Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 02 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhoùm tin laønh Baéc Ai Len keâu goïi boû phieáu choáng thoûa öôùc hoøa bình

Nhoùm tin laønh Baéc Ai Len keâu goïi boû phieáu choáng thoûa öôùc hoøa bình.

(Reuters 2/05/98) - Baéc Ai Len (Belfast) - Nhoùm tin laønh meänh daønh laø "Traät Töï Cam" (Orange Order), vöøa leân tieáng keâu goïi nhöõng ngöôøi uûng hoä hoï boû phieáu choáng thoûa öôùc hoøa bình trong cuoäc tröng caàu daân yù vaøo ngaøy 22/05/98 tôùi ñaây.

Traät Töï Cam, moät trong caùc nhoùm tin laønh coù aûnh höôûng raát lôùn ôû mieàn Baéc Ai Len, cho raèng hoï khoâng theå chaáp nhaän thoûa öôùc naøy vì tuy laø thoûa öôùc vaãn duy trì moái lieân heä cuûa mieàn Baéc Ai Len vôùi Anh Quoác, nhöng maët khaùc noù cuõng taïo ñieàu kieän ñeå xaây döïng caùc nhòp caàu giöõa Baéc Ai Len vôùi Coäng Hoøa Ai Len. Ñaây laø ñieàu maø ngöôøi Tin Laønh ôû Baéc Ai Len khoâng theå naøo chaáp nhaän ñöôïc bôûi vì hoï luoân tranh ñaáu ñeå mieàn Baéc Ai Len ñöôïc saùt nhaäp hoaøn toaøn vaøo laõnh thoå Anh Quoác. Ñoái vôùi ngöôøi Tin Laønh Baéc Ai Len, thoûa öôùc naøy seõ laøm suy yeáu moái lieân heä giöõa Baéc Ai Len vôùi Anh Quoác vaø laø böôùc môû ñöôøng ñeå ñöa mieàn laõnh thoå naøy taùi thoáng nhaát vôùi Coäng Hoøa Ai Len.

Baø Mo Mowlam, boä tröôûng Anh Quoác ñaëc traùch mieàn Baéc Ai Len, thì hoâ haøo caùc cöû tri taïi Coäng Hoøa Ai Len cuõng nhö ôû mieàn Baéc haõy boû phieáu thuaän cho thoûa hieäp vì noù seõ taïo cô hoäi khôûi ñaàu môùi cho caû ngöôøi Coâng Giaùo cuõng nhö Tin Laønh. Ultster Unionist, ñaûng Tin Laønh chính ôû Baéc Ai Len ñaõ taùn thaønh thoûa öôùc, trong khi Sinn Fein, caùnh chính trò cuûa Quaân Ñoäi Coäng Hoøa Ai Len, seõ trieäu taäp moät phieân hoïp vaøo ngaøy 10/05/98 tôùi ñaây ñeå thaûo luaän tröôùc khi coâng boá quyeát ñònh uûng hoä hay choáng thoûa hieäp. Tuaàn tröôùc, Quaân Ñoäi Coäng Hoøa Ai Len ra thoâng caùo keâu goïi daân chuùng taïi Coäng Hoøa Ai Len haõy taùn thaønh thoûa hieäp, tuy nhieân toå chöùc voõ trang naøy ñaõ baùc boû vieäc giaûi giôùi, chieáu theo moät trong caùc ñieàu khoaûn cuûa thoûa hieäp. Quaân Ñoäi Coäng Hoøa Ai Len cho raèng vieäc giaûi giôùi kho voõ khí hoaøn toaøn laø quyeát ñònh cuûa rieâng hoï maø thoâi.


ÑTC tieáp Ban Giaùm Ñoác vaø sinh vieân Tröôøng "Ballerini" cuûa giaùo phaän Milano

ÑTC tieáp Ban Giaùm Ñoác vaø sinh vieân Tröôøng "Ballerini" cuûa giaùo phaän Milano.

