Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 23 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Cha Carlos Belo thaønh laäp moät hieäp hoäi nhaém phaùt trieån nhaân taøi ñòa phöông

Ñöùc Cha Carlos Belo thaønh laäp moät hieäp hoäi nhaém phaùt trieån nhaân taøi ñòa phöông.

(UCAN ET9887.0972 23/04/98) - Ñoâng Timor (Dili) - Daïo trung tuaàn thaùng Tö 1998, Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, giaùm quaûn toâng toøa Ñoâng Timor, ñaõ thaønh laäp moät hieäp hoäi mang teân ngaøi, nhaém muïc ñích phaùt trieån vaø nuoâi döôõng nguoàn nhaân taøi ñòa phöông.

Leân tieáng trong dòp leã khai maïc, Ñöùc Cha Belo cho bieát hieäp hoäi naøy ra ñôøi döïa treân caûm höùng töø nhöõng giaùo huaán cuûa coâng ñoàng chung Vatican II veà vai troø cuûa giaùo daân trong xaõ hoäi. Söù maïng cuûa hieäp hoäi laø laøm theá naøo ñeå phaùt trieån vaø nuoâi döôõng nhaân taøi ñòa phöông trong caùc laõnh vöïc nhö ngheä thuaät, theå thao vaø hoaït ñoäng vaên hoùa. Ñöùc Cha Belo baøy toû caûm nghó nhö sau: "Ngheä thuaät laø moät yeáu toá vaên hoùa hoaøn vuõ. ngheä thuaät laø caùch toû baøy nhöõng öôùc muoán cuûa con ngöôøi tröôùc veõ ñeïp. Ñieàu quan troïng ôû ñaây laø noù ñöôïc keát ñoïng töø nhöõng thöïc taïi trong xaõ hoäi.

Ñöôïc bieát tuy hieäp hoäi ñöôïc laáy teân cuûa Ñöùc Cha, nhöng Ñöùc Cha Belo seõ khoâng tröïc tieáp tham gia vaøo caùc sinh hoaït noäi boä bôûi vì ngaøi tin raèng caùc laõnh vöïc nhö giaùo duïc, ngheä thuaät vaø theå thao thuoäc veà khaû naêng chuyeân moân cuûa giaùo daân.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Khartoum bò keát aùn moät naêm tuø

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Khartoum bò keát aùn moät naêm tuø.

Khartoum - Soudan [Apic 23/04/98] - Ñöùc Cha Gabriel Zubou Wako, Toång Giaùm Muïc Khartoum, Soudan, bò keát aùn moät naêm tuø.

Theo moät baûn tin cuûa haõng thoâng taán Comboni cuûa hoäi ñoàng truyeàn giaùo Comboni thuoäc phoøng baùo chí Toøa Thaùnh phoå bieán hoâm 23/04/98, moät phieân toøa taïi Khartoum ñaõ keát aùn ñöùc cha moät naêm tuø vaø ra leänh tòch thu 11 chieác xe duøng cho caùc coâng taùc nhaân ñaïo cuûa giaùo hoäi.

Theo baûn tin, caùch ñaây naêm naêm, moät thöông gia ngöôøi Soudan toá caùo Giaùo Hoäi ñaõ khoâng chòu traû cho oâng moät soá tieàn treân 30 ngaøn ñoâ la vì soá löông thöïc oâng ñaõ cung caáp cho nhöõng ngöôøi tî naïn. Giaùo Hoäi cho bieát mình khoâng heà nhaän ñöôïc soá löông thöïc aáy.

Ñöùc Cha Walo noùi raèng ngaøi thaø ngoài tuø hôn laø laáy quæ cuûa ngöôøi ngheøo ñeå ñoåi laáy töï do. Hieän nay, nagì coøn vaãn coøn töï do vaø ñang laøm ñôn khaùng caùo.


Ñöùc Hoàng Y Bosnia bò thöông trong vuï ngöôøi Serb bao vaây nhaø thôø

Ñöùc Hoàng Y Bosnia bò thöông trong vuï ngöôøi Serb bao vaây nhaø thôø.

