Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 24 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toøa thöôïng thaåm Fukuoka giaûm aùn cho moät tín höõu coâng giaùo

Toøa thöôïng thaåm Fukuoka giaûm aùn cho moät tín höõu coâng giaùo.

(UCAN JA9869.0972 24/04/98) - Nhaät Baûn (Tokyo) - Toøa thöôïng thaåm Fukuoka beân Nhaät ñaõ baùc boû phaùn quyeát cuûa moät toøa aùn quaän phaït lao ñoäng khoå sai 8 thaùng moät tín höõu coâng giaùo veà toäi giuùp ñôõ traùi pheùp cho ngöôøi di daân baát hôïp phaùp. Thay vaøo ñoù toøa thöôïng thaåm chæ baét tín höõu naøy noäp phaït khoaûng 2,200 Myõ Kim.

OÂng Yukinobu Aoyagi, giaùo vieân taïi moät tröôøng trung hoïc Coâng Giaùo bò baét ngaøy 27/09/1993 veà toäi hoaït ñoäng traùi pheùp trong vieäc giuùp nhöõng ngöôøi Peru di daân baát hôïp phaùp tìm coâng aên vieäc laøm. OÂng bò caùo buoäc laø ñaõ nhaän tieàn traùi pheùp töø caùc coâng ty muôùn nhöõng ngöôøi di daân naøy vaøo laøm vieäc, nhöng treân thöïc teá thì ñoù chæ laø tieàn ñeå oâng trang traûi caùc chi phi giuùp nhöõng ngöôøi di daân tìm vieäc laøm maø thoâi. Toøa aùn quaän Fukuoka cho raèng oâng ñaõ vi phaïm luaät di daân vaø thu nhaän tieàn traùi pheùp.

Vaên phoøng UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình taïi Fukuoka ñaõ ca ngôïi phaùn quyeát môùi cuûa toøa thöôïng thaåm vaø cho raèng phaùn quyeát naøy laø baèng chöùng oâng Aoyagi voâ toäi. OÂng Kenzo Kimura, toång thö kyù UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình thì khaúng ñònh laø uûy ban seõ tieáp tuïc tranh ñaáu cho nhaân quyeàn, ñaëc bieät trong hoaøn caûnh cuûa nhöõng ngöôøi di daân baát hôïp phaùp. Veà phaàn mình, Ñöùc Cha Leo Jun Ikenaga, Toång Giaùm Muïc Osaka cho raèng, luaät phaùp vi phaïm vaø chaø ñaïp nhaân quyeàn ñaõ laøm maát ñi baûn chaát töï nhieân vaø chöùc naêng cuûa luaät phaùp. Quyeát ñònh môùi cuûa toøa thöôïng thaåm Fukuoka laø cöùng raén, bieát nhaän xeùt ñuùng ñaén vaø khoâng kyø thò nhöõng döõ kieän lieân heä ñeán vuï aùn cuûa oâng Aoyagi.


Duøng tinh truøng cuûa ngöôøi quaù coá ñeå cho thuï thai laø moät haønh ñoäng baát chính

Duøng tinh truøng cuûa ngöôøi quaù coá ñeå cho thuï thai laø moät haønh ñoäng baát chính.

Roma [Apic 24/04/98] - Baùo ngöôøi quan saùt Roma, cô quan ngoân luaän baùn chính thöùc cuûa Toøa Thaùnh, caûnh caùo raèng duøng tinh truøng cuûa ngöôøi quaù coá ñeå cho thuï thai laø moät haønh ñoäng baát chính.

Trong moät soá baùo ra gaàn ñaây, linh muïc Gino Concetti, caây vieát chuyeân veà nhöõng vaán ñeà thaàn hoïc luaân lyù, ñaõ khaúng ñònh raèng ngay caû khi coøn soáng, ngöôøi quaù coá coù baøy toû yù muoán baèng vaên töï ñi nöõa, moät haønh ñoäng nhö theá cuõng vaãn baát chính. Hieän nay ngaøy caøng coù nhieàu phuï nöõ muoán thuï tinh nhaân taïo nhôø tinh truøng cuûa ngöôøi choàng quaù coá.

