Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 04 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Quaûng baù caùc ñoaïn Kinh Thaùnh treân caùc phöông tieän di chuyeån coâng coäng taïi Thuïy Só

Quaûng baù caùc ñoaïn Kinh Thaùnh treân caùc phöông tieän di chuyeån coâng coäng taïi Thuïy Só.

Lousanne - Thuïy Só [Apic 4/05/98] - Töø Leã Phuïc Sinh cho ñeán cuoái thaùng Tö 1998 vöøa qua, nhieàu caâu Kinh Thaùnh ñaõ ñöôïc quaûng baù treân caùc phöông tieän di chuyeån coâng coäng taïi nhöõng thaønh phoá chính cuûa Thuïy Só.

Chieán dòch quaûng baù Kinh Thaùnh naøy laø do saùng kieán cuûa Haûng Quaûng Caùo Kitoâ Giaùo coù teân laø Haûng C, töùc vì Chuùa Kitoâ, Chieán Dòch seõ ñöôïc laëp laïi vaøo dòp Leã Hieän Xuoáng saép tôùi.

Caùc caâu Kinh Thaùnh coù mang söù ñieäp Hy Voïng ñaõ ñöôïc daùn treân caùc phöông tieän di chuyeån coâng coäng taïi 12 thaønh phoá Thuïy Só. Toång coäng coù taát caû 2,500 taám baûn ñaõ ñöôïc daùn treân caùc xe buyùt vaø xe ñieän töø Leã Phuïc Sinh cho ñeán cuoái thaùng Tö 1998 vöøa qua.

Töø luùc ñöôïc thaønh laäp hoài naêm 1984 cho ñeán nay, haûng quaûng caùo Kitoâ Giaùo C naøy ñaõ quaûng baù ñeàu ñaën caùc caâu Kinh Thaùnh baèng con ñöôøng quaûng caùo. Naêm 1993, Haûng naøy ñaõ cho in 48 caâu Kinh Thaùnh treân 12 trieäu goùi ñöôøng, trong ñoù 10 trieäu ñaõ ñöôïc tieâu thuï.

Ñeå taøi trôï cho hoaït ñoäng, Haûng C keâu goïi loøng haûo taâm cuûa daân chuùng Tin Laønh cuõng nhö Coâng Giaùo.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Khartoum, Soudan ñaõ ñöôïc traû töï do

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Khartoum, Soudan ñaõ ñöôïc traû töï do.

Khartoum - Soudan [Apic 4/05/98] - Ñöùc Cha Gabriel Rubeir Wako, Toång Giaùm Muïc Khartoum, Soudan, ñaõ ñöôïc traû töï do hoâm thöù Baûy 3/05/98 vöøa qua, sau moät ngaøy bò giam giöõ.

Caùc linh muïc, giaùo daân cuõng nhö Ñöùc Toång Giaùm Muïc Marco Dino Brogi, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Soudan ñaõ leân tieáng phaûn ñoái veà vuï baét giöõ. Hoâm 22 thaùng 04/1998 vöøa qua, moät toøa aùn taïi Soudan ñaõ buoäc ñöùc cha Wako boài thöôøng 500 ngaøn ñoâ la cho moät thöông gia ngöôøi Soudan vì oâng naøy toá caùo Ñöùc Cha ñaõ khoâng chòu traû tieàn cho soá löông thöïc maø oâng ta ñaõ cung caáp cho ngöôøi tî naïn. Nhöng Ñöùc Cha Wako cho bieát toøa toång giaùm muïc khoâng heà nhaän ñöôïc soá löông thöïc aáy.

Vieäc baét giöõ Ñöùc Toång Giaùm Muïc Khartoum ñaõ khieán cho nhieàu quan saùt vieân phaûi ngôõ ngaøng, bôûi vì töø ngaøy 4 ñeán 18 thaùng 05/1998 naøy, Ñöùc Cha ñöôïc chính töôùng Ahmed el Bechu, nguyeân thuû quoác gia Soudan, môøi tham döï cuoäc hoøa ñaøm giöõa chính phuû vaø quaân ñoäi giaûi phoùng Soudan döï truø dieãn ra taïi Nairobi.


Moät phaùi ñoaøn cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh gaëp gôõ vôùi ñaïi dieän cuûa Quæ Tieàn Teä Quoác Teá vaø Ngaân Haøng Theá Giôùi

Moät phaùi ñoaøn cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh gaëp gôõ vôùi ñaïi dieän cuûa Quæ Tieàn Teä Quoác Teá vaø Ngaân Haøng Theá Giôùi.

New York [Apic 4/05/98] - Hoài cuoái tuaàn qua, moät phaùi ñoaøn cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh, do Ñöùc Cha Oscar Rodriguez, Toång Giaùm Muïc Tegueigalpa, kieâm chuû tòch cuûa Lieân Hoäi Ñoàng, caàm ñaàu, ñaõ gaëp gôõ vôùi ñaïi dieän cuûa Ngaân Haøng Phaùt Trieån Lieân Myõ Chaâu, Quæ Tieàn Teä Quoác Teá vaø Ngaân Haøng Theá Giôùi.

