Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 05 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät soá Giaùo Hoäi Chính Thoáng taåy chay moät phaàn cuûa hoäi nghò do Hoäi Ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ toå chöùc taïi Zimbabwe

Moät soá Giaùo Hoäi Chính Thoáng taåy chay moät phaàn cuûa hoäi nghò do Hoäi Ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ toå chöùc taïi Zimbabwe.

Geneve [Apic 5/05/98] - Moät soá Giaùo Hoäi Chính Thoáng quyeát ñònh taåy chay moät phaàn cuûa Hoäi Nghò do Hoäi Ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ toå chöùc taïi Harare, Zimbabwe vaøo thaùng 12/1998.

Trong moät cuoäc gaëp gôõ taïi Thessalonica, Hy Laïp, töø ngaøy 29/04/98 ñeán 2/05/98 vöøa qua, ñaïi dieän caáp cao cuûa 15 giaùo hoäi Chính Thoáng ñaõ yeâu caàu caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng khoâng neân tham döï vaøo caùc buoåi phuïng vuï vaø caàu nguyeän taïi Hoäi Nghò. Caû 15 Giaùo Hoäi Chính Thoáng coù ñaïi dieän trong cuoäc gaëp gôõ taïi Thessalonica ñeàu laø thaønh vieân toaøn phaàn cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ.

Cuoäc gaëp gôõ taïi Thessalonica ñaõ dieãn ra tieáp theo sau moät naêm ñaày baát maõn trong caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng vì caùc hoaït ñoäng cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ. Ñoái vôùi caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng, caùc hoaït ñoäng, ñöôøng loái vaø caùch cöû haønh phuïng vuï cuûa Hoäi Ñoàng ñaïi keát thöôøng chæ phaûn aùnh nhöõng quan taâm cuûa caùc thaønh vieân Tin Laønh maø thoâi. Vieäc xöû duïng "ngoân ngöõ bao goàm", söï hieän dieän cuûa caùc nöõ linh muïc vaø nöõ muïc sö trong caùc buoåi caàu nguyeän chung, cuõng nhö vieäc thaûo luaän, veà caùc ñeà taøi nhö ñoàng tính luyeán aùi laø nhöõng lyù do taïo ra söï baát maõn nôi caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng.


Vò chæ huy Ñoaøn Veäï Binh Thuïy Só trong Noäi Thaønh Vatican bò saùt haïi

Vò chæ huy Ñoaøn Veäï Binh Thuïy Só trong Noäi Thaønh Vatican bò saùt haïi.

Vatican - 5.05.98 - Taát caû baûn tin cuûa Ñaøi Vatican hoâm thöù Ba 5.05.98, daønh ñeå noùi veà vuï saùt haïi Ñaïi Taù Alois Estermann, vöøa ñöôïc ÑTC boå nhieäm hoâm thöù Hai 4.05.98 laøm Chæ Huy Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só.

Vuï saùt haïi xaåy ra vaøo luùc 9 giôø toái thöù Hai 4.05.98, giôø Roma, ngay taïi nhaø cuûa Vieân Chæ Huy trong Noäi Thaønh Vatican. Cuøng bò saùt haïi vôùi Ñaïi Taù Alois Estermann coù baø vôï cuûa OÂng, ngöôøi Venezuela, tröôùc ñaây laø coâng chöùc cuûa Söù Quaùn Venezuela ôû Roma. Beân caïnh hai vôï choàng ñaïi taù, coøn coù moät haï só quan, Cedric Tornay, naèm cheát treân moät khaåu suùng luïc.

Theo cuoäc ñieàu tra, thì vieân haï só quan naøy ñaõ haï saùt hai vôï choàng Ñaïi Taù Alois Estermann vaø sau ñoù anh ñaõ duøng chính vuõ khí naøy ñeå töï töû.