Theo linh muïc Concetti, coù ba lyù do khieán Giaùo Hoäi Coâng Giaùo leân aùn moät haønh ñoäng nhö theá. Lyù do thöù nhaát coù giaù trò cho moïi cuoäc thuï thai nhaân taïo döïa treân Kinh Thaùnh vaø Giaùo Huaán nghìn ñôøi cuûa Giaùo Hoäi, theo ñoù, taùch bieät söï keát hieäp vôï choàng vôùi vieäc sinh saûn laø moät ñieàu baát chính. Lyù do thöù hai laø: vieäc sinh saûn laø keát quaû cuûa tình yeâu vaø choïn löïa coù yù thöùc cuûa hai vôï choàng. Cuoái cuøng, khoâng theå so saùnh vieäc thuï thai sau khi cheát vôùi haønh ñoäng hieán cô phaän. Trong vieäc hieán cô phaän, caùc cô phaän ñöôïc trao hieán vì moät söï soáng ñang hieän höõu, trong khi tinh truøng ñöôïc laáy ra vaø xöû duïng ñeå sinh ra moät söï soáng môùi. Ñöùa treû ñöôïc sinh ra töø vieäc thuï thai nhaân taïo aáy seõ laø con cuûa moät ngöôøi cha ñeõ cheát tröôùc khi noù ñöôïc thuï thai trong loøng meï.


Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther Thuïy Ñieån soaïn ra nghi thöùc ly dò

Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther Thuïy Ñieån soaïn ra nghi thöùc ly dò.

Copenhague - Ñan Maïch [Apic 24/04/98] - Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther, voán laø quoác giaùo taïi Thuïy Ñieån, ñaõ cho soaïn moät nghi thöùc daønh cho vieäc ly dò.

Sôõ dó Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther Thuïy Ñieån laøm nhö theá laø vì hieän nay soá ngöôøi cöû haønh hoân phoái ít hôn laø soá ngöôøi xin ly dò. Vôùi tyû leä 52 phaàn traêm, Thuïy Ñieån laø quoác gia coù soá ngöôøi ly dò cao nhaát taïi AÂu Chaâu.

Theo nghi thöùc, hai ngöôøi ly dò seõ ra tröôùc maët vò muïc sö ñaïi dieän cho Chuùa Kitoâ ñeå noùi leân söï tha thöù cho nhau. Caû hai caùm ôn Chuùa vì ñaõ cuøng nhau ñi moät ñoaïn ñöôøng chung vôùi nhau vaø höùa seõ tha thöù cho nhau cuõng nhö xin Chuùa chöõa laønh nhöõng veát thöông do vieäc ñoå vôõ gaây neân.

Saùng kieán naøy ñaõ ñöôïc ñoùn nhaän taïi caùc nöôùc laân caän. Taïi Ñan Maïch chaúng haïn, caùc nhaø thaàn hoïc cuõng baøy toû öôùc mong sôùm coù ñöôïc moät nghi thöùc nhö theá. Moät vò muïc sö Ñan Maïch ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "Caùi cheát cuûa tình yeâu cuõng phaûi ñöôïc toáng taùng".


Giaùo Hoäi caàn phaûi noã löïc hôn nöõa ñeå ñaûm baûo quyeàn cuûa phuï nöõ

Giaùo Hoäi caàn phaûi noã löïc hôn nöõa ñeå ñaûm baûo quyeàn cuûa phuï nöõ.

(UCAN IB9812.0972 24/04/98) - AÁn Ñoä (Bangalore) - Söï daán thaân cuûa giaùo hoäi tranh ñaáu cho quyeàn cuûa phuï nöõ chæ môùi baét ñaàu vaø giaùo hoäi caàn phaûi noã löïc hôn ñeå ñöôïc thaønh coâng.

