Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Beà treân caùc doøng tu mieàn Nam AÁn soaïn thaûo chöông trình huaán luyeän chung

Beà treân caùc doøng tu mieàn Nam AÁn soaïn thaûo chöông trình huaán luyeän chung.

(UCAN IB9949.0973 30/4/'98) - AÁn Ñoä (Alwaye) - Beà treân caùc doøng tu taïi mieàn Nam AÁn ñaõ ñoàng yù gia taêng moái hôïp taùc lieân doøng qua vieäc soaïn thaûo moät chöông trình huaán luyeän chung, daønh cho taát caû nöõ tu cuûa caùc doøng.

Thoûa thuaän treân ñaây ñöôïc ñaït tôùi trong khoùa hoïp baùn nieân cuûa Hoäi Ñoàng Caùc Doøng Tu Toaøn Quoác, dieãn ra taïi Alwaye thuoäc bang Kerala, mieàn Nam AÁn. Chuû tòch hoäi ñoàng, nöõ tu Hazel D'Lima ñaõ ca ngôïi quyeát ñònh cuûa caùc doøng tu taïi bang Tamil Nadu vaø Pondicherry tham gia vaøo chöông trình hôïp taùc naøy. Chöông trình huaán luyeän chung daønh cho caùc nöõ tu mang töïa ñeà: "Nieàm Hy Voïng Tieán Ñeán Vieäc Huaán Luyeän Toaøn Dieän" (Blossom Towards a Holistic Formation), bao goàm caùc laõnh vöïc vaên hoùa, moâi sinh, linh höôùng, ñoái thoaïi lieân toân, lòch söû giaùo hoäi, giaùo duïc truyeàn thoâng, ngoân ngöõ vaø phuï nöõ hoïc.

Chuû Tòch Hoäi Ñoàng caùc Doøng Tu, chò Hazel D'Lima baøy toû caûm nghó laø moät chöông trình huaán luyeän toaøn dieän vaø coù heä thoáng nhö treân seõ giuùp chuaån bò caùc nöõ tu trôû thaønh moân ñeä coù khaû naêng vaø hieäu quaû ñöùng tröôùc nhöõng thaùch ñoá ngaøy moät gia taêng nhö taïi AÁn Ñoä hieän nay. Nöõ tu Rogasitta, thuoäc doøng Nöõ Tyø cuûa Ñöùc Maria, moät trong nhöõng ngöôøi soaïn chöông trình, cho haõng thoâng taán UCAN bieát caùc moân hoïc trong chöông trình nhaém ñaøo saâu ñöùc tin cuûa caùc nöõ tu vaø giuùp caù tính taêng tröôûng.


Hai Linh Muïc Vieät Nam chòu chöùc ôû Nhaät

Hai Linh Muïc Vieät Nam chòu chöùc ôû Nhaät.

(UCAN JA9867.0973 30/04/98) - Nhaät Baûn (Tokyo) - Hai anh em ngöôøi Vieät Nam tò naïn taïi Nhaät ñaõ ñöôïc thuï phong linh muïc ngaøy 21/03/98 vöøa qua, trong moät thaùnh leã do Ñöùc Hoàng Y Peter Seiichi Shirayanagi, Toång Giaùm Muïc Tokyo, chuû söï, taïi nhaø thôø Thaùnh Ignacio ôû thuû ñoâ Tokyo.

Cha Cao Son Tan, 41 tuoåi, doøng Teân, nay laáy teân Nhaät laø Shin Takayama, vaø ngöôøi em cuûa cha laø Cao Duy Linh, 33 tuoåi, doøng Phanxicoâ Vieän Tu, nay ñöôïc goïi laø Rintaro Takeuchi. Caû hai ñeán tò naïn taïi Nhaät vaøo thaùng 11 naêm 1979, luùc ñoù cha Tan ñöôïc 23 tuoåi vaø cha Linh 14 tuoåi. Cuøng ñoàng teá trong thaùnh leã coù ÑC Berard Toshio Oshikawa, Giaùm Muïc Naha vaø thuoäc doøng Phanxicoâ Vieän Tu, Linh Muïc Adolfo Nicolas, giaùm tænh Doøng Teân vaø Linh Muïc Eugenius Masaru Kawashimo, giaùm tænh doøng Phanxicoâ Vieän Tu. Ñaëc bieät thaân sinh cuûa hai vò taân linh muïc töø Vieät Nam ñaõ sang Nhaät döï leã phong chöùc cuûa hai cha, cuõng nhö caùc thaân nhaân ñeán töø Hoa Kyø.

