Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 22 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo chuû Chính Thoáng Nga chæ trích nhaø caàm quyeàn Latvia

Giaùo chuû Chính Thoáng Nga chæ trích nhaø caàm quyeàn Latvia.

(Reuters 22/04/98) - Nga (Mascova) - Thöù Tö 22/04/98, Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II, giaùo chuû Chính Thoáng Nga, ñaõ leân tieáng chæ trích nhaø caàm quyeàn Latvia vì thaùi ñoä phaân bieät ñoái xöû vôùi nhöõng ngöôøi noùi tieáng Nga ñang soáng treân laõnh thoå Latvia.

Lôøi chæ trích cuûa vò giaùo chuû Chính Thoáng Nga ñöôïc ñöa ra theo sau vieäc chính phuû Nga caûnh caùo laø seõ tröøng phaït kinh teá Latvia vì laäp tröôøng löôõng löï trong vieäc cho Latvia sau khi laõnh thoå naøy ñöôïc saùt nhaäp vaøo Lieân Bang Soâ Vieát daïo naêm 1940, vaø hieän leân tôùi khoaûng 700 ngaøn. Nhieàu ngöôøi trong soá hoï ñaõ veà höu vaø ñang chôø laõnh trôï caáp. Thaùng tröôùc (03/1998) hoï ñaõ bieåu tình ñeå phaûn ñoái tình traïng leo thang giaù caû ôû Latvia khieán cho ñôøi soáng cuûa hoï vôùi khoaûn tieàn höu ít oûi caøng trôû neân chaät vaät hôn. Caûnh saùt Latvia ñaõ duøng voõ löïc ñeå giaûi taùn ñoaøn ngöôøi bieàu tình. Haønh ñoäng kyø thò vaø ñoái xöû vôùi nhöõng ngöôøi goác Nga naøy nhö nhöõng coâng daân haïng hai cuûa chính quyeàn Latvia, ñaõ laøm cho Mascova heát söùc giaän döõ.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán Reuters, Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II cho raèng giaùo hoäi Chính Thoáng Nga khoâng theå im laëng ñöùng nhìn nhöõng ngöôøi goác Nga ôû Latvia bò kyø thò. Haønh ñoäng vi phaïm quyeàn töï do cuõng nhö quyeàn xaõ hoäi cuûa chính quyeàn Latvia ñaõ laøm cho giaùo hoäi Chính Thoáng Nga khoù chòu. Ñöùng tröôùc aùp löïc cuûa Nga cuõng nhö töø Lieân Hieäp AÂu Chaâu, chính phuû Latvia höùa laø seõ ñöa ra caùc ñaïo luaät ñeå cho nhöõng ngöôøi goác Nga naøy ñöôïc nhaäp tòch moät caùch deã daøng.


Vuï saùt haïi caùc nöõ tu ngöôøi Hoa Kyø taïi El Salvador ñöôïc coi laø keát thuùc

Vuï saùt haïi caùc nöõ tu ngöôøi Hoa Kyø taïi El Salvador ñöôïc coi laø keát thuùc.

(Reuters 22/04/98) - El Salvador (San Salvador) - Thöù Tö 22/04/98, boä tröôûng quoác phoøng El Salvador, töôùng Balme De Guzman tuyeân boá raèng, vuï aùn lieân quan tôùi ba nöõ tu ngöôøi Hoa Kyø bò saùt haïi ñaàu naêm 1980, ñöôïc coi nhö laø ñaõ keát thuùc vaø vieäc môû laïi cuoäc ñieàu tra tuøy thuoäc nôi chính quyeàn El Salvador.

Boä tröôûng quoác phoøng El Salvador ñöa ra nhaän ñònh treân ñaây theo sau tin ñaêng treân tôø New York Times noùi raèng 4 veä binh quoác gia ngöôøi El Salvador ñang ngoài tuø tieát loä raèng hoï ñaõ gieát 4 nöõ tu ngöôøi Hoa Kyø vaø moät giaùo daân theo leänh cuûa caáp treân. Giôùi höõu traùch ôû El Salvador cuõng nhö Hoa Kyø xaùc ñònh raèng 4 veä binh naøy haønh ñoäng vôùi chuû möu cuûa rieâng hoï. Trong khi caùc toå chöùc nhaân quyeàn vaø gia ñình caùc naïn nhaân nhaát möïc cho raèng vuï saùt haïi ñaõ ñöôïc söï ñoàng yù cuûa giôùi cao caáp trong quaân ñoäi El Salvador. Moät nguoàn tin coù thaåm quyeàn taïi El Salvador vöøa cho bieát laø 4 veä binh noùi treân saép söûa ñöôïc traû töï do vì coù haïnh kieåm toát vaø ñaõ chòu moät nöûa aùn tuø cuûa hoï.


