Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 21 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät tín höõu Coâng Giaùo bò baén cheát taïi Baéc Ai Len

Moät tín höõu Coâng Giaùo bò baén cheát taïi Baéc Ai Len.

(AFP 21/04/98) - Baéc Ai Len (Belfast) - Hoâm thöù Ba 21/04/98, moät thanh nieân ngöôøi Coâng Giaùo 29 tuoåi, ñaõ bò baén cheát taïi thò traán Portadown ôû Baéc Ai Len. Ñaây laø vuï saùt haïi thöù hai keå töø sau khi thoûa öôùc hoøa bình ñöôïc kyù keát ngaøy 10 thaùng 4 naêm 1998 vöøa qua. Giôùi chöùc cho bieát raèng, vaãn coøn quaù sôùm ñeå xaùc ñònh vuï saùt haïi naøy coù lieân quan tôùi cuoäc tranh chaáp giöõa hai phe Tin Laønh vaø Coâng Giaùo taïi mieàn Baéc Ai Len hay khoâng.

Trong nhöõng ngaøy naøy, caùc phe phaùi lieân heä nhö chính phuû Ai Len, phe Tin Laønh vaø Sin Fein, caùnh chính trò cuûa Quaân Ñoäi Coäng Hoøa Ai Len ñang vaän ñoäng xin ngöôøi daân taïi Ai Len cuõng nhö ôû Baéc Ai Len, uûng hoä thoûa hieäp naøy, trong cuoäc tröng caàu daân yù seõ dieãn ra vaøo ngaøy 22/05/1998 tôùi ñaây. Cuõng hoâm thöù Ba 21/04/98 vöøa qua, thuû töôùng Ai Len, oâng Bortie Ahern ñaõ môû maøn chieán dòch vaän ñoäng taïi quoác hoäi. Theo oâng, phieáu thuaän cuûa ngöôøi daân taïi hai mieàn laõnh thoå seõ laø baèng chöùng ñeå deïp boû caùc toå chöùc voõ trang cöïc ñoan vaø traùnh ñöôïc caùc cuoäc baïo ñoäng khoâng ngöøng taùi dieãn ôû mieàn Baéc Ai Len töø bao nhieâu naêm qua.


Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu phaûi giuùp giaùo hoäi trôû thaønh chöùng nhaân cuûa Chuùa Gieâsu

Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu phaûi giuùp giaùo hoäi trôû thaønh chöùng nhaân cuûa Chuùa Gieâsu.

(UCAN News SR9835.0972 21/04/98) - Sri Lanka (Colombo) - Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu khoâng phaûi laø dòp ñeå tìm caùch giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi vaø kinh teá ôû AÙ Chaâu, hay phaùt trieån nhöõng neàn thaàn hoïc môùi, ñeå khuyeán khích caùc tín höõu Kitoâ taùi cam keát ñôøi soáng ñaïo theo tinh thaàn Kitoâ Giaùo, nhöng chuû yeáu laø cô hoäi ñeå hoäi nhaäp Kitoâ giaùo vaøo neàn vaên hoùa cuûa AÙ Chaâu vaø giuùp giaùo hoäi trôû thaønh nhaân chöùng cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ.

Treân ñaây laø caûm nghó cuûa khoaûng hôn 100 ngöôøi Sri Lanka, thuoäc moïi thaønh phaàn toân giaùo, tham döï khoùa hoäi thaûo baøn veà taøi lieäu laøm vieäc cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu

Ngoaøi nhöõng caûm nghó treân ñaây, moät soá caùc tham döï vieân ñaõ phaùt bieåu ñaïi yù nhö sau: "Taïi AÙ Chaâu, chuùng ta coù moät neàn vaên hoùa coù tính toân giaùo (religious culture). Ñieàu chuùng toâi muoán thaáy, laø moät söï hoäi nhaäp vaên hoùa Kitoâ giaùo ôû AÙ Chaâu, vaø Kitoâ giaùo hoùa heä thoáng giaù trò phong phuù cuûa AÙ Chaâu".