Trong baøi dieãn vaên taïi leã phong chöùc, cha Cao Duy Linh ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "Chuùng toâi ñöôïc sinh ra taïi Vieät Nam, queâ höông cuûa 117 vò töû ñaïo, vaø chuùng toâi ñaõ nhaän ra ñöôïc ôn goïi cuûa mình taïi Nhaät, noåi tieáng vôùi göông cuûa 26 vò töû ñaïo. Khi chuùng toâi rôøi boû Vieät Nam treân con thuyeàn mong manh, luùc ñoù toâi coøn raát nhoû. Toâi caàu nguyeän xin Chuùa cöùu soáng. Giôø ñaây, laø moät linh muïc, toâi seõ caàu nguyeän ñeå ñaït tôùi cuoäc soáng vónh haèng (eternal life). Veà phaàn mình, cha Cao Duy Linh cho haõng thoâng taán UCAN bieát, cuoäc soáng ñôn sô vaø caùch ñoái xöû töû teá cuûa nhöõng ngö phuû taïi Tohoku, thuoäc mieàn Taây Baéc Nhaät Baûn, khi hai anh em cha ñaët chaân ñeán töø Vieät Nam, laø moät trong caùc ñoäng löïc thuùc ñaåy cha trôû thaønh linh muïc. Giôø ñaây, cha öôùc muoán ñöôïc laøm linh muïc soáng giöõa nhöõng ngöôøi voâ gia cö.


Chuû tòch Fidel Castro coù theå seõ cho pheùp toå chöùc Hoäi Nghò Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh taïi Cuba

Chuû tòch Fidel Castro coù theå seõ cho pheùp toå chöùc Hoäi Nghò Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh taïi Cuba.

Vatican [CWN 30/04/98] - Chuû tòch Fidel Castro ñaõ ñoàng yù cöùu xeùt vieäc ñeà nghò cho toå chöùc Hoäi Nghò Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh taïi La Havana vaøo thaùng Gieâng naêm 1999.

Trong moät cuoäc hoïp baùo sau chuyeán vieáng thaêm cuûa thuû töôùng Canada, oâng Jean Christien, chuû tòch Fidel Castro ñeà cao caùc coâng taùc xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Cuba vaø noùi raèng oâng khoâng thaáy coù lyù do naøo ñeå khoâng cho toå chöùc Hoäi Nghò cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh taïi ñaây. OÂng coøn noùi theâm raèng, oâng cuõng khoâng heà choáng laïi vieäc ngay caû caùc giaùm muïc vaø linh muïc Hoa Kyø hay Canada ñeán tham döï Hoäi Nghò.

Cuõng trong cuoäc hoïp baùo, chuû tòch Fidel Castro ca ngôïi nhöõng saùng kieán cuûa toång thoáng Bill Clinton trong caùc laõnh vöïc giaùo duïc vaø y teá. OÂng cuõng than phieàn veà vieäc Ñöùc Cha Juan Geraldi bò saùt haïi moät caùch daõ man taïi Guatemala.

Hoäi nghò cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu Latinh, neáu dieãn ra taïi Cuba vaøo thaùng Gieâng naêm 1999, seõ laø bieán coá kyû nieäm ñuùng moät naêm sau chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa ÑTC taïi Cuba.


Trung Quoác tieác nuoái veà vieäc ÑTC môøi hai Giaùm Muïc tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu

Trung Quoác tieác nuoái veà vieäc ÑTC môøi hai Giaùm Muïc tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu.

(Reuters 30/04/98) - Trung Quoác (Baéc Kinh) - Thöù Naêm 30/04/98, chính phuû Trung Quoác baøy toû söï tieác nuoái veà lôøi môøi cuûa Toøa Thaùnh cho hai vò Giaùm Muïc Trung Quoác ñeán tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu, ñoàng thôøi cho ñaây laø ñieàu traùi nguyeân taéc (unauthorized), bôûi vì giaùo hoäi coâng khai cuûa Trung Quoác khoâng thöøa nhaän quyeàn cuûa ÑTC.

