Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 08 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toång Giaùm Muïc cuûa Cyprus leân aùn ñoàng tính luyeán aùi

Toång Giaùm Muïc cuûa Cyprus leân aùn ñoàng tính luyeán aùi.

(AFP 8/04/98) - Cyprus (Nicosia) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Chrysostomos, giaùo chuû Chính Thoáng Cyprus ñaõ ñöa ra nhöõng baøi pheâ bình naëng neà chæ trích vieäc Coäng Ñoàng AÂu Chaâu ra haïn cho nöôùc naøy phaûi huûy boû luaät coi ñoàng tính luyeán aùi laø toäi hình söï. (decriminalize).

Lôøi pheâ bình cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Chrysostomos ñöôïc ñaêng treân caùc nhaät baùo trong ñoù ngaøi cho raèng chæ coù nhöõng keû thuø cuûa Cyprus môùi ñöa ra ñeà nghò naøy. Vò giaùo chuû Chính Thoáng Cyprus noùi nhö sau: "Neáu chuùng ta khoâng giöõ vöõng laäp tröôøng cuûa chuùng ta vaø noùi vôùi AÂu Chaâu raèng, ñoàng tính luyeán aùi khoâng phuø hôïp vôùi ñaïo Kitoâ, nhöng ñoái vôùi caû laäp tröôøng luaân lyù cuûa Cyprus. Neáu chuùng ta cho pheùp ñoàng tính luyeán aùi thì ñoù laø moät hình thöùc uûng hoä vaø Cyprus seõ trôû thaønh moät nôi ñaày nhöõng ngöôøi thuoäc phaùi tính naøy.

Cyprus ñang thöông löôïng ñeå tham gia Lieân Hieäp AÂu Chaâu. Tuy nhieân Coäng Ñoàng AÂu Chaâu coù truï sôû taïi Strasbourg beân Phaùp gia haïn cho ñeán thaùng 5 ñeå Cyprus tuaân thuû vôùi nghò quyeát naêm 1993 cuûa Toøa AÙn AÂu Chaâu, trong ñoù ñoàng tính luyeán aùi ñöôïc thöøa nhaän nhö laø moät nhaân quyeàn. Veà ñieåm naøy, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Chrysostomos ñöa ra lôøi pheâ bình nhö sau: "Ñoàng tính luyeán aùi khoâng nhöõng laø moät nhaân quyeàn, nhöng traùi laïi noù laø moät hình thöùc chaø ñaïp nhaân quyeàn. Noù vi phaïm caû quyeàn saùng taïo cuûa Thieân Chuùa vaø luaät töï nhieân. Thieân Chuùa taïo döïng con ngöôøi, chæ coù nam vaø nöõ ñeå thöïc hieän coâng taùc sanh saûn. Ñoàng tính luyeán aùi laø choáng laïi muïc ñích cuûa Ñaáng saùng taïo".


Moät Linh Muïc Laøo ñöôïc traû töï do vôùi ñieàu kieän

Moät Linh Muïc Laøo ñöôïc traû töï do vôùi ñieàu kieän.

(UCAN LA9107.0970 8/04/98) - Thaùi Lan (Bangkok) - Moät Linh Muïc Laøo vöøa ñöôïc chính quyeàn ñòa phöông traû töï do vôùi ñieàu kieän bò quaûn thuùc taïi gia.

Cha Tao Banchong Thopayng, thuoäc phuû doaûn toâng toøa Luang Prabang mieàn taây Baéc Laøo, ñaõ bò baét ngaøy 24 thaùng Gieâng 1998 veà toäi daïy toân giaùo traùi pheùp taïi caùc laøng thuoäc tænh Bo Keo. Moät nguoàn tin töø giaùo hoäi Coâng Giaùo Laøo cho bieát cha Banchong ñang bò quaûn thuùc taïi gia ôû Houay Xai, naèm caùch thuû ñoâ Vieân Chaên khaûong 360 kiloâmet. Cha ñöôïc pheùp ñi chôï nhöng khoâng theå rôøi khoûi Honay Xai. Giaùo daân taïi ñaây cuõng coù theå ñeán thaêm cha.

Cha Banchong ngöôøi goác Hmong, quoác tòch Laøo. Ñaây khoâng phaûi laø laàn ñaàu tieân cha bò chính quyeàn baét giöõ. Naêm 1977, cha laø linh muïc coâng giaùo ñaàu tieân ôû Laøo bò baét vaø sau ñoù bò ñöa vaøo traïi caûi taïo. Cha ñöôïc traû töï do vaøo naêm 1986.


Ba thieáu nöõ Pakistan bò eùp buoäc theo ñaïo Hoài

Ba thieáu nöõ Pakistan bò eùp buoäc theo ñaïo Hoài.

