác gia vaø khieán cho chính phuû khoù loøng giöõ ñöôïc söï uyeån chuyeån trong chính saùch cuûa mình. Daân bieåu Wolf thì cho raèng döï luaät naøy seõ ñöôïc thoâng qua noäi trong naêm nay trong khi caùc nhaø phaân tích nghó raèng caùc daân bieåu vaø thöôïng nghò só taïi quoác hoäi khoù loøng boû phieáu choáng laïi moät döï luaät coù muïc ñích tranh ñaáu cho quyeàn töï do toân giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page