Veà phaàn mình, linh muïc Alexander, cöïu giaùm tænh caùc cha Doøng Thaùnh Theå (Blessed Sacraments Fathers) ñaõ baøy toû caûm nghó raèng: taïi AÙ Chaâu, ngöôøi daân AÙ Chaâu coù theå ñaõ nghe veà Chuùa Gieâsu Kitoâ, bieát chuùt gì ñoù veà Ngaøi, nhöng coù bao nhieâu ngöôøi trong hoï ñaõ thöïc söï gaëp ñöôïc göông chöùng nhaân cuûa Ngaøi soáng giöõa chuùng ta? Ñaây laø ñieàu maø chuùng toâi mong ñôïi ôû Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu, laøm theá naøo ñeå ngöôøi daân AÙ Chaâu tìm ra ñöôïc con ngöôøi cuûa Ñöùc Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Cöùu Ñoä".


Toøa Thaùnh quan ngaïi veà ñaø giaûm suùt daân soá theá giôùi

Toøa Thaùnh quan ngaïi veà ñaø giaûm suùt daân soá theá giôùi.

Roma [Apic 21/04/98] - Toøa Thaùnh baøy toû quan ngaïi veà ñaø giaûm suùt daân soá theá giôùi. Moät taøi lieäu vöøa ñöôïc Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Gia Ñình coâng boá cho thaáy möùc ñoä daân soá theá giôùi giaûm suùt moät caùch roõ reät. Theo moät cuoäc ñieàu tra ñöôïc Hoäi Ñoàng naøy thöïc hieän, nguyeân nhaân daãn ñeán hieän töôïng naøy chính laø chieán dòch kieåm soaùt sinh saûn, nhaát laø taïi caùc nöôùc ñang phaùt trieån.

Vaán ñeà naøy ñaõ ñöôïc Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Gia Ñình ñeà caäp tôùi hoài naêm 1994, vaøi thaùng tröôùc khi khai dieãn Hoäi Nghò veà daân soá vaø phaùt trieån do Lieân Hieäp Quoác trieäu taäp taïi Cairo, Ai Caäp. Nhaân dòp naøy, caùc chuyeân gia cuûa Lieân Hieäp Quoác ñaõ chæ trích caùc nghieân cöùu do Hoäi Ñoàng thöïc hieän.

Taøi lieäu coù töïa ñeà "Tuyeân ngoân veà vieäc giaûm suùt sinh saûn treân theá giôùi" vöøa ñöôïc Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Gia Ñình coâng boá, döïa treân chính soá lieäu cuûa Hoäi Ñoàng Kinh Teá Xaõ Hoäi do Lieân Hieäp Quoác cung caáp.

Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Renato Martino, quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác, hieän nay coù 51 quoác gia trong ñoù coù 44 phaàn traêm daân soá theá giôùi ñang sinh soáng, khoâng theå thay theá ñöôïc cho caùc theá heä cuûa hoï. Cuï theå laø caùc nöôùc Hoa Kyø, Cuba, Trung Quoác, Nhaät baûn vaø Australia. Chæ soá sinh cuûa caùc nöôùc naøy, nghóa laø soá sinh con cuûa moãi phuï nöõ, khoâng quaù 2-1.


Ñöùc Thaùnh Cha seõ coâng boá moät thoâng ñieäp môùi vaøo muøa thu naøy

Ñöùc Thaùnh Cha seõ coâng boá moät thoâng ñieäp môùi vaøo muøa thu naøy.

Roma [Apic 21/04/98] - Sau thoâng ñieäp "Söï saùng ngôøi cuûa Chaân Lyù", ban haønh naêm 1993, coù theå Ñöùc Thaùnh Cha seõ coâng boá moät thoâng ñieäp môùi vaøo muøa thu tôùi ñaây.