Phaùt ngoân vieân boä ngoaïi giao Trung Quoác ñaõ noùi nhö sau: "Trung Quoác baøy toû söï tieác nuoái veà vieäc môøi hai vò Giaùm Muïc Trung Quoác tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu. Taát caû ñeàu bieát raèng giaùo hoäi Trung Quoác coù chính saùch ñoäc laäp vaø laø moät giaùo hoäi töï trò. Hieän taïi Trung Quoác khoâng coù quan heä chính thöùc cuõng nhö lieân laïc toân giaùo vôùi Toøa Thaùnh". Ngöôøi phaùt ngoân cuûa chính phuû Baéc Kinh töø choái xaùc nhaän laø chính quyeàn Trung Quoác ñaõ töø choái caáp chieáu khaùn xuaát ngoaïi cho hai Ñöùc Cha Matthias Ñoaøn AÂm Minh, Giaùm Muïc Vaïn Huyeân vaø Ñöùc Cha phuï taù Töø Chi Huyeàn.


Taân Toång Giaùm Muïc Santiago de Chile seõ theo ñuoåi con ñöôøng hoøa giaûi

Taân Toång Giaùm Muïc Santiago de Chile seõ theo ñuoåi con ñöôøng hoøa giaûi.

(CWN 30/04/98) - Chile (Santiago) - Trong söù ñieäp ñaàu tieân göûi cho caùc tín höõu Coâng Giaùo taïi thuû ñoâ cuûa Chile hoâm thöù Hai 27/04/98, Ñöùc Cha Javier Brazuriz Ossa, taân Toång Giaùm Muïc Santiago noùi ngaøi seõ noi böôùc vò tieàn nhieäm theo ñuoåi con ñöôøng hoøa giaûi ñeå giaûi quyeát nhöõng caêng thaúng veà maët chính trò trong xaõ hoäi Chile hieän nay.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ossa vöøa ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II boå nhieäm cai quaûn Toång Giaùo Phaän Santiago, thay theá Ñöùc Hoàng Y Carlos Oviedo Cabada veà höu vì mang beänh. Leã nhaäm chöùc Ñöùc Taân Toång Giaùm Muïc seõ dieãn ra vaøo ngaøy 17/05/98 tôùi ñaây. Trong moät cuoäc hoïp baùo, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ossa cho bieát ngaøi seõ khôûi ñaàu söù maïng môùi cuûa mình trong nieàm hy voïng vaø caûm nghó laø nhöõng gì ngaøi thöïc hieän seõ phuø hôïp vôùi con ñöôøng hoøa giaûi maø vò tieàn nhieäm cuûa ngaøi ñaõ vaïch ra. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ossa noùi nhö sau: "Toâi muoán tieáp tuïc nhöõng noã löïc cuûa Ñöùc Hoàng Y Oviedo Cabada hoøa giaûi xaõ hoäi Chile vaø laøm vieäc trong tình hieäp thoâng. ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ trao cho toâi moät traùch nhieäm vöôït quaù khaû naêng cuûa toâi. Quyeát ñònh cuûa ngaøi khoâng laøm toâi naûn chí, nhöng traùi laïi noù giuùp toâi tin töôûng bôûi vì treân heát caû, chöông trình vaø nhöõng hoaït ñoäng cuûa Thieân Chuùa laø cuûa rieâng mình Ngaøi maø thoâi. Chuùng ñöôïc thöïc hieän vôùi söùc maïnh, söï khoân ngoan vaø loøng thöông xoùt voâ bieân cuûa Ngaøi".


Toång thoáng Brazil chæ trích caùc Giaùm Muïc uûng hoä ngöôøi daân ngheøo laáy haøng ôû caùc cöûa tieäm

Toång thoáng Brazil chæ trích caùc Giaùm Muïc uûng hoä ngöôøi daân ngheøo laáy haøng ôû caùc cöûa tieäm.

(CWN 30/04/98) - Brazil (Brasilia) - Toång thoáng Brazil, oâng Fernando Henrique Cardoso vöøa leân tieáng chæ trích caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo nöôùc naøy vì ñaõ beânh vöïc cho ngöôøi daân ngheøo xaâm nhaäp vaøo caùc sieâu thò ñeå laáy haøng hoùa.

