Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 01 thaùng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ngöôøi Coâng Giaùo taïi mieàn Bavieøre, Ñöùc, yeâu caàu tröøng phaït nhöõng ngöôøi xuùc phaïm ñeán tình caûm toân giaùo cuûa ngöôøi khaùc

Ngöôøi Coâng Giaùo taïi mieàn Bavieøre, Ñöùc, yeâu caàu tröøng phaït nhöõng ngöôøi xuùc phaïm ñeán tình caûm toân giaùo cuûa ngöôøi khaùc.

Munich - Ñöùc [Apic 1/05/98] - Hôn 80 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo taïi vuøng Bavieøre ñaõ kyù teân vaøo moät thö thænh nguyeän yeâu caàu coù nhöõng luaät leä nghieâm khaéc hôn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi xuùc phaïm ñeán tình caûm toân giaùo cuûa ngöôøi khaùc.

Thænh nguyeän thö ñaõ ñöôïc ñöùc cha Manfred Muller, giaùm muïc Regenburg, trao cho thuû töôùng Bavieøre laø oâng Edmund Stoiber hoâm thöù Saùu 1/05/98.

Luaät hình söï hieän haønh khoâng tieân lieäu vieäc tröøng phaït ñoái vôùi toäi loäng ngoân hay xuùc phaïm ñeán tình caûm toân giaùo, mieãn laø an ninh coâng coäng khoâng bò ñe doïa. Nhöõng ngöôøi kyù teân vaøo thö thænh nguyeän mong muoán raèng nhöõng haønh ñoäng nhö theá caàn phaûi bò truy toá cho daàu chuùng khoâng gaây ra ñe doïa naøo ñoái vôùi traät töï coâng coäng. Luaät cuõng phaûi ñöôïc aùp duïng cho caùc phöông tieän truyeàn thoáng môùi, caùch rieâng "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet). Thö thænh nguyeän coøn noùi raèng ngheä thuaät laø ñieàu chính ñaùng nhöng khoâng ñöôïc xuùc phaïm ñeán tình caûm toân giaùo cuûa ngöôøi khaùc.

Sôû dó coù thö thænh nguyeän treân ñaây laø vì môùi ñaây treân "Maïng Löôùi Toaøn Caàu" (Internet), ngöôøi ta thaáy coù moät chieán dòch nhaèm quaûng caùo cho moät loaïi aùo thun treân ñoù coù in hình moät con heo treân thaäp giaù.


ÑTC tieáp caùc vò tuyeân uùy caùc Ñaïi Hoïc Chaâu AÂu

ÑTC tieáp caùc vò tuyeân uùy caùc Ñaïi Hoïc Chaâu AÂu.

Vatican - 01.5.98 - Saùng thöù Saùu, muøng 1 thaùng 05/1998, ÑTC ñaõ tieáp caùc Linh muïc tuyeân uùy caùc ñaïi hoïc Chaâu AÂu, tham döï khoùa hoïp ñaàu tieân ñöôïc toå chöùc taïi Roma, trong boái caûnh chuaån bò Naêm Toaøn Xaù 2000. Khoùa hoäi thaûo naøy do Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo vaø Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch giaùo daân cuøng toå chöùc vaø ñöôïc khai maïc vaøo ngaøy thöù Naêm 30.04.98 taïi nhaø nguyeän cuûa Ñaïi Hoïc "La Sapienza" (moät trong ba ñaïi hoïc Nhaø Nöôùc ôû trung taâm Thaønh phoá Roma). Nhaø nguyeän naøy do ÑTC Pioâ XII (1939-1958) taëng cho Ñaïi Hoïc caùch ñaây 50 naêm . Khoùa hoäi thaûo beá maïc vaøo Chuùa Nhaät moàng 3 thaùng 05/1998.

