Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 10 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chuû tòch Castro cuûa Cuba vaãn coøn thuoäc kinh Laïy Cha

Chuû tòch Castro cuûa Cuba vaãn coøn thuoäc kinh Laïy Cha.

(AFP 10/04/98) - Cuba (La Havana) - Chuû tòch Castro cuûa Cuba, moät ngöôøi töï xöng mình laø ngöôøi voâ thaàn, vöøa cho bieát oâng vaãn coøn thuoäc loøng Kinh Laïy Cha.

Nhaät baùo Grannia cuûa ñaûng coäng saûn Cuba, soá ra ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh, ñaõ trích thuaät lôøi cuûa oâng Castro noùi vôùi moät nhoùm kyù giaõ Cuba vaø cuûa doøng Ña Minh raèng, oâng khoâng coøn nhôù roõ laàn cuoái cuøng oâng caàu nguyeän laø naêm naøo, nhöng vì coù trí nhôù toát neân oâng vaãn coøn coù theå ñoïc thuoäc loøng Kinh Laïy Cha. Vaø baùo Grannia trích caâu ñaàu tieân cuûa kinh naøy do oâng Castro xöôùng: "Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi..."

Hoài coøn ñi hoïc ôû tröôøng cuûa doøng Teân, oâng Castro ñaõ laø moät caäu beù giuùp leã. Keå töø khi naém quyeàn laõnh ñaïo Cuba daïo naêm 1959, oâng tuyeân boá mình laø ngöôøi voâ thaàn, vaø baét ñaàu cuoäc ñaøn aùp giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi ñaây. Tuy nhieân keå töø khi Ñöùc Thaùnh Cha vieáng thaêm Cuba daïo cuoái thaùng Gieâng 1998, chính quyeàn Cuba nôùi loûng quyeàn kieåm soaùt vaø taïo nhieàu ñieàu kieän deã daõi trong caùc sinh hoaït cuûa giaùo hoäi.

Trong khi ñoù, theo tin cuûa haõng thoâng taán AFP, cha Patrick Sullivan, linh muïc ngöôøi Hoa Kyø duy nhaát laøm vieäc taïi Cuba, seõ rôøi Cuba. Ñöùc Cha Fernando Prego, Giaùm Muïc Santa Clara, ñaõ baùc boû tin ñoàn cho raèng cha Sullivan bò chính quyeàn coäng saûn Cuba truïc xuaát. Chieáu khaùn cuûa cha coøn haïn tôùi thaùng Hai naêm 1999. Theo vò Giaùm Muïc cuûa Santa Clara, nôi cha Sullivan laøm muïc vuï, vò linh muïc ngöôøi Hoa Kyø naøy quyeát ñònh rôøi Cuba laø bôûi vì ñöôïc thuyeân chuyeån veà laøm vieäc ôû thuû ñoâ Havana.


Back to Radio Veritas Asia Home Page