Khoaûng 10 trieäu daân taïi 8 thaønh phoá ôû mieàn Ñoâng Baéc Brazil ñang gaëp naïn thöïc phaåm khan hieám vì haïn haùn traàm troïng nhaát keå töø 15 naêm qua. Moät soá ñaõ töï ñoäng vaøo caùc sieâu thò ñeå laáy haøng hoùa. Moät soá giaùm muïc ñòa phöông cho raèng haønh ñoäng naøy coù theå ñöôïc coi laø hôïp lyù trong hoaøn caûnh cöïc kyø khaån caáp. Caùc Giaùm Muïc keâu goïi chính phuû Brazil neân thi haønh traùch nhieäm cuûa mình, ñoù laø thöïc hieän chöông trình caûi caùch ruoäng ñaát vaø phaân phaùt löông thöïc cho caùc naïn nhaân cuûa baát coâng xaõ hoäi.

Leân tieáng vaøo hoâm thöù Ba 28/04/98, toång thoáng Cardoso noùi raèng, nhöõng lôøi pheâ bình treân ñaây cuûa caùc giaùm muïc laø moät nguyeân nhaân gaây neân caùc vuï "hoâi cuûa" taïi caùc sieâu thò, vaø theo oâng vieäc moät nhaø laõnh ñaïo chính trò hay toân giaùo naøo khuyeán khích ngöôøi daân haønh ñoäng nhö theá ñeàu bò coi laø voâ luaân vaø thieáu traùch nhieäm. Moät lôøi pheâ bình nhö theá chæ laø mò daân vaø coù theå gaây haïi theâm cho ngöôøi ngheøo. Cuõng vaøo hoâm thöù Ba 28/04/98, oâng loan baùo moät chöông trình phaân phoái thöïc phaåm cho khoaûng 5 trieäu ngöôøi ñang bò thieáu aên. Vò toång thoáng Brazil cuõng keâu goïi daân chuùng trong vuøng theo doõi vieäc phaân phoái thöïc phaåm ñoàng thôøi caûnh giaùc choáng tham nhöõng, hay vieäc xöû duïng thöïc phaåm nhö moät coâng cuï chính trò.


Chính Thoáng Giaùo Hy Laïp baàu giaùo chuû môùi

Chính Thoáng Giaùo Hy Laïp baàu giaùo chuû môùi.

(CWN 30/04/98) - Hy Laïp (Athens) Thöù Ba vöøa qua (28/04/98), caùc nhaø laõnh ñaïo Chính Thoáng Giaùo Hy Laïp ñaõ choïn vò giaùo chuû môùi thay theá Ñöùc Thöôïng Phuï Seraphim, qua ñôøi ngaøy 9/04/98 vöøa qua. Taân Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Athen laø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Christodoulos (Metropolitan Christodoulos), 59 tuoåi vaø ñöôïc coi laø moät nhaø caûi caùch seõ daãn ñöa giaùo hoäi Chính Thoáng Giaùo Hy Laïp böôùc vaøo kyû nguyeân môùi.

Trong chöùc vò môùi cuûa mình, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Christodoulos seõ phaûi ñöông ñaàu vôùi nhieàu vaán ñeà nan giaûi hieän giôø, chaúng haïn nhö giaùo hoäi ñang bò caùo buoäc laïm duïng ngaân quyõ vaø coù nhieàu sai soùt trong vieäc ñieàu haønh, tranh chaáp vôùi chính phuû veà quyeàn sôû höõu caùc taøi saûn cuûa giaùo hoäi, quan heä caêng thaúng vôùi giaùo hoäi Coâng Giaùo vaø caùc giaùo hoäi Chính Thoáng khaùc...


Toång thoáng Balan chính thöùc môøi ÑTC vieáng thaêm queâ höông

Toång thoáng Balan chính thöùc môøi ÑTC vieáng thaêm queâ höông.

(Reuters 30/04/98) - Balan (Varsava) - Thöù Naêm 30/04/98, toång thoáng Alexander Kwasniewski cuûa Balan ñaõ chính thöùc môøi ÑTC vieáng thaêm queâ höông.