(AFP, Reuters 23/04/98) - Bosnia - Herzegovina - Thöù Naêm 23/04/98, khoaûng 1,000 ngöôøi Serb Bosnia ñaõ bao vaây nhaø thôø Coâng Giaùo ôû thò traán Derventa naèm veà phía Baéc cuûa Bosnia. Ñöùc Hoàng Y Vinko Puljie vaø nhieàu tín höõu Coâng Giaùo ñaõ bò keït trong nhaø thôø 6 tieáng ñoàng hoà. Theo töôøng thuaät cuûa haõng thoâng taán AFP, Ñöùc Hoàng Y Vinko Puljie, Toång Giaùm Muïc Sarajevo, ñaõ bò thöông sau khi bò truùng ñaù do ngöôøi Serb beân ngoaøi neùm vaøo. Tröôùc ñoù hoï muoán xoâng vaøo nhaø thôø nhöng ñaõ bò caûnh saùt ngaên caûn. Keá ñeán hoï noåi löûa ñoát nhaø thôø nhöng caûnh saùt ñaõ daäp taét löûa.

Caûnh saùt Bosnia phaûi ñeán ñeå hoä toáng Ñöùc Hoàng Y Puljie vaø caùc tín höõu Coâng Giaùo thoaùt ra ngoaøi döôùi söï giaùm saùt cuûa löïc löôïng gìn giöõ hoøa bình cuûa Lieân Hieäp Quoác. Ñöôïc bieát Ñöùc Hoàng Y Puljie ñeán thò traán Derventa, naèm caùch thuû ñoâ Sarajevo khoaûng 140 kiloâmeùt ñeå cöû haønh thaùnh leã cho nhöõng ngöôøi tî naïn Croat vöøa töø thuû ñoâ Zagreb trôû veà. Tröôùc cuoäc noäi chieán taïi Bosnia hoï soáng taïi Derventa. Phe ngöôøi Serb ôû Bosnia ñaõ maïnh meõ phaûn ñoái vieäc ñöa nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo Croat trôû laïi Derventa. Hoï ñaõ chaën ñöôøng khoâng cho caùc ñoaøn xe buyùt chôû ngöôøi tî naïn vaøo Derventa. Nhöõng ngöôøi tî naïn veà tôùi ñöôïc Derventa vaøo nhaø thôø ñeå döï thaùnh leã do Ñöùc Hoàng Y Puljie chuû söï. Moät phaùt ngoân vieân cuûa Lieân Hieäp Quoác taïi Bosnia moâ taû tình hình raát laø caêng thaúng. Xung ñoät giöõa ngöôøi Coâng Giaùo Croat, Chính Thoáng Serbie vaø Hoài Giaùo Bosnia vaãn thöôøng xuyeân xaûy ra trong voøng hai naêm röôõi qua keå töø sau khi cuoäc noäi chieán keát thuùc.


Ñöùc Thaùnh Cha coå voõ Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà Khoa Hoïc Xaõ Hoäi ñeo ñuoåi nhöõng nghieân cöùu veà daân chuû

Ñöùc Thaùnh Cha coå voõ Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà Khoa Hoïc Xaõ Hoäi ñeo ñuoåi nhöõng nghieân cöùu veà daân chuû.

Roma [Apic 23/04/98] - Ñöùc Thaùnh Cha coå voõ Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà Khoa Hoïc Xaõ Hoäi ñeo ñuoåi nhöõng nghieân cöùu veà daân chuû, maø ngaøi cho laø raát "ñuùng luùc" trong giai ñoaïn chuaån bò böôùc vaøo ngaøn naêm thöù ba naøy.

Nhaân phieân hoïp khoaùng ñaïi cuûa Haøn Laâm Vieän ñang dieãn ra taïi Rpoma trong nhöõng ngaøy naøy, caùc tham döï vieân ñaõ ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán hoâm thöù naêm 23/04/98 vöøa qua.

Phaùt bieåu treân ñaøi Phaùt Thanh Vatican, linh muïc Giuseppe Pittau, vieän tröôûng ñaïi hoïc Gregorienne kieâm chöôûng aán cuûa Haøn Laâm Vieän, cho bieát phieân hoïp khoaùng ñaïi laàn naøy cuûa Haøn Laâm Vieän muoán ñaøo saâu nhöõng giaù trò cuûa daân chuû. Linh muïc Pittau noùi raèng vaøo giöõa luùc caû theá giôùi ñeàu noùi ñeán daân chuû, nhieàu cheá ñoä vaãn chöa thöïc söï daân chuû.