Trong cuoäc hoïp baùo saùng thöù Ba 5.05.98, Tieán Só Navarro Valls, Giaùm Ñoác Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, tuyeân boá: "Luaät sö Marrone, vò thaåm phaùn duy nhaát cuûa Quoác Gia Thaønh phoá Vatican, laø ngöôøi chæ huy vuï ñieàu tra. Vò Thaåm phaùn ñaõ ra leänh khaùm nghieäm ba thi haøi. Vì chöa bieát roõ caùc lyù do chính xaùc, vì thuû phaïm cuõng töï saùt, OÂng chæ coù theå ñöa ra giaû thuyeát naøy laø: haï só quan kia "noåi côn ñieân", neân ñaõ haønh ñoäng nhö vaäy, moät haønh ñoäng töø gaàn 500 naêm nay, nghóa laø töø naêm thaønh laäp Ñoaøn Veäï Binh Thuïy Só vaøo naêm 1506, döôùi Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Giulio II ñeán nay, thì chöa bao giôø xaåy ra trong Noäi Thaønh Vatican moät vuï aùm haïi nhö vaäy. Moät haønh ñoäng ñaõ gaây xuùc ñoäng vaø ñau buoàn nhieàu cho ÑTC, cho thanh danh Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só taïi Vatican, cho Gia Ñình, cho Giaùo Hoäi taïi Thuïy Só vaø cho Chính Phuû Lieân Bang Thuïy Só.

Khi ñöôïc Ñöùc Cha Stanislao Dziwisz, thö kyù rieâng baùo tin, ÑTC raát ñau ñôùn vaø heát söùc ngaïc nhieân. Ngaøi vaøo nhaø nguyeän rieâng caàu nguyeän cho linh hoàn caùc ngöôøi ñaõ cheát vaø cho gia ñình, cho Ñoaøn Veäï Binh Thuïy Só vaø cho taát caû nhöõng ai ñau ñôùn veà caùi cheát naøy. Trong böùc ñieän vaên göûi cho cha meï cuûa Ñaïi Taù Alois Estermann, ÑTC baøy toû söï ñau ñôùn saâu xa cuûa ngaøi tröôùc moät tin haàu nhö khoâng coù theå tin ñöôïc nhö vaäy.

ÑTC vieát theâm: "Trong moät tình hình, xeùt theo phöông dieän loaøi ngöôøi, khoâng theå hieåu ñöôïc, toâi ñem ñeán tröôùc Toøa Chuùa, Chuùa cuûa söï soáng vaø söï cheát, nhöõng caâu hoûi vaø söï ñau ñôùn nôi moïi ngöôøi trong nhöõng ngaøy naøy. Trong nieàm hy voïng cuûa Phuïc Sinh, Toâi ban pheùp laønh ñaëc bieät cho OÂng, Baø vaø cho taát caû nhöõng ai cuøng ñau khoå vôùi OÂng, Baø".

Ñöùc Cha Ameùdeùe Grab, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thuïy Só tuyeân boá: "Ñaây laø moät söï ñau ñôùn quaù lôùn lao, tröôùc vuï vöøa xaåy ra". Ngaøi goïi Ñaïi Taù Alois Estermann laø moät ngöôøi ngay thaúng, trung thaønh vaø coù moät ñôøi soáng lieâm khieát raát ñaùng caûm phuïc".

Hoäi Ñoàng Lieân Bang Thuïy Só, trong moät thoâng caùo, cuõng ñaõ cho bieát laø ñaõ nhaän ñöôïc tin theâ thaûm kia vôùi söï ñau buoàn lôùn lao vaø ñoàng thôøi göûi ñieän vaên chia buoàn vôùi gia ñình caùc naïn nhaân vaø vôùi Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só taïi Vatican. Hoäi Ñoàng Lieân Bang Thuïy Só khuyeân caùc veä binh can ñaûm ñeå löôùt thaéng thaûm kòch voâ cuøng ñau ñôùn naøy gaây neân cho caû Ñoaøn, töø gaàn 5 theá kyû naøy vaãn trung thaønh phuïc vuï Ñöùc Thaùnh Cha.