Vatican - 02.05.98. Saùng thöù Baåy 2/05, ÑTC ñaõ tieáp Ban Giaùm Ñoác, Giaùo Sö vaø 1,500 sinh vieân Tröôøng "Ballerini" thuoäc Toång Giaùo Phaän Milano, Baéc nöôùc YÙ.

Trong dieãn vaên, ÑTC noùi: "Vieäc söu taàm khoa hoïc vaø trieát hoïc, neáu ñöôïc laøm moät caùch nghieâm chænh vaø vôùi tinh thaàn côûi môû ñoùn nhaän chaân lyù, thì vieäc söu taàm ñoù xem ra nhö töï nhieân daãn ñeán vieäc môû roäng taâm hoàn ñoùn nhaän Maàu Nhieäm veà Thieân Chuùa sieâu vieät, vaø nhö vaäy giuùp khaùm phaù ra nhöõng söï ñaùp traû töông xöùng".

ÑTC giaûi thích theâm nhö sau: "Con ngöôøi, cuøng vôùi khaû naêng laï luøng cuûa trí tueä, khi muoán noùi veà yù nghóa sau cuøng cuûa cuoäc ñôøi vaø veà muïc ñích thöïc cuûa söï soáng vaø söï cheát, thì chæ coù theå baäp beï maø thoâi. Nhöng Chuùa Kitoâ ñeán ñaùp laïi söï ñoùi khaùt cuûa con ngöôøi veà söï voâ cuøng, vôùi lôøi cöùu roãi cuûa Ngöôøi. Ngöôøi ñaõ nhaäp theå ñeå höôùng daãn cuoäc soáng chuùng ta".

Sau ñoù, ÑTC ca ngôïi daán thaân cuûa Tröôøng "Ballerini": moät tröôøng, duø phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng thaêng traàm phöùc taïp cuûa theá kyû naøy, nhöng ñaõ giöõ vöõng ñöôïc khuoân maët rieâng cuûa mình, vôùi moät cô caáu nghieâm chænh cuûa vieäc huaán luyeän nhaân ñaïo vaø Kitoâ, theo muïc ñích maø vò Saùng Laäp, Linh Muïc Angelo Longoni, moät hình aûnh loãi laïc cuûa Haøng Giaùo Só Milano vaøo cuoái theá kyû 18 sang theá kyû 19, ñaõ neâu leân.

Ngoû lôøi rieâng vôùi sinh vieân, chieám ña soá trong buoåi tieáp kieán, ÑTC noùi: "Caùc con haõy ñaët luoân luoân tröôùc maét khuoân maët saùng choùi cuûa Chuùa Kitoâ, Ñaáng goïi caùc con trôû neân nhöõng ngöôøi töï do ñích thöïc vaø nhöõng ngöôøi ñoùng vai troø chuû choát cuûa cuoäc ñôøi caùc con. Cuoäc Töû Naïn vaø Phuïc sinh cuûa Chuùa Kitoâ laø moät gôïi laïi huøng hoàn cho vieäc ñöông ñaàu caùch tröôûøng thaønh vaø yù thöùc vôùi nhöõng caûn trôû vaø nhöõng thaùch ñoá cuûa cuoäc ñôøi, nhö Phuïng Vuï Ñeâm Voïng Phuïc Sinh nhaéc laïi cho chuùng ta bieát: "Chuùa soáng laïi, Vua ñôøi ñôøi, Ñaáng ñaõ chieán thaéng caùc toái taêm cuûa theá gian. Chæ mình Ngöôøi laø Chaân Lyù, laø Söï Soáng vaø laø Söï Soáng".

Trong phaàn cuoái baøi noùi chuyeän, ÑTC khuyeân caùc phuï huynh vaø caùc nhaø giaùo duïc haõy duøng göông saùng maø giuùp ñôõ cho caùc con caùi vaø caùc hoïc troø cuûa mình tieán treân con ñöôøng daãn tôùi Chuùa Kitoâ, nhaát laø trong thôøi kyø keát thuùc nieân khoùa naøy.