Leân tieáng vôùi caùc kyù giaû sau khi ñaõ taän tay trao giaáy môøi cuûa chính phuû Balan cho Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, quoác vuï khanh Toøa Thaùnh, oâng Kwasniewski ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng toâi mong ñôïi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC seõ dieãn ra vaøo naêm tôùi". Trong thö môøi, vò toång thoáng Balan ñaõ caùm ôn ÑTC vì nhöõng ñoùng goùp to lôùn cuûa ngaøi cho queâ höông, trong voøng hai thaäp nieân qua, ñoàng thôøi baøy toû hy voïng laø chuyeán vieáng thaêm tôùi ñaây cuûa ÑTC seõ cuûng coá theâm tinh thaàn cho ñaát nöôùc vaø daân chuùng ñoái dieän vôùi nhöõng thaùch ñoá tröôùc maét, trong ñoù coù caû chöông trình Balan gia nhaäp laøm thaønh vieân cuûa Lieân Hieäp Quoác. Böùc thö môøi coù ñoaïn vieát nhö sau: "Taát caû chuùng con ôû Balan raát yù thöùc veà söï saên soùc vaø thieän caûm cuûa ÑTC ñoái vôùi queâ höông Balan trong hai möôi naêm qua, vaø chuùng con muoán ngaøi bieát laø chuùng con vaãn caàn tôùi söï saên soùc vaø thieän caûm ñoù bieát bao".

Veà phaàn mình, Ñöùc Hoàng Y Josef Glemp, giaùo chuû Balan cho bieát chuyeán vieáng thaêm Balan cuûa ÑTC döï truø seõ dieãn ra vaøo thaùng Saùu naêm 1999. ÑTC seõ ñi thaêm muïc vuï 8 thaønh phoá cuûa Balan. Ñaây laø laàn thöù 8 ÑTC vieáng thaêm Balan keå töø sau ngaøy leân laøm Giaùo Hoaøng.


Thuû phaïm saùt haïi Ñöùc Cha Geraldi Conedera bò baét giöõ

Thuû phaïm saùt haïi Ñöùc Cha Geraldi Conedera bò baét giöõ.

(Reuters, AFP 30/04/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Thöù Naêm 30/04/98, caûnh saùt Guatemala ñaõ baét giöõ moät ngöôøi bò tình nghi laø thuû phaïm chính saùt haïi Ñöùc Cha Juan Geraldi Conedera.

Moät phaùt ngoân vieân phuû toång thoáng Guatemala töø choái tieát loä danh taùnh cuûa ngöôøi bò tình nghi nhöng cho bieát seõ coù cuoäc hoïp baùo ñeå coâng boá chi tieát lieân quan tôùi vuï aùn cuõng nhö thuû phaïm. Trong khi ñoù, Cô Quan Ñieàu Tra Lieân Bang Hoa Kyø, goïi taét laø FBI ñaõ göûi moät nhaân vieân ñeán Guatemala vaøo thöù Naêm 30/04/98 ñeå khaûo xeùt caùc baèng chöùng thu thaäp ñöôïc taïi nôi Ñöùc Cha Conedera bò saùt haïi. Moät phaùt ngoân vieân cuûa Toøa Ñaïi Söù Hoa Kyø ôû Guatemala xaùc nhaän laø Cô Quan Ñieàu Tra Lieân Bang Hoa Kyø seõ hôïp taùc giuùp ñieàu tra veà vuï aùn, vaø hoï seõ laøm nhöõng coâng taùc theo lôøi yeâu caàu cuûa nhaø chöùc traùch Guatemala. Cô Quan FBI seõ göûi theâm nhaân vieân ñeán Guatemala trong nhöõng ngaøy tôùi.

Cho ñeán nay, chöa coù lôøi coâng boá chính thöùc naøo veà ñoäng löïc tôùi vieäc saùt haïi Ñöùc Cha Conedera. Tuy nhieân caùc toå chöùc nhaân quyeàn, baùo chí vaø caùc nhaø quan saùt, trong soá naøy coù baø Rigoberta Menchu, ngöôøi ñöôïc giaûi Nobel Hoøa Bình, thì vuï saùt haïi Ñöùc Cha phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala coù lieân quan tôùi chính trò. Baø Menchu noùi baø tin raèng moät ñoäi quaân töû thaàn, muoán phaù hoaïi thoûa öôùc hoøa bình giöõa chính phuû Guatemala vaø phieán quaân caùnh taû, laø thuû phaïm gaây neân caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Conedera.

Ñöùc Cha Conedera ñaõ ñöôïc choân caát ngay taïi nhaø thôø chaùnh toøa thuû ñoâ Guatemala, sau moät thaùnh leã an taùng troïng theå vaøo hoâm thöù Tö 29/04/98.


Boä noäi vuï Guatemala coâng boá danh taùnh thuû phaïm saùt haïi Ñöùc Cha Geraldi Conedera

Boä noäi vuï Guatemala coâng boá danh taùnh thuû phaïm saùt haïi Ñöùc Cha Geraldi Conedera.

