Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 06 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Linh Muïc Chính Thoáng Giaùo Nga ñeán Baéc Cöïc caàu nguyeän

Linh Muïc Chính Thoáng Giaùo Nga ñeán Baéc Cöïc caàu nguyeän.

(AFP 6/05/98) - Nga (Mascôva) - Thöù Tö 6/05/98, haõng thoâng taán Itar-Tass cuûa Nga töôøng thuaät: moät linh muïc Chính Thoáng Giaùo Nga ñaõ nhaûy duø xuoáng vuøng Baéc Cöïc ñeå caém moät caây thaùnh giaù vaø caàu nguyeän.

Ñaây laø laàn ñaàu tieân moät linh muïc ñeán caàu nguyeän taïi ñòa ñieåm baêng giaù nhaát naøy cuûa theá giôùi. Itar Tass trích thuaät lôøi cuûa cha Viktor Smetanikov raèng: "Ñeán caàu nguyeän taïi vuøng Baéc Cöïc xem ra khoâng phaûi laø ñieàu coù lôïi. Tuy nhieân Baéc Cöïc laø moät nôi coù söùc maïnh laøm cho taâm hoàn trôû neân thanh khieát. Ñaây laø moät ñòa ñieåm ngoaïi haïng cuûa quaû ñòa caàu vaø khoâng phaûi baát cöù ai cuõng ñöôïc Thieân Chuùa cho ñaët chaân ñeán". Ñöôïc bieát cha Smetanikov ñaõ nhaûy duø xuoáng vuøng Baéc Cöïc cuøng vôùi caùc löïc só trong nhoùm nhaûy duø cuûa Nga tranh taøi theá vaän hoäi, nhaân kyû nieäm 400 naêm bieán coá Nga chinh phuïc Siberia.


Sinn Fein keâu goïi boû phieáu taùn thaønh thoûa öôùc hoøa bình

Sinn Fein keâu goïi boû phieáu taùn thaønh thoûa öôùc hoøa bình.

(AFP 6/05/98) - Baéc Ai Len (Belfast) - Sinn Fein, caùnh chính trò cuûa Quaân Ñoäi Coäng Hoøa Ai Len ñaõ ñeà nghò thaønh vieân cuûa mình vaø caùc cöû tri haõy boû phieáu taùn thaønh thoûa öôùc hoøa bình trong cuoäc tröng caàu daân yù taïi Coäng Hoøa Ai Len vaø Baéc Ai Len vaøo ngaøy 22/05/98 tôùi ñaây.

Moät nhaät baùo xuaát baûn taïi Anh Quoác ñaõ xaùc nhaän tin treân ñaây. Ñeà nghò naøy tuy khoâng gaây nhieàu ngaïc nhieân bôûi vì Sinn Fein vaø laõnh tuï cuûa toå chöùc coâng giaùo naøy laø oâng Gerry Adams ñaõ tích cöïc tham gia vaøo caùc cuoäc thöông thuyeát daãn tôùi vieäc kyù keát thoûa öôùc hoøa bình vaøo ngaøy 10/04/98 vöøa qua, nhöng noù ñaõ giaûi toûa ñöôïc nghi vaán laø lieäu Sinn Fein coù coâng khai keâu goïi daân chuùng taïi Coäng Hoøa Ai Len cuõng nhö taïi mieàn Baéc boû phieáu uûng hoä thoûa hieäp naøy hay khoâng.

Theo döï truø, Sinn Fein seõ chính thöùc ñöa ra lôøi keâu goïi uûng hoä thoûa hieäp sau hoäi nghò taïi Dublin vaøo ngaøy 10/05/98 tôùi ñaây. Thoûa öôùc hoøa bình naøy ñöôïc coi laø cô hoäi ñeå caùc phe Tin Laønh cuõng nhö Coâng Giaùo ôû Baéc Ai Len chaám döùt caùc vuï baïo ñoäng ñaãm maùu keùo daøi töø nhieàu thaäp nieân qua.