ÑTC chuû söï buoåi ñoïc Kinh Maân Coâi

ÑTC chuû söï buoåi ñoïc Kinh Maân Coâi.

Vatican - 02.05.98. Luùc 8:30 toái chieàu thöù Baåy ñaàu thaùng 05/98, trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC chuû söï buoåi ñoïc kinh Maân Coâi, nhö ngaøi vaãn laøm trong caùc ngaøy thöù Baåy ñaàu thaùng.

Sau giôø ñoïc kinh, ÑTC chaøo thaêm caùc ngöôøi tham döï buoåi Laàn Haït Maân Coâi. Ngaøi noùi: Vôùi tình yeâu meán toâi chaøo thaêm anh chò em heát thaûy ñaõ tham döï buoåi ñoïc Kinh Maân Coâi ngaøy thöù Baåy ñaàu Thaùng 05/98 naøy laø thaùng daâng kính Ñöùc Maria caùch ñaëc bieät.

Toâi vui möøng chaøo thaêm caùc anh chò em tham döï Tuaàn leã hoïc hoûi veà Linh Ñaïo Hoân Nhaân vaø gia ñình, do UÛy Ban Muïc Vuï Gia Ñình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ toå chöùc. Anh chò em raát thaân meán, ñeà taøi tuaàn hoïc hoûi cuûa anh chò em laø "Hoân Nhaân trong Chuùa Kitoâ laø Hoân Nhaân trong Chuùa Thaùnh Thaàn", laø moät ñeà taøi raát coù yù nghóa: vieäc ñaøo saâu vai troø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong Hoân nhaân coâng giaùo seõ ñem laïi ích lôïi lôùn lao cho muïc vuï gia ñình.

Roài toâi chaøo thaêm caùc Nöõ Tu hieän dieän trong buoåi ñoïc Kinh Maân Coâi hoâm nay, caùch rieâng caùc Nöõ Tu Maân Coâi Gieârusalem, caùc Nöõ Tu taän hieán cuûa Ñöùc Tirnh Nöõ Maria Fatima vaø moät nhoùm ñoâng ñaûo caùc Nöõ Tu thuoäc nhieàu nôi theá giôùi, hieän ñang theo hoïc taïi "Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Regina Mundi" ôû Roma.

ÑTC noùi nhö sau: Caùc Nöõ Tu thaân meán, Cha chuùc laønh cho vieäc hoïc haønh cuûa caùc con vaø cha caàu chuùc vieäc hoïc haønh naøy ñem laïi ích lôïi treân phöông dieän huaán luyeän thieâng lieâng cuõng nhö treân phöông dieän cuûa vieäc phuïc vuï toâng ñoà cuûa caùc con.


ÑTC chuû söï leã phong chöùc Linh Muïc trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ

ÑTC chuû söï leã phong chöùc Linh Muïc trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Vatican - 02.05.98. Luùc 9 giôø saùng Chuùa Nhaät, giôø ñòa phöông Roma, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ÑTC chuû söï Leã Phong Chöùc Linh Muïc cho 30 Thaày Saùu thuoäc giaùo phaän Roma, nhaân ngaøy theá giôùi laàn thöù 35 caàu nguyeän cho caùc ôn keâu goïi.

Theo thoâng caùo cuûa Giaùo Phaän Roma, trong soá 30 Thaày Saùu ñöôïc ÑTC phong chöùc, coù 18 Thaày thuoäc Ñaïi Chuûng Vieän Roma, laø Ñaïi Chuûng Vieän hieän coù 200 chuûng sinh trong nieân khoùa 1997-1998. Trong 30 taân Linh Muïc coù 12 vò sinh taïi Roma, 13 vò khaùc ñeán töø caùc mieàn khaùc nhau trong Nöôùc YÙ vaø 5 vò thuoäc caùc quoác gia khaùc nhau, nhaäp Giaùo Phaän Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page