Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 29 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï khanh leân ñöôøng ñi Ba Lan

Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï khanh leân ñöôøng ñi Ba Lan.

Vatican - 29.04.98 - Thöù Tö 29.04.98, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, leân ñöôøng di Ba Lan, ñeå chuû toïa leã khaùnh thaønh Nhaø Nguyeän vaø caùc cô sôû môùi cuûa Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Ba Lan.

Trong thôøi gian vieáng thaêm Ba Lan, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh seõ tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc nöôùc naøy vaø seõ gaëp Toång Thoáng Coäng Hoøa Ba Lan, OÂng thuû töôùng vaø Boä Tröôûng Ngoaïi Giao. Ngaøy moàng moät thaùng Naêm 1998, Ñöùc Hoàng Y Sodano chuû söï thaùnh leã trong nhaø thôø chính toøa giaùo phaän Varsavia-Praga, nhaân dòp kyû nieäm 350 naêm cuûa Thaønh phoá naøy.


Leã an taùng Ñöùc Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Thaønh Phoá Guatemala

Leã an taùng Ñöùc Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Thaønh Phoá Guatemala.

Thaønh Phoá Guatemala - 29.04.98. - Leã an taùng Ñöùc Cha Juan Gerardi Conedera, giaùm muïc phuï taù Toång giaùo phaän Thaønh phoá Guatemala, bò saùt haïi chuùa nhaät vöøa qua 26/04/98, ñöôïc cöû haønh vaøo luùc 13 giôø ñòa phöông ngaøy thöù Tö 29.04.98 Guatemala.

Thi haøi Ñöùc coá Giaùm muïc ñöôïc ñaët trong nhaø thôø Chính Toøa cuûa Toång Giaùo Phaän. Töøng ngaøn ngöôøi laàn luôït ñeán kính vieáng, caàu nguyeän vaø töø bieät vò chuû chaên toát laønh vaø ngöôøi cha cuûa caùc ngöôøi ngheøo, caùc ngöôøi bò khai thaùc, aùp böùc. Ngaøi laø ngöôøi beânh vöïc khoâng bieát moûi meät caùc quyeàn con ngöôøi vaø laø ngöôøi ñoùng vai troø chính cuûa thoûa öôùc hoøa bình caùch ñaây 16 thaùng, chaám döùt cuoäc noäi chieán ñaãm maùu keùo daøi 36 naêm trôøi giöõa chính phuû vaø phe du kích cöïc taû.

Veà vieäc ñieàu tra vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi Conedera, Toång Tröôûng Boä Noäi Vuï Guatemala tuyeân boá: cho tôùi luùc naøy chöa coù nhöõng yeáu toá ñeå tìm ra moät saùt nhaân hay nhieàu saùt nhaân. Sau ñaây laø lôøi tuyeân boá treân ñaøi Vatican hoâm 29.04.98 cuûa Luaät Sö Alexandro Benedetti, ngöôøi ñaõ coäng taùc vôùi Ñöùc Giaùm Muïc vaø Vaên Phoøng Beânh Vöïc Nhaân Quyeàn cuûa Ñöùc Giaùm Muïc: Chaéc chaén Ñöùc Cha Gerardi Conedera laø boä oùc suy tö chính cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo taïi Thaønh phoá Guatemala. Nhöõng caùch thöùc ngaøi bò saùt haïi ñang toû cho thaáy raèng Vuï saùt haïi naøy khoâng phaûi laø khoâng suy tính tröôùc. Ñaây laø söù ñieäp roõ raøng keû saùt nhaân kia vaø nhöõng ngöôøi sai khieán, ñaõ muoán göûi tôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Guatemala, moät Giaùo Hoäi ñang daán thaán toá caùo nhöõng toäi aùc ñaõ xaåy ra trong 36 naêm cuûa cuoäc noäi chieán vaø caû trong tieán trình hoøa bình maø Giaùo Hoäi ñang vaát vaû tìm caùch xuùc tieán taïi Ñaát nöôùc naøy. Ñöùc Cha Gerardi ñaõ bò ñaäp beå soï. Ñaây laø moät söù ñieäp raát roõ raøng. Muïc ñích cuûa nhöõng keû saùt nhaân laø phaù boä oùc, dieät linh hoàn cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Guatemala. Trong nhöõng naêm vöøa qua, Ñöùc Cha ñaõ leân tieáng toá caùo caùc toäi aùc cuûa nhöõng keû phaù hoaïi naày vaø ñaõ tích cöïc tranh ñaáu ñeå möu caàu hoøa bình cho Guatemala.


