Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 03 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Kitoâ höõu Tehad ñöôïc môøi goïi caàu nguyeän chung vôùi ngöôøi Hoài Giaùo

Caùc Kitoâ höõu Tehad ñöôïc môøi goïi caàu nguyeän chung vôùi ngöôøi Hoài Giaùo.

Tehad [Apic 3/05/98] - Caùc nhaø laõnh ñaïo Hoài Giaùo taïi Coïng Hoøa Tehad ñaõ môøi caùc tín höõu Kitoâ trong nöôùc cuøng caàu nguyeän chung vôùi caùc tín höõu Hoài Giaùo ñaõ baûo ñaûm cho tính caùch theá tuïc cuûa quoác gia.

Lôøi môøi goïi naøy ñöôïc ñöa ra sau ngaøy caàu nguyeän cuûa ngöôøi Hoài Giaùo ñöôïc toå chöùc taïi thuû ñoâ cuûa Coïng Hoøa Tehad, döôùi söï ñieàu ñoäng cuûa ñaïi taù Mouammar Kadhafi, nhaân ngaøy ñaàu naêm cuûa Hoài Giaùo vaø vôùi söï tham döï cuûa nhieàu nhaø laõnh ñaïo chính trò vaø toân giaùo taïi Phi Chaâu.

Chuû tòch quoác hoäi Tehad laø oâng Kader Kamougeù, voán laø moät tín höõu Kitoâ, ñaõ leân tieáng toá caùo ngaøy caàu nguyeän maø oâng xem nhö moät xuùc phaïm ñeán Coïng Hoøa Tehad. Phaùt bieåu treân ñaøi tieáng noùi quoác teá Phi Chaâu coù teân laø "Phi Chaâu soá I", oâng Kamougeù noùi raèng, Coïng Hoøa Tehad laø moät quoác gia ña vaên hoùa vaø ña toân giaùo, do ñoù söï thoáng nhaát ñaát nöôùc caàn phaûi ñi ñoâi vôùi tính caùch theá tuïc cuûa quoác gia.


Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi taùi laäp ñoái thoaïi vaø caûm thoâng giöõa Israel vaø Palestine

Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi taùi laäp ñoái thoaïi vaø caûm thoâng giöõa Israel vaø Palestine.

Roma [Apic 3/05/98] - Vaøo giöõa luùc hoäi nghò thöôïng ñænh giöõa thuû töôùng Netanyahu cuûa Israel vaø chuû tòch Yasser Arafat cuûa Palestine seõ dieãn ra taïi London, Anh Quoác, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ keâu goïi noái laïi con ñöôøng ñoái thoaïi vaø thoâng caûm giöõa hai beân.

Trong buoåi ñoïc kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng tröa Chuùa Nhaät 3/05/98, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ baøy toû mong öôùc raèng Israel vaø Palestine cuõng nhö caùc nöôùc ñöùng ra laøm trung gian hoøa giaûi caàn phaûi thöïc söï quyeát taâm taùi laäp con ñöôøng ñoái thoaïi vaø thoâng caûm.

Theo lôøi môøi cuûa thuû töôùng Anh Tony Blair, nhaø laõnh ñaïo Palestine vaø thuû töôùng Israel seõ gaëp gôõ nhau taïi London, tröôùc söï hieän dieän cuûa ngoaïi tröôûng Myõ, baø Madeleine Albright, Hoa Kyø muoán ñaït ñöôïc moät thoûa thuaän giöõa Palestine vaø Israel veà vieäc trieät thoaùi quaân ñoäi Israel ra khoûi nhöõng vuøng bò chieám ñoùng.

Cuõng trong buoåi ñoïc kinh laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ nhaéc laïi vôùi hai daân toäc Israel vaø Palestine raèng chæ coù moät con ñöôøng: ñoù laø con ñöôøng cuûa hoøa bình, toân troïng, coâng lyù vaø coäng taùc. Ngaøi keâu goïi khaùch haønh höông coù maët trong buoåi ñoïc kinh haõy caàu nguyeän xin Chuùa soi saùng nhöõng ngöôøi tham döï vaøo cuoäc gaëp gôõ quan troïng naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page