(Reuters 30/04/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Trong moät cuoäc hoïp baùo hoâm thöù Naêm 30/04/98, boä noäi vuï Guatemala ñaõ coâng boá danh taùnh thuû phaïm bò tình nghi saùt haïi Ñöùc Cha Juan Geraldi Conedera, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala.

Boä tröôûng noäi vuï Guatemala, oâng Rodolfo Mendoza cho bieát, ngöôøi ñang bò caûnh saùt baét giöõ laø moät thanh nieân teân laø Carlos Enrique Vielman, 24 tuoåi. Thuû phaïm ñaõ töøng coù tieàn aùn veà toäi hieáp daâm, haønh hung phuï nöõ vaø say röôïu taïi nôi coâng coäng. OÂng Mendoza nhaán maïnh ñaây chæ laø böôùc ñaàu tieân trong cuoäc ñieàu tra veà vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Conedera, vaø anh Vielman chò bò tình nghi laø thuû phaïm chính maø thoâi chöù chöa phaûi laø keû ñaõ ra tay saùt haïi Ñöùc Cha Conedera. Caùc vieân chöùc trong chính phuû Guatemala ñaõ töø choái pheâ bình veà nguyeân do caùci cheát cuûa vò Giaùm muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala.


Caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Geraldi caûn trôû tieán trình hoøa bình taïi Colombia

Caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Geraldi caûn trôû tieán trình hoøa bình taïi Colombia.

Bogota - Colombia [CWN 30/04/98] - Ñöùc Cha Alberto Giraldo, toång giaùm muïc Medellin, kieâm chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia noùi raèng caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Geraldi caûn trôû tieán trình hoøa bình taïi Colombia.

Phaùt bieåu hoâm thöù Tö 29/04/98 vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Medellin baøy toû söï ñau buoàn veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Geraldi, ngaøi goïi laø ngöôøi baïn thaân cuûa ngaøi. Ngaøi keâu goïi ngöôøi daân Guatemala haõy bình tænh vaø ñöøng ñeå cho cuoäc thaûm saùt huûy hoaïi tieán trình hoøa bình. Ngaøi tin töôûng raèng ai saùt haïi Ñöùc Cha Geraldi, ngöôøi ñoù ngaên caûn tieán trình hoøa bình, nhöng ñoái vôùi ngöôøi Coâng Giaùo, maùu cuûa caùc Kitoâ höõu laø haït gioáng laøm phaùt sinh caùc Kitoâ höõu vaø canh taân giaùo hoäi.


Ñöùc Hoàng Y Vinko Puljie pheâ bình löïc löôïng gìn giöõ hoøa bình cuûa Lieân Hieäp Quoác

Ñöùc Hoàng Y Vinko Puljie pheâ bình löïc löôïng gìn giöõ hoøa bình cuûa Lieân Hieäp Quoác.

Sarajevo [CWN 30/04/98] - Ñöùc Hoàng Y Vinko Puljie, toång giaùm muïc Sarajevo, leân tieáng pheâ bình thaùi ñoä döõng döng cuûa caùc löïc löôïng gìn giöõ hoøa bình cuûa Lieân Hieäp Quoác ñoái vôùi nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo taïi Bosnia - Herzegovina.

Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho nhöït baùo Coâng Giaùo YÙ "Töông Lai" (Avvenire) hoài tuaàn tröôùc, sau khi ngaøi vaø moät soá tín höõu haønh höông bò taán coâng taïi Derventa, Ñöùc Hoàng Y Puljie noùi raèng caùc löïc löôïng gìn giöõ hoøa bình ñaõ khoâng baûo veä caùc nhoùm haønh höông khoûi caùc baêng ñaûng, maëc duø caùc nhoùm haønh höông ñaõ coù pheùp cuûa chính quyeàn Serbia vaø thoûa thuaän tröôùc cuûa caùc löïc löôïng gìn giöõ hoøa bình.

Cuõng trong moät cuoäc hoïp baùo hoài tuaàn tröôùc, Ñöùc Hoàng Y toång giaùm muïc Sarajevo noùi raèng caûnh saùt ñaõ khoâng baét giöõ baát cöù ngöôøi naøo coù dính líu vaøo cuoäc taán coâng. Moät soá laïi ñöôïc chôû baèng xe buyùt ñeán Derventa. Chính quyeàn ñòa phöông vaø caûnh saùt quoác teá cuõng ñaõ bieát tröôùc nhöõng gì seõ xaûy ra.


