Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Ñöùc Giaùm muïc Vieät nam ñeán Roma tham döï Khoùa hoïp cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng veà AÙ chaâu

Caùc Ñöùc Giaùm muïc Vieät nam ñeán Roma tham döï Khoùa hoïp cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng veà AÙ chaâu.

Roma - 18.04.98 - Saùng thöù Saùu 17/04/98, luùc 9:30, Quyù Ñöùc Cha: Stephano Nguyeãn nhö Theå, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Hueá, Gioan B. Buøi Tuaàn, Giaùm muïc Long xuyeân, Emmanuel Leâ Phong Thuaän, giaùm muïc Caàn thô vaø Pheâroâ Nguyeãn vaên Nhôn, giaùm muïc Ñaø laït ñaõ tôùi Roma, ñeå tham döï Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng giaùm muïc theá giôùi veà AÙ chaâu, ñöôïc khai maïc vaøo luùc 9:30 Chuùa nhaät 19.04.98, baèng thaùnh leã ñoàng teá do ÑTC chuû söï trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ.

Coøn Ñöùc Hoàng Y Phaolo Phaïm ñình Tuïng, Toång Giaùm Muïc Haø noäi vaø hai Ñöùc Cha Bartolomeo Nguyeãn sôn Laâm, giaùm muïc Thanh hoùa vaø Phanxico Xavieâ Nguyeãn vaên Sang, giaùm muïc Thaùi bình thì ñeán Roma vaøo saùng thöù Baåy 18.04.98 Taát caùc giaùm muïc Vieät nam, cuõng nhö nhieàu vò giaùm muïc khaùc tham döï Khoùa hoïp cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng, seõ troï taïi Cö xaù Santa Marta trong Noäi Thaønh Vatican.

Vaø nhö chuùng toâi ñaõ loan tin, taïi Vatican, ÑTC ñaõ boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxico Xavieâ Nguyeãn vaên Thuaän, phoù chuû tòch Hoäi doàng Coâng Lyù vaø Hoøa bình, laøm moät trong caùc thaønh vieân cuûa Khoùa hoùa hoïp khoaùng ñaïi naøy.

Ngoaøi ra, hai linh muïc Vieät nam ôû Roma: Ñöùc OÂng Giuse Ñinh ñöùc Ñaïo phoù Giaùm ñoác Trung taâm quoác teá veà linh hoaït truyeàn giaùo, ñöôïc Toång Vaên Phoøng cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm muïc theá giôùi choïn laøm moät trong caùc döï thính vieân (uditores) vaø Cha Ambrosio Nguyeãn vaên Syõ, Khoa tröôûng Phaân Khoa Trieát cuûa Hoïc vieän Antonianum (Doøng Phanxico), laøm "moät trong caùc chuyeân vieân" (esperti) cuûa Khoùa hoïp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page