Lieân Minh Kitoâ Giaùo Hoa Kyø keâu goïi caùc coâng ty daàu hoûa uûng hoä döï luaät choáng baùch haïi toân giaùo

Lieân Minh Kitoâ Giaùo Hoa Kyø keâu goïi caùc coâng ty daàu hoûa uûng hoä döï luaät choáng baùch haïi toân giaùo.

(CWN 23/04/98) - Hoa Kyø (Washington) - Thöù Tö vöøa qua 22/04/98, Lieân Minh Kitoâ Giaùo Hoa Kyø leân tieáng keâu goïi caùc coâng ty daàu hoûa nöôùc naøy uûng hoä döï luaät choáng baùch haïi toân giaùo ñang ñöôïc ñieàu traàn tröôùc quoác hoäi. Döï luaät naøy, neáu ñöôïc thoâng qua vaø pheâ chuaån thaønh luaät seõ coù caùc bieän phaùp tröøng phaït ñoái vôùi caùc quoác gia baùch haïi toân giaùo.

Trong buoåi noùi chuyeän vôùi giaùm ñoác cuûa caùc coâng ty daàu hoûa vaø ngaønh kyõ ngheä, oâng Domal Hodel, chuû tòch Lieân Minh Kitoâ Giaùo, keâu goïi caùc coâng ty naøy ñöøng gaây aùp löïc caûn trôû vieäc thoâng qua döï luaät naøy, nhöng haõy giuùp quoác hoäi tìm ra moät coâng thöùc maø caùc coâng ty coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Quoác Hoäi Hoa Kyø muoán coù moät ñaïo luaät tröøng phaït kinh teá caùc quoác gia ñaøn aùp quyeàn töï do toân giaùo, tuy nhieân caùc coâng ty daàu hoûa vaø kyõ ngheä lôùn choáng laïi ñieàu naøy bôûi vì khi bieän phaùp tröøng phaït kinh teá ñöôïc ban haønh thì hoï seõ khoâng coøn cô hoäi laøm aên taïi caùc nöôùc bò tröøng phaït vaø ñieàu naøy khieán cho hoï bò maát ñi theá löïc caïnh tranh vôùi caùc coâng ty nöôùc ngoaøi khaùc, khoâng bò raøng buoäc bôûi leänh tröøng phaït do Hoa Kyø ñöa ra. Theo döï ñoaùn, döï luaät naøy seõ ñöôïc quoác hoäi thoâng qua noäi trong naêm nay.


Moät nhaø truyeàn giaùo ngöôøi Myõ bò baén cheát taïi Bogota

Moät nhaø truyeàn giaùo ngöôøi Myõ bò baén cheát taïi Bogota.

(Reuters 23/04/98) - Colombia (Bogota) - Thöù Tö vöøa qua 22/04/98, moät nhaø truyeàn giaùo ngöôøi Myõ ñaõ bò keû laï maët baén cheát taïi thuû ñoâ Bogota.

Nhaø truyeàn giaùo naøy teân laø Carl Hood, 49 tuoåi thuoäc hoäi Tin Laønh Baptist. Toøa Ñaïi Söù Hoa Kyø ôû Bogota xaùc nhaän muïc sö Carl Hood laø thaønh vieân cuûa Hoäi Tin Laønh Baptist nhöng khoâng tieát loä theâm chi tieát. Caûnh saùt taïi Bogota ñang môû cuoäc ñieàu tra ñeå tìm ra thuû phaïm vaø nguyeân nhaân vuï saùt haïi naøy. Baïo ñoäng ñang ngaøy moät gia taêng taïi Colombia, phaùt sinh do cuoäc noäi chieán giöõa chính phuû Colombia vaø caùc löïc löôïng phieán quaân. Trong naêm ngoaùi, rieâng taïi thuû ñoâ Bogota, coù 2,700 ngöôøi ñaõ bò cheát trong caùc vuï baïo ñoäng. Gaàn ñaây, nhoùm phieán quaân lôùn nhaát meänh danh laø Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Colombia tuyeân boá hoï seõ baét ñaàu nhaém muïc tieâu vaøo caùc nhaø coá vaán quaân söï Hoa Kyø ñang truù ñoùng taïi Colombia. Tuy nhieân trong vuï saùt haïi môùi nhaát naøy, nhaø höõu traùch cuõng ñang theo ñuoåi giaû thuyeát laø caùc vuï baïo ñoäng phaùt sinh töø toân giaùo.