Ñoù laø nhaän ñònh chung cuûa caùc buoåi thaûo luaän ñaïi keát dieãn ra taïi thaønh phoá Bangalore beân AÁn Ñoä töø ngaøy 19-22 thaùng 3/1998 vöøa qua. Buoåi hoäi thaûo ñaùnh daáu kyû nieäm 10 naêm ngaøy Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Theá Giôùi coâng boá choïn giai ñoaïn töø naêm 1988-1998 laøm thaäp nieân veà chuû ñeà "Thaäp Nieân Ñaïi Keát: Caùc Giaùo Hoäi Trong Tình Ñoaøn Keát vôùi Phuï Nöõ". Khoaûng 40 tham döï vieân thuoäc caùc giaùo hoäi Tin Laønh vaø Coâng Giaùo ñaõ chia seû caùc ñeà taøi veà quyeàn vaø söï tham gia cuûa phuï nöõ trong caùc sinh hoaït cuûa giaùo hoäi. Thaùng 11 tôùi ñaây laø ñuùng 10 naêm ngaøy ñaùnh daáu thaäp nieân ñaïi keát vöøa noùi. Baûn thoâng caùo coâng boá sau ñoù ghi nhaän laø trong voøng 10 naêm qua, ñang baét ñaàu coù nhöõng böôùc tieán trong vaán ñeà daønh cho phuï nöõ quyeàn ñöôïc tham döï nhieàu hôn vaøo caùc sinh hoaït cuûa giaùo hoäi, cuï theå laø trong laõnh vöïc hoïc thaàn hoïc. Tuy nhieân giaùo hoäi phaûi daán thaân hôn nöõa ñeå laøm giaûm bôùt naïn kyø thò phaùi tính, ñaøn aùp vaø baïo ñoäng nhaém vaøo phuï nöõ. Ñaây laø moät cuoäc ñaáu tranh ñoøi hoûi söï quyeát taâm vaø daán thaân thöïc söï.

Moät nöõ tu Coâng Giaùo thuoäc doøng Nöõ Töû Thaùnh Phaoloâ ñaõ chæ trích veà vaán ñeà khoâng cho phuï nöõ ñöôïc tham gia vaøo thöøa taùc vuï linh muïc cuõng nhö trong caùc cô cheá maø hoï coù quyeàn quyeát ñònh. Nöõ tu naøy tan phieàn laø giaùo hoäi ñaõ loaïi boû nhöõng ñoùng goùp cuûa phuï nöõ trong laõnh vöïc phuïng vuï, thaàn hoïc, linh höôùng vaø giaùo luaät. Moät tham döï vieân cuûa Tin Laønh cho raèng neàn thaàn hoïc hieän nay vaø caùch giaûi thích sai laàm veà phuï nöõ trong kinh thaùnh laø chöôùng ngaïi ngaên trôû söï phaùt trieån cuûa phuï nöõ ngöôøi Kitoâ. Do ñoù, caàn phaûi ñoïc kinh thaùnh töø caùi nhìn cuûa phuï nöõ.


Giôùi truyeàn thoâng Coâng Giaùo phaûi söûa chöõa aûnh höôûng xaáu cuûa truyeàn thoâng xaõ hoäi

Giôùi truyeàn thoâng Coâng Giaùo phaûi söûa chöõa aûnh höôûng xaáu cuûa truyeàn thoâng xaõ hoäi.

(UCAN U9751.0972 24/04/98) - Indonesia (Yogjakarta) - Ngaønh truyeàn thoâng ngaøy moät ñoùng vai troø quan troïng hôn trong ñôøi soáng cuûa Giaùo Hoäi, tuy nhieân nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng trong ngaønh truyeàn thoâng Coâng Giaùo caàn phaûi söûa chöõa nhöõng aûnh höôûng xaáu cuûa nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi treân caùc giaù trò nhaân baûn.

Treân ñaây laø lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Cha Andreas Henrisoesanto, Giaùm Muïc Tanjungkarang, mieàn Nam Sumatra. Leân tieáng vôùi caùc thaønh vieân ngöôøi Indonesia thuoäc Hoäi Truyeàn Thanh Truyeàn Hình vaø Phim AÛnh Coâng Giaùo Quoác Teá (UNDA/OCIC). Ñöùc Cha Henrisoesanto ñaõ noùi nhö sau: "laø nhöõng nhaø truyeàn thoâng Coâng Giaùo, anh chò em ñöôïc môøi goïi saûn xuaát nhöõng chöông trình phaùt thanh vaø truyeàn hình vôùi noäi dung phong phuù veà caùc giaù trò nhaân baûn, ñöôïc döïa treân giaùo huaán Kitoâ giaùo. Ñaây laø noã löïc nhaém choáng traû laïi nhöõng aûnh höôûng tieâu cöïc do caùc phöông tieän truyeàn thoâng ngoaøi xaõ hoäi gaây ra.