(UCAN PA9623.0970 8/04/98) - Pakistan (Lahore) - Moät toøa aùn caáp quaän ôû Pakistan ñaõ baùc boû ñôn kieän cuûa moät caëp vôï choàng ngöôøi Kitoâ muoán ñoøi laïi ba coâ con gaùi cuûa hoï bò caùc giôùi chöùc ñòa phöông baét veà nuoâi sau khi ba thieáu nöõ bò eùp buoäc theo ñaïo Hoài.

Trong phaùn quyeát ñöa ra ngaøy 19/03/98, toøa aùn taïi quaän Ilaqa noùi raèng ñoâi vôï choàng naøy khoâng theå tieáp tuïc nuoâi ba coâ con gaùi cuûa hoï, vì hoï khoâng phaûi laø tín höõu Hoài Giaùo. Do ñoù ba thieáu nöõ seõ tieáp tuïc ôû laïi moät trung taâm taïm truù cho phuï nöõ Hoài Giaùo. Ngoaøi ra toøa aùn cuõng ra chæ thò yeâu caàu cho moät giaùo vieân daïy cho caùc coâ giaùo lyù cuûa ñaïo Hoài. Ñöôïc bieát ba thieáu nöõ tuoåi töø 11 ñeán 15, ñaõ bò baø chuû gia cuûa gia ñình taïi Rawalpindi baét ñi ngaøy 25/01/98 vöøa qua vôùi söï trôï giuùp cuûa caûnh saùt ñòa phöông. Meï cuûa ba coâ gaùi naøy ñaõ bò thöông trong cuoäc xoâ xaùt vôùi nhöõng ngöôøi ñeán baét caùc coâ. Nhöõng ngöôøi naøy cho raèng traùch nhieäm cuûa tín höõu Hoài Giaùo buoäc hoï phaûi baûo veä nhöõng ngöôøi vöøa môùi theo ñaïo.

Cha meï cuûa caùc coâ giôø ñaây khoâng ñöôïc pheùp ñeán thaêm con cuûa hoï trong khi baø chuû gia ngöôøi Hoài Giaùo ñöôïc quyeàn tieáp xuùc vôùi caùc coâ. Cha cuûa coâ cuõng khoâng ñöôïc pheùp gaëp maët hoï bôûi vì theo luaät cuûa Hoài Giaùo khoâng cho pheùp phuï nöõ gaëp maët ñaøn oâng laï maët. Nay caùc coâ ñaõ theo Hoài Giaùo thì keå cha mình neáu khoâng cuøng moät toân giaùo, cuõng bò coi laø ngöôøi laï maët. Giôùi chöùc Hoài Giaùo taïi ñòa phöông tuyeân boá giôø ñaây ba thieáu nöõ ñaõ theo ñaïo Hoài, hoï cuõng khoâng theå trôû laïi vôùi Kitoâ giaùo. Moät trung taâm coá vaán phaùp luaät coù truï sôû taïi Lahore ñaõ ñöùng ra can thieäp vôùi boä tröôûng noäi vuï Pakistan, nhöng khoâng thaønh coâng. Hoï chæ nhaän ñöôïc lôøi cam keát suoâng laø chính phuû seõ baûo veä nhöõng ngöôøi thieåu soá vaø quyeàn töï do toân giaùo cuûa hoï.

Caùc tín höõu Kitoâ ôû ñòa phöông ñaõ baøy toû söï kinh ngaïc tröôùc vieäc ba thieáu nöõ moät gia ñình Kitoâ bò eùp buoäc theo ñaïo Hoài, vaø giôø ñaây ngay caû cha meï cuûa caùc coâ cuõng khoâng ñöôïc pheùp gaëp maët con caùi cuûa hoï. Söï kieän naøy chæ laøm taêng theâm moái baát an nôi caùc tín höõu Kitoâ, caûm thaáy vì hoï thuoäc toân giaùo thieåu soá neân caùc nhaân quyeàn caên baûn cuûa hoï khoâng ñöôïc luaät phaùp cuûa Pakistan theo Hoài Giaùo baûo veä.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä choáng laïi vieäc môû cöûa ngaân haøng vaø cöûa tieäm vaøo Chuùa Nhaät Phuïc Sinh

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä choáng laïi vieäc môû cöûa ngaân haøng vaø cöûa tieäm vaøo Chuùa Nhaät Phuïc Sinh.

(UCAN IA9785.0970 8/04/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Theo sau lôøi phaûn ñoái töø phía Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, Ngaân Haøng Döï Tröõ AÁn Ñoä (Reserved Bank of India - RBI) ñaõ cho pheùp caùc nhaân vieân ngöôøi Kitoâ Giaùo ñöôïc pheùp nghæ ngaøy Chuùa Nhaät Phuïc Sinh 12/04/98.