Ñaõ coù nhieàu tu só bò saùt haïi taïi Colombia trong nhöõng thaùng vöøa qua, vaø môùi ñaây, moät linh muïc vaø moät nöõ tu ñaõ bò cheát vì uoáng phaûi röôïu coù pha chaát ñoäc do bôûi nhöõng thaønh phaàn khuûng boá duøng ñaàu ñoäc.


Caùc cô quan an sinh xaõ hoäi Coâng Giaùo phaûi nhaän thöùc mình laø giaùo hoäi

Caùc cô quan an sinh xaõ hoäi Coâng Giaùo phaûi nhaän thöùc mình laø giaùo hoäi.

(UCAN JA9645.0972 23/04/98) - Nhaät Baûn (Tokyo) - Caùc cô quan giaùo duïc vaø an sinh xaõ hoäi Coâng Giaùo caàn phaûi nhaän thöùc ñöôïc baûn chaát laø giaùo hoäi cuûa mình.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa Ñöùc Cha Paul Kazuhiro Mori, Giaùm muïc phuï taù Tokyo, ñoàng thôøi laø chuû tòch UÛy Ban ñaëc traùch veà an sinh xaõ hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø Caritas Nhaät Baûn. Khoùa hoäi thaûo do Caritas vaø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhaät ñöùng ra toå chöùc, nhaém muïc ñích giuùp cho caùc cô quan do giaùo hoäi Coâng Giaùo ñieàu khieån coù moät taàm hieåu bieát chung veà an sinh xaõ hoäi. Leân tieáng taïi buoåi leã keát thuùc khoùa hoäi thaûo, Ñöùc Cha Paul Mori cho raèng an sinh xaõ hoäi khoâng chæ laø moät toå chöùc, moät chöông trình hoaït ñoäng. Nhöõng ai laøm vieäc trong ngaønh naøy caàn yù thöùc raèng ñaây chính laø giaùo hoäi. Laäp laïi quan ñieåm cuûa caùc tham döï vieân raèng toaøn theå giaùo hoäi Coâng Giaùo Nhaät caàn phaûi yù thöùc ñöôïc chaân lyù naøy.

Trong hai ngaøy hoäi thaûo, khoaûng 130 tham döï vieân ñaõ cuøng nhau chia seû caùc quan ñieåm caên baûn vaø muïc ñích cuûa caùc chöông trình an sinh xaõ hoäi. Hai kinh nghieäm trong soá caùc nhaân vieân xaõ hoäi cuøng coù laø nhieàu luùc hoï caûm thaáy bò laïc loõng vì khoâng coù söï haäu thuaån töø chính phuû, thöù hai laø khi laøm vieäc vôùi caùc ñoái töôïng mang beänh taâm thaàn, chính hoï cuõng bò ñaùnh ñoäng maïnh vaø ñieàu naøy ñaõ laøm cho hoï thay ñoåi moät soá quan ñieåm veà baäc thang giaù trò. Ñi saâu vaøo coâng taùc an sinh xaõ hoäi, caùc tham döï vieân ñaõ laéng nghe 4 thuyeát trình vieân noùi veà hoaøn caûnh hieän taïi trong xaõ hoäi, ñöôïc nhìn töø quan ñieåm cuûa giaùo hoäi. Caùc vaán naïn ñöôïc ñeà caäp tôùi bao goàm naïn ly dò giöõa caùc ñoâi vôï choàng, treû em bò baïc ñaõi, ngöôøi giaø laõo trong gia ñình vaø söï raïn nöùt trong moái daây lieân heä cuûa gia ñình. Caùc nhaân vieân laøm vieäc trong caùc cô quan xaõ hoäi Coâng Giaùo ñöôïc môøi goïi tìm hieåu saâu hôn ñeå bieát yù thöùc raèng hoï chính laø giaùo hoäi. Ngoaøi ra moät soá tham döï vieân cuõng ñaõ ñeà nghò daïy caùc moân hoïc veà an sinh xaõ hoäi taïi tröôøng hoïc cuõng nhö trong chuûng vieän.


Tröùng Phuïc Sinh ñöôïc duøng trong chöông trình coå ñoäng moïi ngöôøi bieát chia seû

Tröùng Phuïc Sinh ñöôïc duøng trong chöông trình coå ñoäng moïi ngöôøi bieát chia seû.