Quan ngaïi vì nhöõng haäu quaû veà maët xaõ hoäi vaø kinh teá maø vaán ñeà nôï naàn trong vuøng ñaõ taïo neân, caùc ñöùc giaùm muïc Chaâu Myõ Latinh ñaõ baøy toû öôùc muoán ñöôïc coäng taùc vôùi ba toå chöùc treân. Phaùi ñoaøn ñaõ yeâu caàu giaûm nôï cho caùc nöôùc Chaâu Myõ Latinh, ñoàng thôøi chaáp nhaän coäng taùc vôùi ba toå chöùc naøy trong moät soá laõnh vöïc nhö choáng tham nhuõng vaø ñeà cao vai troø cuûa xaõ hoäi daân söï trong cuoäc caûi toå kinh teá.


Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Manila caûnh caùo quaân ñoäi ñöøng can thieäp vaøo cuoäc baàu cöû

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Manila caûnh caùo quaân ñoäi ñöøng can thieäp vaøo cuoäc baàu cöû.

(AFP 4/05/98) - Philippines (Manila) - Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, Toång Giaùm Muïc Manila, vöøa ñöa ra lôøi caûnh caùo quaân ñoäi ñöøng can thieäp vaøo cuoäc baàu cöû seõ dieãn ra vaøo thöù Hai tuaàn tôùi 11/05/98, vaø baát cöù moät haønh ñoäng can thieäp naøo cuûa quaân ñoäi seõ phaûi ñoái ñaàu vôùi söùc maïnh cuûa nhaân daân.

Trong moät thoâng caùo lieân quan tôùi baàu cöû vaø seõ ñöôïc ñoïc trong caùc thaùnh leã Chuùa Nhaät taïi thuû ñoâ Manila, moät ngaøy tröôùc khi caùc cöû tri ñi boû phieáu, vò Toång Giaùm Muïc Manila khaúng ñònh raèng quyeát ñònh cuûa caùc cöû tri phaûi ñöôïc chaáp nhaän, moät khi söï choïn löïa cuûa hoï ñaõ roõ raøng vaø cho duø choïn löïa ñoù coù khaùc bieät vôùi söï choïn löïa cuûa rieâng caù nhaân. Trong thoâng caùo, Ñöùc Hoàng Y Sin khoâng neâu do danh taùnh ai laø ngöôøi seõ chuû möu caùc vuï gian laän hay cöôùp phieáu ñeå daønh phaàn thaéng veà phía hoï, nhöng roõ raøng ngaøi cho laø coù theå quaân ñoäi seõ can thieäp vaø toång tö leänh naém quyeàn kieåm soaùt quaân ñoäi khoâng ai khaùc hôn laø toång thoáng Fidel Ramos.

Keát quaû caùc cuoäc thaêm doø dö luaän coù uy tín taïi Philippines cho thaáy, öùng cöû vieân do toång thoáng Ramos ñeà cöû laø oâng Jose De Venecia, chuû tòch quoác hoäi, veà sau öùng cöû vieân cuûa phe ñoái laäp laø oâng Joseph Estrada, phoù toång thoáng, raát xa. Phe ñoái laäp caùo buoäc raèng toång thoáng Ramos coù theå duøng tôùi thuû ñoaïn cöôùp phieáu vaø caùc hình thöùc gian laän khaùc ñeå giaønh phaàn thaéng cho ngöôøi oâng ñeà cöû. Lôøi caùo buoäc naøy ñaõ bò oâng Ramos thaúng thaén baùc boû. Tuy nhieân nhöõng vuï baïo ñoäng lieân quan tôùi baàu cöû ñang xaûy ra trong nhöõng ngaøy naøy, ñaëc bieät laø taïi mieàn Nam Philippines, ñaõ khieán cho coâng chuùng lo sôï laø seõ coù bieán loaïn neáu phe ñoái laäp thaéng cöû.

Tuy Ñöùc Hoàng Y Sin ñaõ coâng khai tuyeân boá raèng, oâng Joseph Estrada, öùng cöû vieân toång thoáng cuûa phe ñoái laäp, khoâng xöùng ñaùng veà maët luaân lyù vaø khaû naêng laõnh ñaïo, ñeå laøm moät vò nguyeân thuû quoác gia, nhöng trong thoâng caùo noùi treân, ngaøi xaùc ñònh gian laän trong baàu cöû laø moät toäi phaïm nghieâm troïng choáng laïi ngöôøi daân vaø choáng caû Thieân Chuùa. Thoâng caùo coù ñoaïn ghi nhö sau: "Can thieäp vaøo tieán trình baàu cöû ñeå giaønh phaàn thaéng baèng baát cöù thuû ñoaïn gian xaûo naøo, laø moät toäi aùc nghieâm troïng choáng laïi caùc cöû tri vaø choáng Thieân Chuùa. Caáu keát vôùi quaân ñoäi ñeå thöïc hieän nhöõng thuû ñoaïn loïc löøa töùc laø phaûn boäi söï tin töôûng cuûa ngöôøi daân, khi maø vai troø cuûa quaân ñoäi phaûi laø baûo veä chuû quyeàn cuûa quoác gia chöù khoâng cho rieâng tham voïng cuûa moät caù nhaân naøo. Trong tröôøng hôïp coù gian laän baàu cöû, söùc maïnh nhaân daân, nhöõng ngöôøi ñöôïc Thieân Chuùa ban söùc maïnh, moät laàn nöõa seõ chöùng minh söï Quan Phoøng cuûa Thieân Chuùa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page