Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 27 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo chuû Giaùo Hoäi Anh Giaùo keâu goïi söï thoâng hieäp vôùi Coâng Giaùo trong Thaùnh Theå

Giaùo chuû Giaùo Hoäi Anh Giaùo keâu goïi söï thoâng hieäp vôùi Coâng Giaùo trong Thaùnh Theå.

Luxembourg [Apic 27/04/98] - Ñöùc Toång giaùm Muïc George Carey, toång giaùm muïc Caterbury, kieâm giaùo chuû Giaùo Hoäi Anh Giaùo, keâu goïi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo laøm theá naøo ñeå tröôùc naêm 2000, coù theå thoâng hieäp Thaùnh Theå vôùi Anh Giaùo.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Carrey ñaõ ñöa ra lôøi keâu goïi treân ñaây trong moät baøi thuyeát trình taïi Luxembourg hoâm thöù Baûy 25/04/98 vöøa qua. Vò giaùo chuû Giaùo Hoäi Anh Giaùo noùi nhö sau: "Naêm Thaùnh 2000 coù theå laø moät dòp ñeå, qua söï thoâng hieäp vôùi ngöôøi Coâng Giaùo, coù theå cuûng coá caùc moái lieân keát cuûa ñöùc tin vaø cuûa coäng ñoàng Kitoâ".

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Carey nhaéc laïi raèng, töø bao laâu nay Giaùo Hoäi Anh Giaùo vaãn thöïc thi söï thoâng hieäp trong Thaùnh Theå vôùi caùc tín höõu cuûa caùc Giaùo Hoäi Kitoâ khaùc.


Moät soá giaùm muïc Brasil bieän minh cho vieäc ngöôøi ngheøo laáy ñoà cuûa caùc sieâu thò

Moät soá giaùm muïc Brasil bieän minh cho vieäc ngöôøi ngheøo laáy ñoà cuûa caùc sieâu thò.

Indalatuba - Brasil [27/04/98] - Moät soá giaùm muïc Brasil bieän minh cho vieäc ngöôøi ngheøo xaâm nhaäp vaøo caùc sieâu thò ñeå laáy haøng hoùa.

Taïi mieàn Ñoâng Baéc Brasil, thöïc phaåm khan hieám vì naïn haïn haùn cho neân nhieàu ngöôøi ngheøo ñaõ töï ñoäng xaâm nhaäp vaøo caùc sieâu thò ñeå laáy haøng hoùa. Moät soá giaùm muïc cuûa mieàn naøy noùi raèng trong tröôøng hôïp cöïc kyø khaån caáp, nhöng ngöôøi ñoùi aên coù theå aên caép nhöõng gì ñang ôû tröôùc maét hoï. Ngöôøi tröôùc tieân phaûi laøm nhieäm vuï cuûa mình laø chính phuû: Chính phuû phaûi thöïc hieän chöông trình caûi caùch ruoäng ñaát vaø phaân phaùt löông thöïc cho caùc naïn nhaân cuûa baát coâng xaõ hoäi.

Trong phieân hoïp thöôøng nieân cuûa hoäi ñoàng giaùm muïc Brasil nhoùm taïi Indalatuba, thuoäc bang Sao Paolo töø ngaøy 22/04/98 ñeán 1/05/98 naøy, gaàn 300 giaùm muïc Brasil baøn veà vai troø cuûa ngöôøi giaùo daân trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi. Caùc ngaøi cuõng thaúng thöøng toá caùo chính phuû laø ngöôøi phaûi chòu traùch nhieäm veà tình traïng ngheøo ñoùi vaø khoán khoå hieän nay taïi mieàn Ñoâng Baéc.

Noùi veà vieäc ngöôøi ngheøo xaâm nhaäp caùc sieâu thò, moät vò gaùim muïc ñaõ giaûi thích nhö sau: "Chính söï chaäm treå cuûa chính phuû ñaõ khieán cho ngöôøi daân ngheøo phaûi chieám ñaát vaø xaâm nhaäp caùc sieâu thò. Thay vì ñöa quaân ñoäi ñeán ngaên caûn caùc gia ñình uøa vaøo caùc sieâu thò, chính phuû neân duøng quaân ñoäi ñeå phaân phaùt löông thöïc".


Toøa Thaùnh uûng hoä caùc noã löïc cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác ñoái vôùi tình hình taïi Phi Chaâu

Toøa Thaùnh uûng hoä caùc noã löïc cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác ñoái vôùi tình hình taïi Phi Chaâu.

Roma [Apic 27/04/98] - Giaùo Hoäi uûng hoä caùc noã löïc cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác nhaèm oån ñònh tình hình taïi Phi Chaâu.

Trong baøi phaùt bieåu taïi truï sôû Lieân Hieäp Quoác hoâm thöù Saùu tuaàn tröôùc 24/04/98, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, ngoaïi tröôûng cuûa Toøa Thaùnh, ñaõ taùi khaúng ñònh 5 ñieåm öu tieân cuûa Toøa Thaùnh ñoái vôùi Phi Chaâu nhö sau: "giaùo duïc daân chuùng veà quyeàn con ngöôøi ñeå chaám döùt luaät cuûa keû maïnh, baõi boû nôï naàn nöôùc ngoaøi, phaùt trieån daân chuû vaø gia taêng ñoái thoaïi chính trò, xem vieäc xuaát khaåu khí giôùi nhö moät haønh ñoäng coäng taùc vaøo caùc cuoäc xung ñoät vaø dieät chuûng, cuoái cuøng trôï giuùp Phi Chaâu moät caùch voâ vò lôïi."

Chia seû quan ñieåm cuûa oâng toång thö kyù Lieân Hieäp Quoác veà tình hình Phi Chaâu, ñöùc cha Tauran ghi nhaän raèng, Phi Chaâu khoâng thieáu taøi nguyeân thieân nhieân vaø nhaân löïc. Ngaøi noùi raèng taát caû nhöõng thaûm caûnh maø Phi Chaâu ñang traûi qua ñeàu gaén lieàn vôùi nhau, baát coâng ñeû ra chieán tranh, caùc cuoäc xung ñoät daãn ñeán thieáu thoán, ñoùi khoå khieán ngöôøi daân phaûi dôøi choã ôû, ngheøo naøn laøm cho caû xaõ hoäi rôi vaøo tuyeät voïng vaø thuï ñoäng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page