Khoùa hoïp khoaùng ñaïi ñaàu tieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Lieân Bang Yugoslavia

Khoùa hoïp khoaùng ñaïi ñaàu tieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Lieân Bang Yugoslavia.

(CWN 22/04/98) - Yugoslavia (Belgrade) - Khoùa hoïp khoaùng ñaïi ñaàu tieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Lieân Bang Yugoslavia, bao goàm Serbia vaø Montenegro, ñaõ khai maïc ngaøy 15/04/98 vöøa qua, vaø caùc Giaùm Muïc ñaõ thaønh laäp nhieàu uûy ban ñaëc traùch caùc coâng taùc khaùc nhau. Caùc UÛy ban ñöôïc thaønh laäp goàm coù: uûy ban phuïng vuï, giaùo lyù vaø giôùi treû, giaùo daân vaø gia ñình, uûy ban chaêm soùc muïc vuï cho caùc du khaùch, linh höôùng cho caùc thuûy thuû, uûy ban giaùo só, giaùo duïc toân giaùo, vaø uûy ban toân giaùo.

Ngoaøi ra, caùc giaùm muïc cuõng gôûi moät laù thö cho chính phuû lieân bang Yugoslavia, yeâu caàu mau choùng pheâ chuaån ñôn xin nhaäp tòch cuûa caùc linh muïc vaø tu só coâng giaùo, ña soá ñeán töø Croatia. Böùc thö cuõng yeâu caàu ñieàu chænh caùc luaät leä lieân quan tôùi vieäc traû laïi caùc taøi saûn cuûa giaùo hoäi bò tòch thu trong thôøi cöïu chính quyeàn coäng saûn.

Hoaït ñoäng ñaïi keát laø moät trong caùc coâng taùc ñöôïc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc daønh öu tieân, ñaëc bieät taïi Serbia vôùi Chính Thoáng Giaùo chieám ña soá. Ña soá caùc tín höõu Coâng Giaùo soáng trong Lieân Bang Yugoslavia vaø ngöôøi goác Croatia hay Hungary. Giaùo Hoäi Chính Thoáng ñaõ ñeà nghò thieát laäp moät uûy ban ñoái thoaïi vôùi Coâng Giaùo, veà nhöõng vaán ñeà gaây caêng thaúng giöõa giaùo hoäi.


Laäp tröôøng cuûa Toøa Giaùm Muïc Toscana (YÙ) veà moät linh muïc ra tranh cöû chöùc vuï thò tröôûng

Laäp tröôøng cuûa Toøa Giaùm Muïc Toscana (YÙ) veà moät linh muïc ra tranh cöû chöùc vuï thò tröôûng.

Tocana - 22/04/98 - Nhaät baùo Coâng Giaùo Avvenire cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm muïc YÙ, soá ra ngaøy 22/04/98, loan tin linh muïc Ermanno Biselli, ñöùng ñaàu danh saùch trong caùc thanh nieân, quyeát ñònh ra tranh cöû chöùc vuï thò tröôûng cuûa Toscana. Toøa Giaùm Muïc cuûa giaùo phaän Toscana, giaùo phaän cuûa linh muïc Biselli, cho phoå bieán moät thoâng caùo baøy toû laäp tröôøng roõ raøng cuûa phía caùc vò laõnh ñaïo giaùo hoäi veà vieäc linh muïc Biselli laøm chính trò. Thoâng caùo vieát: "Nhö Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc daïy: söù vuï cuûa linh muïc khoâng phaûi trong laõnh vöïc chính trò, kinh teá hay xaõ hoäi, maø trong laõnh vöïc toân giaùo". Thoâng caùo vieát tieáp: "Vì theá Toøa Giaùm Muïc baøy toû söï phaøn naøn saâu xa veà söï löïa choïn naøy, moät söï löïa choïn vi phaïm kyû luaät cuûa giaùo hoäi vaø gaây roái loaïn caùc löông taâm. Toøa Giaùm Muïc nhaéc laïi boån phaän veà baát hôïp taùc coâng khai vôùi quyeát ñònh cuûa linh muïc Biselli, moät quyeát ñònh khoâng ñöôïc phía laõnh ñaïo giaùo hoäi chaáp thuaän".

Tröôùc ñaây, moät linh muïc thuoäc giaùo phaän Genova ra tranh cöû Daân Bieåu Quoác Hoäi Coäng Hoøa YÙ vaø Quoác Hoäi AÂu Chaâu, ñaõ bò caùc laõnh ñaïo giaùo phaän "treo cheùn", nghóa laø caám thi haønh Thöøa Taùc Vuï linh muïc. Linh muïc naøy nay ñaõ trôû laïi vaø ñaõ ñöôïc thi haønh chöùc vuï cuûa mình.