Veà phaàn mình, oâng Anselmus Kaluge, chuû tòch Hieäp Hoäi phaân boä Indonesia ghi nhaän raèng vieäc chính phuû Indonesia thöøa nhaän quyeàn töï do cuûa caùc toân giaùo chính trong nöôùc vaø cho pheùp caùc chöông trình toân giaùo ñöôïc phaùt treân ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình cuûa chính phuû laø raát ích lôïi cho giaùo hoäi. Caùc chöông trình naøy ñöôïc phaùt mieãn phí vì theá caùc nhaø truyeàn thoâng coâng giaùo khoâng coù lyù do gì ñeå khoâng noã löïc caûi tieán phaåm chaát cuûa chöông trình, ñaëc bieät trong vieäc thaêng tieán tình ñoaøn keát daân toäc ñöùng giöõa cuoäc khuûng hoaûng trong nöôùc hieän giôø.


Toøa Thaùnh Xaùc Nhaän chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Meâhicoâ vaø Hoa Kyø vaøo thaùng Gieâng 1999

Toøa Thaùnh Xaùc Nhaän chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Meâhicoâ vaø Hoa Kyø, töø ngaøy 22 ñeán 25 thaùng Gieâng naêm 1999.

Tin Vatican (Apic 24/04/98 vaø VIS 24/04/98): Saùng thöù Saùu 24/04/98, Tieán Só Navarro Valls, ngöôøi phaùt ngoân cuûa Toøa Thaùnh vaø cuõng laø Giaùm Ñoác Phoøng Baùo Chí cuûa Toøa Thaùnh, ñaõ coâng boá xaùc nhaän veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Meâhicoâ vaøo thaùng Gieâng naêm tôùi 1999.

Veà chuyeán vieáng thaêm Meâhicoâ, Tieán só Navarro Valls ñaõ xaùc nhaän nhö sau: toâi coù theå xaùc nhaän raèng, vaøo cuoái chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Meâhicoâ, ñöôïc döï truø töø ngaøy 22 ñeán 25 thaùng Gieâng naêm 1999, thì ÑTC cuõng seõ vieáng thaêm Toång Giaùo Phaän Saint Louis, Hoa Kyø; ñaây laø ñòa ñieåm maø ÑTC ñaõ khoâng theå vieáng thaêm ñöôïc trong nhöõng chuyeán vieáng thaêm tröôùc ñaây cuûa ngaøi taïi Hoa Kyø.

Ñöôïc bieát muïc ñích cuûa chuyeán vieáng thaêm muïc vuï saép tôùi cuûa ÑTC taïi Meâhicoâ laø ñeå coâng boá Vaên Kieän Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cuûa Khoùa Hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu, ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi Roma vaøo thaùng 11 naêm 1997 vöøa qua.


Toøa Thaùnh Xaùc Nhaän veà söï ñau buoàn cuûa ÑTC vì söï thi haønh caùc baûn aùn töû hình taïi Hoa Kyø vaø Rwanda

Toøa Thaùnh Xaùc Nhaän veà söï ñau buoàn cuûa ÑTC vì söï thi haønh caùc baûn aùn töû hình taïi Hoa Kyø vaø Rwanda.

Tin Vatican (Apic 24/04/98 vaø VIS 24/04/98): Saùng thöù Saùu 24/04/98, Tieán Só Navarro Valls cho bieát laø ÑTC raát ñau buoàn vì vieäc thi haønh caùc baûn aùn töû hình taïi Hoa Kyø vaø taïi Rwanda, Phi Chaâu. Taïi Hoa Kyø, hoâm 22 thaùng 04/1998, ñaõ coù ba ngöôøi bò thi haønh aùn töû hình, maëc duø coù lôøi xin khoan hoàng cuûa ÑTC. Trong khi ñoù, thì taïi Rwanda beân Phi Chaâu, ñaõ coù 33 ngöôøi bò thi haønh aùn töû hình moät caùch coâng khai, hoâm thöù Saùu 24/04/98. ÑTC cuõng ñaõ can thieäp xin khoan hoàng hoâm ngaøy 23/04/98, nhöng khoâng coù keát quaû gì. Maëc duø saùch Giaùo Lyù môùi cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo khoâng tuyeät ñoái choáng laïi aùn töû hình, ngoaïi tröø vaøi tröôøng hôïp, nhöng ÑTC ñaõ luoân leân tieáng xin khoan hoàng cho caùc can phaïm saép bò thi haønh aùn töû hình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page