Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 25 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Söù ñieäp ÑTC göûi cho Ñöùc Hoàng Y Angelini dòp leã khaùnh thaønh beänh vieän nhi ñoàng taïi Moscova

Söù ñieäp ÑTC göûi cho Ñöùc Hoàng Y Angelini dòp leã khaùnh thaønh beänh vieän nhi ñoàng taïi Moscowa.

Vatican - 25.04.98 - "Ñaây laø moät daáu hieäu cuûa ñöùc baùc aùi Phuùc AÂm vaø cuûa söï coäng taùc trong vieäc phuïc vuï anh chò em, caùch rieâng caùc treû em beù nhoû vaø khoâng ñöôïc beânh vöïc".

Treân ñaây laø nhöõng lôøi do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác vuï Khanh, nhaân danh ÑTC, vieát trong söù ñieäp göûi cho Ñöùc Hoàng Y Angelini, cöïu Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï Y teá, thöù Tö vöøa qua 22.04.98, nhaân dòp leã khaùnh thaønh moät beänh vieän nhi ñoàng taïi Moscova. Beänh vieän naøy do saùng kieán vaø söï thöïc hieän cuûa chính Ñöùc Hoàng Y Angelini, trong nhöõng naêm ngaøi coøn taïi chöùc. Beänh vieän ñöôïc xaây caát theo kyõ thuaät toái taân ngaøy nay veà Y teá vaø ñoùng vai troø raát quan troïng trong vieäc chöõa beänh, nhôø vaøo nhöõng duïng cuï toái taân.

Trong söù ñieäp göûi nhaân danh ÑTC, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh quaû quyeát raèng: söï hieän dieän cuûa moät Trung Taâm chuyeân trò caùc chöùng beänh cuûa treû em laø moät bieåu hieäu cuûa tieán boä xaõ hoäi vaø thieâng lieâng, laø moâät khuyeán khích tieán ñeán tình lieân ñôùi vaø laø moät lôøi môøi goïi hy voïng. Sau ñoù, ÑTC baøy toû loøng bieát ôn saâu xa ñoái vôùi ban ñoác coâng vaø anh em thôï thuyeàn thuoäc nhieàu quoác tòch khaùc nhau ñaõ laøm vieäc vaát vaû trong 5 naêm trôøi ñeå hoaøn thaønh beänh vieän naøy. ÑTC khoâng queân caûm ôn caùc vò aân nhaân nam, nöõ vaø nhieàu töï nguyeän vieân cuûa Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc, trong ñoù coù caùc vò aân nhaân ñaùng keå cuûa Giaùo phaän Augsburg ñaûm nhaän vieäc trôï giuùp trong vieäc ñieàu khieån beänh vieän môùi taïi Moscova.

ÑTC chaøo thaêm caùc vò tham döï leã khaùnh thaønh, caùc nhaø caàm quyeàn chính trò, daân söï vaø toân giaùo, trong soá naøy coù ñöùc Toång Giaùm Muïc Chính Thoáng Sergij, ngöôøi chòu traùch nhieäm veà hoaït ñoäng baùc aùi cuûa Toøa Giaùo Chuû Moscova. Veà phía Giaùo hoäi coâng giaùo, dó nhieân coù Ñöùc Cha Tadeuz Kondrusiewicz, giaùm quaûn Toâng Toøa Nga-AÂu, vò coù traùch nhieäm tröïc tieáp veà beänh vieän, hieän toïa laïc trong giaùo phaän cuûa ngaøi. Trong dieãn vaên ñoïc trong leã khaùnh thaønh, Ñöùc Hoàng Y Angelini noùi: Vieäc laøm pheùp beânh vieän môùi coù moät yù nghóa maø thoâi: laø cöû haønh söï soáng con ngöôøi töø luùc thuï thai trong loøng meï cho tôùi caùi cheát töï nhieân; vieäc beânh vöïc söï soáng phaûi laøm luoân luoân vaø khaép moïi nôi, khoâng moät phaân bieät naøo caû, cuõng khoâng phaân bieät toân giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page