Thöù Naêm vöøa qua, 2/04/98, ban ñieàu haønh Ngaân haøng Döï Tröõ ñaõ ra moät chæ thò buoäc caùc ngaân haøng vaø cöûa tieäm môû cöûa trong ngaøy Chuùa Nhaät Phuïc Sinh. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan De Lastie, taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä ñaõ baøy toû söï hoái tieác veà quyeát ñònh, khi maø Chuùa Nhaät vaãn thöôøng ñöôïc goïi laø ngaøy nghæ trong tuaàn taïi AÁn Ñoä. Chuùa Nhaät vöøa qua 5/04/98, ngaøi ñaõ leân tieáng yeâu caàu thuû töôùng Atal Vajpayee can thieäp ñeå traùnh laøm thöông toån ñeán ngöôøi Kitoâ giaùo. Trong laù thö göûi thuû töôùng, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastie cho raèng vieäc môû cöûa caùc ngaân haøng vaø cöûa tieäm trong ngaøy Chuùa Nhaät Phuïc Sinh, ñöôïc coi laø ngaøy Chuùa Nhaät troïng ñaïi nhaát ñoái vôùi ngöôøi Kitoâ, seõ taïo neân moät hình aûnh khoâng maáy toát ñeïp ñoái vôùi tinh thaàn khoan nhöôïng toân giaùo cuûa AÁn Ñoä. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan De Lastie ghi nhaän raèng, tuy coäng ñoaøn Kitoâ giaùo ôû AÁn Ñoä vôùi 21 trieäu tín höõu, chæ laø moät thieåu soá, nhöng cuõng coù nhöõng ñoùng goùp quan troïng cho ñaát nöôùc.

Trong khi ñoù, ban ñieàu haønh Ngaân Haøng Döï Tröõ cho bieát quyeát ñònh buoäc môû cöûa caùc ngaân haøng vaø cöûa tieäm trong ngaøy Chuùa Nhaät Phuïc Sinh khoâng nhaém laøm thöông toån tình caûm toân giaùo cuûa ngöôøi Kitoâ, nhöng laø ñieàu khoâng theå traùnh ñöôïc vì tröôùc ñoù ñaõ nghæ leã toång coäng 3 ngaøy. Töø ngaøy 8-9/04/98 laø ngaøy leã cuûa AÁn Giaùo vaø thöù Saùu Tuaàn Thaùnh 10/04/98. Vieäc ngöng hoaït ñoäng trong nhieàu ngaøy seõ aûnh höôûng nghieâm troïng tôùi caùc sinh hoaït taøi chaùnh cuûa quoác gia.


Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II vöøa boå nhieäm theâm caùc thaønh vieân, chuyeân vieân vaø döï thính vieân cuûa khoùa hoïp Thöông Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu saép ñeán

Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II vöøa boå nhieäm theâm caùc thaønh vieân, chuyeân vieân vaø döï thính vieân cuûa khoùa hoïp Thöông Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu saép ñeán.

Tin Vatican (VIS 8/4/98): Hoâm thöù Tö, muøng 8 thaùng 04/1998, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ boå nhieäm boå tuùc theâm 23 tham döï vieân chính thöùc, 17 chuyeân vieân vaø 39 döï thính vieân, cho khoùa hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu, seõ ñöôïc khai maïc taïi Roma, töø ngaøy 19 thaùng 04/1998 naày cho ñeán 14 thaùng 05/1998.

Khoùa hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu seõ baøn veà chuû ñeà "Chuùa Gieâsu Kitoâ Ñaáng Cöùu Ñoä vaø Söù Maïng Yeâu Thöông vaø Phuïc Vuï cuûa Ngöôøi taïi AÙ Chaâu: Ñeå Hoï Ñöôïc Soáng, vaø Soáng Doài Daøo (Jn 10,10)."


ÑTC Gioan Phaoloâ II giaûi thích yù nghóa cuûa Tam Nhaät Thaùnh, thöù Naêm, thöù Saùu vaø thöù Baûy Tuaàn Thaùnh

ÑTC Gioan Phaoloâ II giaûi thích yù nghóa cuûa Tam Nhaät Thaùnh, thöù Naêm, thöù Saùu vaø thöù Baûy Tuaàn Thaùnh.

