Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tuyeân ngoân chung cuûa Ñöùc Hoàng Y Danneels vaø Muïc Sö Raiser veà vieäc caám phoå bieán vuõ khí haït nhaân

Tuyeân ngoân chung cuûa Ñöùc Hoàng Y Danneels vaø Muïc Sö Raiser veà vieäc caám phoå bieán vuõ khí haït nhaân.

Bruxelles - Bæ [Apic 16/04/98] - "Haønh ñoäng ngay töø baây giôø ñeå loaïi boû vuõ khí haït nhaân"

Ñaây laø töïa ñeà cuûa tuyeân ngoân chung cuûa Phong Traøo trí Thöùc Coâng Giaùo Quoác Teá Pax Christi vaø Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc giaùo hoäi Kitoâ gôûi cho UÛy Ban chuaån bò duyeät xeùt Thoûa Öôùc caám phoå bieán vuõ khí haït nhaân, seõ hoïp taïi Geneve töø ngaøy 27/04/98 ñeán 8/05/98 tôùi ñaây. Baûng tuyeân ngoân mang chöõ kyù cuûa Ñöùc Hoàng Y Godfried Danneels, chuû tòch Phong Traøo Fax Christi Quoác Teá vaø Muïc Sö Konrad Raiser, toång thö kyù Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc giaùo hoäi Kitoâ.

Baûng tuyeân ngoân xaùc ñònh tröôùc tieân caùc lyù do luaân lyù ñeå choáng laïi vieäc phoå bieán vuõ khí haït nhaân. Vuõ khí haït nhaân, duø laø ñeå xöû duïng hay chæ ñeå ñe doïa, cuõng hoaøn toaøn xaáu vaø nhö vaäy khoâng theå bieän minh ñöôïc veà maët luaân lyù.

Ngoaøi nhöõng lyù do luaân lyù, baûng tuyeân ngoân coøn noùi ñeán lyù do toân giaùo: Thieân Chuùa ñaõ ban Traùi Ñaát ñeå cho con ngöôøi canh taùc vaø baûo veä, nghóa laø ñeå xöû duïng vaø baûo toàn vì muïc ñích chung. Vì vieäc saûn xuaát vaø xöû duïng vuõ khí haït nhaân gaây thieät haïi cho Traùi Ñaát vaø daân cö cuûa Traùi Ñaát, vôùi tö caùch laø nhöõng ngöôøi quaûn lyù ñaát ñai cuûa Thieân Chuùa, chuùng ta coù boån phaän phaûi loaïi khoûi theá giôùi söï ñe doïa khuûng khieáp naøy.


ÑTC nhaän ñôn töø chöùc cuûa ÑHY Paulo Evaristo Arns

ÑTC nhaän ñôn töø chöùc cuûa ÑHY Paulo Evaristo Arns.

Sao Paulo do Brazil - 16.04.98 - ÑTC vöøa chaáp nhaän ñôn töø chöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Sao Paulo do Brazil cuûa Ñöùc Hoàng Y Paulo Evaristo Arns, naêm nay 77 tuoåi. Caùch ñaây hai naêm (1995) Ñöùc Hoàng Y ñaõ xin töø chöùc, vì ñeán haïn veà höu, nhöng maõi ñeán nay, ÑTC môùi chaáp nhaän. ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Claudio Hummes, 64 tuoåi, hieän laø Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Fortaleza, cuõng thuoäc Doøng Phanxico nhö Ñöùc Hoàng Y Arns, leân theá vò. Ñöùc Taân Toång Giaùm Muïc Sao Paulo do Brazil ñaõ giöõ nhöõng chöùc vuï quan troïng trong Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brazil, moät Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc coù con soá ñoâng nhaát treân theá giôùi, khoaûng 350 vò goàm Hoàng Y, Toång Giaùm Muïc, Giaùm Muïc.

Taïi AÁn Ñoä, ÑTC cuõng chaáp nhaän ñôn töø chöùc cuûa Ñöùc Cha Cecil Desa, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Agra, vì ñeán tuoåi hoài höu, nhöng chöa boå nhieäm vò khaùc thay theá.


Ñaïi ñieän CELAM seõ gaëp caùc vò laõnh ñaïo caùc cô quan taøi chaùnh quoác teá

Ñaïi ñieän CELAM seõ gaëp caùc vò laõnh ñaïo caùc cô quan taøi chaùnh quoác teá.

Washington - 16.04.98 - "Ngaøy 20 vaø 21 tôùi ñaây, Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh, seõ gaëp caùc vò laõnh ñaïo caùc cô quan taøi chaùnh quoác teá taïi Washington".

Treân ñaây laø lôøi tuyeân boá cuûa Ñöùc Cha Oscar Rodriguez, chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Chaâu Myõ Latinh. Muïc ñích cuûa cuoäc gaëp gôõ naøy, vaãn theo Ñöùc Cha Oscar Rodriguez, laø "tieáp tuïc tìm con ñöôøng laøm giaûm bôùt caùc moùn nôï ngoaïi quoác cuûa caùc nöôùc ngheøo, choáng naïn tham nhuõng vaø laøm caùch naøo ñeå söûa laïi caùc cô caáu kinh teá theo moät chieàu kích xaõ hoäi, nghóa laø ñeå ngöôøi daân ngheøo ñöôïc höôûng nhôø. Noùi caùch khaùc, ñaây khoâng phaûi chæ chuù troïng ñeán vieäc gia taêng kinh teá cuûa caùc nöôùc maéc nôï, nhöng cuõng theo ñuoåi vieäc caûi tieán vaø hoaøn haûo hôn heä thoáng y teá vaø hoïc ñöôøng cuûa caùc nöôùc naøy vaø taïo neân coâng aên vieäc laøm. Tham döï cuoäc gaëp gôõ quan troïng naøy coù ñaïi dieän cuûa 22 Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh (hôïp thaønh CELAM), ñaïi dieän Ngaân Haøng Lieân Myõ Chaâu veà Phaùt trieån (BID), ñaïi dieän cuûa Quyõ Tieàn teä quoác teá (FMI) vaø ñaïi dieän cuûa Ngaân Haøng theá giôùi (BM).

Ñöùc cha Chuû tòch CELAM ñaõ muoán nhaán maïnh raèng: cuoäc gaëp gôõ taïi "Washington ñöôïc toå chöùc nhö chuùng toâi ñaõ quyeát ñònh naêm vöøa qua taïi Vatican, khi laàn thöù nhaát ÑTC ñaõ muoán gaëp caùc vò ñaïi dieän caùc cô quan taøi chaùnh quoác teá, trong luùc Thöôïng Hoäi Ñoàng veà Chaâu Myõ nhoùm hoïp, ñeå beânh vöïc nhöõng lyù do chính ñaùng cuûa caùc nöôùc ngheøo maéc nôï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page