Caùc giaùo hoäi taïi Indonesia neân uûng hoä hoïc sinh ñaáu tranh ñoøi caûi toå

Caùc giaùo hoäi taïi Indonesia neân uûng hoä hoïc sinh ñaáu tranh ñoøi caûi toå.

(UCAN IJ9998.0974 6/05/98) - Indonesia (Jakarta) - Caùc giaùo hoäi taïi Indonesia neân ñoaøn keát vôùi nhau ñeå hoã trôï cho caùc hoïc sinh ñang ñaáu tranh ñoøi caûi toå veà maët chính trò vaø kinh teá xaõ hoäi.

Khoùa hoäi thaûo do UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø Vaên Phoøng Nghieân Cöùu vaø Phaùt Trieån cuûa Caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh cuøng ñöùng ra toå chöùc ngaøy 2/05/98 vöøa qua nhaèm muïc ñích tìm hieåu xem ngöôøi Kitoâ giaùo neân ñaùp öùng nhö theá naøo ñöùng tröôùc cuoäc khuûng hoaûng chính trò vaø kinh teá trong nöôùc. Caùc tham döï vieân ñaõ yeâu caàu caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi neân laäp töùc coâng boá moät tuyeân ngoân chung uûng hoä caùc hoïc sinh ñang bieåu tình moãi ngaøy treân toaøn nöôùc. Linh Muïc Joannes Baptista Banawiratma, doøng Teân vaø laø thaønh vieân cuûa uûy ban coâng lyù vaø hoøa bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "Caùc giaùo hoäi Kitoâ neân caûm ôn caùc hoïc sinh vì ñaõ daùm noùi leân nhöõng ñieàu maø ñuùng ra giaùo hoäi phaûi leân tieáng. Choïn Thieân Chuùa trong boái caûnh cuoäc khuûng hoaûng hieän nay coù nghóa laø caùc giaùo hoäi phaûi ñöùng veà phía caùc hoïc sinh. Tuy nhieân giaùo hoäi caàn giuùp cho caùc hoïc sinh yù thöùc ñöôïc raèng Indonesia khoâng chæ caàn caûi toå maø thoâi nhö laø thay ñoåi toaøn boä heä thoáng chính phuû, ñeå coù ñöôïc moät chính phuû daân chuû, neáu khoâng thì chæ laø thay theá nhaø ñoäc taøi vôùi moät nhaø ñoäc taøi khaùc maø thoâi".

Veà phaàn mình, muïc sö Eddy Paimoen, thuoäc giaùo hoäi tin laønh Baptist, khaúng ñònh raèng caùc giaùo hoäi neân baøy toû tieáng noùi tieân tri cuûa mình baèng caùch nhaán maïnh raèng vieäc xöû duïng voõ löïc ñoái vôùi caùc hoïc sinh laø ñieàu giaùo hoäi khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. Caùc cuoäc bieåu tình do sinh vieân vaø hoïc sinh Indonesia caàm ñaàu ñang dieãn ra haàu nhö moãi ngaøy taïi Indonesia, ñaëc bieät sau khi chính phuû taêng giaù nhieân lieäu. Caûnh saùt choáng bieåu tình ñaõ duøng voõ löïc ñeå ñoái phoù vôùi caùc hoïc sinh. Ngoaøi nhöõng ngöôøi bò thöông tin töùc cho thaáy ñaõ coù ngöôøi bò baén cheát sau khi caûnh saùt noå suùng vaøo ñoaøn ngöôøi bieåu tình taïi thaønh phoá Medan cuûa Indonesia.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Pakistan boái roái vaø quan ngaïi veà chính saùch giaùo duïc môùi cuûa chính phuû

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Pakistan boái roái vaø quan ngaïi veà chính saùch giaùo duïc môùi cuûa chính phuû.