Trong dieãn vaên baèng 4 thöù tieáng khaùc nhau (vì tính caùch quoác teá cuûa Khoùa Hoïp), ÑTC ñaõ nhaéc ñeán söï ñoøi hoûi cuûa "caùc giaù trò khaùch quan" trong baàu khí hieän taïi cuûa Thuyeát Töông Ñoái. Ngaøi nhaán maïnh raèng: "thôøi ñaïi chuùng ta, moät thôøi ñaïi phong phuù veà caùc phöông tieän taïi caùc Quoác Gia coù moät neàn kyõ thuaät cao, nhöng ñöôïc xem nhö laø ngheøo naøn veà muïc ñích". Thöïc söï, con ngöôøi thôøi nay khoâng coøn coù moät tieâu chuaån khaùch quan veà caùc giaù trò vaø, vì bò taán coâng bôûi Thuyeát Hoaøi nghi, nôi chính neàn taûng cuûa kieán thöùc vaø cuûa luaân lyù ñaïo ñöùc, neân con ngöôøi ngaøy nay thöôøng kheùp mình trong caùc chaân trôøi nhoû heïp vaø trong caùc tieáp xuùc choùng qua. Chính vì theá, neàn muïc vuï veà ñaïi hoïc phaûi can thieäp vaøo, ñeå taùi ñeà nghò Tin Möøng vôùi taát caû söï chaéc chaén cuûa noù cho thôøi ñaïi ñaõ bò laïc höôùng hieän nay. Vì theá, caàn phaûi "in saâu nhöõng höôùng ñi maïnh meõ vaøo cuoäc soáng con ngöôøi, baèng vieäc rao giaûng Chuùa Kitoâ vôùi thaønh tín; Ngöôøi laø Ñaáng naém laáy tay ngöôøi boä haønh laïc ñöôøng vaø nghi nan, ñeå chæ cho hoï höôùng ñi vaø muïc ñích phaûi tôùi".

ÑTC noùi: "Vieäc rao giaûng Tin Möøng cuûa caùc Nha Tuyeân UÙy ñaïi hoïc muoán giuùp ñôõ con ngöôøi ngaøy nay - nhaát laø theá heä môùi - vaø vaïch roõ tính caùch aûo töôûng cuûa nhieàu loaïi vaên hoùa nhaèm thay theá neàn vaên hoùa ñích thöïc, chính xaùc - ñeå löôùt thaéng nhöõng caùm doã cuûa nhöõng thaàn töôïng do con ngöôøi taïo neân vaø laáy laïi söï töï do tinh thaàn; söï töï do naøy môû roäng taâm hoàn cho vieäc phuïc vuï Thieân Chuùa chaân thaät vaø haèng soáng. Trong vieäc ñoái thoaïi haêng say vôùi caùc thaønh vieân khaùc nhau cuûa Ñaïi Hoïc, vaø vôùi nhieàu kinh nghieäm veà vieäc höôùng daãn thieâng lieâng cho caùc caù nhaân, Nha Tuyeân UÙy Ñaïi Hoïc ñaùp laïi ñöôïc söï ñoøi hoûi cuûa vieäc daán thaân tìm kieám Thieân Chuùa vaø minh chöùng ñöùc tin, trong moâi tröôøng ñaïi hoïc cuõng nhö trong caùc coäng ñoàng Kitoâ".


Söù ñieäp cuûa ÑTC veà Ngaøy theá giôùi caàu nguyeän cho ôn keâu goïi

Söù ñieäp cuûa ÑTC veà Ngaøy theá giôùi caàu nguyeän cho ôn keâu goïi.

Vatican - 01.05.98. "Caùc ôn keâu goïi Linh Muïc vaø Tu Doøng caàn thieát cho moïi thôøi ñaïi, ngaøy nay coøn caàn hôn nöõa trong moät theá giôùi bò ghi daáu bôûi nhöõng töôùng phaûn lôùn lao vaø bò kieàm keïp trong caùm doã loaïi boû Thieân Chuùa ra khoûi nhöõng löïa choïn neàn taûng cuûa ñôøi soáng."