Theo Tieán Só Navarro Valls, thì haï só quan Cedric Tornay ít laâu nay coù phaøn naøn vôùi caùc baïn ñoàng nghieäp veà vieäc Ñaïi Taù Alois Estermann khoâng quan taâm ñeán mình. Thöù Hai 4.05.98, anh coù nhôø ngöôøi baïn trong Ñoaøn Veä binh göûi moät thö cho gia ñình, nhöng khoâng ai bieát noäi dung. Roài thaùng Hai 1998 vöøa qua, Ñaïi Taù Alois Estermann coù göûi cho anh ta moät thö caûnh caùo vì ban ñeâm khoâng trôû veà truï sôû. Anh Tornay coøn phaøn naøn vôùi caùc baïn ñoàng nghieäp laø khoâng ñöôïc ghi vaøo soå nhöõng binh só ñöôïc thaêng thöôûng trong ngaøy Leã cuûa Ñoaøn Veä Binh, ngaøy leã ñaùng leõ ñöôïc cöû haønh vaøo thöù Tö muøng 6.05.98, ngaøy Leã kyû nieäm haèng naêm 147 veä binh ñaõ lieàu maïng vaøo naêm 1527, ñeå baûo veä Ñöùc Clemente VII (1523-1534), khi Thaønh Roma bò bao vaây.

Veà thaân theá cuûa Ñaïi Taù Alois Estermann, Tieán Só Navarro Valls, Giaùm Ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, cho bieát caùc chi tieát sau ñaây:

Alois Estermann naêm nay 44 tuoåi, ñöôïc ÑTC boå nhieäm chæ huy Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só ngaøy 4.05.98, thay theá Ñaïi Taù Roland Buchs, xin veà höu töø thaùng 11 naêm 1997. Ñaïi Taù Alois Estermann ñaõ heát söùc tieáp cöùu cho ÑTC khi vöøa bò anh Ali Agca baén troïng thöông ngaøy 13 thaùng 05 naêm 1981.

Alois Estermann sinh taïi Gunawil, thuoäc Bang Lucerne, Thuïy só, phuïc vuï taïi Vatican töø 20 naêm nay. Noùi thaønh thaïo 5 thöù tieáng: Ñöùc, Phaùp, Anh, YÙ, Taây Ban Nha, thuoäc ñoaøn tuøy tuøng baûo veä an ninh cho ÑTC trong 30 chuyeán vieáng thaêm muïc vuï quoác teá. Ngoaøi vieäc theo caùc lôùp huaán luyeän veà quaân söï vaø veà chæ huy, Alois Estermann coù baèng veà Thaàn Hoïc vaø laø Caùo Thænh Vieân cuûa vuï laøm aùn phong Chaân Phöôùc cho moät giaùo daân, ngöôøi cha gia ñình. Alois Estermann laø moät con ngöôøi coù nhöõng ñöùc tính khaùc thöôøng veà chuyeân nghieäp vaø veà thieâng lieâng. Hình aûnh cuûa Ñaïi Taù seõ ñöôïc nhôù maõi trong lòch söû Giaùo Hoäi, beân caïnh vuï möu saùt ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ngaøy 13.05.1981.

Leã an taùng Ñaïi Taù seõ ñöôïc cöû haønh luùc 17 giôø thöù Tö 6.05.98 trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, chuû söï.

Lòch söû veà Ñoaøn Veäï Binh Thuïy Só phuïc vuï trong Noäi Thaønh Vatican. Khaùch du lòch höùng thuù nhieàu veà binh phuïc maàu saéc: vaøng, ñoû, xanh da trôøi cuûa caùc Veäï binh Thuïy Só do hoïa só Michelange veõ maãu, töø gaàn 5 theá kyû nay khoâng thay ñoåi. Nhieàu ngöôøi xin chuïp hình giöõ laøm kyû nieäm. Tuy bieát xöû duïng vuõ khí toái taân (haàu nhö hoaøn toaøn laø vuõ khí Thuïy Só), caùc Veä Binh vaãn caàm caây giaùo daøi, trong vieäc canh gaùc vaø trong caùc leã nghi. Ñaây thöïc laø moät Ñoaøn quaân vuõ trang vôùi nhöõng phöông tieän toái taân, tuy beù nhoû nhaát treân theá giôùi, ñeå baûo veä an ninh cho ÑTC vaø giöõ traät töï trong Noäi Thaønh Vatican vaø trong luùc cöû haønh caùc leã nghi, caùc buoåi tieáp kieán.

