Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät linh muïc coâng giaùo bò chính phuû Cuba coi laø "persona non grata" (coù nghóa laø moät nhaân vaät khoâng ñöôïc chaáp nhaän)

Moät linh muïc coâng giaùo bò chính phuû Cuba coi laø "persona non grata" (coù nghóa laø moät nhaân vaät khoâng ñöôïc chaáp nhaän).

La Havana - 14.04.98 - Cha Patrick Sullivan, thuoäc Doøng Capucin, linh muïc coâng giaùo duy nhaát ngöôøi Hoa Kyø laøm vieäc taïi Cuba, töø nay bò coi laø "persona non grata: nhaân vaät khoâng ñöôïc chaáp nhaän". Vì theá Nhaø Caàm quyeàn Cuba khoâng gia haïn giaáy cö truù cho cha nöõa vaø cho pheùp ôû laïi cho tôùi thaùng Hai naêm 1999, nghóa laø cho ñeán heát haïn giaáy cöù truù. Nhöng cha ñaõ quyeát ñònh ra ñi sôùm hôn, vì sôï coù nhöõng cuoäc baùo thuø Giaùo Hoäi vì nhöõng haønh ñoäng cuûa cha.

Theo caùc quan saùt vieân vaø theo Ñaøi Vatican, ban Anh ngöõ, thì trong chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, cha Sullivan ñaõ cho baùo chí ngoaïi quoác phoûng vaán vaø ñaõ sao laïi Baûn tuyeân ngoân nhaân quyeàn, phaùt cho daân chuùng vaø cho caùc thoâng tin ngoaïi quoác. Haønh ñoäng naày ñaõ gaây coâng phaãn nôi Ñaûng coäng saûn Cuba.

Cha Patrick Sullivan ñeán Cuba naêm 1994 vaø laøm vieäc taïi hai giaùo xöù thuoäc giaùo phaän Santa Clara, moät trong boán chaëng ñöôïc ÑTC vieáng thaêm thaùng Gieâng/1998 vöøa qua. Taïi Santa Clara, ÑTC yeâu caàu toân troïng caùc quyeàn con ngöôøi vaø thöïc hieän neàn daân chuû. Cuõng taïi thaønh phoá naøy, nhieàu tuø nhaân chính trò ñaõ tuyeät thöïc trong luùc ÑTC vieáng thaêm. Chính phuû Fidel Castro khoâng ñeám xæa gì ñeán nhoùm naøy, luùc tuyeân boá phoùng thích töøng traêm tuø nhaân chính trò do lôøi yeâu caàu cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.


Back to Radio Veritas Asia Home Page