Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 26 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc vuï baïo ñoäng vaãn tieáp dieãn taïi Baéc Ai Len

Caùc vuï baïo ñoäng vaãn tieáp dieãn taïi Baéc Ai Len.

(AFP, Reuters 26/04/98) - Baéc Ai Len (Belfast) - Caùc vuï baïo ñoäng vaãn tieáp dieãn taïi Baéc Ai Len. Saùng thöù Baûy 25/04/98, caûnh saùt taïi thuû ñoâ Belfast ñaõ phaùt hieän ra xaùc cuûa moät thanh nieân Coâng Giaùo vôùi veát ñaïn treân ñaàu, vaø cuõng toái thöù Baûy 25/04/98, moät quaû bom ñaõ phaùt noå taïi moät quaùn röôïu nhöng khoâng coù ai bò thöông. Quaùn röôïu naøy do moät tín höõu Coâng Giaùo laøm chuû. Tröôùc ñoù cuõng vaøo buoåi toái, taïi thuû ñoâ Belfast cuûa Baéc Ai Len, moät ngöôøi ñaøn oâng ñaõ bò keû laï maët baén vaøo chaân vaø phaûi vaøo nhaø thöông ñieàu trò.

Caûnh saùt chöa tìm ra manh moái ai laø keû chuû möu nhöõng vuï taán coâng noùi treân, nhöng hoï coù theå xaùc ñònh, chuùng laø haäu quaû cuûa cuoäc tranh chaáp beø phaùi giöõa hai phe Tin Laønh vaø Coâng Giaùo taïi Baéc Ai Len. Taïi Coäng Hoøa Ai Len cuõng nhö Baéc Ai Len, ñang dieãn ra caùc cuoäc vaän ñoäng keâu goïi uûng hoä Thoûa Öôùc Hoøa Bình ñöôïc kyù keát ngaøy 10/04/1998 vöøa qua giöõa chính phuû Anh Quoác, Ai Len, nhoùm chính trò Sinn Fein cuûa Quaân Ñoäi Coäng Hoøa Ai Len vaø ñaûng Ultsler cuûa Tin Laønh. Ñaây laø thoûa hieäp maø ngöôøi ta hy voïng seõ mang laïi hoøa bình cho mieàn Baéc Ai Len vaø seõ ñöôïc mang ra tröng caàu daân yù vaøo ngaøy 22/005/1998 tôùi ñaây.


Röûa Toäi vaø Phong Chöùc taïi Moâng Coå

Röûa Toäi vaø Phong Chöùc taïi Moâng Coå.

Ulan Bator - Moâng Coå [Apic 26/04/98] - Trong leã nghi canh thöùc Phuïc Sinh taïi nhaø thôø Chính Toøa Ulan Bator, thuû ñoâ Moâng Coå, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gioavanni Battistaa Morandini, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi nöôùc naøy, ñaõ röûa toäi cho 16 ngöôøi Moâng Coå vaø moät em beù con cuûa moät gia ñình ngöôøi Phi Chaâu.

Trong Thaùnh Leã Phuïc Sinh ngaøy hoâm sau, Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh ñaõ phong chöùc phoù teá cho moät tu só thuoäc hoäi doøng truyeàn giaùo Ñöùc Meï Voâ Nhieãm. Hoäi doøng naøy ñaõ ñeán Moâng Coå hoài naêm 1992 vaø chuyeân hoaït ñoäng vôùi giôùi treû, cuõng nhö caùc treû em soáng ngoaøi ñöôøng phoá vaø bò giam tuø.

Ñöùc Cha Morandini, kieâm söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Nam Haøn, cho bieát coù nhieàu thanh nieân nam nöõ Moâng Coå theo hoïc kinh thaùnh baèng Anh ngöõ.

Vôùi 16 ngöôøi ñöôïc röûa toäi trong ñeâm canh thöùc Phuïc Sinh vöøa qua, Giaùo Hoäi taïi Moâng Coå choû coù taát caû 80 ngöôøi, treân toång soá daân laø 2 trieäu 4 traêm ngaøn ngöôøi.