Tin Vatican (VIS 8/04/98): Trong buoåi tieáp kieán chung, saùng thöù Tö 8/04/1998, beân trong Ñaïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ giaûi thích yù nghóa cuûa Tam Nhaät, Thöù Naêm, Thöù Saùu vaø Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh, ñeå kính nhôù cuoäc khoå naïn, cheát, vaø phuïc sinh cuûa Chuùa Gieâsu. Khai maïc cho ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh laø Thaùnh Leã Laøm Pheùp Daàu vaøo ban saùng, toân vinh Chöùc Tö Teá cuûa Chuùa Gieâsu vaø Söï Hieäp Thoâng Giaùo Hoäi cuûa Toaøn theå Daân Chuùa. Thaùnh Leã Tieäc Ly ban chieàu nhaéc laïi vieäc Chuùa Gieâsu thieát laäp bí tích Thaùnh Theå. Giôø Chaàu Thaùnh Theå sau Leã giuùp tín höõu ñaøo saâu veà tình yeâu cuûa Thieân Chuùa cho con ngöôøi. Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh kyû nieäm bieán coá Chuùa Cheát treân thaäp giaù, vôùi caùc nghi thöùc ñoïc baøi thöông khoù, vaø Suy Toân Thaùnh Giaù Chuùa. Söï thinh laëng trong suy nieäm cuûa ngaøy Thöù Baûy tuaàn thaùnh môøi goïi caùc tín höõu ñeán beân Moä Chuùa vaø suy nghó veà thaûm kòch cuûa moät nhaân loaïi, neáu khoâng nhìn nhaän Thieân Chuùa, thì phaûi soáng trong coâ ñôân vaø ñau khoå. Ñôùi vôùi ngöôøi Kitoâ, thinh laëng cuûa ngaøy thöø Baûy Tuaàn Thaùnh seõ daãn ñeán lôøi loan baùo Tin Vui Möøng: Chuùa soáng laïi. AÙnh saùng chieán thaéng treân boùng toái, söï soáng chieán thaéng treân caùi cheát, vaø Giaùo Hoäi vui möøng ñeán gaëp Chuùa mình.


Caùc Giaùm Muïc Phaùp yeâu caàu chính phuû caáp qui cheá thöôøng truù cho nhöõng ngöôøi di daân baát hôïp phaùp

Caùc Giaùm Muïc Phaùp yeâu caàu chính phuû caáp qui cheá thöôøng truù cho nhöõng ngöôøi di daân baát hôïp phaùp.

(CWN 8/04/98) - Phaùp (Paris) - Thöù Ba tuaàn naøy 7/04/98, caùc Giaùm Muïc Phaùp ñaõ coâng boá moät laù thö keâu goïi chính phuû nöôùc naøy caáp qui cheá thöôøng truù cho nhöõng ngöôøi di daân baát hôïp phaùp. Laù thö cuõng bieän hoä cho quyeàn cuûa Giaùo Hoäi, cho nhöõng ngöôøi naøy taïm truù, bôûi vì hoï sôï bò truïc xuaát.

Laù thö cuûa caùc Giaùm Muïc Phaùp mang töïa ñeà: "Toâi ñaõ thaáy söï ngheøo khoå nôi ngöôøi daân voâ toäi", trong ñoù caùc Giaùm Muïc xin chính phuû cöùu xeùt caùc tröôøng hôïp di daân baát hôïp leä vaø cho pheùp hoï ôû laïi Phaùp, nhaát laø nhöõng ngöôøi coøn ñoäc thaân, bôûi vì caùc ñoái töôïng naøy khoù xin qui cheá thöôøng truù hôn laø nhöõng ngöôøi coù gia ñình. Caùc Giaùm Muïc khoâng yeâu caàu chính phuû aân xaù hoaøn toaøn cho taát caû nhöõng ngöôøi naøy, nhöng haõy cöùu xeùt töøng ñôn xin thöôøng truù ñeå tìm hieåu ai laø nhöõng ngöôøi caàn nhaát.

Caùc Giaùm Muïc cuõng leân tieáng baûo veä quyeàn cuûa giaùo hoäi cho pheùp nhöõng ngöôøi di daân ñöôïc taïm truù vaø keâu goïi caùc tín höõu coâng giaùo haõy nghó tôùi caùch naøo ñeå giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi naøy. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, caùc nhaø thôø ôû Paris thöôøng bò nhöõng ngöôøi di daân baát hôïp phaùp xaâm nhaäp ñeå traùnh bò nhaân vieân sôû di truù Phaùp baét giöõ roài truïc xuaát. Chính phuû xaõ hoäi cuûa Phaùp ñaõ loaïi boû vieäc caáp qui cheá thöôøng truù cho taát caû nhöõng ngöôøi di daân naøy, nhöng ñeà nghò cöùu xeùt laïi tuøy theo töøng tröôøng hôïp moät.


Back to Radio Veritas Asia Home Page