Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 19 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tyû leä Kitoâ Höõu gia taêng gaáp ñoâi taïi Senegal trong khoâng ñaày 10 naêm

Tyû leä Kitoâ Höõu gia taêng gaáp ñoâi taïi Senegal trong khoâng ñaày 10 naêm.

Dakar - Senegal [Apic 19/04/98] - Tyû leä daân soá Kitoâ Höõu taïi Senegal gia taêng gaáp ñoâi töø naêm 1988 ñeán naêm 1994, nghóa laø töø 2,2 phaàn traêm leân ñeán 4,4 phaàn traêm trong toång soá daân.

Keát quaû treân ñaây ñaõ ñöôïc coâng boá hoâm thöù Baûy 18/04/98 vöøa qua sau khi chính phuû ñaõ cho thöïc hieän moät cuoäc ñieàu tra veà caùc gia ñình taïi Senegal. Keát quaû cuoäc ñieàu tra cuõng cho thaáy Hoài Giaùo vaãn laø toân giaùo cuûa ñaïi ña soá daân Senegal. Hieän nay 95 phaàn traêm daân soá taïi ñaây theo Hoài giaùo. Soá ngöôøi thôø vaät linh vaø tín höõu caùc toân giaùo ña thaàn caøng ngaøy caøng giaûm suùt.


Back to Radio Veritas Asia Home Page