(UCAN PA9899.0974 6/05/98) - Pakistan (Karachi) - Chính phuû Pakistan ñaõ cho coâng boá moät chính saùch giaùo duïc môùi lieân quan ñeán moân toân giaùo. Chính saùch môùi naøy chæ noùi ñeán caùc moân toân giaùo môùi cho caùc em hoïc sinh Hoài Giaùo maø thoâi nhöng khoâng coù ñieàu khoaûn naøo ñeà caäp tôùi moân toân giaùo cho caùc em hoïc sinh Kitoâ giaùo, thuoäc thaønh phaàn thieåu soá. Söï kieän naøy ñang laøm cho giaùo hoäi coâng giaùo thaát voïng vaø quan ngaïi veà quyeàn lôïi cuûa caùc em hoïc sinh Kitoâ giaùo. Cho neân môùi ñaây, Ñöùc Cha Simeon Pereira, Toång Giaùm Muïc Karachi vaø muïc sö Sadiq Daniel cuûa giaùo hoäi Tin Laønh, ñaõ thaønh laäp moät uûy ban goàm 5 thaønh vieân ñeå soaïn thaûo moät chöông trình hoïc moân toân giaùo chung cho caùc em hoïc sinh Kitoâ giaùo, töông ñöôïc vôùi chính saùch giaùo duïc môùi cuûa chính phuû.

Ngaøy 27/03/98 vöøa qua, thuû töôùng Nawaz Sharif coâng boá chính saùch giaùo duïc cuûa chính phuû töø ñaây cho ñeán naêm 2010, bao goàm hai moân toân giaùo baét buoäc cho caùc em hoïc sinh Hoài Giaùo töø tieåu hoïc cho ñeán baäc trung hoïc. Hai moân toân giaùo môùi lieân quan tôùi vieäc hoïc thuoäc loøng kinh Koran cuûa Hoài Giaùo baèng tieáng AÛ Raäp. Cho ñeán nay caùc em hoïc sinh Kitoâ giaùo coù theå choïn hoïc moân ñaïo ñöùc thay theá cho moân hoïc veà Hoài Giaùo. Tuy nhieân caùc em choïn moân ñaïo ñöùc thöôøng bò kyø thò. Hoaëc laø vì khoâng hoïc veà Hoài Giaùo neân caùc em hoïc sinh Kitoâ giaùo coù nguy cô giaûi thích sai laàm giaùo huaán cuûa ñaïo Hoài vaø nhö coù tröôøng hôïp ñaõ xaûy ra, moät em hoïc sinh Kitoâ giaùo ñaõ bò caùo buoäc toäi phaïm thöôïng.

Moät nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Tin Laønh Pakistan ghi nhaän raèng chính saùch giaùo duïc môùi cuûa Pakistan khoâng thöøa nhaän nhöõng ñoùng goùp tích cöïc cuûa Kitoâ giaùo, moät giaùo hoäi maëc duø ñöùng trong hoaøn caûnh khoù khaên luoân rao giaûng tinh thaàn khoan nhöôïng vaø hoøa bình trong caùc cô cheá giaùo duïc cuûa mình. Trong khi ñoù cha Archie D'Souza thuoäc Toång Giaùo Phaän Karachi thì cho raèng keå töø khi Pakistan taùch rôøi khoûi AÁn Ñoä vaøo naêm 1947, ngaønh giaùo duïc laø moät trong caùc laõnh vöïc muïc vuï maø giaùo hoäi coù theå vaø tích cöïc daán thaân hoaït ñoäng taïi Pakistan. Theo cha D'Souza traùch nhieäm cuûa caùc nhaø giaùo duïc khoâng chæ giuùp caùc em hoïc sinh trau gioài kieán thöùc nhöng coøn phaûi ñaûm baûo vieäc huaán luyeän cho moät theá heä töông lai, ñeå qua ñoù, caùc em hoïc sinh seõ tröôûng thaønh trong tinh thaàn traùch nhieäm cho rieâng chính baûn thaân xöùng vôùi nhaân phaåm cuûa mình.


