Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 09 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giôùi laõnh ñaïo giaùo hoäi Chính Thoáng Nga seõ khoâng döï leã an taùng haøi coát gia ñình Nga Hoaøng

Giôùi laõnh ñaïo giaùo hoäi Chính Thoáng Nga seõ khoâng döï leã an taùng haøi coát gia ñình Nga Hoaøng.

(AFP 9/04/8) - Nga (Mascova) - Giôùi chöùc cao caáp trong giaùo hoäi Chính Thoáng Nga seõ khoâng tham döï leã an taùng haøi coát Nga Hoaøng Nicolas II vaøo ngaøy 17 thaùng 7/1998 tôùi ñaây, vieän leõ raèng giaùo hoäi chöa döùt khoaùt trong vaán ñeà haøi coát naøy coù thöïc söï laø cuûa Nga Hoaøng Nicolas II hay khoâng. Tuy nhieân, caùc linh muïc Chính Thoáng taïi ñòa phöông seõ cöû haønh nghi thöùc an taùng theo ñuùng qui leä cuûa giaùo hoäi Chính Thoáng.

Nhaät baùo Kommersant xuaát baûn taïi Nga ñaõ loan baùo tin treân ñaây trích thuaät töø nguoàn tin töø Toøa Giaùo Chuû Chính Thoáng Nga ôû Mascôva. Phaùt ngoân vieân Toøa Giaùo Chuû chöa leân tieáng xaùc nhaän hay baùc boû tin naøy. Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa caùc Giaùm Muïc Chính Thoáng trong nhöõng ngaøy vöøa qua ñaõ daønh nhieàu thì giôø ñeå thaûo luaän veà vieäc caùc giôùi chöùc laõnh ñaïo giaùo hoäi coù neân tham döï leã nghi an taùng Nga Hoaøng Nicolas II nhö ñaõ ñöôïc chính phuû Nga aán ñònh hay khoâng. Ñaây laø caâu hoûi gai goùc keå töø sau khi giaùo hoäi Chính Thoáng loan baùo laø vaãn coøn nghi ngôø veà tính caùch xaùc thöïc cuûa nhöõng boä haøi coát maø chính phuû Nga thöøa nhaän laø cuûa gia ñình Nga Hoaøng.

17/07/98, ngaøy an taùng haøi coát cuûa Nga Hoaøng Nicolas II cuõng laø ngaøy kyû nieäm ngaøy nhöõng ngöôøi caàm ñaàu cuoäc caùch maïng Bolshevik haønh quyeát gia ñình cuûa doøng hoï Romanovs trong moät caên haàm ôû thaønh phoá Urals. Caùc söû gia ngöôøi Nga ñaõ tìm ra ñöôïc caùc boä haøi coát vaøo naêm 1978 nhöng chæ tieát loä tin naøy vaøo naêm 1991 maø thoâi.


Ñöùc Hoàng Y cuûa Bosnia than phieàn veà vieäc caáp chieáu khaùn deã daøng cho giôùi treû

Ñöùc Hoàng Y cuûa Bosnia than phieàn veà vieäc caáp chieáu khaùn deã daøng cho giôùi treû.

(AFP 9/04/98) - Bosnia (Sarajevo) - Thöù Naêm vöøa qua 9/04/98, Ñöùc Hoàng Y Puljie cuûa Bosnia ñaõ than phieàn veà vieäc moät soá quoác gia caáp chieáu khaùn quaù deã daøng cho giôùi treû Bosnia muoán xin ra nöôùc ngoaøi, söï kieän naøy daãn tôùi trình traïng laøm hao moøn taøi naêng treû cuûa ñaát nöôùc, aûnh höôûng tai haïi khoâng keùm gì naïn thanh loïc chuûng toäc trong giai ñoaïn chieán tranh töø naêm 1991-1995.

Leân tieáng vôùi caùc kyù giaû taïi Sarajevo, Ñöùc Hoàng Y cho raèng nguoàn trí thöùc cuûa Bosnia ñang bò caùc chính phuû nöôùc ngoaøi laáy ñi. Nhieàu toå chöùc ñang ñöùng ra giuùp cho nhöõng ngöôøi treû Bosnia xin chieáu khaùn ra nöôùc ngoaøi vaø thöôøng khi ñôn xin cuûa hoï ñöôïc toøa ñaïi söù caùc nöôùc caáp moät caùch deã daøng. Ngoaøi vieäc so saùnh hieän töôïng naøy caùch tieâu cöïc khoâng keùm gì naïn thanh loïc chuûng toäc, Ñöùc Hoàng Y Puljie coøn cho laø söï ra ñi cuûa nhieàu ngöôøi treû ñang khieán cho lôùi ngöôøi lôùn tuoåi coøn ôû laïi chaùn naûn.

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Bosnia ñaõ gaùnh chòu nhieàu thieät haïi veà maët nhaân löïc cuõng nhö vaät chaát trong thôøi chieán vaø theo Ñöùc Hoàng Y cuûa Sarajevo, caùc toå chöùc quoác teá döôøng nhö chöa saün saøng ñeå giuùp giaùo hoäi xaây döïng laïi nhöõng nôi thôø phöôïng ñaõ bò ñoå naùt vì chieán tranh. Tuy nhieân ngaøi vaãn toû ra laïc quan, ñaëc bieät nhaân dòp kyû nieäm moät naêm Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm Bosnia. Ngaøi noùi nhö sau: "Ñöùc Thaùnh Cha ñeán thaêm Sarajevo caùch ñaây moät naêm, vaø dòp möøng leã Phuïc Sinh cuõng laø kyû nieäm chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi. Caû hai bieán coá naøy ñeàu mang laïi hy voïng cho ngöôøi daân Bosnia". Tuaàn tôùi ñaây, giaùo hoäi coâng giaùo Bosnia seõ cho xuaát baûn cuoán saùch mang töïa ñeà "Ñöùc Giaùo Hoaøng taïi Sarajevo", cuøng vôùi moät cuoán baêng Video, daønh cho nhöõng ai muoán ìm hieåu veà bieán coá naøy qua hình aûnh vaø aâm thanh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page