(UCAN HK9888.0972 23/04/98) - Hoàng Koâng - Thöù Baûy vöøa qua 18/04/98, hôn 400 tín höõu Coâng Giaùo vaø khoâng Coâng Giaùo ôû Hoàng Koâng ñaõ tham gia chieán dòch coå ñoäng moïi ngöôøi bieát chia seû. Chieán dòch mang teân laø "Haõy Yeâu Thöông caùc anh chò em laùng gieàng".

Caùc tham döï vieân phaân phoái 20 ngaøn traùi tröùng Phuïc Sinh ñöôïc sôn veõ nhieàu maàu saëc sôû vaø ñöôïc vieát leân baèng nhöõng caâu lieân quan tôùi chuû ñeà cuûa chieán dòch. Linh muïc Giovanni Giampietro, thuoäc Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän veà Ngoaïi Giao vaø laø ngöôøi ñöùng ra toå chöùc chieán dòch naøy cho raèng, ñôn vò caên baûn cuûa xaõ hoäi laø gia ñình vì theá tröôùc tieân caàn phaûi coå voõ cho tình yeâu trong gia ñình. Beân caïnh ñoù xaõ hoäi cuûa chuùng ta caàn tình yeâu khoâng chæ rieâng trong gia ñình nhöng luoân caû giöõa nhöõng baïn höõu. Cha Giampietro cuõng laø ngöôøi saùng laäp ra Phong Traøo Gia Ñình ôû Hoàng Koâng vaøo naêm 1991. Phong Traøo naøy cuõng nhö caùc toå chöùc Coâng Giaùo khaùc ôû Hoàng Koâng ñeàu nhaém roõ muïc tieâu chung laø coå voõ söï thaêng tieán caùc giaù trò gia ñình Kitoâ. Theo cha Giampietro, cuoäc khuûng hoaûng kinh teá ôû AÙ Chaâu cuõng laø do thieáu tình yeâu vaø luaân lyù gaây ra. Söï ích kyû, loøng tham lam vaø tham nhuõng ñeàu laø nhöõng yeáu toá goùp phaàn laøm cho xaõ hoäi bò suïp ñoå.


Chính Quyeàn Cuba ngaên ngöøa caùc tu só laøm muïc vuï trong tuø

Chính Quyeàn Cuba ngaên ngöøa caùc tu só laøm muïc vuï trong tuø.

(CWN 23/04/98) - Cuba (Havana) - Trong soá môùi nhaát vöøa ñöôïc xuaát baûn, tuaàn baùo Palabra Nucevua cuûa Toång Giaùm Phaän Havana noùi raèng chính quyeàn nöôùc naøy giôùi haïn vaø ñoâi khi coøn caám haún, khoâng cho caùc tuø nhaân ñöôïc saên soùc muïc vuï.

Moät tuø nhaân ñaõ vieát thö cho tuaàn baùo naøy vaø tieát loä raèng anh khoâng ñöôïc pheùp gaëp caùc linh muïc tôùi tuø ñeå thaêm anh, vaø ñaây khoâng phaûi laø tröôøng hôïp duy nhaát. Chuû buùt cuûa tuaàn baùo noùi treân, oâng Orlando Marquez cuõng cho bieát laø oâng coù theå neâu teân nhieàu linh muïc, nöõ tu vaø thaày Saùu, nhöõng ngöôøi laøm vieäc muïc vuï trong tuø, vaø thöôøng khi hoï khoâng ñöôïc pheùp ñeán gaëp caùc tuø nhaân duø laø chính saùch caùc tuø nhaân ñaõ xin pheùp gaëp caùc vò linh höôùng.

Ngöôøi tuø nhaân noùi treân cuõng leân aùn caùc ñieàu kieän soáng toài teä trong tuø vaø ñoâi khi anh cuõng bò caùc nhaân vieân cai quaûn tuø haønh haï. OÂng Orlando Marquez keâu goïi chính quyeàn Cuba neân baét ñaàu ñoái xöû vôùi caùc tuø nhaân nhö laø nhöõng "con ngöôøi". Theo oâng, hoï bò caàm tuø vì lyù do gì, ñieàu naøy khoâng caàn thieát nhöng hoaøn caûnh cuûa hoï khoâng laøm cho hoï bò maát ñi nhaân phaåm vaø giaù trò trong tö caùch laø taïo vaät cuûa Thieân Chuùa.


