Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Thöôïng Phuï Jerusalem than phieàn veà söï chieám ñoùng cuûa Israel

Ñöùc Thöôïng Phuï Jerusalem than phieàn veà söï chieám ñoùng cuûa Israel.

Ñöùc Thöôïng Phuï Michel Sabbah, giaùo chuû Coâng Giaùo Jerusalem nghi leã La Tinh vöøa than phieàn veà noãi thoáng khoå cuûa ngöôøi Palestine döôùi söï kieåm soaùt cuûa ngöôøi Israel taïi nhöõng vuøng laõnh thoå bò chieám ñoùng.

Leân tieáng vôùi caùc tín höõu trong baøi giaûng thaùnh leã Chuùa Nhaät Phuïc Sinh taïi nhaø thôø Moä Chuùa, Ñöùc Thöôïng Phuï Sabbah chæ trích ñieàu maø ngaøi moâ taû laø tình traïng vaây haõm vaø giôùi haïn quyeàn töï do cuûa ngöôøi Palestine, taïi vuøng laõnh thoå bò Israel chieám ñoùng vaãn coøn quaù meät moûi vaø thieáu vaéng hoøa bình. Laø moät ngöôøi Palestine, Ñöùc Thöôïng Phuï Sabbah baøy toû caûm nghó nhö sau: "Cô theå vaø linh hoàn cuûa quí vò chaéc chòu ñöïng nhieàu khoå cöïc töø nhöõng hoaøn caûnh baát an trong cuoäc soáng haèng ngaøy. Trong taâm hoàn cuûa nhieàu ngöôøi ñang bò cheát daàn do tình traïng vaây haõm vaø quyeàn töï do bò giôùi haïn. Vôùi taát caû, ñuû roài nhöõng baïo ñoäng, caûnh ñoå maùu vaø kyø thò giöõa hai saéc toäc. Tuy nhieân chuùng ta cuõng caàn phaûi kieân nhaãn vaø haõy ñeå cho hy voïng ñöôïc phuïc sinh. Ñaát nöôùc, anh chò em chuùng ta, seõ coù ñöôïc hoøa bình vaø coâng lyù, khi söï Phuïc Sinh soáng maõi trong traùi tim cuûa moãi ngöôøi".

Chuû ñeà söù ñieäp Phuïc Sinh treân ñaây cuûa Ñöùc Thöôïng Phuï thaønh Jerusalem cuõng phaûn aûnh lôøi keâu goïi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong söù ñieäp Phuïc Sinh cuûa ngaøi göûi cho toaøn theå giaùo hoäi vaø theá giôùi. Qua söù ñieäp, ÑTC keâu goïi hoøa bình cho theá giôùi vaø ñaëc bieät laø cho rieâng thaønh Jerusalem. Caùc nhaø ngoaïi giao cho raèng lôøi leõ trong söù ñieäp cuûa ÑTC mang moät aån yù traùch cöù nhaø caàm quyeàn Israel veà quyeát ñònh tieáp tuïc cho xaây caát caùc khu ñònh cö cuûa ngöôøi Israel chung quanh thaønh Jerusalem. Ñaây laø quyeát ñònh ñang caûn trôû tieán trình hoøa bình taïi vuøng Trung Ñoâng, vaø taïo neân tình traïng caêng thaúng ngaøy moät theâm giöõa ngöôøi Palestine vaø Israel.


Giaùo hoäi Coâng Giaùo Ai Len hoan ngheânh thoûa öôùc hoøa bình taïi mieàn Baéc Ai Len

Giaùo hoäi Coâng Giaùo Ai Len hoan ngheânh thoûa öôùc hoøa bình taïi mieàn Baéc Ai Len.

(AFP 12/04/98) - Baéc Ai Len (Belfast) - Chuùa Nhaät Phuïc Sinh 12/04/98, caùc nhaø laõnh ñaïo Coâng Giaùo Coäng Hoøa Ai Len ñaõ hoan ngheânh thoûa öôùc hoøa bình vöøa ñöôïc caùc phe phaùi lieân heä kyù keát hoâm thöù Saùu vöøa qua 10/04/98. Thoûa öôùc nhaém hoøa giaûi hai phe ngöôøi Coâng Giaùo vaø Tin Laønh taïi mieàn Baéc Ai Len, chaám döùt cuoäc ñaáu tranh baïo ñoäng vaø ñaãm maùu keùo daøi töø hôn 3 thaäp nieân qua.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Sean Brady, giaùo chuû Coâng Giaùo Coäng Hoøa Ai Len ñaõ baøy toû hy voïng laø thoûa hieäp naøy seõ ñöa ngöôøi daân taïi mieàn Baéc Ai Len, Coâng Giaùo cuõng nhö Tin Laønh, ñeán moät töông lai trong ñoù moïi ngöôøi hoïc bieát tin töôûng vaø toân troïng laãn nhau, maëc duø coù nhieàu ñieåm baát ñoàng. Rieâng Ñöùc Cha Robin Earnes cuûa Tin Laønh thì noùi raèng maëc duø ñaây laø moät vaán ñeà cuûa rieâng löông taâm moãi caù nhaân, nhöng ngaøi caûm thaáy coù söï hy voïng traøn treà veà moät vieãn töôïng hoøa bình giöõa ngöôøi Coâng Giaùo vaø Tin Laønh taïi Baéc Ai Len.

Caùc nhaø thôø Coâng Giaùo cuõng nhö Tin Laønh treân khaép mieàn laõnh thoå ñaõ toå chöùc nhieàu buoåi caàu nguyeän cho hoøa bình giöõa khi caùc phe phaùi chính trò xuùc tieán chöông trình coå ñoäng ngöôøi daân uûng hoä thoûa hieäp naøy qua nhieàu laù phieáu. Thoûa hieäp hoøa bình naøy seõ ñöôïc mang ra tröng caàu daân yù trong voøng saùu tuaàn nöõa. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Sean Brady keâu goïi daân chuùng taïi Baéc Ai Len cuõng nhö taïi coäng hoøa Ai Len ôû mieàn Nam haõy daønh cho thoûa hieäp naøy moät cô hoäi ñeå tìm hieåu moät caùch coâng baèng, ñaây laø nhöõng ñieåm tích cöïc maø thoûa hieäp coù ñeå cho hoï cuõng nhö cho anh chò em laùng gieàng cuûa mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page