Caùc thoå daân taïi Mehico bò laøm cho tuyeät sinh

Caùc thoå daân taïi Mehico bò laøm cho tuyeät sinh.

Thaønh Phoá Mehico [CWN 30/04/98] - Ñöùc Cha Felipe Arizmendi Esquivel, giaùm muïc Tapachula taïi bang Chiapas, Meâhicoâ, xaùc nhaän raèng chính phuû Meâhicoâ ñang taøi trôï cho moät chieán dòch nhaèm tuyeät sinh hoùa haøng loaït caùc thoå daân.

Phaùt bieåu hoâm thöù Ba vöøa qua (28/04/98), ñöùc cha Arizmendi noùi raèng chieán dòch naøy ñöôïc taøi trôï bôûi nhieàu toå chöùc quoác teá vì tin raèng daân soá thoå daân quaù ñoâng taïi Chiapas. Ñöùc Cha Esquivel cuõng noùi raèng chieán dòch naøy nhaèm tuyeät sinh hoùa caùc phuï nöõ thoå daân sau khi giaûi thích raát sô saøi veà caùc thuû tuïc.

Ñöùc Cha Esquivel than phieàn veà söï kieän vaãn coøn nhöõng nhaø laõnh ñaïo tin moät caùch sai laàm raèng caùc chöông trình haïn cheá sinh saûn seõ mang laïi moät cuoäc soáng toát ñeïp hôn cho ngöôøi thoå daân, vì hoï nghó raèng ít coù con caøng coù cuoäc soáng tieän nghi hôn.


Toân giaùo môùi vaø caùc giaùo phaùi lan traøn taïi YÙ

Toân giaùo môùi vaø caùc giaùo phaùi lan traøn taïi YÙ.

(Reuters 30/04/98) - Roma - Caøng ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi daân YÙ boû giaùo hoäi Coâng Giaùo ñeå theo caùc toân giaùo môùi hoaëc caùc giaùo phaùi ñang lan traøn taïi YÙ.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa baûn baùo caùo vöøa ñöôïc Boä Noäi Vuï YÙ coâng boá vaøo hoâm thöù Naêm 30/04/98. Baûn baùo caùo ghi nhaän raèng ngay taïi YÙ, moät quoác gia khoâng coù truyeàn thoáng ña nguyeân toân giaùo, con soá caùc giaùo phaùi ñang phaùt trieån vôùi toác ñoä khoâng ngôø. Trong voøng vaøi naêm qua, coù khoaûng 76 nhoùm toân giaùo khaùc nhau ñaõ ñöôïc thaønh laäp vôùi toång coäng soá tín höõu khoaûng 78,500 ngöôøi. 61 nhoùm giaùo phaùi ma thuaät (magic cult) ñaõ moïc leân treân khaép nöôùc loâi keùo khoaûng 6,500 tín ñoà.

Theo boä noäi vuï YÙ, baûn baùo caùo ñöôïc thöïc hieän vì moái quan taâm cuûa coâng chuùng tröôùc hieän töôïng caùc giaùo phaùi moïc leân trong giai ñoaïn tieán ñeán naêm 2000. Ngöôøi ta lo sôï laø moät soá caù nhaân hay phe nhoùm, vì loøng cuoàng nhieät toân giaùo, coù theå seõ duøng söï kieän keát thuùc kyû nguyeân thöù hai ñeå bieän minh cho nhöõng haønh ñoäng taøn ñoäc hay sai leäch (cruelty or deviant acts). Vì theá boä noäi vuï YÙ nhaän thaáy caàn phaûi laøm moät cuoäc nghieân cöùu ñeå tìm hieåu veà hieän töôïng caùc giaùo phaùi môùi, xem chuùng coù nguy cô nhö theá naøo ñoái vôùi an ninh traät töï trong xaõ hoäi.

Cuõng theo baûn baùo caùo, moät trong nhöõng giaùo phaùi môùi ñöôïc coi nguy hieåm nhaát laø giaùo phaùi Khoa Hoïc Luaän vôùi khoaûng 7 ngaøn thaønh vieân hieän nay, boûi vì giaùo thuyeát cuûa Khoa Hoïc Luaän coù khaû naêng laøm cho taâm thaàn cuûa caùc thaønh vieân trong giaùo phaùi suy nhöôïc hoaøn toaøn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page