Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Trevor Huddleston cuûa Anh Giaùo qua ñôøi

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Trevor Huddleston cuûa Anh Giaùo qua ñôøi.

(AFP 20/04/98) - Anh Quoác (Luaân Ñoân) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Trevor Huddleston cuûa Anh Giaùo vöøa qua ñôøi taïi Anh Quoác, höôûng thoï 84 tuoåi.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Huddleston laø moät trong nhöõng nhaø saùng laäp vaø laø chuû tòch Phong Traøo Choáng Kyø Thò taïi Nam Phi vaøo naêm 1984. Trong nhöõng naêm daïo thaäp nieân 40 vaø 50, ngaøi laøm vieäc taïi Nam Phi vaø heát loøng tranh ñaáu choáng laïi naïn kyø thò maøu da. Ngaøi laø moät nhaân vaät noåi tieáng taïi Nam Phi, vaø laø baïn thaân cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Desmond Tutu, cöïu giaùo chuû Anh Giaùo Nam Phi, cuõng nhö vôùi toång thoáng Nelson Mandela. Naêm 1944 ngaøi nhaäp tòch Nam Phi. Naêm 1955 ngaøi bò buoäc phaûi rôøi Nam Phi sau khi bò chính quyeàn da traéng vaøo luïc soaùt tö gia cuûa ngaøi. Naêm 1995, luùc ñoù ñaõ 82 tuoåi, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Huddleston trôû laïi Nam Phi vaø baøy toû yù nguyeän ñöôïc soáng vónh vieãn taïi ngoâi nhaø coi nhö laø nhaø cuûa mình, nhöng vì söùc khoûe yeáu keùm, ngaøi phaûi trôû laïi Anh Quoác ñeå chöõa beänh.

Ñöôïc tin Ñöùc Toång Giaùm Muïc Huddleston qua ñôøi, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tutu ñaõ baøy toû söï ñau buoàn veà söï ra ñi cuûa ngöôøi baïn maø ngaøi ñaõ quen bieát töø 50 naêm qua. Qua haõng thoâng taán AFP, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tutu baøy toû caûm nghó nhö sau: Ñöùc Toång Giaùm Muïc Huddleston laø moät trong nhöõng ngöôøi da traéng ñaõ laøm cho chuùng toâi bôùt caûm thaáy cay ñaéng, vaø chuùng toâi coù theå nhìn ngaøi maø noùi raèng, khoâng phaûi taát caû nhöõng ngöôøi da traéng ñeàu gioáng nhö nhau".

Veà phaàn mình, toång thoáng Nam Phi, oâng Nelson Mandela ñaõ ca ngôïi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Huddleston vaø goïi ngaøi laø röôøng coät cuûa söï thoâng thaùi, taám göông khieâm nhöôøng vaø hy sinh cuûa nhöõng ngöôøi tranh ñaáu cho töï do trong giai ñoaïn ñen toái nhaát cuûa cuoäc noäi chieán choáng laïi naïn kyø thò maøu da. OÂng Mandela ñaõ thay maët cho ngöôøi daân Nam Phi cuõng nhö cho taát caû nhöõng ngöôøi tranh ñaáu choáng naïn kyø thò treân theá giôùi, chia buoàn vôùi toaøn theå coäng ñoàng giaùo hoäi Anh Giaùo beân Anh Quoác, thaân quyeán vaø baïn höõu cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc.


Vatican vaø Singapore kyù chöông trình phaùt trieån nhaân söï

Vatican vaø Singapore kyù chöông trình phaùt trieån nhaân söï.

(AFP 20/04/98) - Singapore - Thöù Hai 20/04/98, Toøa Thaùnh vaø Singapore ñaõ kyù moät chöông trình hôïp taùc nhaém phaùt trieån nguoàn nhaân söï taïi caùc nöôùc thöù ba, baét ñaàu töø Camboát.