Theo baùo chí YÙ, trong thoâng ñieäp môùi naøy, Ñöùc Thaùnh Cha seõ ñeà caäp ñeán moái töông quan giöõa thaàn hoïc vaø trieát lyù.

Theo moät nguoàn tin khoâng chính thöùc, coù theå thoâng ñieäp seõ coâng boá ngaøy 16 thaùng 10 1998 tôùi ñaây nhaân dòp kyû nieäm 20 naêm, ngaøy Ñöùc Thaùnh Cha ñöôïc baàu vaøo chöùc vuï Chuû Chaên Giaùo Hoäi Hoaøn Vuõ.

Theo giôùi thaân caän vôùi Vatican, trong böùc thoâng ñieäp, Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II seõ leân aùn vieäc tuyeät ñoái hoùa phöông phaùp khoa hoïc nhaèm loaïi boû moïi chieàu kích sieâu vieät cuûa cuoäc soáng con ngöôøi. Ngoaøi ra, coù leõ Ñöùc Thaùnh Cha cuõng seõ caûnh caùo veà moät hình thöùc toân giaùo chæ tìm kieám vieäc vinh danh con ngöôøi hôn laø côûi môû vôùi Thieân Chuùa vaø maïc khaûi cuûa Ngöôøi.


Söù Ñieäp cuûa Ñöùc Hoàng Y Arinze göûi cho caùc Phaät töû nhaân ngaøy Phaät Ñaûn

Söù Ñieäp cuûa Ñöùc Hoàng Y Arinze göûi cho caùc Phaät töû nhaân ngaøy Phaät Ñaûn.

Roma [Apic 21/04/98] - Nhaân leã Phaät Ñaûn, Ñöùc Hoàng Y Francis Arinze, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà ñoái thoaïi Toân Giaùo, ñaõ gôûi lôøi chuùc möøng ñeán caùc Phaät töû.

Vaøo giöõa luùc Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu ñang baøn thaûo veà vaán ñeà ñoái thoaïi lieân toân, Ñöùc Hoàng Y Arinze baøy toû mong öôùc raèng caùc tín höõu Kitoâ vaø Phaät giaùo, ñaøo saâu neàn linh ñaïo cuûa mình, maø vaãn coù theå coäng taùc vôùi nhau ñeå "mang laïi nhieàu hy voïng hôn cho nhaân loaïi".

Trong söù ñieäp gôûi ñeán caùc Phaät töû, Ñöùc Hoàng Y Arinze nhaán maïnh raèng ñeå coù theå coäng taùc vôùi nhau mang laïi nieàm hy voïng cho nhaân loaïi, Coâng Giaùo vaø Phaät Giaùo caàn phaûi nhìn nhaän vaø toân troïng nhöõng khaùc bieät cuûa nhau vôùi thaùi ñoä töông kính vaø yeâu thöông thöïc söï.

Ñoái vôùi Ñöùc Hoàng Y, nieàm hy voïng ñoù cuõng ñoøi hoûi thaùi ñoä thöïc teá. Ngaøi noùi: "Nhöõng ngöôøi ñöôïc thuùc ñaåy bôûi nieàm hy voïng cuõng ñoàng thôøi laø nhöõng ngöôøi thöïc teá, hoï khoâng nhaém maét laøm ngô tröôùc thöïc taïi, vôùi taát caû nhöõng khía caïnh tích cöïc vaø tieâu cöïc cuûa noù".


ÑTC Gioan Phaoloâ II tieáp caùc Giaùm Muïc Vieät Nam trong nhöõng ngaøy hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu

ÑTC Gioan Phaoloâ II tieáp caùc Giaùm Muïc Vieät Nam trong nhöõng ngaøy hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu.