Taân Toång Giaùm Muïc Sao Paolo cam keát trung thaønh

Taân Toång Giaùm Muïc Sao Paolo cam keát trung thaønh.

(CWN 22/04/98) - Brazil (Sao Paolo) - Taân Toång Giaùm Muïc Sao Paolo, Ñöùc Cha Claudio Hummes vöøa cho haõng thoâng taán Folma cuûa Brazil bieát raèng, keá hoaïch muïc vuï cuûa ngaøi seõ ñöôïc döïa treân neàn taûng laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ vaø Giaùo Huaán cuûa Hoäi Thaùnh.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hummes leân keá nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Evarista Arns vöøa veà höu, vaø trong cuoäc phoûng vaán, ngaøi ñaõ baùc boû noã löïc cuûa caùc kyù giaû nhaém lieät keâ ngaøi nhö moät "nhaø caáp tieán" hay "baûo thuû". Ñöùc Taân Toång Giaùm Muïc Sao Paolo cho raèng vieäc phaân loaïi nhö theá khoâng thích hôïp, ñeå ñaùnh giaù caùc thöïc taïi trong giaùo hoäi. Tieâu chuaån duy nhaát vaø phuø hôïp ñeå ño löôøng giaùo hoäi laø möùc ñoä trung thaønh nhieàu hay ít vôùi Chuùa Gieâsu Kitoâ maø thoâi. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hummes thöøa nhaän laø ngaøi seõ khoâng theo böôùc cuûa vò tieàn nhieäm, bôûi vì ngaøi coù moät chöông trình muïc vuï rieâng. Ngaøi gôïi yù laø seõ tieáp tuïc choáng laïi vieäc töï do hoùa luaät phaù thai, hieän ñang ñöôïc quoác hoäi nöôùc naøy cöùu xeùt, bôûi vì phaù thai luoân luoân laø moät hình thöùc gieát ngöôøi. Beân caïnh ñoù, ngaøi cuõng uûng hoä caùc noã löïc nhaém giuùp cho nhöõng phuï nöõ mang thai ñang laâm vaøo hoaøn caûnh khoù khaên.

Traû lôøi caâu hoûi veà vai troø chính trò cuûa giaùo hoäi, Ñöùc Taân Toång Giaùm Muïc Sao Paolo noùi nhö sau: "Vai troø cuûa caùc giaùm muïc laø höôùng daãn vaø khuyeán khích caùc giaùo daân, bieát aùp duïng vaøo ñôøi soáng haèng ngaøy nhöõng haäu quaû xaõ hoäi cuûa ñöùc tin maø hoï ñaõ laõnh nhaän; tuy nhieân Chuùa Gieâsu saùng laäp ra giaùo hoäi khoâng phaûi laø ñeå laõnh ñaïo moät xaõ hoäi daân söï". Sau cuøng lieân quan tôùi caùc ñieàu kieän kinh teá vaø xaõ hoäi taïi Brazil hieän nay, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hummes cho raèng, "moät phaàn cuûa nhöõng vaán naïn trong xaõ hoäi, chaúng haïn nhö thieáu coâng aên vieäc laøm, laø coù lieân quan tôùi vieäc aùp duïng caùc chính saùch kinh teá chuû yeáu nhaém vaøo con soá, hôn laø con ngöôøi. Vì theá caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo seõ tieáp tuïc khaúng ñònh raèng con ngöôøi phaûi luoân luoân laø muïc tieâu vaø trung taâm cuûa baát cöù moät caûi caùch kinh teá naøo".


Ngaøy theá giôùi ôn thieân trieäu taïi Phaùp

Ngaøy theá giôùi ôn thieân trieäu taïi Phaùp.

Paris [Apic 22/04/98] - Chuùa Nhaät ngaøy 3/05/98 tôùi ñaây seõ laø ngaøy theá giôùi caàu nguyeän cho ôn thieân trieäu. Ñaây laø dòp ñeå gaây yù thöùc nôi ngöôøi Coâng Giaùo veà vaán ñeà gia taêng ôn goïi linh muïc vaø tu só.

Rieâng taïi Phaùp, töø 25 naêm nay, con soá öùng sinh vaøo chöùc vuï linh muïc, tuy töông ñoái khoâng thay ñoåi, nhöng vaãn coøn thaáp. Tính trung bình moãi naêm, Giaùo Hoäi taïi Phaùp giaûm 800 linh muïc trieàu vaø 300 linh muïc doøng.

Trong naêm 1996, chæ coù 200 chuûng sinh vaøo naêm thöù nhaát vaø 128 linh muïc trieàu ñöôïc thuï phong.

