Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 13 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Thöôïng Phuï Chính Thoáng Hy Laïp ñöôïc an taùng troïng theå

Ñöùc Thöôïng Phuï Chính Thoáng Hy Laïp ñöôïc an taùng troïng theå.

(AFP 13/04/98) - Hy Laïp (Athens) - Thöù Hai 13/04/98, Ñöùc Thöôïng Phuï Seraphim, Toång Giaùm Muïc Athens vaø laø Giaùo Chuû Chính Thoáng Hy Laïp, ñaõ ñöôïc quoác daân an taùng trong moät nghi leã troïng theå vaø nghieâm trang.

Ñöùc Thöôïng Phuï Seraphim, 85 tuoåi, qua ñôøi vaøo hoâm thöù Naêm Tuaàn Thaùnh 9/04/98 vì beänh vieâm phoåi. Thaùnh leã an taùng ñöôïc cöû haønh taïi nhaø thôø Chaùnh Toøa ôû Athens vôùi söï tham döï cuûa toång thoáng Hy Laïp, oâng Costis Stephanopoules, thuû töôùng Costas, laõnh tuï caùc ñaûng phaùi vaø nhieàu vieân chöùc chính phuû. Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Chính Thoáng Hy Laïp, caùc tu só cuõng coù maët, vaø ñaëc bieät Ñöùc Thöôïng Phuï Pavle, giaùo chuû Chính Thoáng Serbia cuõng ñeán döï leã an taùng.


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha gia nhaäp Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet)

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha gia nhaäp Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet).

Madrid - Taây Ban Nha [Apic 13/04/98] - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha vöøa gia nhaäp Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet). Theo Ñöùc Cha Joseù Sanchez, toång thö kyù vaø laø ngöôøi phaùt ngoân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha, Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet) vöøa laø moät caùnh cöûa soå vöøa laø moät Anten cho Giaùo Hoäi.

Taùc Giaû cuûa Maïng Löôùi Thoâng Tin cuûa Giaùo Hoäi Taây Ban Nha laø Linh Muïc Francesco Arzona, sau khi ñaõ hoaøn thaønh coâng taùc, vöøa ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha boå nhieäm laøm phoù chuû tòch Hoäi Ñoàng Ñoàng Taâm.

Töø nay, qua Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet), ngöôøi ta coù theå tham khaûo vaø coù ñöôïc nhöõng thoâng tin veà cô caáu vaø toå chöùc cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cuõng nhö caùc sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi Taây Ban Nha.

Theo Ñöùc Cha Sanchez, Maïng Löôùi Toaøn Caàu laø moät boå tuùc cho coâng vieäc muïc vuï ñöôïc thöïc hieän trong caùc giaùo xöù vaø caùc toå chöùc khaùc cuûa Giaùo Hoäi.


Chính Phuû Cuba baùc boû tin nhaø caàm quyeàn truïc xuaát linh muïc ngöôøi Myõ

Chính Phuû Cuba baùc boû tin nhaø caàm quyeàn truïc xuaát linh muïc ngöôøi Myõ.

(AFP, Reuters 13/04/98) - Cuba (La Havana) - Thöù Hai 13/04/98, chính phuû Cuba leân tieáng baùc boû tin noùi raèng nhaø caàm quyeàn nöôùc naøy ñaõ laøm aùp löïc buoäc cha Patrick Sullivan phaûi rôøi khoûi giaùo xöù thuoäc giaùo phaän Santa Clara, nôi cha ñang laøm vieäc muïc vuï.

Phaùt ngoân vieân chính phuû Cuba, oâng Alejandro Gonzales noùi raèng vieäc cha Sullivan rôøi Cuba hoaøn toaøn laø chuyeän noäi boä cuûa giaùo hoäi maø hoï khoâng theå can thieäp vaøo. Lôøi leõ naøy cuûa chính phuû Cuba hoaøn toaøn traùi ngöôïc vôùi ñieàu maø chính cha Sullivan caùo buoäc raèng, chính phuû Cuba ñaõ gaây aùp löïc khieán cha phaûi rôøi khoûi giaùo phaän Santa Clara. Cha Sullivan, thuoäc doøng Capuchin, vaø laø vò linh muïc ngöôøi Myõ duy nhöùt ñang laøm vieäc taïi Cuba. Beà treân doøng Capuchin taïi Cuba cuõng ñoàng yù veà lôøi caùo buoäc töø cha Sullivan, vaø cho raèng caùc hoaït ñoäng cuûa cha taïi Santa Clara ñaõ laøm cho nhaø caàm quyeàn khoù chòu. Cuõng theo cha Sullivan, chính phuû Cuba thoâng baùo qua beà treân cuûa cha, laø cha phaûi rôøi khoûi Santa Clara, nhöng cho pheùp cha ôû laïi Havana, cho ñeán khi giaáy pheùp thöôøng truù cuûa cha heát haïn vaøo thaùng 2 naêm tôùi, 1999. Tuy nhieân, vì e ngaïi chính phuû laøm khoù deã giaùo hoäi ñòa phöông, neân cha quyeát ñònh rôøi Cuba laäp töùc.

Theo tin cuûa haõng thoâng taán AFP, Ñöùc Cha Fernando Prego, Giaùm muïc Santa Clara, cuõng baùc boû tin noùi raèng cha Sullivan bò chính quyeàn coäng saûn Cuba laøm aùp löïc phaûi rôøi khoûi nöôùc naøy. Vieäc rôøi boû Cuba cuûa cha Sullivan trong thôøi ñieåm naøy laø moät ñieàu heát söùc teá nhò cho quan heä giöõa Coâng Giaùo vaø nhaø caàm quyeàn Cuba, nhaát laø sau chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II daïo cuoái thaùng Gieâng 1998 vöøa qua. Theo caùc chuyeân gia, neáu thöïc söï chính quyeàn Cuba ñaõ ñöùng ra vaän ñoäng ñeå truïc xuaát cha Sullivan, thì ñaây coù theå laø caùch ñeå chính quyeàn Cuba chöùng toû mình naém quyeàn kieåm soaùt ôû Cuba, tuy nhieân quyeát ñònh cuûa cha Sullivan muoán rôøi Havana laïi coù theå laøm cho bieán coá naøy trôû neân nghieâm troïng hôn. Ñöôïc bieát cha Sullivan ñaõ hoaït ñoäng trong hai thaäp nieân taïi caùc nöôùc trong vuøng Trung Myõ nhö Hondura, Nicaragoa vaø El Salvador, tröôùc khi ñaët chaân tôùi Cuba, daïo thaùng 6 naêm 1994.


Back to Radio Veritas Asia Home Page