Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Kyø heø tôùi ñaây, ÑTC seõ trôû laïi mieàn Nuùi Cadore

Kyø heø tôùi ñaây, ÑTC seõ trôû laïi mieàn Nuùi Cadore.

Treviso - 17.04.98 - Trong moät thoâng caùo chung ñöôïc phoå bieán thöù Naêm 16.04.98, hai Ñöùc Cha Pietro Brollo, giaùm muïc giaùo phaän Belluno-Feltre vaø Paolo Magnani, giaùm muïc Treviso loan baùo raèng: "Kyø heø tôùi ñaây ÑTC seõ trôû laïi mieàn Cadore ñeå nghæ trong 1 thôøi gian. Caùc ngaøi noùi: "Moät laàn nöõa, ÑTC ñaõ choïn Lorenzo di Cadore ñeå nghæ trong kyø heø tôùi ñaây. Ngaøi seõ laø Vò Thöôïng Khaùch cuûa caên nhaø thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa Giaùo phaän Treviso. ÑTC seõ tôùi ñaây vaøo buoåi chieàu ngaøy thöù Tö moàng 8 thaùng 7/1998. Tình yeâu meán cuûa ngöôøi daân mieàn naøy ñoái vôùi ÑTC moãi ngaøy moãi gia taêng".

ÑTC ñeán nghæ taïi mieàn naøy laàn thöù nhaát naêm 1987. Naêm 1988, ÑTC vieáng thaêm muïc vuï trong mieàn naøy. Naêm 1992, ÑTC trôû laïi nghæ taïi ñaây, sau vuï giaûi phaãu. Laàn sau cuøng naêm 1993. Ngaøi goïi mieàn Nuùi Pallidi naøy laø "moät duï ngoân cuûa Thieân Chuùa".


Ñöùc Hoàng Y Christoph Schoenborn lo ngaïi veà "hôïp thöùc hoùa vieäc laøm cho cheát eâm dòu"

Ñöùc Hoàng Y Christoph Schoenborn lo ngaïi veà "hôïp thöùc hoùa vieäc laøm cho cheát eâm dòu".

Vienne - 17.04.98 -Môùi ñaây Ñöùc Hoàng Y Christoph Schoenborn, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Vienne, beân AÙo quoác, toû lo ngaïi nhieàu veà nhöõng aùp löïc maø caùc nhoùm ñang tìm caùch gaây neân ñeå hôïp thöùc hoùa vieäc laøm cho cheát eâm dòu taïi AÙo quoác. Ngaøi tuyeân boá: "Vieäc laøm cho cheát eâm dòu ñöôïc hôïp thöùc hoùa laø moät trong caùc lo ngaïi lôùn lao cuûa Giaùo hoäi". Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho nhaät baùo "Kurier", Ñöùc Hoàng Y chuû tröông raèng "trong nhöõng hoaøn caûnh quyeát ñònh cho cuoäc ñôøi, beänh nhaân coù theå nhaän ñöôïc hoaëc tin raèng mình seõ nhaän döôïc moät söù ñieäp ñem ñeán nguoàn an uûi do nhöõng ngöôøi chung quanh; nhöng traùi laïi ngaøy nay ñaây, ñaùng buoàn thay, "con ngöôøi phaûi chaáp nhaän vieäc loaïi tröø chính maïng soáng mình".


Back to Radio Veritas Asia Home Page