Chöông trình naøy mang teân laø Chöông Trình Huaán Luyeän Caùc Nöôùc thöù ba (Third Country training Program). Ñaïi dieän cho Toøa Thaùnh ñöùng ra kyù teân coù Ñöùc Toång Giaùm Muïc Lumi Bressan, vaø veà phía chính phuû Singapore laø oâng Taân Chin Tiong, boä tröôûng ngoaïi giao thöôøng tröïc (Permanent Foreign Secretary). Trong moät thoâng caùo, oâng Tan Chin Tiong ñaõ noùi nhö sau: "Chöông trình hôïp taùc naøy ñaùnh daáu söï daán thaân cuûa Singapore vaø Toøa Thaùnh, keát hôïp khaû naêng chuyeân moân cuûa caû hai beân ñeå cung caáp caùc khoùa huaán luyeän cho caùc tham döï vieân töø caùc nöôùc ñang phaùt trieån trong vuøng AÙ Chaâu Thaùi Bình Döông, baát luaän hoï thuoäc Toân Giaùo naøo". Baûn thoâng caùo cuõng ghi nhaän raèng vieäc vieän trôï taøi chaùnh khoâng phaûi luoân luoân laø chìa khoùa cho söï phaùt trieån cuûa moät quoác gia. Qua kinh nghieäm cuûa chính Singapore, moãi quoác gia ñeàu coù theå phaùt trieån qua vieäc chuù troïng tôùi coâng taùc giaùo duïc vaø huaán luyeän nhaân söï.

Caùc khoùa huaán luyeän nhaém muïc ñích phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, ñaøo taïo chuyeân vieân trong caùc laõnh vöïc nhö hoïc tieáng Anh, kyõ thuaät, ñieän töû, haøng khoâng daân söï, ñieàu haønh vaø vieãn thoâng. Tham döï khoùa ñaàu tieân cuûa chöông trình naøy coù 6 baïn treû Camboát. Hoï seõ tham döï caùc khoùa huaán luyeän kyõ thuaät vaø hoïc tieáng Anh taïi Singapore. Hoï seõ ñöôïc ñaøo taïo chuyeân veà kyõ thuaät maùy xe. Phí toån chöông trình huaán luyeän seõ ñöôïc taøi trôï qua söï ñoùng goùp cuûa Toøa Thaùnh vaø chính phuû Singapore. Chính phuû Singapore cuõng tham döï vaøo khoûang 19 chöông trình huaán luyeän nhaân söï töông töï vôùi caùc toå chöùc quoác teá khaùc nhö Ngaân Haøng Theá Giôùi vaø Quyõ Tieàn Teä Quoác Teá.


Phim vaø baêng hình veà Chuùa Gieâsu baèng tieáng Kurd

Phim vaø baêng hình veà Chuùa Gieâsu baèng tieáng Kurd.

Ankara - Thoå Nhó Kyø [Apic 20/04/98] - Laàn ñaàu tieân, chính phuû Thoå Nhó Kyø cho pheùp phaân phoái vaø sao cheùp moät cuoán phim video veà Chuùa Gieâsu baèng tieáng Kurd. Luaät hieän haønh cuûa Thoå Nhó Kyø vaãn coøn haïn cheá vieäc xöû duïng ngoân ngöõ naày.

Haøng traêm ngöôøi Kurd ñaõ vaø ñang traû giaù baèng chính maïng soáng cuûa hoï ñeå ñöôïc xöû duïng ngoân ngöõ cuûa hoï. Moät soá khaùc hieän ñang bò giam giöõ vì xöû duïng tieáng Kurd. Sau khi nhaän ñöôïc cuoán phim, phaûi maát bao nhieâu thaùng trôøi nhöõng ngöôøi Kurd môùi ñöôïc chính phuû Thoå Nhó Kyø cho pheùp phaân phoái cuoán phim.

Vaøo cuoái thaùng Tö naøy, seõ coù 15 ngaøn aán baûn cuûa cuoán phim Video veà Chuùa Gieâsu ñöôïc pheùp löu haønh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page