Theo linh muïc Jean Marie Launay, giaùm ñoác Vaên Phoøng Ôn Thieân Trieäu toaøn quoác, trong 30 naêm qua, ba yeáu toá noåi baät ñaõ aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng Kitoâ taïi Phaùp: ñoù laø tinh thaàn tuïc hoùa, vieäc hoài tuïc cuûa nhieàu linh muïc vaø tu só, vaø nhöõng cuoäc tranh luaän thaàn hoïc hay muïc vuï lieân quan ñeán vuï Ñöùc Cha Lefebre vaø Ñöùc Cha Gallot.


Caùc nöõ linh muïc cuûa Giaùo Hoäi Anh Giaùo bò kyø thò

Caùc nöõ linh muïc cuûa Giaùo Hoäi Anh Giaùo bò kyø thò.

London [Apic 22/04/98] - Ba phaàn tö caùc nöõ linh muïc Anh Giaùo taïi Anh bò kyø thò vì phaùi tính cuûa mình.

Theo moät cuoäc nghieân cöùu ñöôïc tôø "Thôøi Baùo" London coâng boá hoâm thöù Ba 21/04/98 vöøa qua, caùc nöõ linh muïc Anh Giaùo taïi Anh bò xem nhö "nhöõng baø phuø thuûy" hay "nhöõng ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi".

Caùc thaønh vieân cuûa caùc coäng ñoaøn hay caùc giaùo só nam thöôøng khoâng muoán coäng taùc vôùi caùc nöõ linh muïc. Boán naêm sau khi Giaùo Hoäi Anh Giaùo quyeát ñònh phong chöùc linh muïc cho phuï nöõ, chæ coù moät soá nhoû caùc giaùo xöù ñöôïc trao cho caùc nöõ linh muïc coi soùc maø thoâi. Treân toång soá 1,700 nöõ linh muïc, chæ coù 400 laøm quaûn nhieäm caùc coäng ñoaøn vaø 11 ngöôøi ñöôïc boå nhieäm veà caùc nhaø thôø chính toøa. Phaàn lôùn chæ ñöôïc giao cho caùc coâng taùc phuï thuoäc trong ñuû moïi ngaønh.


Toøa Thaùnh leân tieáng veà naïn treû em bò baét caàm suùng

Toøa Thaùnh leân tieáng veà naïn treû em bò baét caàm suùng.

Roma [Apic 22/04/98] - Toøa Thaùnh baøy toû quan ngaïi veà soá phaän cuûa treû em taïi caùc vuøng coù chieán tranh.

Phaùt bieåu tröôùc UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác taïi Geneve, ñaïi dieän Toøa Thaùnh laø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giuseppe Bertello noùi raèng, vieäc treû em can döï vaøo caùc cuoäc xung ñoät coù voõ trang laø moät trong nhöõng vaán ñeà ñaùng lo ngaïi nhöùt.

Ñöùc Cha Bertello toû ra haøi loøng vì söï kieän qui öôùc veà quyeàn treû em ñaõ ñöôïc haàu heát caùc quoác gia ñoùn nhaän vaø giuùp coå voõ moät neàn vaên hoùa ñích thöïc khoâng nhöõng baûo veä maø coøn thaêng tieán treû em. Tuy nhieân, vò ñaïi dieän cuûa Toøa Thaùnh laáy laøm hoái tieác vì treû em vaãn chöa ñöôïc toân troïng ñuû vì phaåm giaù cuûa mình. Nhieàu ngöôøi vaãn coøn xem treû em nhö moät chöôùng ngaïi cho theá giôùi cuûa ngöôøi lôùn. Moät soá khaùc xöû duïng treû em nhö moät phöông tieän.

Veà vieäc tham döï cuûa treû em vaøo caùc cuoäc xung ñoät coù voõ trang, Ñöùc Cha Bertello ñaõ trích daãn baøi dieãn vaên cuûa Ñöùc Thaùnh Cha caùch ñaây moät naêm, trong ñoù ngaøi keâu goïi caùc nhaø höõu traùch veà chính trò vaø xaõ hoäi "haõy duøng moïi caùch ñeå ngaên ngöøa ñöøng ñeå treû em phaûi trôû thaønh taùc nhaân cuûa chieán tranh, caàm suùng ñeå gieát haïi ngöôøi ñoàng loaïi cuûa mình".

Vò ñaïi dieän cuûa Toøa Thaùnh cuõng leân tieáng toá caùo teä naïn khai thaùc tình duïc ñoái vôùi treû em. Ngaøi nhaán maïnh ñeán vai troø cuûa caùc nhaø giaùo duïc, caùc phöông tieän truyeàn thoâng vaø gia ñình laø nôi maø treû em thöôøng bò boû rôi vaø phaûi gaùnh chòu nhöõng heä luïy do söï caêng thaúng giöõa cha meï taïo neân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page