Ñöùc Hoàng Y Tomko, toång tröôûng boä Truyeàn Giaùo truyeàn chöùc giaùm muïc cho vò Taân Toång Thö Kyù Boä Truyeàn Giaùo Marcello ZAGO

Ñöùc Hoàng Y Tomko, toång tröôûng boä Truyeàn Giaùo truyeàn chöùc giaùm muïc cho vò Taân Toång Thö Kyù Boä Truyeàn Giaùo Marcello ZAGO.

Tin Vatican (Fides 29/04/98): Luùc 5 giôø chieàu thöù Baûy vöøa qua, 25/04/98, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko, Toång Tröôûng Boä Truyeàn Giaùo, ñaõ truyeàn chöùc Giaùm Muïc cho cha Marcello Zago, ngöôøi ñaõ ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II boå nhieäm laøm Toång Thö Kyù Boä Truyeàn Giaùo, hoâm ngaøy 28 thaùng 03/1998 vöøa qua, thay theá cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc UHAC ñaõ qua ñôøi. Vôùi cöông vò laø Toång Thö Kyù Boä Truyeàn Giaùo, Ñöùc Taân Giaùm Muïc Marcello ZAGO laø Toång Giaùm Muïc hieäu toøa Roselle. Nhieàu nghò phuï tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu ñaõ tham döï thaùnh leã taán phong giaùm muïc naày.

Trong baøi giaûng thaùnh leã, Ñöùc Hoàng Y Tomko ñaõ nhaán maïnh ñeán nhöõng ñaëc ñieåm cuûa taùc vuï giaùm muïc vaø nhaéc ñeán daán thaân chính cuûa vò Taân Toång Thö Kyù boä Truyeàn Giaùo laø ñaåy maïnh söù maïng truyeàn giaùo cuûa Giaùo Hoäi giöõa muoân daân, laøm chöùng cho Chuùa Phuïc Sinh, theo maãu göông saùng choùi cuûa caùc Toâng Ñoà. Trong baøi dieãn vaên ngaén sau thaùnh leã phong chöùc giaùm muïc, Ñöùc Taân Toång Giaùm Muïc Marcello Zago, ñaõ nhaéc ñeán thôøi gian say meâ hoaït ñoäng truyeàn giaùo taïi Laøo vaø xin moïi ngöôøi hieän dieän caàu nguyeän cho ngaøi ñöôïc yeâu meán Chuùa Kitoâ noàng naøng hôn, sao cho baát cöù ai ñeán gaëp ngaøi, thì cuõng ñöôïc "chaùy leân cuøng moät ngoïn löûa yeâu thöông vaø nhieät thaønh laøm vieäc toâng ñoà.

Ñöùc Taân Toång Giaùm Muïc Marcello Zago, Taân Toång Thö Kyù Boä Truyeàn giaùo, ngöôøi YÙ, sinh taïi Villorba, tænh Treviso, mieàn baéc Italia, ngaøy 9 thaùng 8 naêm 1932. Laø tu só cuûa doøng Taân Hieán Cho Meï Maria Voâ Nhieãm, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Zago ñaõ laøm vieäc truyeàn giaùo taïi Laøo, trong voøng 15 naêm, töø naêm 1959 cho ñeán naêm 1974. Töø naêm 1986 cho ñeán nay, Ngaøi ñaõ giöõ chöùc vuï Beà Treân Toång Quyeàn cuûa Doøng Nhöõng Tu Só Taän Hieán Cho Meï Maria Voâ Nhieãm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page