Thaùnh leã an taùng Ñaïi Taù Alois Estermann vaø baø vôï

Thaùnh leã an taùng Ñaïi Taù Alois Estermann vaø baø vôï.

Vatican - 6.05.98 - Nhaân danh ÑTC, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác vuï Khanh, ñaõ chuû söï thaùnh leã an taùng Ñaïi Taù Alois Estermann vaø baø vôï Gladys Meza, vôùi söï hieän dieän cuûa cha meï, caùc ngöôøi trong gia ñình, Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só vaø raát ñoâng giaùo daân, vaøo luùc 5 giôø chieàu thöù Tö 6.05.98. Cuøng ñoàng teá vôùi Ñöùc Hoàng Y coù saùu vò Hoàng Y, nhieàu Giaùm Muïc vaø linh muïc thuoäc caùc cô quan cuûa Giaùo Trieàu Roma vaø moät soá ñeán töø Thuïy Só.

Giaûng trong Thaùnh leã, nhaân danh ÑTC, Ñöùc Hoàng Y chia buoàn vôùi gia ñình vaø vôùi Ñoaøn Veäï Binh Thuïy Só . ÑHY ca ngôïi ñöùc tin vaø loøng trung thaønh vaø söï can ñaûm cuûa Ñaïi Taù Alois Estermann trong gaàn 20 naêm phuïc vuï Toøa Thaùnh. Caùi cheát ñoät ngoät vaø baïo ñoäng cuûa Ñaïi Taù gaây neân ñau ñôùn, nhöng cuõng laø moät thuùc ñaåy maïnh meõ cho Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só can ñaûm vaø trung thaønh hôn trong phuïc vuï.

Moät ngaøy ñau buoàn xaåy ñeán khoâng theå xoùa boû lòch söû oai huøng trong 5 theá kyû cuûa Ñoaøn Veä Binh ñöôïc. ÑTC hoaøn toaøn tín nhieäm, ñaùnh giaù cao vieäc phuïc vuï vaø toû loøng bieát ôn Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só . Ñöùc Hoàng Y nhaéc laïi raèng: hai giôø tröôùc khò bò gieát cheát, hai oâng baø Ñaïi Taù ñaõ döï thaùnh leã vaø röôùc leã. Hai oâng, baø ñaõ hieäp nhaát trong ñôøi soáng, nay hieäp nhaát vôùi nhau trong caùi cheát vaø trong cuoäc soáng vónh cöûu. Xin Chuùa ñoùn hai linh hoàn naøy vaøo nhaø cöïc laïc cuûa Ngöôøi. Caùi cheát ñoät ngoät naøy baùo cho chuùng ta hay: phaûi canh phoøng vaø saün saøng luoân. Ñöùc Hoàng Y khoâng queân nhaéc ñeán haï só Cedric Tornay, ngöôøi ñaõ xaû suùng vaøo hai oâng baø Ñaïi Taù vaø roài sau ñoù töï saùt. Xin phuù thaùc cho loøng nhaân haäu vaø tha thöù cuûa Thieân Chuùa, vì nhöõng söï yeáu ñuoái loaøi ngöôøi.

Ñöùc Hoàng Y noùi theâm raèng: Luùc naøy laø luùc yeân laëng vaø suy tö, khoâng phaûi laø luùc baøn luaän. Luùc naøy laø luùc khoùc thöông, nhöng khoâng thaát voïng. Moïi ngöôøi cheát trong Añam, moïi ngöôøi soáng laïi trong Chuùa Kitoâ phuïc sinh. Nhö Thaùnh Phaoloâ vieát trong baøi ñoïc moät: "Khoâng gì coù theå chia lìa toâi khoûi tình yeâu Chuùa Kitoâ... caû söï cheát nöõa".

Ñöôïc bieát thöù Naêm 7.05.98, trong nhaø thôø Thaùnh Anna, nhaø thôø giaùo xöù cuûa nhaân vieân laøm vieäc taïi Vatican, thaùnh leã an taùng cuõng ñöôïc cöû haønh cho haï só Cedric Tornay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page