Moät vò Giaùm Muïc Nicaragua töø choái laøm pheùp moät beänh vieän vì ñöôïc xaây döïng baèng tieàn hoái loä

Moät vò Giaùm Muïc Nicaragua töø choái laøm pheùp moät beänh vieän vì ñöôïc xaây döïng baèng tieàn hoái loä.

Pesteli - Nicaragua [Apic 26/04/98] - Ñöùc Cha Abelardo Matta, giaùm muïc Pesteli, Nicaragua, ñaõ khoâng chòu laøm pheùp cho moät beänh vieän maø ngaøi cho raèng coâng trình xaây caát coù dính líu ñeán nhieàu vuï hoái loä.

Tröôùc maët chính quyeàn vaø quan khaùch ñöôïc môøi tham döï leã nghi khaùnh thaønh beänh vieän, vò giaùm muïc naøy tuyeân boá nhö sau: "Ngöôøi ta khoâng theå raåy nöôùc thaùnh treân nhöõng gì khoâng phaûn aûnh söï thaønh thaät vaø trong saïch cuûa taâm hoàn con ngöôøi".

Phaùt bieåu treân ñaây ñaõ khieán cho toång thoáng nöôùc naøy laø oâng Arneldo Aleman, ngöôøi coù maët trong leã nghi khaùnh thaønh, caûm thaáy khoù chòu. Hieän nay chính phuû ñang cho ñieàu tra veà nhöõng lôøi caùo buoäc cuûa ñöùc cha Abelardo Matta.


Saùch löôïc hoøa bình cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng gioáng nhau trong moïi cuoäc xung ñoät

Saùch löôïc hoøa bình cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng gioáng nhau trong moïi giaûi quyeát xung ñoät.

Roma [Apic 26/04/98] - Saùch löôïc Hoøa Bình cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II gioáng nhau ñoái vôùi taát caû moïi cuoäc xung ñoät trong theá giôùi naøy.

Trong moät baøi thuyeát trình taïi ñaïi hoïc Laterano, Roma, hoài cuoái tuaàn qua, Ñöùc Cha Jean Louis Tauran, ngoaïi tröôûng cuûa Toøa Thaùnh, ñaõ khaúng ñònh nhö theá khi trình baøy nhöõng nguyeân taéc höôùng daãn neàn ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh. Saùch löôïc hoøa bình naøy loaïi boû vieäc xöû duïng voõ löïc vaø ñeà cao söï ñoái thoaïi, caùc cuoäc thöông thuyeát vaø vieäc toân troïng quyeàn con ngöôøi. Theo Toøa Thaùnh, Hoøa Bình ñöôïc xaây döïng treân ba coät truï laø chaân lyù, coâng bình vaø tình yeâu. Saùch löôïc hoøa bình ñích thöïc laïi döïa treân moät soá nguyeân taéc neàn taûng nhö sau.

Nguyeân taéc thöù nhaát laø caàn phaûi lôùn tieáng keâu goïi traùnh moïi chieán tranh. Giaùo hoäi vaãn nhìn nhaän raèng moãi quoác gia coù quyeàn baûo veä söï hieän höõu vaø töï do cuûa mình baèng nhöõng phöông theá hôïp lyù. Tuy nhieân, kinh nghieäm thöôøng cho thaáy raèng tin ôû söùc maïnh cuûa khí giôùi ñeå giaûi quyeát caùc cuoäc xung ñoät giöõa caùc quoác gia laø moät aûo töôûng. Nguyeân taéc thöù hai maø Ñöùc Cha Tauran noùi tôùi laø caàn phaûi coå voõ moät cuoäc giaûi giôùi kieán hieäu. Nguyeân taéc thöù ba laø phaûi thaêng tieán moät traät töï theá giôùi döïa treân quyeàn con ngöôøi vaø quyeàn cuûa caùc daân toäc. Nguyeân taéc thöù tö laø phaûi coå voõ vieäc toân troïng ñoái vôùi caùc kyû thuaät xaây döïng söï hôïp taùc quoác teá. Cuoái cuøng, theo vò ngoaïi tröôûng cuûa Toøa Thaùnh, caàn phaûi tích cöïc tham gia vaøo vieäc soaïn thaûo nhöõng coâng taùc hay tuyeân ngoân quoác teá.


Back to Radio Veritas Asia Home Page