Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 07 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


UÛy Ban caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu haøi loøng veà nhöõng tieán boä trong vieäc thoáng nhöùt luïc ñòa

UÛy Ban caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu haøi loøng veà nhöõng tieán boä trong vieäc thoáng nhöùt luïc ñòa.

Bruxelles - Bæ [Apic 7/05/98] - Nhaân ngaøy AÂu Chaâu 9/05/98, Ñöùc Cha Josef Homeyer, chuû tòch UÛy Ban caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, ñaõ toû ra haøi loøng veà nhöõng tieán boä trong vieäc thoáng nhöùt luïc ñòa.

Theo Ñöùc Cha Homeyer, vieäc ñoùn nhaän theâm 10 nöôùc trung vaø ñoâng aâu cuõng nhö ñaûo Chypre vaøo trong lieân hieäp hoâm 30 thaùng 3/1998 vöøa qua laø moät haønh ñoäng quan troïng töôïng tröng cho söï chaám döùt vænh vieån cuoäc xung ñoät Ñoâng Taây taïi aâu chaâu. Giôø ñaây, caàn phaûi ñaåy maïnh caùc cuoäc thöông thaûo ñeå giuùp caùc quoác gia hoäi vieân môùi ñöôïc gia nhaäp hoaøn toaøn vaøo Lieân hieäp. Trong tieán trình naøy, Giaùo hoäi caàn phaûi baéc nhöõng nhòp caàu thieâng lieâng ñeå lieân keát caùc daân toäc.

Ñöùc Cha Homeyer cuõng toû ra hoan hæ tröôùc vieäc 11 quoác gia hoäi vieân cuûa Lieân hieäp ñaõ quyeát ñònh duøng ñoàng Euro laøm ñôn vò tieàn teä chung cho lieân hieäp. Theo ngaøi, ñoàng Euro töï noù khoâng phaûi laø moät baûo ñaûm cho hoøa bình vaø oån ñònh taïi aâu chaâu, nhöng vieäc thoáng nhöùt tieàn teä seõ laø moät baèng chöùng môùi veà yù muoán cuøng tieán tôùi cuûa caùc daân toäc vaø chính phuû taïi aâu chaâu.


Ñöùc hoàng y Giordano pheâ bình chính quyeàn ñòa phöông veà naïn ñaát chuøi taïi Napoli

Ñöùc hoàng y Giordano pheâ bình chính quyeàn ñòa phöông veà naïn ñaát chuøi taïi Napoli.

Napoli - YÙ [Apic 7/5/98] - Sau vuï ñaát lôõ khieán cho haèng chuïc nguôøi phaûi thieät maïng vaø haèng traêm ngoâi nhaø bò phaù huûy, ñöùc hoàng y Michele Giordano, toång giaùm muïc Napoli, mieàn Nam YÙ, ñaõ leân tieáng pheâ bình nhöõng thieáu soùt cuûa chính quyeàn ñòa phöông. Ngaøi noùi: caû moät vuøng ñaát bò phaù huûy moãi khi coù moät traän möa lôùn laø ñieàu khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc.

Caùch ñaây moät naêm röôõi, moät vuï ñaát lôõ nhö theá cuõng ñaõ dieãn ra taïi mieàn Nam YÙ. Ñaõ coù nhieàu cuoäc hoäi hoïp, baùo caùo cuûa caùc nhaø chuyeân moân vaø nhieàu cuoäc thaûo luaän khaùc, nhöng ñaõ khoâng thaáy chính quyeàn ñòa phöông coù baát cöù chöông trình ñeà phoøng naøo. Ñöùc hoàng y Giordano goïi nhöõng cuoäc ñaát lôõ gieát nguôøi naøy laø moät tai hoïa ñaõ ñöôïc baùo tröôùc.


Linh Muïc Chaân Tín vaø Nguyeãn Ngoïc Lan bò möu saùt?

Linh Muïc Chaân Tín vaø Nguyeãn Ngoïc Lan bò möu saùt?

(AFP 7/5/'98) - Vieät Nam (Haø Noäi) - Haõng thoâng taán AFP trong baûn tin göûi ñi töø Haø Noäi vaøo thöù Naêm 7/05/98 cho bieát, Linh Muïc Chaân Tín vaø ngöôøi baïn laø Nguyeãn Ngoïc Lan ñaõ bò thöông trong moät tai naïn giao thoâng, treân ñöôøng ñi döï ñaùm tang cuûa oâng Nguyeãn Vaên Traán, moät caùn boä laõo thaønh cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam. Cha Chaân Tín bò thöông ôû chaân vaø tay trong khi oâng Nguyeãn Ngoïc Lan bò nöùt soï.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán AFP, cha Chaân Tín keå laïi raèng xe gaén maùy cuûa cha ñang chaïy thì coù moät chieác Honda khaùc chaïy tôùi vaø keû laï maët treân xe ñaõ ñaïp vaøo tay caàm xe cuûa cha gaây neân tai naïn. Cha Chaân Tín noùi nhö sau: "Ñaây laø moät vuï möu saùt hay laø caûnh caùo thì chöa roõ, nhöng xem ra thì coù ngöôøi khoâng muoán chuùng toâi ñeán döï ñaùm tang cuûa anh Baûy Traán".