Israel töôûng nieäm caùc naïn nhaân cuoäc dieät chuûng

Israel töôûng nieäm caùc naïn nhaân cuoäc dieät chuûng.

(AFP, Reuters 23/04/98) - Jerusalem - Thöù Naêm 23/04/98, Israel ñaõ laøm leã töôûng nieäm 6 trieäu ngöôøi Do Thaùi naïn nhaân cuûa Ñöùc Quoác Xaõ trong thôøi theá chieán thöù hai.

Taát caû moïi sinh hoaït taïi Jerusalem ñaõ ngöng ñoïng trong voøng hai phuùt ñoàng hoà giöõa luùc coøi maëc nieäm vang leân. Theo sau laø nghi leã ñaët hoa taïi ñaøi töôûng nieäm Yad Vasheim taïi Jerusalem do toång thoáng Ezer Weizman daãn ñaàu. Thöù Naêm tuaàn tôùi 30/04/98 ñuùng kyû nieäm 50 cuoäc dieät chuûng ngöôøi Do Thaùi do Ñöùc Quoác Xaõ chuû möu.

Trong khi ñoù taïi Balan, thuû töôùng Israel, oâng Benjamin Netanyahu ñaõ daãn ñaàu moät ñoaøn ngöôøi Do Thaùi tham döï cuoäc ñi boä haèng naêm ñeå töôûng nieäm caùc naïn nhaân ngöôøi Do Thaùi. Bieán coá naøy dieãn ra gaàn traïi taäp trung Auschwitz-Birkenan, nôi maø Ñöùc Quoác Xaõ ñaõ saùt haïi gaàn moät trieäu röôõi ngöôøi, ña soá laø ngöôøi goác Do Thaùi sinh soáng ôû AÂu Chaâu. Tham döï cuoäc ñi boä naøy coøn coù nhöõng naïn nhaân cuûa traïi taäp trung coøn soáng soùt sau cuoäc dieät chuûng.


Hai giaùm muïc Trung Quoác coù theå khoâng xin ñöôïc chieáu khaùn xuaát caûnh

Hai giaùm muïc Trung Quoác coù theå khoâng xin ñöôïc chieáu khaùn xuaát caûnh.

Trung Quoác (Baéc Kinh 23/04/98) - Toøa Thaùnh ñaõ chính thöùc göûi giaáy môøi hai vò Giaùm Muïc Trung Quoác ñeán tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu. Tuy nhieân theo caùc vieân chöùc thuoäc Ban Toân Giaùo cuûa Baéc Kinh, thì coù theå hai vò Giaùm Muïc seõ khoâng ñöôïc caáp chieáu khaùn xuaát caûnh bôûi vì Trung Quoác khoâng coù quan heä ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán AFP, phaùt ngoân vieân cuûa Giaùo Phaän Vaïn Huyeân, thuoäc Taây Nam Trung Quoác, cho bieát laø hai Ñöùc Cha Duan Yinming vaø vò Giaùm Muïc phuï taù cuûa ngaøi ñaõ noäp ñôn xin xuaát caûnh taïi Ban Toân Giaùo ôû ñòa phöông. Nhöng moät vieân chöùc cuûa Ban Toân Giaùo ôû Baéc Kinh ñaõ cho phaùi vieân cuûa haõng thoâng taán AFP bieát laø coù raát ít hy voïng hai Ñöùc Cha seõ ñöôïc caáp chieáu khaùn xuaát caûnh. Vieân chöùc naøy cuõng noùi theâm laø Ñöùc Cha Duan Yinming naày ñaõ quaù giaø vaø coù theå ngaøi khoâng muoán laøm moät cuoäc haønh trình xa. Trong khi ñoù Ñöùc Cha Duan cho bieát laø ngaøi vaãn luoân baøy toû mong öôùc ñöôïc sang Roma gaëp maët ÑTC Gioan Phaoloâ II. Ngaøi hy voïng Baéc Kinh seõ cöùu xeùt ñôn xin xuaát caûnh, tuy nhieân ngaøi cuõng thöøa bieát ñieàu naøy caàn söï kieân nhaãn bôûi vì xin chieáu khaùn xuaát caûnh, nhaát laø cho caùc nhaø laõnh ñaïo coâng giaùo laø ñieàu raát khoù khaên, hôn nöõa, Trung Quoác cuõng khoâng coù quan heä ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page