Ñoù laø lôøi ÑTC vieát trong söù ñieäp cho Ngaøy theá giôùi caàu nguyeän laàn thöù 35 cho caùc ôn keâu goïi, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo Chuùa Nhaät muøng 3 thaùng 05/98. Trong söù ñieäp ÑTC nhaán maïnh raèng: loä trình chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù vaøo naêm 2000, ñaët ngaøy caàu nguyeän naêm nay "döôùi aùng maây chieáu saùng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng luoân luoân hoaït ñoäng trong Giaùo Hoäi, vöøa phong phuù hoùa Giaùo Hoäi baèng caùc thöøa taùc vaø ñaëc suûng maø Giaùo Hoäi caàn ñeå chu toaøn söù meänh cuûa mình". Naêm nay laø naêm thöù hai cuûa vieäc chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù vaø laø naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn. Ngaøy caàu nguyeän cho caùc ôn keâu goïi laø cô hoäi thuaän tieän ñeå rao giaûng raèng Chuùa Thaùnh Thaàn "vieát trong taâm hoàn vaø trong ñôøi soáng moãi moät tín höõu ñaõ laõnh bí tích röûa toäi, moät döï aùn Tình Yeâu vaø ôn thaùnh". ÑTC vieát: "Chuùa Thaùnh Thaàn khoâng nhöõng giuùp ñôõ ta ñaët mình moäât caùch thaønh thöïc tröôùc nhöõng vaán naïn lôùn lao veà yù nghóa cuoäc ñôøi, nhöng coøn môû ra con ñöôøng daãn ñöa ñeán nhöõng lôøi ñaùp traû can ñaûm".

Veà ñieåm naøy, ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaéc laïi raèng: "nhöõng ñaëc suûng, nhöõng thöøa taùc vuï, nhöõng hình thöùc khaùc nhau cuûa ñôøi soáng taän hieán... tìm ñöôïc löông thöïc cuûa chuùng trong ñôøi soáng môùi; ñôøi soáng môùi naøy phaùt xuaát bôûi Pheùp Röûa Toäi vaø ñöôïc phaùt trieån nhôø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích".

Ñeå laøm naåy sinh ôn keâu goïi môùi, ÑTC khuyeán khích caùc coäng ñoàng Kitoâ daán thaân soáng trong söï trung thaønh hoaøn toaøn vôùi Chuùa. Vieäc daán thaân naøy cuõng ñoøi phaûi coù moät söï haêng say truyeàn giaùo; söï haêng say truyeàn giaùo, moät khi löôùt thaéng ñöôïc nhöõng ích kyû deã daøng vaø aûo töôûng, thuùc ñaåy ñeán vieäc hieán thaân hoaøn toaøn cho Nöôùc Thieân Chuùa. "Moãi Giaùo Hoäi - ÑTC quaû quyeát - ñöôïc goïi daán thaân uûng hoä vieäc phaùt trieån caùc ôn ban vaø caùc ñaëc suûng maø Chuùa gôïi leân trong taâm hoàn caùc tín höõu".

Vì theá vieäc naåy sinh caùc ôn keâu goïi Linh muïc vaø Tu Doøng laø thuoäc traùch nhieäm cuûa moïi ngöôøi, caùch rieâng cuûa cha meï vaø caùc nhaø giaùo duïc veà ñöùc tin. Tröôùc heát ÑTC môøi goïi caùc giaùm muïc vaø cuøng vôùi caùc ngaøi caùc linh muïc, caùc thaày saùu vaø caùc nam, nöõ tu só ... trôû neân nhöõng chöùng nhaân khoâng bieát moûi meät veà thieâng lieâng vaø veà nhaân ñaïo, nhö nhöõng ngöôøi phuïc vuï vui veû cuûa Tin Möøng". Sau cuøng, ÑTC caên daën haõyï löu yù caùch rieâng ñeán Bí Tích Theâm Söùc vaø nhaéc laïi lôøi keâu goïi raát öa thích cuûa ngaøi: "Anh chò em ñöøng sôï tieán böôùc nhöõng con ñöôøng khoù khaên vaø ñoøi nhieàu can ñaûm cuûa ñöùc baùc aùi vaø cuûa söï daán thaân quaûng ñaïi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page