(CWN 21/04/98) - Taïi Vatican, trong nhöõng ngaøy hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ daønh thì giôø ñeå tieáp rieâng caùc nghò phuï tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu. Hoâm thöù Ba 21/04/98, ÑTC ñaõ tieáp kieán Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hueá: Steâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå, Ñöùc Cha Nha Trang: Phaoloâ Nguyeãn Vaên Hoøa, Ñöùc Cha Caàn Thô: Emmanuel Leâ Phong Thuaän, vaø Ñöùc Cha Ñaø Laït: Pheâroâ Nguyeãn Vaên Nhôn.


Trong naêm 1997 vöøa qua, ñaõ coù 1 giaùm muïc, 19 linh muïc, 7 nöõ tu vaø 40 chuûng sinh bò gieát cheát

Trong naêm 1997 vöøa qua, ñaõ coù 1 giaùm muïc, 19 linh muïc, 7 nöõ tu vaø 40 chuûng sinh bò gieát cheát.

Tin Roma (Apic 21/04/98) - Trong naêm 1997 vöøa qua, ñaõ coù 1 giaùm muïc, 19 linh muïc, 7 nöõ tu vaø 40 chuûng sinh bò gieát cheát taïi caùc xöù truyeàn giaùo, nhaát laø taïi moät soá caùc quoác gia Phi Chaâu. Vaø trong voøng ba thaùng ñaàu cuûa naêm 1998, ñaõ coù 10 nhaø truyeàn giaùo bò gieát cheát, trong soá naøy coù 5 nöõ tu ngöôøi Rwanda. Nhöõng quoác gia coù caùc nhaø truyeàn giaùo bò gieát cheát trong naêm 1997 vöøa qua laø: Burundi, Congo, Rwanda, Brazil, AÁn Ñoä, Tchad, Kenya, Nigeria, Phi Luaät Taân, Neâpal, Colombia vaø Peârou. Xeùt theo quoác tòch, thì caùc nhaø truyeàn giaùo bò gieát cheát trong naêm 1997 vöøa qua, thuoäc veà nhöõng quoác tòch sau ñaây: Burundi, Rwanda, Congo, Nigeria, Brazil, AÁn Ñoä, Hoa Kyø, Canada, Bó, Phaùp, Aileân, Italia, Thuïy Só, Colombia, vaø Phi Luaät Taân.


Ñöùc Thaùnh Cha coù theå seõ vieáng thaêm Meâhicoâ vaøo thaùng Gieâng naêm tôùi 1999

Ñöùc Thaùnh Cha coù theå seõ vieáng thaêm Meâhicoâ vaøo thaùng Gieâng naêm tôùi 1999.

Tin Vatican (Apic 21/04/98) - Ñöùc Khaâm söù Toøa Thaùnh taïi Meâhicoâ, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Justo Mullor, vöøa cho bieát laø coù theå ÑTC Gioan Phaoloâ seõ vieáng thaêm Meâhicoâ, töø ngaøy 22 ñeán 25 thaùng Gieâng naêm 1999 saép tôùi, ñeå coâng boá Toâng Huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu. Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi Roma, töø ngaøy 16 thaùng 11 ñeán 12 thaùng 12 naêm 1997 vöøa qua. Trong Khoùa Hoïp naày, Ñöùc Hoàng Y Norberto Rivera Carrera, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Meâhicoâ, ñaõ xin ÑTC ñeán Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe beân Meâhicoâ, ñeå coâng boá Toâng Huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu. Vaø luùc ñoù, ÑTC ñaõ nhaän lôøi treân nguyeân taéc. Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh taïi Vatican chöa xaùc nhaän chính thöùc veà chuyeán vieáng thaêm saép tôùi cuûa ÑTC taïi Meâhicoâ. Tính ñeán nay, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ vieáng thaêm Meâhicoâ ba laàn roài: vaøo thaùng Gieâng naêm 1979, roài thaùng Naêm 1990, vaø thaùng Taùm naêm 1993. Laàn vieáng thaêm saép tôùi, neáu coù, thì seõ laø laàn thöù tö ÑTC ñeán thaêm Meâhicoâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page