Söï hieän cuûa Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só trong Vatican coù töø naêm 1300; nhöng ngaøy 26 thaùng Gieâng naêm 1506 môùi ñöôïc Ñöùc Giulio II (1503-1513) chính thöùc thaønh laäp thaønh ñoäi quaân. Vaø ñaây laø ñoäi quaân duy nhaát coøn laïi trong Vatican, sau nhöõng caûi toå cuûa Coâng Ñoàng Vatican 2 vaø tuøy thuoäc tröïc tieáp ÑTC. Leã quan troïng hôn caû cuûa Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy moàng 6 thaùng 5 moãi naêm, ñeå nhôù laïi 147 Veäï Binh ñaõ hy sinh maïng soáng naêm 1527 ñeå cöùu soáng Ñöùùc Clemente VII, luùc Roma bò bao vaây.

Ñoaøn Veä Binh Thuïy só goàm khoaûng 100 töï nguyeän ñeán töø caùc Bang cuûa Thuïy Só, trong soá naøy coù 4 só quan, 23 haï só quan vaø hôn 70 binh só, moät vò tuyeân uùy. Qui luaät aán ñònh nhö sau: caùc thanh nieân coâng giaùo Thuïy Só tuoåi töø 19 ñeán 30 coù theå xin gia nhaäp Ñoaøn Veä Binh. Moãi naêm tuyeån moät laàn. Sau khi luyeän taäp veà chuyeân moân, veà thieâng lieâng, caùc taân binh seõ tuyeân theä vaøo ngaøy moàng 6 thaùng 05, ngaøy Leã cuûa Veä Binh. Nhöng naêm nay, vì bieán coá ñau buoàn vöøa xaûy ra, neân khoâng cöû haønh leã kyû nieäm naày.


800 Beà Treân Toång Quyeàn tham döï Hoäi Nghò Quoác Teá taïi Roma

800 Beà Treân Toång Quyeàn tham döï Hoäi Nghò Quoác Teá taïi Roma.

(Avvenire 5.05.98) - Roma - 5.05.98 - Trong ba ngaøy töø moàng 4 ñeán moàng 7 thaùng 05/1998, taùm traêm Beà Treân Toång quyeàn ngaønh Nöõ tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi haèng naêm do Lieân Hieäp quoác teá caùc Beà Treân Toång Quyeàn toå chöùc taïi Roma. Ñeà taøi cuûa Khoùa Hoïp laø: "Caùc Nöõ Tu, nhöõng ngöôøi xaây döïng moät con ñöôøng töông lai tieán ñeán tình lieân ñôùi môùi". Ngoaøi vieäc cuûng coá giaây lieân keát giöõa nhau, caùc Nöõ Tu tham döï seõ suy tö veà nhöõng thaùch ñoá môùi cuûa muïc vuï vaø cuøng chia seû nhöõng kinh nghieäm veà vieäc chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000.

Trong caùc ñeà taøi ñöôïc thaûo luaän, caùc Beà Treân Toång Quyeàn coøn baøn ñeán vieäc toå chöùc cuoäc gaëp gôõ theá giôùi cho caùc Tu Só treû. Cuoäc gaëp gôõ ñaàu tieân naêm 1997 taïi Roma ñaõ thaønh coâng myõ maõn. Soá tham döï ñoâng ñaûo, treân moät ngaøn. Ñaây laø daáu hieäu cuûa söï löu yù lôùn lao ñeán cuoäc gaëp gôõ, ñeå hoïc hoûi vaø trao ñoåi kinh nghieäm veà ñôøi soáng taän hieán vaø laø moät cô hoäi gia taêng vieäc tröôûng thaønh veà caù nhaân cuõng nhö veà coäng ñoàng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page