OÂng Nguyeãn Vaên Traán laø moät caùn boä kyø cöïu cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam. OÂng qua ñôøi hoâm thöù Saùu 1/05/98 höôûng thoï 84 tuoåi. OÂng cuõng laø taùc giaû cuûa cuoán saùch mang töïa ñeà "Vieát Cho Meï vaø Quoác Hoäi" trong ñoù oâng keâu goïi neân coù nhöõng caûi caùch daân chuû taïi Vieät Nam. Vì cuoán saùch naøy, oâng xeùm bò truïc xuaát khoûi ñaûng coäng saûn. Cuõng trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán AFP cha Chaân Tín cho bieát oâng Baûy Traán laø moät ngöôøi baïn raát thaân cuûa cha vì hai ngöôøi coù nhöõng quan ñieåm gioáng nhau, caû hai ñeàu tranh ñaáu cho nhaân quyeàn vaø daân chuû, moät ñieàu maø ñaûng coäng saûn Vieät Nam khoâng öa thích gì cho laém. Cha Chaân Tín ñaõ töøng bò giam taïi gia töø naêm 1990-1993 vì ñaõ leân tieáng keâu goïi ñaûng coäng saûn Vieät Nam thoáng hoái vì nhöõng thaønh tích vi phaïm nhaân quyeàn. Cha cuõng nhaán maïnh raèng cho ñeán giôø, nhaø caàm quyeàn vaãn duy trì aùp löïc ñoái vôùi cha vaø caùc hoaït ñoäng cuûa cha ñeàu bò giôùi haïn.


Leã an taùng haï só Cedric Tornay

Leã an taùng haï só Cedric Tornay.

Vatican - 7.05.98 - Saùng thöù Naêm 7/05/98, trong nhaø thôø giaùo xöù Thaùnh Anna cuûa Vatican, leã an taùng Haï só Cedric Tornay, thuoäc Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só, ngöôøi ñaõ baén cheát hai vôï choàng Ñaïi Taù Alois Estermann chieàu toái thöù Hai 4/05/98 vöøa qua, ñaõ ñöôïc cöû haønh rieâng tö do Ñöùc Cha Ameùdeùe Grab, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thuïy Só chuû teá vôùi söï hieän dieän cuûa gia ñình vaø cuûa caû cha meï vaø anh chò em Ñaïi Taù Alois Estermann.

Trong luùc ban bình an, baø meï cuûa Haï só Tornay ñaõ baét tay caùc ngöôøi trong gia ñình Vò chæ huy Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só. Ñaây laø moät cöû chæ caûm ñoäng nhaát cuûa thaùnh leã, noùi leân tinh thaàn tha thöù giöõa nhöõng nguôøi thaân cuûa nhöõng keû ñaõ cheát.

Trong Thaùnh leã cöû haønh cho Hai OÂng, Baø Ñaïi taù Alois Estermann trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ chieàu thöù Tö 6/05/98, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, noùi raèng: "Ñaây laø giôø phuùt yeân laëng vaø caàu nuyeän, giôø phuùt cuûa loøng thöông xoùt vaø cuûa tha thöù"ù. Cöû chæ cuûa Baø Tornay trong thaùnh leã saùng thöù Naêm 7/05/98 ñoái vôùi gia dình Estermann laø moät cöû chæ raát yù nghóa, theo giaùo huaán cuûa Chuùa Gieâsu trong Phuùc AÂm: Yeâu thöông vaø tha thöù , ñeå ñöôïc ôn thöù tha.


Moät vò Giaùm Muïc Pakistan töï saùt ñeå phaûn ñoái luaät phaïm thöôïng Hoài Giaùo

Moät vò Giaùm Muïc Pakistan töï saùt ñeå phaûn ñoái luaät phaïm thöôïng Hoài Giaùo.

(Reuters, AFP 7/05/98) - Pakistan (Faisalabad) - Thöù Naêm 7/05/98, Ñöùc Cha John Joseph, Giaùm Muïc giaùo phaän Faisalabad beân Pakistan ñaõ töï saùt tröôùc moät toøa aùn taïi thò traán Sahiwan thuoäc tænh Punjab, ñeå phaûn ñoái vieäc keát aùn töû hình moät tín höõu coâng giaùo vì toäi phaïm thöôïng tieân tri Mohammed cuûa Hoài Giaùo.

Caûnh saùt ñòa phöông cho bieát, Ñöùc Cha John Joseph ñaõ duøng suùng töï saùt sau khi daãn ñaàu moät ñoaøn ngöôøi bieåu tình ñeán tröôùc toøa aùn taïi thò traán Sahiwan. Ñöôïc bieát thaùng tröôùc toøa aùn naøy ñaõ tuyeân phaït töû hình moät tín höõu coâng giaùo teân laø Ayub Masih vì toäi phaïm thöôïng. Caùc nhaân chöùng coù maët taïi nôi cho bieát tröôùc khi töï saùt, Ñöùc Cha Joseph ñaõ keâu goïi coäng ñoaøn hoài giaùo vaø kitoâ giaùo thieåu soá ôû Pakistan haõy ñoaøn keát ñeå tranh ñaáu huûy boû aùn töû hình oâng Ayub Masih cuõng nhö luaät phaïm thöôïng baát coâng naøy. Trong moät laù thö göûi cho moät nhaät baùo vaø ñöôïc ñaêng vaøo thöù Naêm 7/05/98, Ñöùc Cha Joseph keâu goïi ñaây laø luùc ngöôøi Kitoâ giaùo vaø Hoài giaùo phaûi coù haønh ñoäng maïnh trong tinh thaàn ñoaøn keát ñoøi huûy boû luaät phaïm thöôïng Hoài Giaùo. Ñöùc Cha laø moät nhaân vaät noåi tieáng laø moät nhaø tranh ñaáu cho nhaân quyeàn taïi Pakistan. Ngaøi ñöôïc phong Giaùm Muïc Faisalabad naêm 1984 vaø coù baèng tieán só veà thaàn hoïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page